Politik om bæredygtighedsrisici

December 2023

1. Introduktion

Saxo Bank er en international virksomhed for investorer og tradere, der ønsker at foretage investeringer for at opnå specifikke finansielle mål og at skabe forandringer i verden. I mere end 30 år har vi arbejdet på vores brancheførende platforme for at give vores kunder en reguleret og pålidelig adgang til mere end 70.000 instrumenter.

I forbindelse med leveringen af investerings tjenesteydelser er Saxo Banks kunder eksponeret for de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici for virksomhederne i investeringsuniverset. Denne politik beskriver de processer, der er implementeret af Saxo Bank med henblik på at integrere bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger.

2. Omfang og formål

I henhold til artikel 3 og artikel 6 i Forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR"), indeholder denne politik oplysninger om, hvordan Saxo Bank A/S integrerer bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger i forbindelse med leveringer af porteføljeforvaltningstjenesteydelser, pensionstjenesteydelser og gennem dennes finansielle rådgivningstjenester ("formueforvaltning"), som vurderes som omfattede finansielle markedsdeltagere.

Politikken er gældende for Saxo Bank A/S, herunder alle helt eller delvist ejede datterselskaber. Såfremt der skulle være forskelle i lokale myndighedskrav, vil den lokale lovgivning have første prioritet, og lokale politikker og procedurer vil blive udarbejdet for at afspejle
afvigelsen fra dette dokument.

Politikken gælder ikke for de finansielle produkter, der tilbydes på Saxos platforme til kunder, der selv foretager deres investeringer. Poltikken dækker ikke handelsstrategier, der er implementeret gennem derivater.

Denne politik revideres og opdateres efter behov, dog mindst én gang om året.

3. Definitioner

SFDR er EU-forordning 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenester. Et krav iht. SFDR er, at de finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere på deres websteder skal offentliggøre oplysninger om deres politikker vedrørende integrationen af bæredygtighedsrisici i deres investeringsbeslutningsprocesser. Dette er gældende for Saxo Bank for følgende tjenesteydelser: finansiel rådgivning ("formueforvaltning"), skønsmæssig porteføljeforvaltning og
pensionsydelser.

Artikel 2 (22) i SFDR definerer "bæredygtighedsrisiko" som en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig (ESG) begivenhed eller tilstand, der, hvis den indtræffer, kan forårsage en faktisk eller en potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Bæredygtighedsrisici for miljøforringelse og klimaforandring kan opdeles i to kategorier: fysiske risici og overgangsrisici.

Fysiske risici for investeringen som f.eks. stigende intensitet af ekstreme vejrforhold som hedebølger, storme eller stigende havniveau. Hvis de ikke håndteres på passende vis, kan fysiske risici, blandt andre konsekvenser, være afbrydelse af eller svigtende forsyningskæder og logistik samt potentielle forandringer i kundernes efterspørgsel på forskellige produkter og tjenester.

Overgangsrisici kan forekomme pga. miljømæssige eller sociale faktorer, såsom ændringer af forbrugernes vaner og teknologiske udviklinger. Hvis der ikke tages højde for overgangsrisici, kan det bl.a. føre til nedskrivning
af nedlagte eller forældede aktiver eller tab af kundegrundlag.

Aktivt ejerskab (engagement) betyder udnyttelsen af rettigheder og position i forhold til ejerskab med henblik på at influere virksomheders aktiviteter eller adfærd baseret på hensyn til finansiel væsentlighed og/eller væsentlighed af indvirkning.

Tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester (MPS-udbydere) – en tredjepart, som Saxo Bank A/S eller et af dets datterselskaber samarbejder med, med det formål at skaffe modelporteføljer til Saxo Banks diskretionære porteføljeforvaltningstjenester. Disse partnerskaber er etableret, så Saxo Bank kan indhente de bedste investeringsidéer. Tredjeparterne er rådgivere for Saxo Bank og forvalter ikke kunders midler og har heller ingen kontakt med Saxo Banks kunder.

Finansiel væsentlighed – den sandsynlige påvirkning fra forskellige risikokilder på afkastet af investeringstjenesten.

4. Generel erklæring om bæredygtighedsrisiko for Saxos investeringer

Bæredygtighedsrisiko er en del af investeringsrammen for Saxo Bank. Det er en del af de produkter og tjenester, som kunderne tilbydes, men også en del af udvælgelsen af de tredjeparter, som Saxo Bank indgår partnerskaber med.

Politikken for bæredygtighedsrisiko har det samme sæt af målsætninger som det, der gælder for alle omfattede produkter og tjenesteydelser. Men den er operationaliseret og afspejlet forskelligt i hver af dem.

Bæredygtighed er integreret i Saxo Banks produkter og tjenester ved at tage hensyn til kundernes præferencer og informere dem om de risici, der er forbundet hermed. Relevant information om bæredygtighedsrisici stilles til rådighed for kunder og potentielle kunder i hvert produkt/service, før kontrakten indgås, i overensstemmelse med artikel 6 i SFDR. Uanset vores kunders præferencer tager vi, når vi anbefaler produkter og tjenester, hensyn til bæredygtighedsfaktorer sammen med finansielle faktorer for at identificere bæredygtighedsrisici og samtidig investeringsmuligheder.

Derfor varierer den måde, hvorpå Saxo Bank indarbejder bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocessen, på tværs af
finansiel rådgivning, skønsmæssig porteføljeforvaltning og pensionsydelser.

5. Skønsmæssig porteføljeforvaltning

Saxo Bank tilbyder skønsmæssige porteføljeforvaltningstjenester i partnerskab med tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester (MPS-udbydere). Det er vores overbevisning, at bæredygtighedsrisici kan have indflydelse på investorernes risikojusterede afkast. Derfor er bæredygtighedsrisikoen en del af beslutningsprocessen, når vi udvikler vores investeringstjenester, samt en del af udvælgelsesprocessen af de enheder, vi samarbejder med.

Saxo Banks identifikation, måling, overvågning og rapportering af bæredygtighedsrisici understøttes af en due diligence-proces, når der indgås aftaler med MPS-udbydere, samt den løbende due diligence, der finder sted på tilbagevendende basis, efter at et partnerskab er blevet etableret. Dette er for at sikre, at MPS-udbydere har interne processer vedrørende integration af bæredygtighedsrisici.

5.1 Indledende rammer for due diligence

Den indledende due diligence-ramme vurderer disse MPS-udbydere ud fra forskellige kriterier, som er kvantitative eller kvalitative. Integration af bæredygtighedsrisici er en del af de minimumskriterier, som en MPS-udbyder vurderes på, før der indgås et partnerskab.

En score tildeles i henhold til, hvor godt en MPS-udbyder identificerer og inkorporerer bæredygtighedsrisiko i deres investeringsbeslutningsproces, herunder hvor klar og robust deres ramme er. MPS-udbyderen skal derfor vise relevansen af de bæredygtighedsrisici, der tages i betragtning i investeringsbeslutningsprocessen sammen med traditionelle investeringsrisici (f.eks. markeds- eller likviditetsrisiko) i overensstemmelse med hver investeringsstrategi og
aktivklasse.

For at en risikofaktor for bæredygtighed kan betragtes som økonomisk væsentlig skal MPS-udbyderen omsætte den til en negativ indvirkning på investeringens værdi. Derfor skal MPS-udbyderen vise, at den er i stand til at vurdere sandsynligheden for og indvirkningen af en bæredygtighedsrisiko på afkastet, og om en sådan indvirkning anses for at være væsentlig. Alle disse overvejelser skal fremlægges af MPS-udbyderen med passende data.

Desuden vurderes disse tredjeparter ud fra, hvordan de håndterer bæredygtighedsrisici, og hvordan dette fører til deres beslutning om enten at købe/øge vægtningen, beholde/fastholde vægtningen, mindske vægtningen eller sælge/afstå eksponeringer i en strategi eller at engagere sig gennem aktivt ejerskab.

Bæredygtighedsrisici vil variere afhængigt af investeringsstrategiens karakteristika, herunder typer af aktivklasser, der bruges til at implementere en investeringsstrategi. Den måde, hvorpå en potentiel MPS-udbyder vurderes under due diligence-processen, er dog den samme på tværs af alle investeringer, som Saxo Bank tilbyder. Identifikation, vurdering, overvågning og rapportering af bæredygtighedsrisici kan derfor føre til en "lav" eller "høj" score for en potentiel MPS-udbyder eller en "Knockout (KO)", som afslutter et potentielt partnerskab. 

Al relevant due diligence-dokumentation og -data analyseres og klassificeres i et scorecard i forhold til potentielle kandidater. Scorecardet og karaktersystemet anvendes ensartet på alle potentielle MPS-udbydere. Resultaterne gennemgås af Group Investment Committee, før materialet sendes til godkendelse hos Group Asset Management Committee, som består af medlemmer af Saxo Banks øverste ledelse.

5.2 Løbende due diligence

Efter den indledende due diligence-model sikrer Saxo Bank, at de MPS-udbydere, der allerede er onboardet, fortsat er passende i forhold til den tjeneste, der ydes. Til dette formål gennemfører Saxo Bank hvert år en periodisk gennemgang af alle MPS-udbydere på samme måde som den indledende due diligence, med samme tilgang til scoring og karaktergivning via et scorecard. Gennemgangen følger den samme vurderingsproces og de samme kriterier som den indledende due diligence, hvor der anvendes en intern vurdering, der resulterer i enten "KO", en "lav" eller en "høj" score.

I tilfælde af, at en specifik MPS-udbydere udviser mangler i deres hensyntagen til bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger, vil dette blive evalueret fra sag til sag og taget med i den samlede due diligence-vurdering. Resultaterne gennemgås af Group Investment Committee, før materialet sendes til godkendelse hos Group Asset Management Committee.

Hvis der er tilfælde, hvor MPS-udbyderen ikke kan levere tilstrækkelige data, identificerer Saxo Bank væsentlige bæredygtighedsrisici ved hjælp af data fra en tredjepartsudbyder. Under den løbende due diligence-proces gennemgår Saxo Bank sammen med
MPS-udbyderen, om disse eksponeringer har ført til rebalanceringsaktiviteten i kundeporteføljer.

6. Finansiel rådgivning ("formueforvaltning")

Saxo Bank forvalter og overvåger aktivt sit udvalg af finansielle instrumenter, som banken anvender til finansiel rådgivning, og som primært består af investeringsfonde. Saxo Bank indhenter oplysninger om bæredygtighedsrisici for næsten alle finansielle instrumenter i sit investeringsunivers ved hjælp af en tredjepartsdataudbyder. Tredjepartsudbyderen vurderer midlerne i Saxo Banks investeringsunivers og giver en vurdering, der er baseret på de underliggende selskabers risikovurderinger. Vurderingen beregnes ud fra sandsynligheden og væsentligheden af en virksomheds værdi relateret til bæredygtighedsrisikoen. Denne form for vurderinger kan udløse rebalancering af virksomheder i en kundeportefølje. Integrationsprocessen for bæredygtighedsrisici ændrer dog ikke på investeringsmålene for kundernes porteføljer eller begrænser det univers, der kan investeres i. Der er en overvågningsproces for alle fonde, der anvendes i Saxo Banks rådgivningsporteføljer, for at sikre, at væsentlige bæredygtighedsrisici bliver identificeret og vurderet løbende.

7. Pensioner

Saxo Bank tager ikke, i sin egenskab af producent af pensionsprodukter, hensyn til bæredygtighedsrisici i sine investeringsbeslutninger.

Saxo Bank tilbyder ikke porteføljeforvaltning eller nogen type af investeringspuljer til pensionskonti. Investeringer på Saxo Banks pensionskonti forvaltes udelukkende af kunden selv, og det er derfor helt op til kunden at vælge de investeringsprodukter på Saxo Banks handelsplatform, som er tilgængelige for pensionskonti.

Saxo Bank tager derfor ikke højde for bæredygtighedsrisici i sine investeringsbeslutninger, når der gælder investeringer foretaget for pensionskonti, da Saxo Bank ikke foretager investeringsbeslutninger på vores kunders vegne.

8. Roller og ansvarsområder

Saxo Bank gennemfører due diligence på alle potentielle MPS-udbydere for Saxo Bank og alle dens datterselskaber. Al relevant due diligence-dokumentation analyseres og bedømmes på et scorecard i relation til potentielle kandidater.

Group Investment Committee gennemgår alt materiale samt det relevante scorecard og giver input, før det sendes til godkendelse til Group Assset Management Committee, hvor koncernens øverste ledelse mødes regelmæssigt. Group Asset Management Committee rapporterer til Management Risk Committee, hvor bestyrelsen deltager sammen med repræsentanter for second line og third line. Group Asset Management Committee er også ansvarlig for finansiel rådgivning.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.