Zásady pro rizika v oblasti udržitelnosti

Prosinec 2023

1. Úvod

Saxo Bank je mezinárodní firma pro investory a obchodníky, kteří mají vážné záměry v investování s ohledem na vlastní finanční cíle a ovlivňování záležitostí, které jsou pro ně podstatné. Již více než 30 let zdokonalujeme naše špičkové platformy, abychom našim klientům zajišťovali regulovaný a spolehlivý přístup k více než 70 000 finančním nástrojům.

Klienti Saxo Bank, kteří využívají investiční služby, jsou vystaveni rizikům společností v jejím investičním prostředí, která souvisí s životním prostředím, sociální problematikou a řízením. Tyto zásady popisují procesy, které Saxo Bank zavedla s cílem začlenit rizika udržitelnosti do investičního rozhodování.

2. Rozsah a cíl

V souladu s články 3 a 6 nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb (dále jen „SFDR“) poskytují tyto zásady informace o tom, jak Saxo Bank A/S začleňuje rizika týkající se udržitelnosti do procesu investičního rozhodování, při poskytování služeb správy portfolia, v penzijních službách a prostřednictvím svých služeb finančního poradenství („správa majetku“), které jsou považovány za součást finančního trhu.

Tyto zásady platí pro Saxo Bank A/S včetně všech jejích plně nebo částečně vlastněných dceřiných společností. Tam, kde existují rozdíly v požadavcích místních předpisů, mají přednost místní předpisy a místní zásady a budou vypracovány postupy, které budou odrážet
odlišnost od tohoto dokumentu.

Tyto zásady se nevztahují na finanční produkty nabízené na platformách Saxo Bank pro klienty s vlastním investováním. Tyto zásady se nevztahují na obchodní strategie implementované s použitím derivátů.

Tyto zásady jsou přezkoumávány a aktualizovány podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

3. Definice

SFDR je nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb. SFDR vyžaduje, aby účastníci finančního trhu a finanční poradci zveřejňovali na svých webových stránkách informace o zásadách začleňování rizik souvisejících s udržitelností do investičních rozhodovacích procesů. To platí pro Saxo Bank v souvislosti s následujícími službami: finanční poradenství („správa majetku“), diskreční správa portfolia a
penzijní služby.

Článek 2 (22) SFDR definuje „riziko v oblasti udržitelnosti“ jako událost nebo stav související s životním prostředím, sociální problematikou nebo řízením (ESG), jejíž výskyt by mohl mít skutečný nebo potenciální podstatný negativní dopad na hodnotu investice. Rizika v oblasti udržitelnosti spojená se zhoršováním životního prostředí a změnou klimatu lze rozdělit do dvou kategorií: fyzická rizika a přechodová rizika.

Mezi fyzická rizika pro investice patří například zvyšující se intenzita extrémních klimatických jevů, jako jsou vlny veder, bouře nebo stoupající hladiny moří. Nejsou-li rizika náležitě ošetřena, mohou vést mimo jiné k narušení nebo selhání dodavatelských řetězců a logistiky a k potenciálním změnám v poptávce zákazníků po různých produktech a službách.

Přechodová rizika mohou vznikat v důsledku environmentálních nebo sociálních faktorů, například vlivem změn spotřebitelských zvyklostí a vývoje technologií. Nezohlednění přechodových rizik může vést mimo jiné ke snížení hodnoty
zaniklých nebo zastaralých aktiv nebo ke ztrátě zákaznické základny.

Aktivním vlastnictvím (angažovaností) se rozumí využívání práv a postavení vlastníka k ovlivňování činností nebo chování společností tvořících součást investice, a to na základě finančních aspektů a/nebo významnosti dopadu.

Poskytovatelé služeb modelového portfolia třetích stran (poskytovatelé MPS) – třetí strany, se kterými Saxo Bank A/S nebo některá z jejích dceřiných společností spolupracuje za účelem nákupu modelových portfolií pro služby diskreční správy portfolia Saxo Bank. Tato partnerství jsou zakládána, aby společnosti Saxo Bank přinášela nejlepší možné investiční nápady. Třetí strany jsou poradci Saxo Bank a nespravují finanční prostředky klientů Saxo Bank ani s nimi nejsou v žádném kontaktu.

Finanční významnost – pravděpodobný dopad různých zdrojů rizika na výnosnost investiční služby.

4. Obecné prohlášení o rizicích v oblasti udržitelnosti pro investice Saxo Bank

Rizika v oblasti udržitelnosti jsou součástí investičního rámce Saxo Bank. Jsou součástí produktů a služeb nabízených klientům, ale také součástí procesu výběru třetích stran, se kterými Saxo Bank spolupracuje.

Zásady pro rizika v oblasti udržitelnosti mají stejný soubor cílů, které se vztahují na všechny zahrnuté produkty a služby. Přístup k nim a jejich ošetření se však v jednotlivých případech liší.

Udržitelnost je integrována do produktů a služeb Saxo Bank způsobem, který zohledňuje preference zákazníků a zajišťuje jejich informovanost o souvisejících rizicích. Příslušné informace o významných rizicích v oblasti udržitelnosti jsou stávajícím a potenciálním klientům zpřístupněny v předsmluvní dokumentaci jednotlivých produktů a služeb před vlastní investicí, a to v souladu s článkem 6 SFDR. Bez ohledu na preference našich zákazníků bereme při doporučování produktů a služeb v úvahu faktory udržitelnosti společně s finančními faktory, abychom identifikovali rizika v oblasti udržitelnosti a zároveň investiční příležitosti.

Způsob, jakým Saxo Bank začleňuje rizika v oblasti udržitelnosti do investičního rozhodovacího procesu, se proto
u finančního poradenství, diskreční správy portfolia a penzijních služeb liší.

5. Diskreční správa portfolia

Saxo Bank nabízí služby diskreční správy portfolia ve spolupráci s externími poskytovateli modelového portfolia (poskytovateli MPS). Domníváme se, že rizika v oblasti udržitelnosti mohou mít dopad na výnosy investorů upravené s ohledem na rizika. Rizika v oblasti udržitelnosti jsou proto součástí investičního rozhodovacího procesu při vývoji našich investičních služeb, stejně jako součástí procesu výběru subjektů, s nimiž spolupracujeme.

Identifikace, měření, monitorování a vykazování rizik v oblasti udržitelnosti ze strany Saxo Bank jsou podporovány procesem due diligence při výběru poskytovatelů MPS a také průběžným procesem due diligence probíhajícím po navázání partnerství. Cílem je zajistit, aby poskytovatelé MPS měli zavedeny interní procesy upravující začleňování rizik v oblasti udržitelnosti.

5.1 Rámec počáteční due diligence

Rámec počáteční due diligence posuzuje tyto poskytovatele MPS na základě různých kritérií, která jsou kvantitativní nebo kvalitativní. Začlenění rizik v oblasti udržitelnosti je součástí minimálních kritérií, podle nichž je poskytovatel MPS před uzavřením partnerství posuzován.

V závislosti na tom, jak poskytovatel MPS identifikuje a začleňuje rizika v oblasti udržitelnosti do svého investičního rozhodovacího procesu a jak jasný a robustní je jeho rámec, dochází k přiřazení skóre. Poskytovatel MPS proto musí prokázat relevanci rizik v oblasti udržitelnosti zvažovaných v procesu investičního rozhodování, a to současně s tradičními investičními riziky (např. tržním rizikem nebo rizikem likvidity) v souladu s jednotlivými investičními strategiemi a
třídami aktiv.

Aby mohl být rizikový faktor v oblasti udržitelnosti považován za finančně významný, musí jej poskytovatel MPS převést na negativní dopad na hodnotu investice. Poskytovatel MPS proto musí prokázat, že je schopen posoudit pravděpodobnost a dopad rizika v oblasti udržitelnosti na výnosy a to, zda lze tento dopad považovat za významný. Všechny tyto skutečnosti musí poskytovatel MPS předložit spolu s příslušnými daty.

Kromě toho jsou tyto třetí strany posuzovány na základě toho, jak řídí expozice vůči rizikům v oblasti udržitelnosti a jak to ovlivňuje jejich rozhodování ohledně koupě /zvýšení váhy, držení /zachování váhy, snížení váhy nebo odprodeje /zbavení se expozice ve strategii, případně ohledně angažování formou výkonu aktivního vlastnictví.

Rizika v oblasti udržitelnosti se budou lišit v závislosti na charakteristikách investiční strategie, včetně typů tříd aktiv používaných k její implementaci. Způsob, jakým je potenciální poskytovatel MPS během procesu due diligence posuzován, je však u všech investic nabízených společností Saxo Bank stejný. Identifikace, posuzování, monitorování a vykazování rizik v oblasti udržitelnosti proto může mít za následek „nízké“ nebo „vysoké“ skóre potenciálního poskytovatele MPS, případně tzv. „knockout (KO)“, který potenciální partnerství vylučuje. 

Veškerá relevantní dokumentace a údaje související s procesem due diligence jsou ve vztahu k potenciálním kandidátům analyzovány a klasifikovány ve scorecardu. Scorecard a systém klasifikace se pro všechny potenciální poskytovatele MPS uplatňují jednotně. Zjištění jsou přezkoumána investičním výborem skupiny a poté jsou materiály odeslány ke schválení výboru pro správu aktiv skupiny, jehož součástí jsou členové nejvyššího vedení Saxo Bank.

5.2 Průběžný proces due diligence

Po počátečním procesu due diligence Saxo Bank zajišťuje, aby dříve schválení poskytovatelé MPS nadále splňovali požadavky kladené na poskytované služby. Za tím účelem Saxo Bank každoročně provádí pravidelný přezkum všech stávajících poskytovatelů MPS, a to podobným způsobem jako při počátečním procesu due diligence, se stejným postupem hodnocení a klasifikace prostřednictvím scorecardu. Přezkum využívá stejný proces hodnocení a stejná kritéria jako počáteční due diligence se stejnou interní klasifikací, jejímž výsledkem je buď „KO“, nebo udělení „nízkého“ či „vysokého“ skóre.

V případě, kdy konkrétní poskytovatel MPS prokáže nedostatky v zohledňování rizik v oblasti udržitelnosti při investičním rozhodování, bude tato skutečnost posouzena případ od případu a zohledněna v celkovém posouzení due diligence. Zjištění jsou přezkoumána investičním výborem skupiny a materiály se následně odešlou ke schválení výboru pro správu aktiv skupiny.

Pokud nastanou případy, kdy MPS nemůže poskytnout dostatečné údaje, Saxo Bank identifikuje podstatná rizika v oblasti udržitelnosti pomocí údajů od externího poskytovatele. Během probíhajícího procesu due diligence Saxo Bank přezkoumává společně s
MPS, zda příslušné expozice vedly k rebalancování portfolií zákazníků.

6. Finanční poradenství („správa majetku“)

Saxo Bank aktivně řídí a monitoruje výběr finančních nástrojů využívaných pro služby finančního poradenství, které se skládají především z investičních fondů. Saxo Bank získává informace o rizicích v oblasti udržitelnosti téměř u všech finančních nástrojů ve svém investičním prostředí pomocí externího poskytovatele dat. Externí poskytovatel posuzuje fondy v investičním prostředí Saxo Bank a uděluje rating, který je založen na rizikovém hodnocení podkladových společností. Rating se vypočítává na základě pravděpodobnosti a významnosti hodnoty společnosti ve vztahu k rizikům v oblasti udržitelnosti. Ratingy tohoto typu mohou mít za následek rebalancování společností v portfoliu klientů. Proces začleňování rizik v oblasti udržitelnosti však nemění investiční cíle portfolií klientů ani neomezuje investovatelný prostor. Všechny fondy používané v poradenských portfoliích Saxo Bank jsou monitorovány, aby bylo zajištěna průběžná identifikace a posuzování významných rizik v oblasti udržitelnosti.

7. Penze

Saxo Bank jako tvůrce penzijních produktů při svých investičních rozhodnutích nezohledňuje rizika v oblasti udržitelnosti.

Saxo Bank nenabízí žádnou správu portfolia ani žádný typ investičních fondů pro penzijní účty. Investice na penzijních účtech Saxo Bank jsou spravovány čistě samotnými klienty, a proto je zcela na klientech, aby si vybrali dostupné investiční produkty na obchodní platformě Saxo Bank, která je k dispozici pro penzijní účty.

V důsledku toho Saxo Bank nebere v úvahu rizika v oblasti udržitelnosti při investičním rozhodování, pokud jde o investice na penzijní účty, protože Saxo Bank nečiní žádná investiční rozhodnutí jménem svých klientů.

8. Role a odpovědnosti

Saxo Bank provádí proces due diligence u všech svých potenciálních poskytovatelů MPS a všech jejich dceřiných společností. Veškerá relevantní dokumentace související s procesem due diligence je ve vztahu k potenciálním kandidátům analyzována a klasifikována ve scorecardu.

Investiční výbor skupiny všechny materiály i scorecard přezkoumá a poskytne podklady před odesláním ke schválení výboru pro správu aktiv skupiny, ve kterém se pravidelně schází nejvyšší vedení skupiny. Výbor pro správu aktiv skupiny je podřízen výboru pro řízení rizik, kterého se účastní představenstvo spolu se zástupci druhé a třetí linie. Výbor pro správu aktiv skupiny je také zodpovědný za finanční poradenství.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.