Polityka ryzyka zrównoważonego rozwoju

Grudzień 2023

1. Wprowadzenie

Saxo Bank to międzynarodowa firma obsługująca inwestorów i traderów, którzy poważnie podchodzą do inwestowania w celu osiągnięcia celów finansowych i wywierania pozytywnego wpływu na kwestie, które są dla nich ważne. Przez ponad 30 lat doskonaliliśmy nasze wiodące w branży platformy, aby zapewnić klientom regulowany i niezawodny dostęp do ponad 70 000 instrumentów finansowych.

Korzystając naszych z usług inwestycyjnych, klienci Saxo Banku są narażeni na ryzyko w sferze dbałości o środowisko, kwestie społeczne i związane z ładem korporacyjnym spółek w ramach swoich inwestycji. Niniejsza polityka opisuje procesy wdrożone przez Saxo Bank w celu uwzględnienia ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

2. Zakres i cel

Zgodnie z art. 3 i art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”), niniejsza Polityka zawiera informacje na temat sposobu, w jaki Saxo Bank A/S uwzględnia ryzyko w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach świadczenia usług zarządzania portfelem, usług emerytalnych oraz w ramach usług doradztwa finansowego („Zarządzanie majątkiem”), które są uznawane za uczestników rynku finansowego.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do spółki Saxo Bank A/S, w tym do wszystkich spółek zależnych będących w całości lub w części jej własnością. W przypadku, gdy podane tu zasady odbiegają od lokalnych wymogów regulacyjnych, pierwszeństwo mają lokalne przepisy; opracowane zostaną zasady i procedury w celu odzwierciedlenia
rozbieżności z tym dokumentem.

Polityka nie ma zastosowania do produktów finansowych oferowanych na Platformach Saxo Bank klientom inwestującym samodzielnie. Polityka nie obejmuje strategii inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Niniejszą Politykę weryfikujemy i aktualizujemy zgodnie z potrzebami, co najmniej raz w roku.

3. Definicje

SFDR to rozporządzenie UE 2019/2088 w sprawie przejrzystości w sektorze usług finansowych odnośnie do zrównoważonego rozwoju. SFDR ustanawia wymóg publikowania przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych na swoich stronach internetowych informacji na temat ich polityki w zakresie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dotyczy to następujących usług Saxo Bank: doradztwo finansowe („Zarządzanie majątkiem”), uznaniowe zarządzanie portfelem oraz
usługi emerytalne.

W art. 2 pkt. 22 rozporządzenia SFDR zdefiniowano „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” jako sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju związane z degradacją środowiska i zmianą klimatu można podzielić na dwie kategorie: ryzyko fizyczne i ryzyko dla transformacji.

Ryzyko fizyczne inwestycji, takie jak rosnąca intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym fale upałów, nawałnice lub podnoszenie się poziomu mórz. W przypadku braku odpowiedniego zarządzania ryzyko fizyczne może prowadzić m.in. do zakłóceń lub przerwania łańcuchów dostaw i logistyki oraz potencjalnych zmian w popycie na różne produkty i usługi.

Ryzyka dla transformacji może wynikać z czynników środowiskowych lub społecznych, takich jak zmiana nawyków konsumentów i rozwój technologii. Nieuwzględnienie ryzyka dla transformacji może prowadzić m.in. do utraty wartości
wygasłych lub przestarzałych aktywów bądź utraty bazy klientów.

Aktywna własność (zaangażowanie) oznacza wykorzystanie praw i pozycji właściciela w celu wywarcia wpływu na działalność lub postępowanie spółek, w których dokonał inwestycji, w oparciu o względy finansowe lub istotność wpływu.

Zewnętrzni dostawcy usług w zakresie modelowych portfeli (MPS) – podmiot zewnętrzny, z którym spółka Saxo Bank A/S lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych współpracuje w celu pozyskania modelowych portfeli na potrzeby uznaniowych usług zarządzania portfelem świadczonych przez Saxo Bank. Saxo Bank nawiązuje te partnerstwa, aby pozyskiwać optymalne idee inwestycyjne. Te podmioty trzecie są doradcami Saxo Bank i nie zarządzają środkami klientów ani nie utrzymują jakichkolwiek kontaktów z klientami Saxo Banku.

Istotność finansowa – prawdopodobny wpływ różnych źródeł ryzyka na zwrot z usługi inwestycyjnej.

4. Ogólne oświadczenie dotyczące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do inwestycji Saxo Bank

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju jest częścią struktury inwestycyjnej Saxo Bank. Stanowi element produktów i usług oferowanych klientom, a także element procesu wyboru podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Saxo Bank.

Polityka ryzyka dla zrównoważonego ujmuje ten sam zestaw celów, które mają zastosowanie do wszystkich produktów i usług objętych niniejszym zakresem. Jest ona jednak operacyjnie uwzględniana i odzwierciedlana w odrębny sposób w każdym z nich.

Zrównoważony rozwój jest zintegrowany z produktami i usługami Saxo Bank poprzez branie pod uwagę preferencji klientów i informowanie ich o związanym z inwestycjami ryzyku. Odpowiednie istotne informacje na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju udostępniamy klientom i potencjalnym klientom w dokumentacji poprzedzającej zawarcie umowy o każdy produkt/usługę przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6 rozporządzenia SFDR. Niezależnie od preferencji naszych klientów, rekomendując produkty i usługi, bierzemy pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju w połączeniu z czynnikami finansowymi w celu zidentyfikowania ryzyk związanych dla zrównoważonego rozwojem, a jednocześnie możliwości inwestycyjne.

W związku z tym sposób, w jaki Saxo Bank uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, różni się w zależności od tego, czy chodzi o
doradztwo finansowe, uznaniowe zarządzanie portfelem czy też usługi emerytalne.

5. Uznaniowe zarządzanie portfelem

Saxo Bank oferuje usługi uznaniowego zarządzania portfelem we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług w zakresie portfela modelowego (MPS). Jesteśmy przekonani, że ryzyko związane dla zrównoważonego rozwoju może mieć wpływ na skorygowane o ryzyko zyski uzyskiwane przez inwestorów. W związku z tym ryzyko dla zrównoważonego rozwoju jest częścią procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych przy opracowywaniu naszych usług inwestycyjnych, a także częścią procesu wyboru podmiotów, z którymi współpracujemy.

Identyfikacja, pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przez Saxo Bank są wspierane przez proces due diligence przy współpracy z dostawcami usług MPS, a także bieżącą analizę due diligence, która odbywa się cyklicznie po nawiązaniu partnerstwa. Ma to na celu zapewnienie, że dostawcy usług MPS posiadają wewnętrzne procesy regulujące integrację ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

5.1 Ramy wstępnej procedury due diligence

Wstępne ramy procedury due diligence obejmują ocenę tych dostawców usług MPS na podstawie różnych kryteriów, które mają charakter ilościowy lub jakościowy. Integracja ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jest częścią minimalnych kryteriów, na podstawie których oceniamy dostawcę usług MPS przed nawiązaniem partnerstwa.

Punktację przyznajemy w zależności od tego, jak dobrze dostawca usług MPS identyfikuje i uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym od tego, jak jasne i solidne są jego ramy w tej sferze. Dostawca usług MPS musi zatem wykazać adekwatność ryzyka dla zrównoważonego rozwoju uwzględnianego w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych wraz z tradycyjnym ryzykiem inwestycyjnym (np. ryzykiem rynkowym lub ryzykiem płynności) zgodnie z każdą strategią inwestycyjną i klasą aktywów
.

Aby czynnik ryzyka dla zrównoważonego rozwoju można było uznać za istotny finansowo, dostawca usług MPS musi przełożyć go na negatywny wpływ na wartość inwestycji. W związku z tym dostawca usług MPS musi wykazać, że jest w stanie ocenić prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zyski oraz czy ten wpływ uznaje się za istotny. Wszystkie te kwestie muszą zostać przedstawione przez dostawcę usług MPS wraz z odpowiednimi danymi.

Ponadto tych zewnętrznych usługodawców oceniamy na podstawie tego, w jaki sposób zarządzają ekspozycjami na ryzyko dla zrównoważonego rozwoju i w jaki sposób prowadzi to do podjęcia przez nich decyzji o zakupie/zwiększeniu wagi, utrzymaniu wagi, zmniejszeniu wagi lub sprzedaży/zbyciu ekspozycji w ramach strategii lub zaangażowaniu się poprzez aktywne działania właścicielskie.

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju różni się w zależności od charakterystyki strategii inwestycyjnej, w tym od rodzajów klas aktywów wykorzystywanych do realizacji strategii inwestycyjnej. Jednak sposób oceny potencjalnego dostawcy usług MPS w procesie due diligence jest taki sam we wszystkich inwestycjach oferowanych przez Saxo Bank. Identyfikacja, ocena, monitorowanie i raportowanie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju może zatem prowadzić do uzyskania „niskiego” lub „wysokiego” wyniku przez potencjalnego dostawcy usług MPS lub wyniku „Knockout (KO)”, który sprawia, że nie prowadzimy dalszych działań w celu nawiązania współpracy z potencjalnym partnerem. 

Cała odpowiednia dokumentacja i dane dotyczące procesu due diligence są analizowane i klasyfikowane w karcie wyników w odniesieniu do potencjalnych partnerów. Karta wyników i system oceniania stosujemy jednolicie w przypadku wszystkich potencjalnych dostawców usług MPS. Ustalenia weryfikuje Komitet Inwestycyjny Grupy przed przesłaniem materiałów do zatwierdzenia przez Komitet ds. Zarządzania Aktywami Grupy, w skład którego wchodzą członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla w Saxo Bank.

5.2 Bieżący proces due diligence

Po wstępnej analizie due diligence Saxo Bank upewnia się, że dostawcy usług MPS, którzy zostali już zaakceptowani i wdrożeni, są nadal odpowiedni w kontekście świadczonej usługi. W tym celu Saxo Bank przeprowadza co roku okresowy przegląd wszystkich aktywnych dostawców usług MPS w podobny sposób, jak w przypadku wstępnej analizy due diligence, stosując to samo podejście do punktacji i oceny za pomocą karty wyników. Przegląd odbywa się zgodnie z tym samym procesem oceny i tymi samymi kryteriami, co wstępna analiza due diligence, tzn. na podstawie wewnętrznego ratingu, w ramach którego uzyskujemy wynik „KO”, „wysoki” lub „niski”.

W przypadku, gdy dany dostawca usług MPS wykazuje niedociągnięcia w uwzględnianiu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, oceniamy na podstawie indywidualnego scenariusza i uwzględniamy w ogólnej ocenie due diligence. Ustalenia są weryfikowane przez Komitet Inwestycyjny Grupy, a następnie przesyłane do zatwierdzenia przez Komitet ds. Zarządzania Aktywami Grupy.

Jeśli usługodawca MPS nie jest w stanie dostarczyć wystarczających danych, Saxo Bank identyfikuje istotne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, korzystając z danych od zewnętrznego dostawcy..W trakcie bieżącego procesu due diligence Saxo Bank wraz z
usługodawcą MPS ustala, czy ekspozycje te prowadzą do zmiany proporcji inwestycji w portfelach klientów.

6. Doradztwo finansowe („Zarządzanie majątkiem”)

Saxo Bank aktywnie zarządza wyborem instrumentów finansowych, które wykorzystuje do świadczenia usług doradztwa finansowego (oraz go monitoruje), na które składają się głównie fundusze inwestycyjne. Saxo Bank uzyskuje informacje na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do prawie wszystkich instrumentów finansowych w swojej ofercie inwestycyjnej, korzystając z usług zewnętrznego dostawcy danych. Zewnętrzny dostawca ocenia fundusze w spektrum inwestycyjnym Saxo Banks i przyznaje rating oparty na ratingach ryzyka spółek bazowych. Rating jest obliczany na podstawie prawdopodobieństwa i istotności wartości spółki związanej z ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju. Tego rodzaju ratingi mogą wiązać się ze zmianą proporcji spółek w portfelu klienta. Proces integracji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie zmienia jednak celów inwestycyjnych portfeli klientów ani nie ogranicza możliwości inwestowania. Prowadzony jest proces monitorowania wszystkich funduszy w portfelach doradczych Saxo Bank, aby zapewnić bieżącą identyfikację i ocenę istotnych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

7. Emerytury

Saxo Bank, jako dostawca produktów emerytalnych, nie bierze pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Saxo Bank nie oferuje zarządzania portfelem ani żadnego rodzaju puli inwestycyjnych w przypadku rachunków emerytalnych. Inwestycjami na rachunkach emerytalnych Saxo Bank zarządzają wyłącznie sami klienci, w związku z czym wybór produktów inwestycyjnych dostępnych na platformie transakcyjnej Saxo Bank dostępnej w przypadku rachunków emerytalnych należy wyłącznie do klienta.

W związku z tym Saxo Bank nie bierze pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji dokonywanych na rachunkach emerytalnych, ponieważ nie podejmuje żadnych decyzji inwestycyjnych w imieniu swoich klientów.

8. Role i obowiązki

Saxo Bank przeprowadza analizę due diligence wszystkich potencjalnych dostawców usług MPS współpracujących z Saxo Bank i jego spółkami zależnymi. Cała odpowiednia dokumentacja i dane dotyczące procesu due diligence są analizowane i klasyfikowane w karcie wyników w odniesieniu do potencjalnych partnerów.

Komitet Inwestycyjny Grupy dokonuje przeglądu wszystkich materiałów, a także karty wyników i przekazuje wstępne opinie przed wysłaniem ich do zatwierdzenia do Komitetu ds. Zarządzania Aktywami Grupy, w skład którego wchodzą przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla Grupy i który zbiera się regularnie. Komitet ds. Zarządzania Aktywami Grupy podlega Zarządczemu Komitetowi ds. Ryzyka, w którym uczestniczy Zarząd, a także przedstawiciele drugiej i trzeciej linii. Komitet ds. Zarządzania Aktywami Grupy jest również odpowiedzialny za doradztwo finansowe.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.