Hedging - průvodce snižováním portfoliového rizika Hedging - průvodce snižováním portfoliového rizika Hedging - průvodce snižováním portfoliového rizika

Hedging - průvodce snižováním portfoliového rizika

Obchodní inspirace
Peter Siks

Shrnutí:  Hedging je strategie řízení rizik, kterou lze použít k ochraně jednotlivých pozic nebo celého portfolia. Zahrnuje vytvoření pozice, která se bude pohybovat v opačném směru než původní pozice a (dočasně) sníží vaše riziko. To může pomoci zajistit klid v období nejistoty, aniž byste museli (částečně) likvidovat své pozice.


Co je to hedging

Hedging portfolia (nebo pozice) znamená otevření opačné pozice, která snižuje riziko portfolia. Jednoduchým příkladem je zajištění měnového rizika. Předpokládejme, že evropská společnost ví, že za šest měsíců obdrží dodávku v hodnotě 5 milionů USD, kterou bude muset zaplatit v USD. A navíc se spokojí s aktuálním kurzem EUR/USD a může na jeho základě provést kalkulaci nákladové ceny. Uzavřením dolarového kontraktu, který fixuje cenu EUR/USD za šest měsíců, se zajistila proti měnovému riziku. Na tom, zda cena EUR/USD roste nebo klesá, jim již nezáleží.

Při zajištění pozice hledá „hedger” produkt, který se pohybuje přesně v opačném směru než podkladové aktivum.  Pokud jedno roste, druhé klesá a naopak.  Plně zajištěná pozice tedy nebude mít (prakticky) žádné riziko poklesu, ale také (prakticky) žádný potenciál růstu, protože pozice by se teoreticky vzájemně vyrovnaly.

Hedging otevřených pozic je něco, co se ve světě profesionálního obchodování děje neustále. Pro mnoho soukromých investorů je to často příliš velký most, protože s rizikem nakládají zcela odlišně a někteří si nejsou vědomi, že hedging je možný. Je však vhodné připomenout, že je možné zajistit tržní riziko akciového portfolia - částečně nebo zcela - pomocí derivátů, jako jsou futures na příslušný index. Je však třeba vzít v úvahu řadu věcí:

  • Zvyšuje se složitost vašeho investičního portfolia. Můžete se například potýkat s maržemi.
  • S hedgingem jsou spojeny náklady. Myslete na možné úrokové náklady, spready, transakční náklady a případné náklady na roll-over.
  • Potenciál růstu (z velké části) zmizel v důsledku držení krátkého futures na index.
  • Portfolio musí být (velmi) dobře korelováno s indexem, na kterém zaujímáte futures pozici
  • Portfolio složené z velmi omezeného počtu akcií může za normálních okolností dobře korelovat s indexem (na který jsou k dispozici futures). Prudký pokles jedné z akcií v portfoliu se však projeví v portfoliu, ale zůstane neviditelný ve futures na širší trh (hedge). V takovém případě vzniká v portfoliu ztráta, která není kompenzována zajištěním.
  • Velikost kontraktu futures: futures může být "příliš velký".

Příklad...

Pan Smith má dobře diverzifikované investiční portfolio evropských akcií v hodnotě 250 000 EUR. Nyní se pan Smith s manželkou chystá na třítýdenní safari, kde nemá možnost své portfolio sledovat. Mohl by samozřejmě celé portfolio prodat, ale to nepreferuje. Chce uzavřít opačnou transakci prostřednictvím futures na index EuroSTOXX50. Vybere si index EuroSTOXX50, protože má dobrou korelaci s jeho portfoliem. Úroveň indexu je 3 700 bodů.


Počet futures kontraktů

Kolik futures kontraktů musí pan Smith prodat na krátko, aby co nejpřesněji zajistil své portfolio?

Velikost kontraktu futures na EuroSTOXX50 je 10 (můžete si to ověřit v Trade Ticketu). To znamená, že expozice 1 futures kontraktu je 37 000 EUR (při úrovni indexu 3 700).

Celkem je třeba zajistit 250 000 EUR, přičemž 250 000/37 000 = 6,74. Při prodeji sedmi futures mu tedy zůstává malá krátká pozice. Pokud by prodal šest futures, zůstala by mu malá dlouhá pozice. Pan Smith se rozhodne prodat šest futures.

Graficky to vypadá takto:

Scénáře

1.  Do strany

V prvním případě se trh pohybuje do strany. Hodnota portfolia ani hedge se podstatně nezmění. Po návratu ze zahraničí je zajištěná pozice uzavřena. Rodina Smithových má v každém případě zajištěnou pohodovou dovolenou.

2. Výše

Během doby, kdy Smith pobývá v zahraničí, index vzroste o 5 % z 3 700 na 3 885. Hodnota akciového portfolia se zvýší o 5 %, což představuje 12 500 EUR. Kolik však činila "ztráta" na zajištění? Rozdíl je také 185 (částka, o kterou se zvýšilo portfolio) a víme, že velikost kontraktu futures je 10. Celkem měl pan Smith krátkých šest futures. Výpočet tedy zní: 185 * 10 * 6 = 11 100 EUR. To znamená, že pan Smith vydělal 1 400 EUR (12 500 - 11 100). Nezapomeňte, že před odjezdem na safari mělo portfolio pana Smithe ještě malou dlouhou pozici, protože nakoupil šest kontraktů, přičemž na pokrytí celého portfolia potřeboval 6,74.

3. Níže

Pokud by index klesl o 5 % na 3 515, stálo by to na straně portfolia 12 500 EUR. Futures pozice však vydělala. Šest futures kontraktů, které má Smith krátké, lze uzavřít se ziskem o 185 bodů níže. Výpočet: 185 * 10 * 6 = 11 100 EUR.  V tomto případě zajištění do značné míry zafungovalo, ale vzhledem k tomu, že zůstala malá dlouhá pozice, pokles trhu měl omezený negativní vliv.


Kdy hedgovat

Jedním z důvodů pro (částečný) hedging portfolia může být pobyt v zahraničí. Pokud nemáte čas, chuť nebo připojení k internetu sledovat své portfolio, nabízí hedging způsob, jak snížit riziko. Dalším důvodem může být to, že vám prostě nevyhovují současné podmínky na trhu a že se obáváte prudkého poklesu. Likvidace portfolia zachází příliš daleko, takže (dočasný) hedging portfolia je velmi praktickou alternativou.


Shrnutí

Dobře diverzifikované portfolio lze do značné míry hedgovat krátkým futures kontraktem na dobře korelovaný index.  Pokud se touto strategií hodláte řídit, ujistěte se, že přesně rozumíte tomu, jak futures fungují. A nezapomeňte věnovat pozornost velikosti kontraktu.

Nejnovější informace z trhů


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.