Vstupní strategie - Postup krok za krokem Vstupní strategie - Postup krok za krokem Vstupní strategie - Postup krok za krokem

Vstupní strategie - Postup krok za krokem

Obchodní inspirace
Peter Siks

Shrnutí:  Mnoho lidí se v poslední době rozhodlo začít investovat, třeba aby se vyhnuli minimálnímu výnosu na spořicím účtu nebo aby čelili rostoucí inflaci. Jak ale načasovat svůj vstup na trhy, když jsou trhy neklidné?


Neexistuje ideální vstupní strategie pro každého jednotlivce; vaše strategie bude záviset na vaší osobní situaci, časovém horizontu a ochotě riskovat. Investiční strategie založená na pravidlech však může všem investorům pomoci řídit jejich riziko během volatility trhu.

Časová diverzifikace

Řízení rizik je důležitou součástí investování, stejně jako diverzifikace, dlouhodobé uvažování a zajištění toho, abyste neinvestovali nad své možnosti. Nikdy nezačínejte investovat se 100 % svých úspor a snažte se myslet "dlouhodobě", což není 6 měsíců, ale spíše 10 let.

Diverzifikace při investování se často vyskytuje ve formě ETF, což jsou koše akcií, které sledují určitý index. Tuto "diverzifikaci" můžete uplatnit také při rozhodování, kdy vstoupit na trhy.

To znamená, že můžete investovat buď s určitou částkou svých peněz najednou, nebo můžete investovat stanovenou částku postupně: v plánované, načasované kadenci (tj. v průběhu několika měsíců). Tím, že zvolíte druhý přístup, časově diverzifikujete investice.

Strategie krok za krokem

Své nákupy rozložíte v čase, abyste byli co nejméně závislí na dokonalém načasování trhu.

Nejprve rozdělte celkovou částku, kterou chcete investovat, na několik stejných "dílů". Může to být libovolné množství, které vám vyhovuje: čtyři díly, šest, dvanáct atd.

Poté proveďte první nákup ETF s první "částí".

Nyní máte zbývající části (tj. např. čtyři), které budou investovány pouze v případě, že bude splněn jeden z následujících spouštěcích faktorů:

Faktor 1:  čas

Další investice (tj. ¼) počáteční částky se uskuteční ke stanovenému datu, které si předem určíte (např. příští měsíc nebo příští čtvrtletí). Můžete však chtít nakoupit i dříve, ale pouze v případě, že dojde k aktivačnímu faktoru 2.

Faktor 2:  nižší cena

Předpokládejme, že váš první nákup byl 250 ETF za 40 EUR za kus. Jednoho dne si všimnete, že se ETF prodávají za cenu o 10 % nižší než při vašem posledním nákupu.

Faktor 2 nastane, když si všimnete, že váš původní nákup je za cenu o 10 % nižší ve srovnání s vaší (poslední) nákupní cenou.

Můžete zadat nákupní příkaz Good Till Cancelled za cenu o 10 % nižší než 40 EUR: za 36 EUR, a pak nakoupit 277 ETF za tuto částku.

Tímto způsobem, pokud trh klesne, víte, že budete nakupovat za 36 €. Pokud je tento příkaz vyplněn, můžete okamžitě zadat další nákupní příkaz, který je o 10 % nižší než 36 €. V praxi to bude nákupní příkaz na 309 ETF @ 32,40 €.

Hodnota 10 % použitá v tomto příkladu není nutná. Můžete se také rozhodnout zvolit jako spouštěcí hodnotu 5 % nebo 7,5 %, podle toho, co vám vyhovuje.

Čeho jste dosáhli

Nyní máte k dispozici vstupní strategii pro budování portfolia založenou na pravidlech. Tato strategie zabraňuje časování nákupů a emocionálním rozhodnutím.

Stručně řečeno: je předem určeno, co a kdy budete kupovat. Nejprve se rozhodnete, na kolik částí rozdělíte svůj kapitál. Poté provedete první nákup a pro následující části: buď je spouštěčem "čas", nebo je spouštěčem např. o 10 % nižší cena.

Tato strategie vede k obezřetnému budování vašeho portfolia za férovou cenu, bez tlaku a obav z dokonalého načasování investic.

Nejnovější informace z trhů


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.