Jak investovat do energetiky a postupující energetické krize? Jak investovat do energetiky a postupující energetické krize? Jak investovat do energetiky a postupující energetické krize?

Jak investovat do energetiky a postupující energetické krize?

Peter Garnry

Vedoucí oddělení akciových strategií

Shrnutí:  O energetice jsme si zvykli příliš neuvažovat, ale rychle postupující globální energetická krize nám jasně ukázala naše deficity v oblasti primárních energií způsobené dlouhými roky nedostatečných investic do fosilních paliv a neschopností obnovitelných energetických zdrojů dostatečně rychle se přizpůsobit nárokům zelené transformace a elektrifikace ekonomiky. A tak teď patrně atraktivní výnosy nabídne jak sektor obnovitelných, tak sektor neobnovitelných energetických zdrojů, protože budeme potřebovat obojí – v nejbližší době k překonání energetické krize a v delším časovém horizontu k dosažení svých aspirací v oblasti zelené energetické budoucnosti.


Energetická krize se dál zhoršuje

Ceny elektřiny v Evropě jsou už devětkrát vyšší než historický průměr od roku 2007. Zanedbané investice a ukončení závislosti na dodávkách energie z Ruska totiž značně omezují objem dostupné energie. O zelené transformaci jsme psali četné články už před pandemií. Zahrnuje další rozvoj obnovitelných zdrojů energie a elektrifikaci všech částí ekonomiky, aby se snížily uhlíkové emise spojené s naším současným životním standardem. Přechod velké části dopravního sektoru na elektřinu či zelená paliva nebo například přechod z vytápění pomocí zemního plynu na obnovitelné zdroje prostřednictvím elektrifikace (tepelných čerpadel vzduch-voda) je velmi obtížný, protože růst našeho bohatství (měřený prostřednictvím HDP) byl v posledních 300 letech úzce spojený s uhlíkovými emisemi. To jsme zmiňovali už v článku nazvaném „Nemilá pravda o energii a HDP“ (The inconvenient truth on energy and GDP). Zbavit se uhlíkových emisí, aniž by se zastavil růst bohatství, je patrně největším úkolem, s nímž se kdy muselo lidstvo vypořádat.

Německé roční forwardy, elektřina, základní pokrytí | Zdroj: Bloomberg

Neexistuje „jedno řešení“, které by nás dostalo z energetické krize

Statistical Review of World Energy pro rok 2022, publikované britskou energetickou společností BP, ukazuje, že poptávka po primární energii v roce 2021 zastínila rok 2019. To znamená, že je teď celosvětová poptávka po energii vyšší než před pandemií a využití fosilních paliv (82 %) jen o málo nižší než před pěti lety (85 %). I dnes žijeme v ekonomice stojící do značné míry na fosilních palivech. Časem se to změní a podíl fosilních paliv pravděpodobně klesne, ale myšlenka, že svět může dosáhnout zelené transformace tak, že se vše elektrifikuje a využijí se k tomu obnovitelné zdroje energie, je naivní. Navíc by si investoři měli uvědomit, že za změnu poptávky po primární energii mohou povětšinou země mimo OECD. Obnovitelná energetika neroste tak rychle, jak by bylo potřeba. Nejde jen o to, že je elektrifikace příliš rychlá, například vrcholoví manažeři firem Orsted a Vestas si nedávno stěžovali na byrokratické obstrukce při schvalování nových projektů větrných elektráren na volném moři.

Nově schválený americký zákon o klimatu a daních počítá s tím, že budeme ropu a plyn potřebovat déle, než se čekalo ještě před třemi lety, a kvůli současné energetické krizi bude dobrou investicí jak energie z obnovitelných zdrojů, tak energie z fosilních paliv. Obnovitelné energie letos představují třetí nejlepší tematický koš, přičemž tím nejlepším jsou komodity (kam patří i ropné, plynárenské a těžební firmy).

Pokud jde o budoucnost energetiky, jsme toho názoru, že neexistuje „jediné správné řešení“ našeho problému s energiemi. Musíme se smířit s energetickou diverzifikací. Budeme potřebovat řadu různých zdrojů energie a nesmíme se již příliš spoléhat na jeden zdroj. Německá závislost na zemním plynu ukázala, jak je podobný ekonomický model křehký. Dokonce i francouzská sázka

na jaderné elektrárny se ukázala jako problematická, ať už kvůli korozi, nebo příliš vysoké teplotě řek. Svět musí investovat do všech druhů energie a i my si myslíme, že investoři musí mít do budoucna v energetice široký záběr.

Rychlý pohled na energii z neobnovitelných zdrojů

V tomto článku se věnujeme neobnovitelným zdrojům energie, jde totiž o tu část energetiky, kde
se nejvíc změnily tržní ceny i tržní očekávání a kde existuje další prostor pro změny ocenění. Navzdory vysokým cenám ropy a plynu je energetický sektor ještě pořád relativně levný, což jsme tvrdili už v květnovém článku „Akcie energetických společností po celém světě jsou nejlevnější za 27 let“ (Global energy stocks are the cheapest in 27 years), kde jsme měřili ocenění pomocí výnosu volného cash flow. Vysoké ceny ropy a zemního plynu vedly i k rekordním ziskům rafinérií a také k nejvyšším zaznamenaným čtvrtletním ziskům v globálním energetickém sektoru, což jsme zmiňovali i v článku „Inflace žene všechny ceny výš a výnosy dosáhly nového absolutního maxima“ (Earnings hit new all-time high as inflation lifts all boats).

Globální energetický sektor (jakožto sektor neobnovitelné energie definován GICS) je ve srovnání s globálním akciovým trhem ještě pořád levný. Dvanáctiměsíční EV/EBITDA je dvě směrodatné odchylky pod rozpětím průměrného ocenění od roku 2005. Pokud jde o celkový výnos, vykazuje

už globální energetika od roku 1995 vyšší výnos než globální akciový trh (viz graf). Stojí také
za zmínku, že měřeno dvanáctiměsíčním forwardovým EV/EBITDA, je ocenění sektoru obnovitelné energie oproti sektoru neobnovitelné energie dvojnásobné, což odráží rozdíl v očekávání do budoucna promítnutý do tržních cen.

Jak jsme uváděli už ve výhledu na 1. čtvrtletí, aktuální dividendový výnos a očekávaný růst dividend naznačují, že globální energetický sektor dosáhne v přepočtu na rok očekávaného dlouhodobého výnosu ve výši 10 %. Samozřejmě je zde však značná míra nejistoty ohledně možného poklesu cen akcií v odvětví nebo nižšího růstu dividend, než se dnes očekává.

Globální energie vs. globální akcie | Zdroj: Bloomberg

Nejjednodušší způsob, jak investovat do energetiky, je prostřednictvím příslušných ETF a měla by ho využít většina investorů. Další možností je investovat do konkrétních částí sektoru neobnovitelných energií. Níže uvedené tabulky ukazují vždy pět firem s nejvyšší tržní hodnotou v jednotlivých energetických odvětvích podle GICS. Jak ukazuje sloupec celkových pětiletých výnosů v USD, nejhůř si vedla odvětví zabývající se pouze vrty a zajišťováním vybavení pro vrtné aktivity, protože úpadek investičních nákladů od roku 2015 přinesl pokles aktivit v této oblasti. Lépe si díky rafinériím a obchodu vedly integrované velké ropné a plynárenské společnosti. Nejlépe si ovšem v energetice v posledních pěti letech vedly rafinérie a marketing, během pandemie se totiž zvýšil tzv. crack spread, neboli rafinérský zisk (rozdíl v cenách ropy a rafinérských produktů). Velmi dobře si vedl také světový uhelný průmysl, což je v kontextu klimatické změny a snižování uhlíkových emisí smutné zjištění, ale měli bychom si uvědomit, že celosvětově zůstává uhlí i nadále primárním zdrojem paliva pro výrobu elektřiny.

Odvětví v energetickém sektoru podle GICS | Zdroj: Bloomberg a Saxo Group

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.