Risici ved ETF'er Risici ved ETF'er Risici ved ETF'er

Risici ved ETF'er

ETFs
iShares

Oversigt:  Vi gennemgår nogle forskellige måder, så du kan forberede dig på de risici, der er forbundet med ETF’er


Investering er forbundet med risici. Værdien af investeringer og indtægterne kan både falde og stige. Du kan risikere ikke at få det oprindeligt investerede beløb tilbage. 

Vi har talt om fordelene ved ETF'er (Exchange Traded Funds), men lad os ikke glemme, at alle investeringer er forbundet med risiko. For at sige det enkelt, så påvirker risikoen værdien af din investering. Større risiko kan potentielt betyde større belønning, men mindre vished omkring resultatet. For hver investeringsbeslutning skal du være opmærksom på og komfortabel med det risikoniveau, du vil tage. Vi vil gennemgå nogle af de måder, du kan forberede dig på risici forbundet med ETF'er.

Kan du forberede dig på risiko?

Værdien af dine investeringer kan påvirkes af flere ting, f.eks. bevægelser på aktiemarkedet, politiske og økonomiske nyheder, virksomheders indtjening og større virksomhedsrelaterede hændelser. Selvom mange af disse ting måske ikke kan forudsiges eller planlægges, kan en bedre forståelse af dine investeringsvalg potentielt minimere effekten af disse risici.

Hvilke risici bør du være opmærksom på?

Kapitalrisiko: Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor vil værdien af investeringen og indtægterne fra den variere, og det oprindelige investeringsbeløb kan ikke garanteres.

Skattemæssige risici: Internationale skatter vil påvirke dit afkast. Lav din research for at vurdere, hvor meget dit ETF-afkast beskattes.

Valutarisici: ETF'er har et vist niveau af valutarisici. Internationale ETF'er er prissat i lokale valutaer, så udsving i valutakursen vil påvirke værdien af din investering.

Likviditetsrisiko: Likviditet er evnen til hurtigt at omsætte en investering til kontanter uden tab af værdi. Lav likviditet i en ETF kan føre til højere handelsomkostninger eller udfordringer med at købe eller sælge ETF’en.

For at en almindelig investor kan vurdere likviditeten, bør man se på statistikker som f.eks:

  1. Gennemsnitlige bid/ask spreads, som er forskellen mellem købs- og salgsprisen på ETF'en. Generelt gælder det, at jo mindre spreadet er, jo mere likvid er en ETF.
  2. Gennemsnitlig handelsvolumen. Generelt gælder det, at jo større volumen, jo mere likvid er en ETF.
  3. Om ETF'en handles tæt på sin nettoaktivværdi, en indikation af dagsværdien af hver ETF - jo tættere den er, jo mere likvid er ETF'en.

Hvis du er en investor, der handler med en stor mængde aktier på én gang, er likviditeten af ETF'ens underliggende værdipapirer den vigtigste faktor.

Reducering af risiko

Du kan ikke eliminere risikoen helt, men du kan reducere den på mange måder. Diversificering er en af måderne, du kan gøre det på ved at sprede dine investeringer over forskellige sektorer, geografier og aktivklasser. Hvis en sektor eller et aktiv ikke klarer sig godt, kan andre investeringer opveje et eventuelt tab.

Det er dog vigtigt at bemærke, at diversificering muligvis ikke beskytter dig fuldt ud mod markedsrisiko og ikke garanterer afkast eller eliminerer potentielle tab, så lav din research omhyggeligt!

Vær opmærksom, før du investerer

Før du træffer investeringsbeslutninger, er det vigtigt, at du fuldt ud forstår de involverede risici. Lav din research, læs fondens udbudsdokumenter, eller tal med en finansiel rådgiver for at hjælpe dig med at træffe det bedste valg.

Risikoadvarsel

Risikokapital. Værdien af investeringerne og indkomsten herfra kan både falde og stige og er ikke garanteret. Investor får måske ikke det beløb, der oprindeligt blev investeret, tilbage.

Tidligere resultat er ikke en pålidelig indikator for aktuelle eller kommende resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes ved udvælgelse af et produkt eller en strategi.

Ændringer i valutakurser kan bevirke, at værdien af investeringer falder eller stiger. Udsving kan være særdeles markante i tilfælde af en fond med højere volatilitet og værdien af en investering kan pludseligt flade i betydeligt. Beskatningsniveauer og -grundlag kan ændres fra tid til anden.

BlackRock har ikke vurderet egnetheden af denne investering i forhold til dine individuelle behov og din risikotolerance. De viste informationer indeholder kun indeholder kun sammenfattede informationer. Investering bør foretages på basis af det relevante prospekt, der kan fås hos forvalteren.

I forbindelse med de omtalte produkter er dette dokument kun tiltænkt at give information og udgør derfor ikke investeringsrådgivning, salgstilbud, eller en henvendelse om et tilbud om at købe de omtalte værdipapirer. Dette dokument må ikke omdeles uden tilladelse fra BlackRock.

Lovgivningsmæssige oplysninger

 iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc  og iShares VIIplc (under ét "Selskaberne") er såkaldte "open-ended" investeringsvirksomheder, hvor investore kan forlange at få sine investeringsbeviser indløst, med variabel kapital og adskilt ansvar mellem de enkelte fonde, som er organiseret under irsk lovgivning og godkendt af the Financial Regulator.

Du kan få yderligere oplysninger om fonden og aktieklassen såsom detaljer vedr. vigtige underlæggende investeringer for aktieklassen og aktiepriser på iShares' websted på www.ishares.com eller ved at ringe på +44 (0) 845 357 7000. Alternativt kan du kontakte din mægler eller økonomiske rådgiver. Den indikative intraday-aktivværdi for aktieklassen fremgår af http://deutsche-boerse.com og/eller http://www.reuters.com. En UCITS ETF’s andele/aktier, der er erhvervet på det sekundære marked, kan under normale omstændigheder ikke sælges direkte tilbage til selve UCITS ETF’en. Investorer, der ikke er autoriserede deltagere, skal købe og sælge aktier på et sekundært marked med hjælp fra et mellemled (f.eks. en aktiemægler), hvilket kan medføre gebyrer og yderligere beskatning. Yderligere, og fordi den markedspris, som aktierne handles ved på det sekundære marked, kan afvige fra nettoaktivværdien pr. aktie, kommer investorer muligvis til at betale mere end den aktuelle nettoaktivværdi ved køb af aktier og modtage mindre end den nuværende nettoaktivværdi pr. aktie ved salg.

Til investorer i Danmark

De nævnte afdelinger er registreret til offentlig distribution i Danmark og er godkendt af Finanstilsynet. Enhver ansøgning om aktier i afdelingerne sker på vilkårene i afdelingernes prospekt, det centrale investorinformationsdokument og den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskab og/eller årsrapport og reviderede regnskab samt supplerende danske landeoplysninger. Investorer bør læse om afdelingens specifikke risici i det centrale informationsdokument om pakkeprodukter til detailhandel og forsikringsbaserede investeringsprodukter (PRIIPs KID) og virksomhedens prospekt.

Finanstilsynet har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter, i henhold til hvilke forskellige kategorier af investeringsprodukter er blevet tildelt en risikomærkning. Aktierne i de nævnte afdelinger har den gule risikomærkning i henhold til Finanstilsynets regler om risikomærkning. Risikomærkningen er baseret på risikoen for at tabe det investerede beløb på baggrund af produkttype og ikke den faktiske sandsynlighed for, at det sker.

Risikomærkningssystemet er baseret på farverne i et trafiklys, den såkaldte trafiklysordning.

• Grøn: Ved investeringsprodukter, der er markeret med grønt, betragtes risikoen for at tabe det investerede beløb som meget lille, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx danske statsobligationer, EU-statsobligationer og danske realkreditobligationer.

• Gul: Ved investeringsprodukter, der er markeret med gult, kan der være risiko for, at det investerede beløb tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx noterede aktier, virksomhedsobligationer og aktier i investeringsforeninger.

• Rød: Ved investeringsprodukter, der er markeret med rød, kan der være risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue, fx unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer.

Vigtig information om afdelingerne er indeholdt i det relevante prospekt og andre dokumenter; disse udleveres uden beregning på afdelingens danske repræsentants kontor, BlackRock Copenhagen Branch, der er en filial af BlackRock (Netherlands) BV, med registreret adresse i Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Dette dokument er strengt fortroligt og må ikke distribueres uden tilladelse fra BlackRock. På linje med de fleste andre ikke-danske afdelinger har iShares-serien ikke distributørstatus i henhold til dansk skattelovgivning, hvorfor investorer generelt vil være skattepligtige af den årlige værdiændring på deres investering, uanset om iShares bliver solgt eller ej (beskatning på baggrund af værdiansat markedsværdi). For enkeltpersoner kan dette være mindre skatteeffektivt end investeringer i sammenlignelige danske investeringsselskaber med distributørstatus. Du kan få yderligere oplysninger om fonden og aktieklassen såsom detaljer vedr. vigtige underlæggende investeringer for aktieklassen og aktiepriser på iShares' websted på www.ishares.com eller ved at ringe på +44 (0) 845 357 7000. Alternativt kan du kontakte din mægler eller økonomiske rådgiver. Den indikative intraday-aktivværdi for aktieklassen fremgår af http://deutsche-boerse.com og/eller http://www.reuters.com. Investorer, der ikke er autoriserede deltagere, skal købe og sælge aktier på et sekundært marked med hjælp fra et mellemled (f.eks. en aktiemægler), hvilket kan medføre gebyrer og yderligere beskatning. Yderligere, og fordi den markedspris, som aktierne handles ved på det sekundære marked, kan afvige fra nettoaktivværdien pr. aktie, kommer investorer muligvis til at betale mere end den aktuelle nettoaktivværdi ved køb af aktier og modtage mindre end den nuværende nettoaktivværdi pr. aktie ved salg.

Enhver undersøgelse i dette dokument er tilvejebragt og BlackRock kan have reageret herpå til eget formål. Resultaterne af en sådan undersøgelse er kun lejlighedsvist gjort tilgængelige. De udtrykte holdninger udgør ikke et investerings- eller andet råd og kan ændres. De afspejler nødvendigvis ikke holdningerne for et selskab i BlackRock Group eller nogen del deraf og det kan ikke garanteres, at de er korrekte.

iShares ® og BlackRock ® er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc., eller dets datterselskaber i USA eller andre steder.© 2023 BlackRock (Netherlands) B.V. Registreret selskab nr. 17068311. Alle rettigheder forbeholdes. Opkald kan blive overvåget og optaget.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.