Alokace aktiv - Průvodce investora do akcií Alokace aktiv - Průvodce investora do akcií Alokace aktiv - Průvodce investora do akcií

Alokace aktiv - Průvodce investora do akcií

Peter Garnry

Vedoucí oddělení akciových strategií

Shrnutí:  Koncentrovaná akciová portfolia jsou pro mnoho drobných investorů běžná, což vede k velmi vysokému riziku. Ukazujeme, že smícháním portfolia 5 akcií v poměru 50/50 s ETF, které sleduje širší akciový trh, se riziko výrazně sníží, aniž by se snížil dlouhodobý očekávaný výnos. Pokud je investor ochoten trochu snížit očekávaný výnos, pak lze ETF sledující akciový trh přepnout na ETF sledující alokaci aktiv a riziko ještě více snížit. Nakonec upozorňujeme na riziko reálného bohatství způsobené inflací a na to, co může potenciálně kompenzovat část tohoto rizika.


Co je to riziko?

V loňském roce jsem psal o svém osobním přístupu ke správě vlastního kapitálu, na který jsme dostali mnoho pozitivních ohlasů. Vzhledem k tomu, že akcie dosáhly vrcholu o několik měsíců později, byl tento článek docela aktuální. Vzhledem k tomu, že akcie jsou od svého nedávného vrcholu výrazně níže, a došlo k nedávnému odrazu akcií, přistupujeme k řízení rizik z trochu jiného úhlu. Uvádíme, co je to riziko a co může typický retailový akciový investor udělat, aby se vyhnul přílišnému riziku, pokud by akcie začaly opět klesat.

Nejprve musíme rozlišovat mezi rizikem a nejistotou. Riziko lze formálně popsat jako proces, který je kvantifikovatelný s určitou mezí spolehlivosti související s velikostí vzorku; jinými slovy proces, u kterého lze mít statistiku. Nejistota je definována jako nekvantifikovatelná, například invaze na Ukrajinu, protože událost je jedinečná, a nemá tedy žádnou smysluplnou prioritu.

Pokud se podíváme na riziko ze široka, vše začíná konečnou definicí rizika, kterou je vyhnutí se zkáze. I když se jedná o důležitý koncept a něco, čemu se lze vyhnout, pokud se investor zdrží používání pákového efektu, zkáza může být také ztráta 98 % bohatství; není to prostě úplná zkáza. Ale je to zkáza natolik, že potřebujete 4900% zisk, abyste se dostali zpět, což osvětluje asymetrii mezi zisky a ztrátami.

Nejběžnější definice rizika je rozptyl nějakého podkladového procesu (například akcie), což je statistická míra toho, jak moc se proces mění kolem své střední hodnoty. Čím vyšší je rozptyl, tím vyšší je pravděpodobnost velkých pohybů v obou směrech. Vzhledem k tomu, že většina drobných investorů jsou akcioví investoři, a tedy investoři s dlouhým investičním horizontem, měli bychom se více zajímat o riziko poklesu než o riziko růstu (zisky), protože chci co největší rozptyl, pokud je jeho dolní hranice nad nulovým výnosem.

Zaměření na riziko poklesu/výnosů vede ke konceptu zvanému semi-variance, který se zaměřuje pouze na výnosy pod určitou hranicí, často nulovou, a popisuje riziko poklesu. Problémem tohoto přístupu je, že základním předpokladem je dobře zachovalé rozdělení záporných výnosů. Nyní víme, že finanční trhy a akcie mají tlustý chvost, což znamená, že pozorujeme mnohem více velkých pohybů (zisků i ztrát), než by odpovídalo normálnímu rozdělení. To znamená, že semi-variance bude podhodnocovat skutečné riziko kvůli asymetrii výnosů.

Tato pozorování vedla ke vzniku pojmů, jako je podmíněná hodnota v riziku, což je módní výraz pro výpočet průměrného výnosu řekněme 1 % nebo 5 % nejhorších výnosů. Tato míra má mnoho skvělých statistických vlastností, přičemž jednou z nich je, že je méně citlivá na předpoklady základního rozdělení výnosů.

Poněkud příbuzným a snáze pochopitelným pojmem je maximální drawdown, který je definován jako pokles hodnoty portfolia z maximální hodnoty na nejnižší hodnotu za celé investiční období. Vzhledem k asymetrii zisků a ztrát se obchodníci na tento ukazatel hodně zaměřují a snižují ztráty, aby se vyhnuli velkým drawdownům nebo velkým ztrátám za jedno období (denní, týdenní, měsíční).

Jak může typický akciový investor snížit riziko?

Typický investor, který má menší kapitál, často končí s portfoliem obsahujícím pouze 3-5 akcií, protože minimální provize by jinak znamenala vysoké transakční náklady. První graf ukazuje výnosy portfolia s 5 evropskými akciemi, které jsme v lednu 2010 náhodně vybrali a nechali je běžet v čase. Pokud je jedna akcie stažena z burzy nebo koupena, umístíme její váhu pouze do hotovosti. Toto provedeme 1000krát, abychom zjistili vnitřní rozptyl výsledků takových portfolií.

Značné procento z těchto 1000 portfolií skončí za toto 12,5leté období se záporným výnosem, což je samo o sobě pozoruhodné, ale překvapivě vysoký je i počet portfolií, která skončí s extrémně vysokým celkovým výnosem. Jinými slovy, portfolio 5 akcií je losem s extrémním rozptylem výsledku. Modrá čára a oblast znázorňují mediánový průběh celkového výnosu a jeho rozptyl, pokud jsou tato náhodná portfolia 5 akcií smíchána 50/50 s indexem STOXX 600. Nápadným výsledkem je, že medián očekávaného výnosu se nezmění, ale celkové riziko (zisky i ztráty) se výrazně sníží. Sharpův poměr, který měří roční výnos v poměru k roční volatilitě, se přidáním složky akciového trhu zlepší v průměru o 20 %. Většina drobných investorů tedy může přidáním ETF sledujícího celkový akciový trh výrazně zlepšit svůj rizikově upravený výnos, aniž by obětovala očekávaný výnos.

Zdroj: Bloomberg a Saxo Group

Přejdeme-li ke konceptu maximálního drawdownu, vidíme na prvním grafu, o kolik se maximální drawdown sníží přidáním akciového indexu do portfolia 5 akcií. Všichni drobní investoři do akcií, kteří mají malé koncentrované akciové portfolio, by měli vážně přejít na portfolio, kde je 5 akcií zachováno, ale jejich podíl je snížen na 50 % portfolia, přičemž uvolněná hotovost je investována do ETF, které sleduje celkový akciový trh.

Pokud je investor ochoten snížit očekávání dlouhodobých výnosů, může ETF sledující akciový trh nahradit ETF s vyváženým košem mnoha různých tříd aktiv včetně státních dluhopisů, úvěrů a různých typů akcií. Jako příklad používáme ETF Xtrackers Portfolio UCITS, který by neměl být považován za doporučení, ale za jeden z příkladů diverzifikované alokace aktiv. Jak ukazuje druhý graf, očekávané rozložení maximálních poklesů z kombinace 5 akcií s ETF sledujícím více tříd aktiv je lepší ve srovnání s druhým řešením kombinujícím pouze akciový trh. Výnos upravený o riziko je nyní o 43 % lepší než u jednoduchého portfolia s 5 akciemi.

Zdroj: Bloomberg a Saxo Group
Zdroj: Bloomberg a Saxo Group

Vzhledem k tomu, že se akcie v červenci a zatím i v srpnu odrazily ode dna, mají drobní investoři jedinečnou příležitost posílit svá portfolia pro případ, že by došlo k dalšímu poklesu na akciových trzích. Stále se domníváme, že inflace bude nadále překvapovat směrem vzhůru a že finanční podmínky se budou dále zpřísňovat, což bude pro akcie znamenat další překážky. Zároveň se zrychluje deglobalizace, která do celého systému přidává nepředvídatelné zdroje rizika.

Očekávání by měla být upravena s ohledem na inflaci.

Tyto klasické přístupy ke snižování akciového rizika uvedené výše platí pro normální prostředí, ale pokud se dostaneme do potíží s delším obdobím inflace, jako tomu bylo v 70. letech, nebo deflací ocenění akcií v oblasti technologií a zdravotnictví, pak bychom mohli získat delší období záporných reálných výnosů. V historii amerického akciového trhu máme od roku 1969 dvě období, kdy trvalo 13 a 14 let, než se trh dostal zpět na nové reálné maximum.

Naše celkové téma v posledním čtvrtletním výhledu se týkalo hmotného světa a sázíme na to, že hmotná aktiva budou i nadále přeceněna oproti nehmotným aktivům, a pokud máme pravdu, investoři by měli zvážit komodity, aby kompenzovali riziko inflace pro reálné bohatství.

Zdroj: Bloomberg

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.