Výhled na 2. čtvrtletí 2022: Vstupujeme do závěrečné partie

Výhled na 2. čtvrtletí 2022: Vstupujeme do závěrečné partie

Steen Jakobsen
Hlavní investiční ředitel

Shrnutí:  Ve výhledu na 2. čtvrtletí roku 2022 tvrdíme, že to, čeho jsme aktuálně svědky, není nic menšího než závěrečná partie paradigmatu, které formovalo trhy od zavedení intervencí známých jako „Greenspan put“ po krizi vyvolané krachem LTCM v roce 1998.

Ve výhledu na 2. čtvrtletí roku 2022 tvrdíme, že to, čeho jsme aktuálně svědky, není nic menšího než závěrečná partie paradigmatu, které formovalo trhy od zavedení intervencí známých jako „Greenspan put“ po krizi vyvolané krachem LTCM v roce 1998. Dvojitý šok způsobený pandemií a ruskou invazí na Ukrajinu posunul priority na všech politických frontách, včetně fiskální, měnové a geopolitické. V USA bylo tradiční pročišťování finančních trhů, po němž se při prvních známkách potíží opakovaly balíčky pro záchranu trhů a ekonomiky, vytlačeno imperativem, podle něhož musí Fed bojovat s riziky plynoucími z prudce rostoucí inflace. Stručně řečeno, realizační cena intervencí „Powell put“ je mnohem nižší než před rokem – Fed se musí dostat před křivku. V Evropě jsme po ruské invazi na Ukrajinu byli svědky toho, jak Německo vyhodilo oknem fiskální a obrannou politiku, kterou praktikovalo celá desetiletí, a zahajuje tím novou éru investic, které by měly podpořit silný růst produktivity. Existenční rizika EU zmizela, protože obranné priority nyní zastiňují všechny ostatní aspekty. Nasaďte si přilby, protože jízda na globálních trzích v roce 2022 bude divoká.

Náš makrovýhled vyvrací argument, že sledujeme opakování 70. let 20. století, protože svět čelí šoku na straně nabídky, který je naprosto bezprecedentní. Nese s sebou riziko „velké eroze“, jelikož záporné reálné sazby nahlodávají kupní sílu na všech úrovních a rostoucí náklady snižují ziskové marže korporací. V konečném důsledku musí vzrůst produktivita, aby tomu bylo možné čelit, avšak vyhlídky na růst produktivity díky zelené transformaci jsou dosti sporné.

V oblasti fixních příjmů se náš výhled zaměřuje na rychlé zplošťování křivky amerických státních dluhopisů při hrozící inverzi a poukazuje na rostoucí rizika recese. Rovněž probereme rostoucí výnosy v Evropě v kontextu méně vstřícné ECB a zamyslíme se nad tím, co by to mohlo znamenat pro periferní spready v EU na pozadí nové fiskální expanze. V úvěrové oblasti bude zpřísňování ze strany centrálních bank dále utahovat šrouby u kreditních spreadů, a to s možným rizikem, že to v určitou chvíli vyvolá vzteklou reakci. 

U akcií jsme se zaměřili na jejich valuaci, která bude pod tlakem kvůli omezením na straně nabídky, jež zvyšují vstupní náklady, a očekávání mnohem vyšších úrokových sazeb. Zde uspějí společnosti, které se mohou pyšnit silným inovačním potenciálem, cenovou silou a ziskovostí. V Evropě budou pravděpodobně profitovat společnosti, které absorbují nové obrovské fiskální tlaky v obraně, energetice a dalších odvětvích. Rovněž přinášíme speciální článek o kyberbezpečnosti, což je odvětví, které zažívalo boom již před ruskou invazí, vzhledem k supersilnému důrazu na zranitelná místa na všech úrovních – ve státní i korporátní sféře. 

V komoditách se zaměřujeme na neustále rostoucí rizika u ropy, která zde již byla přítomna před ruskou invazí na Ukrajinu, jež vážně zhoršila nejistotu ohledně budoucích dodávek. Rovněž se podíváme na klíčovou podpůrnou roli průmyslových kovů v kontextu priorit, kterými jsou nové vojenské výdaje a zelená transformace, jež je náročná na kovy, a v kontextu sankcí, protože ty s sebou nesou výpadky dodávek z Ruska. Kromě toho zůstávají rizikem rostoucí ceny potravin, které jsou důsledkem zvyšování cen energií, avšak nepříznivě působí i to, že se na trh nemusí dostat letošní úroda ukrajinské pšenice (jde o jednoho z hlavních exportérů). Zlato si udrží býčí trend coby hráz proti inflaci a po dobu, kdy reálné sazby zůstanou záporné. 

V měnách se zaměřujeme na potenciální comeback eura vzhledem k masivním posunům ve fiskálních výdajích, jejichž spouštěčem byla ruská invaze na Ukrajinu. To udrží větší objem místních úspor v EU a prohloubí zde kapitálové trhy. Rovněž rozebereme pravděpodobnost toho, že prudce rostoucí inflace a sankce proti ruské centrální bance urychlí pokles dominance USD jako preferovaného globálního rezervního aktiva. 

A nakonec v tomto výhledu předestřeme technickou predikci pro důležitá aktiva – od zlata a ropy po americké akcie – a zvláště pak pozoruhodný náhled na Dow Jones Industrials z perspektivy několika desetiletí. 

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.