Beleid inzake duurzaamheidsrisico's

december 2023

1. Inleiding

Saxo is een internationaal bedrijf voor beleggers en traders die serieus willen beleggen in hun eigen financiële doelen en in het creëren van impact in de dingen die zij belangrijk vinden. Al meer dan 30 jaar perfectioneren we onze toonaangevende platforms om onze klanten gereguleerde en betrouwbare toegang te bieden tot meer dan 70.000 financiële instrumenten.

Door beleggingsdiensten te verlenen, worden klanten van Saxo blootgesteld aan de risico's op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur van de bedrijven in haar beleggingsuniversum. Dit beleid beschrijft de processen die Saxo heeft geïmplementeerd om duurzaamheidsrisico's te integreren in beleggingsbeslissingen.

 

2. Reikwijdte en doelstelling

Op grond van artikel 3 en artikel 6 van Verordening (EU) 2019/2088 over duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector ("SFDR"), verschaft dit beleid informatie over de manier waarop Saxo Bank A/S duurzaamheidsrisico's integreert in het besluitvormingsproces voor beleggingen, bij het aanbieden van vermogensbeheerdiensten, in pensioendiensten en via haar financiële adviesdiensten ("Wealth Management") die worden beschouwd als financiële marktdeelnemers in het toepassingsgebied.

Het beleid is van toepassing op Saxo Bank A/S inclusief alle dochterondernemingen in volledig of gedeeltelijk eigendom. Waar verschillen bestaan in de lokale regelgeving, heeft de lokale regelgeving voorrang en zullen lokale beleidsregels en procedures worden opgesteld om afwijkingen van dit document te weerspiegelen.

Het Beleid is niet van toepassing op de financiële producten die op de Saxo Platforms worden aangeboden voor klanten die zelf beleggen. Het beleid heeft geen betrekking op handelsstrategieën die worden geïmplementeerd met behulp van derivaten.

Dit beleid wordt indien nodig en ten minste eenmaal per jaar herzien en bijgewerkt.

 

3. Definities

SFDR is de EU-verordening 2019/2088 over duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector. Een vereiste van SFDR is dat financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs op hun websites informatie publiceren over hun beleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's in hun besluitvormingsprocessen voor beleggingen. Dit is van toepassing op Saxo voor de volgende diensten: Financieel advies ("Wealth Management"), discretionair vermogensbeheer en pensioendiensten.

Artikel 2 (22) van de SFDR definieert "duurzaamheidsrisico" als een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (ESG) die, als hij zich voordoet, een werkelijke of potentiële materiële negatieve impact op de waarde van een belegging zou kunnen hebben. Duurzaamheidsrisico's van aantasting van het milieu en klimaatverandering kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: Fysieke risico's en overgangsrisico's.

Fysieke risico's voor de belegging, zoals toenemende intensiteit van extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, stormen of een stijgende zeespiegel. Als fysieke risico's niet adequaat worden beheerd, kunnen ze onder andere leiden tot verstoring of uitval van toeleveringsketens en logistiek, en mogelijke veranderingen in de vraag van klanten naar verschillende producten en diensten.

Overgangsrisico's kunnen ontstaan door milieu- of sociale factoren, zoals wanneer consumentengewoonten veranderen en technologieën evolueren. Het niet in aanmerking nemen van transitierisico's kan onder andere leiden tot een bijzondere waardevermindering
van ter ziele gegane of verouderde activa of het verlies van klantenbestand.

Actief eigenaarschap (engagement) betekent het gebruik van rechten en de positie van eigenaar om de activiteiten of het gedrag van ondernemingen waarin wordt belegd te beïnvloeden op basis van financiële en/of impact materialiteitsoverwegingen.

Derde partij modelportefeuilleserviceproviders (MPS-providers) - een derde partij waarmee Saxo Bank A/S of een van haar dochterondernemingen samenwerkt om modelportefeuilles aan te schaffen voor de discretionaire vermogensbeheerdiensten van Saxo. Deze partnerschappen worden aangegaan zodat Saxo toegang krijgt tot de  beleggingsideeën. De derde partijen zijn adviseurs van Saxo en beheren geen fondsen van klanten en hebben geen contact met klanten van Saxo.

Financiële materialiteit - waarschijnlijke impact van verschillende risicobronnen op het rendement van de beleggingsdienst.

 

4. Algemene verklaring over duurzaamheidsrisico's voor Saxo's beleggingen

Duurzaamheidsrisico maakt deel uit van het beleggingsraamwerk van Saxo. Het maakt deel uit van de producten en diensten die worden aangeboden aan klanten, maar ook van het selectieproces van de derde partijen waarmee Saxo samenwerkt.

Het duurzaamheidsrisicobeleid heeft dezelfde reeks doelstellingen die gelden voor alle producten en diensten die worden aangeboden. 

Duurzaamheid is geïntegreerd in de producten en diensten van Saxo door rekening te houden met de voorkeuren van klanten en hen te informeren over de risico's die eraan verbonden zijn. Relevante materiële informatie over duurzaamheidsrisico's wordt beschikbaar gesteld aan klanten en potentiële klanten in de precontractuele documentatie van elk product / dienst vóór belegging, in overeenstemming met artikel 6 van de SFDR. Ongeacht de voorkeuren van onze klanten, houden we bij het aanbevelen van producten en diensten rekening met duurzaamheidsfactoren in combinatie met financiële factoren om duurzaamheidsrisico's en tegelijkertijd beleggingskansen te identificeren.

De manier waarop Saxo duurzaamheidsrisico's integreert in het investeringsbeslissingsproces verschilt daarom tussen
financieel advies, discretionair portefeuillebeheer en pensioendiensten.

 

5. Discretionair portefeuillebeheer

Saxo biedt discretionaire vermogensbeheerdiensten aan in samenwerking met externe modelportefeuilledienstverleners (MPS-providers). Wij zijn van mening dat duurzaamheidsrisico's een impact kunnen hebben op het voor risico gecorrigeerde rendement voor beleggers. Daarom maakt het duurzaamheidsrisico deel uit van het besluitvormingsproces bij het ontwikkelen van onze beleggingsdiensten en van het selectieproces van de entiteiten waarmee we samenwerken.

De identificatie, meting, monitoring en rapportage van het duurzaamheidsrisico door Saxo wordt ondersteund door een due diligence-proces bij het aangaan van een samenwerking met MPS-aanbieders en door de voortdurende due diligence die op terugkerende basis plaatsvindt nadat een samenwerking tot stand is gekomen. Dit is om ervoor te zorgen dat MPS-aanbieders interne processen hebben voor de integratie van duurzaamheidsrisico's.

5.1 Initieel due diligence-kader

Het initiële due diligence-kader beoordeelt deze MPS-aanbieders op verschillende criteria die kwantitatief of kwalitatief zijn. Integratie van duurzaamheidsrisico's maakt deel uit van de minimumcriteria waarop een MPS-aanbieder wordt beoordeeld voordat een partnerschap wordt aangegaan.

Er wordt een score toegekend op basis van hoe goed de MPS-aanbieder duurzaamheidsrisico's identificeert en integreert in zijn investeringsbesluitvormingsproces, inclusief hoe duidelijk en robuust zijn raamwerk is. De MPS-aanbieder moet daarom de relevantie aantonen van de duurzaamheidsrisico's die samen met traditionele beleggingsrisico's (bijv. markt- of liquiditeitsrisico) worden overwogen in het beleggingsbesluitvormingsproces, in lijn met elke beleggingsstrategie en activaklasse.

Om een duurzaamheidsrisicofactor als financieel materieel te beschouwen, moet de MPS-aanbieder deze vertalen in een negatieve impact op de waarde van de belegging. Daarom moet de MPS-aanbieder aantonen dat hij in staat is om de waarschijnlijkheid en de impact van een duurzaamheidsrisico op het rendement te beoordelen en of deze impact als materieel wordt beschouwd. Al deze overwegingen moeten door de MPS-aanbieder met de juiste gegevens worden onderbouwd.

Bovendien worden deze derden beoordeeld op hoe zij duurzaamheidsrisico's beheren en hoe dit leidt tot hun beslissing om posities in een strategie te kopen/verhogen, aan te houden/te behouden, te verlagen of te verkopen/te verkopen of zich in te zetten door middel van actief eigenaarschap.

Duurzaamheidsrisico's variëren afhankelijk van de kenmerken van de beleggingsstrategie, waaronder de soorten activaklassen die worden gebruikt om een beleggingsstrategie te implementeren. De manier waarop een potentiële MPS-aanbieder wordt beoordeeld tijdens het due diligence proces is echter hetzelfde voor alle beleggingen die Saxo aanbiedt. De identificatie, beoordeling, monitoring en rapportage van duurzaamheidsrisico's kan daarom leiden tot een "Lage" of "Hoge" score van een potentiële MPS-leverancier, of een "Knock-out (KO)" die de voortzetting van een potentieel partnerschap beëindigt. 

Alle relevante due diligence documentatie en gegevens worden geanalyseerd en gegradeerd in een scorekaart met betrekking tot potentiële kandidaten. De scorekaart en het beoordelingssysteem worden uniform toegepast op alle potentiële MPS-aanbieders. De bevindingen worden beoordeeld door het Group Investment Committee, voordat het materiaal ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Group Asset Management Committee, waarin leden van het senior management van Saxo zitting hebben.

5.2 Lopende due diligence

Na het initiële due diligence-kader zorgt Saxo ervoor dat de reeds in dienst genomen MPS-aanbieders geschikt blijven voor de dienstverlening. Hiervoor voert Saxo op jaarbasis een periodieke beoordeling uit van alle bestaande MPS-aanbieders op een vergelijkbare manier als de initiële due diligence, met dezelfde aanpak voor score en beoordeling via een scorekaart. De beoordeling volgt hetzelfde beoordelingsproces en dezelfde criteria als de initiële due diligence waarbij een interne rating wordt toegepast die resulteert in een 'KO', een 'Lage' of een 'Hoge' score.

In het geval dat een specifieke MPS-aanbieder tekortkomingen laat zien in hun overweging van duurzaamheidsrisico's bij het nemen van investeringsbeslissingen, wordt dit per geval geëvalueerd en meegenomen in de algehele due diligence-beoordeling. De bevindingen worden beoordeeld door het Group Investment Committee, voordat het materiaal ter goedkeuring naar het Group Asset Management Committee wordt gestuurd.

Als er gevallen zijn waarin het MPS niet voldoende gegevens kan leveren, zal Saxo materiële duurzaamheidsrisico's identificeren met behulp van gegevens van een externe leverancier. Tijdens het doorlopende due diligence proces beoordeelt Saxo samen met de MPS of deze posities hebben geleid tot een herbalanceringsactiviteit in portefeuilles van klanten.

 

6. Financieel advies ("Wealth Management")

Saxo beheert en bewaakt actief haar selectie van financiële instrumenten die de bank gebruikt voor haar financiële adviesdiensten, die voornamelijk bestaat uit beleggingsfondsen. Saxo verkrijgt informatie over duurzaamheidsrisico's voor bijna alle financiële instrumenten in haar beleggingsuniversum met behulp van een externe dataprovider. De externe provider beoordeelt de fondsen in het beleggingsuniversum van Saxo en geeft een rating die is gebaseerd op de risicoratings van de onderliggende bedrijven. De rating wordt berekend op basis van de waarschijnlijkheid en materialiteit van de waarde van een bedrijf gerelateerd aan duurzaamheidsrisico. Dit soort beoordelingen kunnen leiden tot een herbalancering van bedrijven in een klantenportefeuille. Het proces van integratie van duurzaamheidsrisico's verandert echter niets aan de beleggingsdoelstellingen van de portefeuilles van klanten en beperkt evenmin het universum waarin belegd kan worden. Er is een monitoringproces van alle fondsen die worden gebruikt in de adviesportefeuilles van Saxo  om ervoor te zorgen dat materiële duurzaamheidsrisico's voortdurend worden geïdentificeerd en beoordeeld.

 

7. Rollen en verantwoordelijkheden

Saxo voert due diligence uit op alle potentiële MPS-aanbieders voor Saxo en al haar dochterondernemingen. Alle relevante due diligence-documentatie wordt geanalyseerd en gegradeerd in een scorekaart met betrekking tot potentiële kandidaten.

Het Group Investment Committee beoordeelt al het materiaal en de scorekaart en levert input voordat het ter goedkeuring wordt verzonden naar het Group Asset Management Committee, waar het senior management binnen de Groep op terugkerende basis bijeenkomt. Het Group Asset Management Committee rapporteert aan het Management Risk Committee, waarin de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van de tweede en derde lijn zitting hebben. De Group Asset Management Committee is ook verantwoordelijk voor financieel advies.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland