Hvad er en ETF? Hvad er en ETF? Hvad er en ETF?

Hvad er en ETF?

ETFs
iShares

Oversigt:  Lær, hvad ETF'er er, og hvordan de kan få penge til at gøre mere for dig.


Investering er forbundet med risici. Værdien af investeringer og indtægterne fra dem kan både falde og stige, og de er ikke garanterede. Du får måske ikke det oprindeligt investerede beløb tilbage.

ETF står for Exchange Traded Funds (børshandlede fonde). ETF'er forsøger at følge udviklingen i et bestemt indeks - såsom S&P 500 - så tæt som muligt. Ligesom med aktier kan du handle ETF'er på en børs når som helst i markedets åbningstid. Uanset om du er en privatperson, der ønsker at investere, eller en erfaren finansmand/kvinde, er ETF'er en nem og tilgængelig investeringsmulighed, der kan hjælpe dig med at nå dine mål.

ETF'er svarer til at handle med aktier

For de fleste investorer er aktiehandel noget helt naturligt. Du kan selv handle med aktier eller finde en mægler, der kan hjælpe dig. At handle med ETF'er er ikke anderledes end at handle med aktier, og lidt research kan hjælpe dig meget med at vælge den rigtige ETF.

Hvordan sammenlignes ETF'er med investeringsforeninger?

Investeringsfonde er investeringsprodukter, der samler penge fra en række investorer. En fondsforvalter investerer disse penge i en kurv af forskellige aktiver og værdipapirer. Du betaler forvalteren i håb om, at de skaber bedre resultater end markedet.

Selvom investeringsfonde kan give gode afkast, kan du i de fleste tilfælde ikke købe og sælge dem, når du vil. Det er muligt at afgive en ordre om at købe eller sælge andele i en investeringsfond når som helst, men handlen vil ikke blive udført før markedsluk eller den næste handelsdag, hvis ordren er afgivet efter lukketid. Den pris, der vil blive realiseret, er nettoaktivværdien (NAV), som beregnes efter markedsluk. ETF'er fungerer dog på samme måde som aktier, så du kan købe og sælge dem når som helst inden for markedets åbningstid.

Selvom diversificering kan sænke visse typer risici, kan det ikke beskytte fuldt ud mod markedsrisici. Forskellige typer af ETF'er vil indebære forskellige risikoelementer. Før du foretager en investering, er det vigtigt at forstå de specifikke risici. Diversificering er begrænset til det gældende indeks.

Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for nuværende eller fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der tages i betragtning, når man vælger et produkt eller en strategi. Der er ingen garanti for, at investeringsstrategien bliver en succes, og værdien af investeringerne kan falde såvel som stige. Investeringsafkastet og den oprindelige værdi af en investering vil svinge, således at en investors aktier, når de sælges eller indløses, kan være mere eller mindre værd end den oprindelige pris.

ETF'er giver dig det bedste fra begge verdener

Ligesom investeringsforeninger er ETF'er en kurv af aktier, obligationer eller andre aktiver, men overordnet set er der mange vigtige forskelle. ETF'er kombinerer visse nøgleegenskaber fra aktier og investeringsfonde.

  • ETF'er er mere forskelligartede end investering i individuelle aktier. I stedet for at købe en håndfuld individuelle aktier, kan du investere i en ETF, som giver dig øjeblikkelig eksponering for en lang række aktier.
  • Forvaltere af investeringsfonde tager sig ofte bedre betalt for at vælge investeringer, der søger at slå et indeks eller benchmark, men da ETF‘er generelt følger indekset, er det normalt billigere end en aktivt forvaltet fond.
  • ETF'er giver dig fleksibilitet, fordi du kan gå ind og ud af positionen når som helst.

Risikoadvarsel

Risikokapital. Værdien af investeringerne og indkomsten herfra kan både falde og stige og er ikke garanteret. Investor får måske ikke det beløb, der oprindeligt blev investeret, tilbage.

Tidligere resultat er ikke en pålidelig indikator for aktuelle eller kommende resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes ved udvælgelse af et produkt eller en strategi.

Ændringer i valutakurser kan bevirke, at værdien af investeringer falder eller stiger. Udsving kan være særdeles markante i tilfælde af en fond med højere volatilitet og værdien af en investering kan pludseligt flade i betydeligt. Beskatningsniveauer og -grundlag kan ændres fra tid til anden.

BlackRock har ikke vurderet egnetheden af denne investering i forhold til dine individuelle behov og din risikotolerance. De viste informationer indeholder kun indeholder kun sammenfattede informationer. Investering bør foretages på basis af det relevante prospekt, der kan fås hos forvalteren.

I forbindelse med de omtalte produkter er dette dokument kun tiltænkt at give information og udgør derfor ikke investeringsrådgivning, salgstilbud, eller en henvendelse om et tilbud om at købe de omtalte værdipapirer. Dette dokument må ikke omdeles uden tilladelse fra BlackRock.

Lovgivningsmæssige oplysninger

 iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc  og iShares VIIplc (under ét "Selskaberne") er såkaldte "open-ended" investeringsvirksomheder, hvor investore kan forlange at få sine investeringsbeviser indløst, med variabel kapital og adskilt ansvar mellem de enkelte fonde, som er organiseret under irsk lovgivning og godkendt af the Financial Regulator.

Du kan få yderligere oplysninger om fonden og aktieklassen såsom detaljer vedr. vigtige underlæggende investeringer for aktieklassen og aktiepriser på iShares' websted på www.ishares.com eller ved at ringe på +44 (0) 845 357 7000. Alternativt kan du kontakte din mægler eller økonomiske rådgiver. Den indikative intraday-aktivværdi for aktieklassen fremgår af http://deutsche-boerse.com og/eller http://www.reuters.com. En UCITS ETF’s andele/aktier, der er erhvervet på det sekundære marked, kan under normale omstændigheder ikke sælges direkte tilbage til selve UCITS ETF’en. Investorer, der ikke er autoriserede deltagere, skal købe og sælge aktier på et sekundært marked med hjælp fra et mellemled (f.eks. en aktiemægler), hvilket kan medføre gebyrer og yderligere beskatning. Yderligere, og fordi den markedspris, som aktierne handles ved på det sekundære marked, kan afvige fra nettoaktivværdien pr. aktie, kommer investorer muligvis til at betale mere end den aktuelle nettoaktivværdi ved køb af aktier og modtage mindre end den nuværende nettoaktivværdi pr. aktie ved salg.

Til investorer i Danmark

De nævnte afdelinger er registreret til offentlig distribution i Danmark og er godkendt af Finanstilsynet. Enhver ansøgning om aktier i afdelingerne sker på vilkårene i afdelingernes prospekt, det centrale investorinformationsdokument og den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskab og/eller årsrapport og reviderede regnskab samt supplerende danske landeoplysninger. Investorer bør læse om afdelingens specifikke risici i det centrale informationsdokument om pakkeprodukter til detailhandel og forsikringsbaserede investeringsprodukter (PRIIPs KID) og virksomhedens prospekt.

Finanstilsynet har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter, i henhold til hvilke forskellige kategorier af investeringsprodukter er blevet tildelt en risikomærkning. Aktierne i de nævnte afdelinger har den gule risikomærkning i henhold til Finanstilsynets regler om risikomærkning. Risikomærkningen er baseret på risikoen for at tabe det investerede beløb på baggrund af produkttype og ikke den faktiske sandsynlighed for, at det sker.

Risikomærkningssystemet er baseret på farverne i et trafiklys, den såkaldte trafiklysordning.

• Grøn: Ved investeringsprodukter, der er markeret med grønt, betragtes risikoen for at tabe det investerede beløb som meget lille, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx danske statsobligationer, EU-statsobligationer og danske realkreditobligationer.

• Gul: Ved investeringsprodukter, der er markeret med gult, kan der være risiko for, at det investerede beløb tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx noterede aktier, virksomhedsobligationer og aktier i investeringsforeninger.

• Rød: Ved investeringsprodukter, der er markeret med rød, kan der være risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue, fx unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer.

Vigtig information om afdelingerne er indeholdt i det relevante prospekt og andre dokumenter; disse udleveres uden beregning på afdelingens danske repræsentants kontor, BlackRock Copenhagen Branch, der er en filial af BlackRock (Netherlands) BV, med registreret adresse i Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Dette dokument er strengt fortroligt og må ikke distribueres uden tilladelse fra BlackRock. På linje med de fleste andre ikke-danske afdelinger har iShares-serien ikke distributørstatus i henhold til dansk skattelovgivning, hvorfor investorer generelt vil være skattepligtige af den årlige værdiændring på deres investering, uanset om iShares bliver solgt eller ej (beskatning på baggrund af værdiansat markedsværdi). For enkeltpersoner kan dette være mindre skatteeffektivt end investeringer i sammenlignelige danske investeringsselskaber med distributørstatus. Du kan få yderligere oplysninger om fonden og aktieklassen såsom detaljer vedr. vigtige underlæggende investeringer for aktieklassen og aktiepriser på iShares' websted på www.ishares.com eller ved at ringe på +44 (0) 845 357 7000. Alternativt kan du kontakte din mægler eller økonomiske rådgiver. Den indikative intraday-aktivværdi for aktieklassen fremgår af http://deutsche-boerse.com og/eller http://www.reuters.com. Investorer, der ikke er autoriserede deltagere, skal købe og sælge aktier på et sekundært marked med hjælp fra et mellemled (f.eks. en aktiemægler), hvilket kan medføre gebyrer og yderligere beskatning. Yderligere, og fordi den markedspris, som aktierne handles ved på det sekundære marked, kan afvige fra nettoaktivværdien pr. aktie, kommer investorer muligvis til at betale mere end den aktuelle nettoaktivværdi ved køb af aktier og modtage mindre end den nuværende nettoaktivværdi pr. aktie ved salg.

Enhver undersøgelse i dette dokument er tilvejebragt og BlackRock kan have reageret herpå til eget formål. Resultaterne af en sådan undersøgelse er kun lejlighedsvist gjort tilgængelige. De udtrykte holdninger udgør ikke et investerings- eller andet råd og kan ændres. De afspejler nødvendigvis ikke holdningerne for et selskab i BlackRock Group eller nogen del deraf og det kan ikke garanteres, at de er korrekte.

iShares ® og BlackRock ® er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc., eller dets datterselskaber i USA eller andre steder.© 2023 BlackRock (Netherlands) B.V. Registreret selskab nr. 17068311. Alle rettigheder forbeholdes. Opkald kan blive overvåget og optaget.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.