ICAAP a správy o rizikách

Skupina Saxo vydáva pravidelné správy ICAAP a správy o rizikách v súlade s finančnými nariadeniami v Dánsku.

Cieľom procesu hodnotenia internej kapitálovej primeranosti (ICAAP) je stanoviť primeranú kapitalizáciu banky, s ohľadom na nesené riziká, ako aj budúce riziká plynúce z rastu, nových trhov a rozširovania portfólia produktov.

Úplne hodnotenie ICAAP sa vykonáva podľa požiadaviek, ale aspoň jedenkrát za rok. Úrovne kapitálovej primeranosti prispôsobené neustálemu využívaniu limitu sa ohlasujú dánskemu Úradu pre finančný dohľad (FSA) každý štvrťrok.

Podľa nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR) je Saxo Bank A/S povinná zverejňovať informácie o rizikách banky a zásadách týkajúcich sa riadenia rizík, výpočtu kapitálových požiadaviek, vlastných prostriedkov, pákového efektu, likvidity a zaťaženia aktív bremenami.

Saxo Bank vám ponúka na prečítanie nasledovné správy o rizikách.