Jak inwestować w energię w czasie kryzysu energetycznego? Jak inwestować w energię w czasie kryzysu energetycznego? Jak inwestować w energię w czasie kryzysu energetycznego?

Jak inwestować w energię w czasie kryzysu energetycznego?

Peter Garnry

Dyrektor ds. strategii rynków akcji

Podsumowanie:  Przywykliśmy nie myśleć o sektorze energetycznym, jednak związany z nim narastający globalny kryzys uwidocznił nasze deficyty w zakresie energii pierwotnej. Wynikają one z wieloletniego niedoinwestowania branży paliw kopalnych oraz niewystarczająco szybkiej skalowalności odnawialnych źródeł energii w kontekście zielonej transformacji i elektryfikacji naszej gospodarki. Obecnie wydaje się bardziej prawdopodobne, że sektor energii - zarówno nieodnawialnej, jak i odnawialnej - zapewni atrakcyjne zyski, ponieważ będziemy potrzebować obu tych sektorów, aby poradzić sobie z kryzysem energetycznym w perspektywie krótkoterminowej, a w perspektywie długoterminowej - z aspiracjami dotyczącymi bardziej ekologicznej przyszłości energetycznej.


Kryzys energetyczny nadal się pogłębia

Ceny energii elektrycznej w Europie dziewięciokrotnie przekraczają średnią historyczną po 2007 r., ponieważ brak inwestycji i rezygnacja z dostaw surowców energetycznych z Rosji poważnie ograniczyły podaż energii na rynku. Jeszcze przed pandemią wiele artykułów poświęciliśmy zielonej transformacji, która zakłada rozbudowę odnawialnych źródeł energii i elektryfikację wszystkich sektorów gospodarki, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla związaną z naszym obecnym standardem życia. Przejście dużej części sektora transportu na energię elektryczną lub paliwa ekologiczne, przestawienie źródła ogrzewania z gazu ziemnego na energię odnawialną poprzez elektryfikację (pompy ciepła powietrze-woda) itp. to bardzo trudne zadanie, ponieważ wzrost poziomu naszej zamożności (mierzony PKB) idealnie pokrywa się ze wzrostem emisji dwutlenku węgla w ciągu ostatnich 300 lat. Opisaliśmy to w artykule "Niewygodna prawda na temat energii i PKB". Oddzielenie naszej funkcji generowania majątku od funkcji emisji dwutlenku węgla jest prawdopodobnie najważniejszym zadaniem, jakie kiedykolwiek postawił sobie człowiek.

Wykres: Niemiecka energia elektryczna przy obciążeniu podstawowym w perspektywie 1 roku. Źródło: Bloomberg

Nie istnieje „jedno rozwiązanie” kryzysu energetycznego

Jak wynika z opublikowanego przez BP raportu "2022 Statistical Review of World Energy" („Przegląd statystyczny światowej energii na 2022 r.”), popyt na energię pierwotną w 2021 r. przyćmił dane z 2019 r., co sugeruje, że światowe zapotrzebowanie na energię jest obecnie wyższe niż przed pandemią, a wykorzystanie paliw kopalnych (82%) jedynie nieznacznie spadło w porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat (85%). W znacznej mierze nadal żyjemy w gospodarce opartej na paliwach kopalnych. Z czasem sytuacja się zmieni i udział paliw kopalnych najprawdopodobniej spadnie, jednak założenie, że świat może dokonać zielonej transformacji poprzez elektryfikację wszystkiego w oparciu o odnawialne źródła energii jest naiwne. Inwestorzy powinni ponadto pamiętać, że zmiana zapotrzebowania na energię pierwotną jest napędzana przede wszystkim przez kraje spoza OECD. Energia odnawialna nie skaluje się wystarczająco szybko, aby dokonać pełnej transformacji ze względu na tempo elektryfikacji, a ostatnio prezesi Orsted i Vestas narzekali na biurokrację związaną z zatwierdzaniem nowych projektów morskich elektrowni wiatrowych.

Przyjęta niedawno amerykańska ustawa klimatyczna i podatkowa przyznaje, że będziemy potrzebować ropy i gazu dłużej, niż przewidywano jeszcze trzy lata temu, a zatem nasz obecny kryzys energetyczny powoduje, że zarówno energia odnawialna, jak i energia z paliw kopalnych to w równym stopniu dobre inwestycje. Koszyk tematyczny poświęcony energii odnawialnej w tym roku jest na trzecim miejscu pod względem wyników; liderem jest koszyk surowców (obejmujący spółki naftowo-gazowe i z branży wydobywczej).

Nasz pogląd na przyszłość energii jest taki, że nie istnieje „jedno rozwiązanie” obecnego problemu energetycznego. Musimy nastawić się na dywersyfikację energetyczną. Będziemy potrzebować wielu różnych źródeł energii i nie powinniśmy nadmiernie polegać na jednym. Uzależnienie Niemiec od gazu ziemnego w ich modelu gospodarczym okazało się piętą achillesową. Nawet zdecydowane postawienie przez Francję na energię jądrową okazało się nietrwałe ze względu na korozję, a obecnie również na zbyt wysoką temperaturę wody w rzekach. Świat musi inwestować we wszystkie rodzaje energii, dlatego naszym zdaniem inwestorzy w przyszłości powinni zapewnić sobie ekspozycję na szeroko rozumianą energię.

Sektor energii nieodnawialnej w skrócie

W tym materiale na temat rynku akcji skupiamy się na energii nieodnawialnej, ponieważ jest to część sektora energetycznego, która zmieniła się najbardziej w stosunku do wycen i oczekiwań rynku, a także w przypadku której istnieje możliwość dalszej zmiany wycen. Pomimo wysokich cen ropy i gazu sektor energetyczny jest nadal relatywnie tani, co opisywaliśmy już w maju w artykule "Akcje światowych spółek energetycznych są najtańsze od 27 lat", w którym wycenę mierzyliśmy stopą zwrotu z wolnych przepływów pieniężnych. Wysokie ceny ropy i gazu doprowadziły również do rekordowych zysków rafinerii, a ostatnio do najwyższego w historii zysku kwartalnego w światowym sektorze energetycznym, który opisywaliśmy w artykule "Zyski osiągnęły rekordowe maksimum, a inflacja okazuje się korzystna dla wszystkich".

Globalny sektor energetyczny (definiowany standardem GICS i będący sektorem energii nieodnawialnej) jest nadal tani w porównaniu ze światowym rynkiem akcji, a dwunastomiesięczny mnożnik EV/EBITDA jest o dwa odchylenia standardowe poniżej średniej rozpiętości wyceny od 2005 r. Pod względem całkowitego zwrotu globalny sektor energetyczny osiągnął wyższy zwrot niż światowy rynek akcji po 1995 r. (patrz wykresy poniżej). Warto również zaznaczyć, że mierzony na podstawie dwunastomiesięcznego mnożnika EV/EBITDA sektor energii odnawialnej ma dwukrotnie wyższe wyceny niż sektor energii nieodnawialnej, co odzwierciedla różnice w oczekiwaniach dotyczących przyszłości, uwzględniane przez rynek w wycenach.

Jak opisaliśmy w naszej prognozie na I kwartał, obecna stopa dywidendy i jej oczekiwany wzrost sugerują, że globalny sektor energetyczny ma oczekiwaną długoterminową stopę zwrotu na poziomie 10% w ujęciu rocznym, oczywiście z zastrzeżeniem dużego stopnia niepewności związanego z kompresją wyceny akcji spółek z tej branży lub niższym wzrostem dywidendy w przyszłości, niż przewiduje się obecnie.

Global energy vs global equities | Source: Bloomberg

Najprostszym sposobem inwestowania w sektor energetyczny są fundusze giełdowe (ETF) monitorujące ten sektor i większość inwestorów powinna tak robić. Innym podejściem jest inwestowanie w konkretne części sektora energii nieodnawialnej. Tabele poniżej prezentują pięć najlepszych spółek pod względem wartości rynkowej w każdej z branż GICS w sektorze energetycznym. Jak pokazują pięcioletnie całkowite zwroty w kolumnie „USD”, branże związane wyłącznie z odwiertami i dostarczaniem sprzętu do odwiertów osiągały najgorsze wyniki, ponieważ spadek nakładów inwestycyjnych po 2015 r. przełożył się na obniżenie aktywności w tej branży. Giganci naftowo-gazowi radzili sobie lepiej ze względu na działalność rafineryjną i handlową. W ciągu ostatnich pięciu lat branżami osiągającymi najlepsze wyniki w sektorze energetycznym były branża rafineryjna ze względu na to, że marże rafineryjne (ang. crack spreads, różnica pomiędzy cenami ropy naftowej i produktów rafineryjnych) wzrosły podczas pandemii. Bardzo dobrze radziła sobie również światowa branża węglowa, co w kontekście zmian klimatycznych i ograniczenia emisji dwutlenku węgla jest smutną obserwacją, powinniśmy jednak mieć świadomość, że podstawowym źródłem paliwa do produkcji energii elektrycznej na świecie jest nadal węgiel.

GICS industries in the energy sector | Source: Bloomberg and Saxo Group

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.