Zásady pre riziká v oblasti udržateľnosti

December 2023

1. Úvod

Saxo Bank je medzinárodná firma pre investorov a obchodníkov, ktorí majú vážne zámery v investovaní s ohľadom na vlastné finančné ciele a ovplyvňovaní vecí, ktoré si cenia. Už viac ako 30 rokov zdokonaľujeme naše špičkové platformy, aby sme našim klientom zaisťovali regulovaný a spoľahlivý prístup k viac ako 70 000 finančným nástrojom.

Klienti spoločnosti Saxo Bank, ktorí využívajú investičné služby, sú vystavení rizikám spoločností v jej investičnom prostredí, ktoré súvisia so životným prostredím, sociálnou problematikou a riadením. Tieto zásady popisujú procesy, ktoré spoločnosť Saxo Bank zaviedla s cieľom začleniť riziká udržateľnosti do investičného rozhodovania.

2. Rozsah a cieľ

V súlade s článkami 3 a 6 smernice (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“) poskytujú tieto zásady informácie o tom, ako spoločnosť Saxo Bank A/S začleňuje riziká týkajúce sa udržateľnosti do investičného rozhodovacieho procesu, pri poskytovaní služieb správy portfólia, v penzijných službách a prostredníctvom svojich služieb finančného poradenstva („správa majetku“), ktoré sú považované za súčasť finančného trhu.

Tieto zásady platia pre spoločnosť Saxo Bank A/S vrátane všetkých plne alebo čiastočne vlastnených dcérskych spoločností. Tam, kde existujú rozdiely v požiadavkách miestnych predpisov, majú prednosť miestne predpisy a miestne zásady a budú vypracované postupy, ktoré budú odrážať
odlišnosť od tohto dokumentu.

Tieto zásady sa nevzťahujú na finančné produkty ponúkané na platformách spoločnosti Saxo Bank pre klientov s vlastným investovaním. Tieto zásady sa nevzťahujú na obchodné stratégie implementované s použitím derivátov.

Tieto zásady sú revidované a aktualizované podľa potreby, najmenej však raz ročne.

3. Definície

SFDR je nariadenie EÚ 2019/2088 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb. SFDR vyžaduje, aby účastníci finančného trhu a finanční poradcovia zverejňovali na svojich webových stránkach informácie o zásadách začleňovania rizík súvisiacich s udržateľnosťou do investičných rozhodovacích procesov. To platí pre spoločnosť Saxo Bank v súvislosti s nasledujúcimi službami: finančné poradenstvo („správa majetku“), diskrečná správa portfólia
a dôchodkové služby.

Článok 2 (22) SFDR definuje „riziko v oblasti udržateľnosti“ ako udalosť alebo stav súvisiaci so životným prostredím, sociálnou problematikou alebo riadením (ESG), ktorého výskyt by mohol mať skutočný alebo potenciálny podstatný negatívny vplyv na hodnotu investície. Riziká v oblasti udržateľnosti spojené so zhoršovaním životného prostredia a zmenou klímy možno rozdeliť do dvoch kategórií: fyzické riziká a prechodové riziká.

Medzi fyzické riziká pre investície patrí napríklad zvyšujúca sa intenzita extrémnych poveternostných javov, ako sú vlny horúčav, búrky alebo stúpajúce hladiny morí. Ak nie sú fyzické riziká náležite ošetrené, môžu viesť okrem iného k narušeniu alebo zlyhaniu dodávateľských reťazcov a logistiky a k potenciálnym zmenám v dopyte zákazníkov po rôznych výrobkoch a službách.

Prechodové riziká môžu vznikať v dôsledku environmentálnych alebo sociálnych faktorov, napríklad vplyvom zmien spotrebiteľských zvyklostí a vývoja technológií. Nezohľadnenie prechodových rizík môže viesť okrem iného k zníženiu hodnoty
zaniknutých alebo zastaraných aktív alebo k strate zákazníckej základne.

Aktívnym vlastníctvom (angažovanosťou) sa rozumie využívanie práv a postavenie vlastníka na ovplyvňovanie činností alebo správanie spoločností tvoriacich súčasť investície, a to na základe finančných aspektov alebo významnosti vplyvu.

Poskytovatelia služieb modelového portfólia tretích strán (poskytovatelia MPS) – tretie strany, s ktorými spoločnosť Saxo Bank A/S alebo niektorá z jej dcérskych spoločností spolupracuje na účely nákupu modelových portfólií pre služby diskrečnej správy portfólia spoločnosti Saxo Bank. Tieto partnerstvá sú založené na tom, aby spoločnosti Saxo Bank prinášali najlepšie možné investičné nápady. Tretie strany sú poradcami spoločnosti Saxo Bank a nespravujú finančné prostriedky klientov spoločnosti Saxo Bank ani s nimi nie sú v žiadnom kontakte.

Finančná významnosť – pravdepodobný vplyv rôznych zdrojov rizika na výnosnosť investičnej služby.

4. Všeobecné vyhlásenie o rizikách v oblasti udržateľnosti pre investície spoločnosti Saxo Bank

Riziká v oblasti udržateľnosti sú súčasťou investičného rámca spoločnosti Saxo Bank. Sú súčasťou produktov a služieb ponúkaných klientom, ale aj súčasťou procesu výberu tretích strán, s ktorými spoločnosť Saxo Bank spolupracuje.

Zásady pre riziká v oblasti udržateľnosti majú rovnaký súbor cieľov, ktoré sa vzťahujú na všetky zahrnuté produkty a služby. Prístup k nim a ich ošetreniu sa však v jednotlivých prípadoch líši.

Udržateľnosť je integrovaná do produktov a služieb spoločnosti Saxo Bank spôsobom, ktorý zohľadňuje preferencie zákazníkov a zaisťuje ich informovanosť o súvisiacich rizikách. Príslušné informácie o významných rizikách v oblasti udržateľnosti sú zákazníkom a potenciálnym zákazníkom sprístupnené v predzmluvnej dokumentácii jednotlivých produktov a služieb pred vlastnou investíciou, a to v súlade s článkom 6 SFDR. Bez ohľadu na preferencie našich zákazníkov berieme pri odporúčaní produktov a služieb do úvahy faktory udržateľnosti spoločne s finančnými faktormi, aby sme identifikovali riziká v oblasti udržateľnosti a zároveň investičné príležitosti.

Spôsob, akým spoločnosť Saxo Bank začleňuje riziká v oblasti udržateľnosti do investičného rozhodovacieho procesu, sa preto
v prípade finančného poradenstva, diskrečnej správy portfólia a dôchodkových služieb líši.

5. Diskrečná správa portfólia

Spoločnosť Saxo Bank ponúka služby diskrečnej správy portfólia v spolupráci s externými poskytovateľmi modelového portfólia (poskytovateľmi MPS). Predpokladáme, že riziká v oblasti udržateľnosti môžu mať vplyv na výnosy investorov upravené s ohľadom na riziká. Riziká v oblasti udržateľnosti sú preto súčasťou investičného rozhodovacieho procesu pri vývoji našich investičných služieb, rovnako ako súčasťou procesu výberu subjektov, s ktorými spolupracujeme.

Identifikácia, meranie, monitorovanie a vykazovanie rizík v oblasti udržateľnosti zo strany spoločnosti Saxo Bank sú podporované hĺbkovou analýzou pri výbere poskytovateľov MPS a tiež priebežnou hĺbkovou analýzou prebiehajúcou po nadviazaní partnerstva. Cieľom je zabezpečiť, aby mali poskytovatelia MPS zavedené interné procesy upravujúce začleňovanie rizík v oblasti udržateľnosti.

5.1 Rámec počiatočnej hĺbkovej analýzy

Rámec počiatočnej hĺbkovej analýzy posudzuje týchto poskytovateľov MPS na základe rôznych kritérií, ktoré sú kvantitatívne alebo kvalitatívne. Začlenenie rizík v oblasti udržateľnosti je súčasťou minimálnych kritérií, podľa ktorých je poskytovateľ MPS pred uzavretím partnerstva posudzovaný.

V závislosti od toho, ako poskytovateľ MPS identifikuje a začleňuje riziká v oblasti udržateľnosti do svojho investičného rozhodovacieho procesu a ako jasný a robustný je jeho rámec, dochádza k priradeniu skóre. Poskytovateľ MPS preto musí preukázať relevanciu rizík v oblasti udržateľnosti zvažovaných v investičnom rozhodovacom procese, a to súčasne s tradičnými investičnými rizikami (napr. trhovým rizikom alebo rizikom likvidity) v súlade s jednotlivými investičnými stratégiami
a triedami aktív.

Aby bolo možné rizikový faktor v oblasti udržateľnosti považovať za finančne významný, musí ho poskytovateľ MPS previesť na negatívny vplyv na hodnotu investície. Poskytovateľ MPS preto musí preukázať, že je schopný posúdiť pravdepodobnosť a vplyv rizika v oblasti udržateľnosti na výnosy a to, či možno tento vplyv považovať za významný. Všetky tieto skutočnosti musí poskytovateľ MPS predložiť spolu s príslušnými údajmi.

Okrem toho sú tieto tretie strany posudzované na základe toho, ako riadia expozície voči rizikám v oblasti udržateľnosti a ako to ovplyvňuje ich rozhodovanie o kúpe/zvýšení váhy, držaní/zachovaní váhy, znížení váhy alebo odpredaji/zbavení sa expozície v stratégii, prípadne o angažovaní prostredníctvom aktívneho vlastníctva.

Riziká v oblasti udržateľnosti sa budú líšiť v závislosti od charakteristík investičnej stratégie, vrátane typov tried aktív používaných na jej implementáciu. Spôsob, akým je potenciálny poskytovateľ MPS počas hĺbkovej analýzy posudzovaný, je však pri všetkých investíciách ponúkaných spoločnosťou Saxo Bank rovnaký. Identifikácia, posudzovanie, monitorovanie a vykazovanie rizík v oblasti udržateľnosti preto môže mať za následok „nízke“ alebo „vysoké“ skóre potenciálneho poskytovateľa MPS, prípadne tzv. „knockout (KO)“, ktorý potenciálne partnerstvo vylučuje. 

Všetka relevantná dokumentácia a údaje súvisiace s hĺbkovou analýzou sú vo vzťahu k potenciálnym kandidátom analyzované a klasifikované v prehľade ukazovateľov výkonu. Prehľad ukazovateľov výkonu a systém klasifikácie sa pre všetkých potenciálnych poskytovateľov MPS uplatňujú jednotne. Zistenia sú preskúmané investičným výborom skupiny a potom sú materiály odoslané na schválenie výboru pre správu aktív skupiny, ktorého súčasťou sú členovia najvyššieho vedenia spoločnosti Saxo Bank.

5.2 Priebežná hĺbková analýza

Spoločnosť Saxo Bank po počiatočnej hĺbkovej analýze zabezpečuje, aby predtým schválení poskytovatelia MPS naďalej spĺňali požiadavky kladené na poskytované služby. Na tento účel spoločnosť Saxo Bank každoročne vykonáva pravidelné preskúmanie všetkých existujúcich poskytovateľov MPS, a to podobným spôsobom ako pri počiatočnej hĺbkovej analýze, s rovnakým postupom hodnotenia a klasifikácie prostredníctvom prehľadu ukazovateľov výkonu. Preskúmanie využíva rovnaký proces hodnotenia a rovnaké kritériá ako počiatočná hĺbková analýza s rovnakou internou klasifikáciou, ktorej výsledkom je buď „KO“, alebo udelenie „nízkeho“ či „vysokého“ skóre.

V prípade, keď konkrétny poskytovateľ MPS preukáže nedostatky v zohľadňovaní rizík v oblasti udržateľnosti pri investičnom rozhodovaní, bude táto skutočnosť posúdená pre každý prípad samostatne a zohľadnená v celkovom posúdení v rámci hĺbkovej analýzy. Zistenia preskúma investičný výbor skupiny a materiály sa následne odošlú na schválenie výboru pre správu aktív skupiny.

Ak nastanú prípady, keď poskytovateľ MPS nemôže poskytnúť dostatočné údaje, spoločnosť Saxo Bank identifikuje podstatné riziká v oblasti udržateľnosti pomocou údajov od externého poskytovateľa. Počas prebiehajúcej hĺbkovej analýzy spoločnosť Saxo Bank preskúmava spoločne
s poskytovateľom MPS, či príslušné expozície viedli k rebalancii portfólií zákazníkov.

6. Finančné poradenstvo („správa majetku“)

Spoločnosť Saxo Bank aktívne riadi a monitoruje výber finančných nástrojov využívaných pre služby finančného poradenstva, ktoré sa skladajú predovšetkým z investičných fondov. Spoločnosť Saxo Bank získava informácie o rizikách v oblasti udržateľnosti v prípade takmer všetkých finančných nástrojov vo svojom investičnom prostredí pomocou externého poskytovateľa údajov. Externý poskytovateľ posudzuje fondy v investičnom prostredí spoločnosti Saxo Bank a udeľuje rating, ktorý je založený na rizikovom hodnotení podkladových spoločností. Rating sa vypočítava na základe pravdepodobnosti a významnosti hodnoty spoločnosti vo vzťahu k rizikám v oblasti udržateľnosti. Ratingy tohto typu môžu mať za následok rebalanciu spoločností v portfóliu klientov. Proces začleňovania rizík v oblasti udržateľnosti však nemení investičné ciele portfólií klientov ani neobmedzuje investovateľný priestor. Všetky fondy používané v poradenských portfóliách spoločnosti Saxo Bank sú monitorované, aby sa zaistila priebežná identifikácia a posudzovanie významných rizík v oblasti udržateľnosti.

7. Penzie

Spoločnosť Saxo Bank ako tvorca dôchodkových produktov pri svojich investičných rozhodnutiach nezohľadňuje riziká v oblasti udržateľnosti.

Spoločnosť Saxo Bank neponúka žiadnu správu portfólia ani žiadny typ investičných fondov pre penzijné účty. Investície na penzijných účtoch spoločnosti Saxo Bank sú spravované čisto samotnými klientmi, a preto je úplne na klientoch, aby si vybrali dostupné investičné produkty na obchodnej platforme spoločnosti Saxo Bank, ktorá je k dispozícii pre penzijné účty.

V dôsledku toho spoločnosť Saxo Bank neberie do úvahy riziko v oblasti udržateľnosti pri investičnom rozhodovaní, pokiaľ ide o investície na penzijných účtoch, pretože spoločnosť Saxo Bank nerobí žiadne investičné rozhodnutia v mene svojich klientov.

8. Úlohy a zodpovednosti

Spoločnosť Saxo Bank vykonáva hĺbkovú analýzu všetkých svojich potenciálnych poskytovateľov MPS a všetkých ich dcérskych spoločností. Všetka relevantná dokumentácia súvisiaca s hĺbkovou analýzou je vo vzťahu k potenciálnym kandidátom analyzovaná a klasifikovaná v prehľade ukazovateľov výkonu.

Investičný výbor skupiny všetky materiály aj prehľad ukazovateľov výkonu preskúma a poskytne podklady pred odoslaním na schválenie výboru pre správu aktív skupiny, v ktorom sa pravidelne schádza najvyššie vedenie skupiny. Výbor pre správu aktív skupiny je podriadený výboru pre riadenie rizík, na ktorom sa zúčastňuje predstavenstvo spolu so zástupcami druhej a tretej línie. Výbor pre správu aktív skupiny je tiež zodpovedný za finančné poradenstvo.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.