Nowe regulacje ESMA

W marcu Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ogłosił porozumienie w sprawie środków mających na celu harmonizację przepisów w ramach UE i zwiększenie ochrony klientów detalicznych handlujących produktami wykorzystującymi dźwignię finansową, takimi jak CFD. Te nowe środki wejdą w życie 30 lipca 2018 r.

Tutaj możesz przeczytać pełne oświadczenie ESMA

Środki te dotyczą wszystkich klientów detalicznych mających umowy z firmami w UE bez względu na to, gdzie ci klienci mieszkają.

Przegląd środków

 • Limity dźwigni finansowej dotyczące istniejących oraz nowych pozycji
 • Wprowadzenie depozytu zabezpieczającego na utrzymanie pozycji: uruchomienie mechanizmu stop out, gdy tylko klient przestanie spełniać wymóg depozytu zabezpieczającego na utrzymanie pozycji
 • Zakaz oferowania dodatkowych korzyści w celu zachęcania do handlu
 • Standaryzowane oświadczenia ostrzegające o ryzyku w materiałach promocyjnych
 • Zakaz reklamowania, dystrybucji i sprzedaży opcji binarnych niezależnie od ich typu

Szczegółowe informacje o zastosowanych środkach 

Ograniczenia dźwigni finansowej

W odniesieniu do otwierania nowych pozycji obowiązują ograniczenia dźwigni finansowej zależne od zmienności aktywów bazowych. W przypadku produktów CFD i produktów związanych z transakcjami walutowymi (FX) wymogi dotyczące początkowego depozytu zabezpieczającego zostaną podwyższone, co oznacza, że kwota depozytu zabezpieczającego dla instrumentów pochodnych wymagana do otwarcia nowej pozycji będzie wyższa.

Zostanie wprowadzony depozyt zabezpieczający na prowadzenie rachunku odpowiadający minimalnej kwocie depozytu zabezpieczającego dla instrumentów pochodnych, która musi być obecna na rachunku w celu podtrzymania otwartej pozycji. Wykorzystanie depozytu będzie obliczane na podstawie depozytu zabezpieczającego na prowadzenie rachunku.

Uwaga: 30 lipca nowe stawki początkowego depozytu zabezpieczającego ESMA, a także nowe stawki depozytu zabezpieczającego na prowadzenie rachunku będą stosowane do całego portfela depozytów zabezpieczających — w tym do istniejących otwartych pozycji.

Na przykład wymóg początkowego depozytu zabezpieczającego dla drugorzędnych par walutowych zwiększy się z obecnego stosowanego przez nas poziomu 2% (dźwignia finansowa 50:1) do 5% (20:1).

Aktualny wymóg początkowego depozytu zabezpieczającegoWymóg początkowego depozytu zabezpieczającego
od 
30 lipca
Depozyt zabezpieczający na prowadzenie rachunku
od 
30 lipca
Główne pary walutowe1,5%3,33%1,66%
Drugorzędne pary walutowe2,0%5,0%2,5%
Główne indeksy2,5%5,0%2,5%
Drugorzędne indeksy3,0%10,0%5,0%
Złoto3,0%5,0%2,5%
Surowce4,0%10,0%5,0%
Akcje10,0%20,0%10,0%

Zamknięcie z powodu niewystarczającego depozytu

Stawkę depozytu zabezpieczającego wymaganą do podtrzymania otwartej pozycji określa się jako depozyt zabezpieczający na utrzymanie pozycji. Wykorzystanie depozytu jest obliczane na podstawie depozytu zabezpieczającego na utrzymanie pozycji.

Jeśli wykorzystanie na rachunku przekroczy 100%, nastąpi automatyczne zamknięcie z powodu niewystarczającego depozytu, co oznacza złożenie zleceń zamknięcia pozycji i anulowanie istniejących zleceń.

Zabezpieczenie przed ujemnym saldem

Do rachunków, na których będzie znajdować się otwarta pozycja FX Spot lub CFD, będzie stosowane zabezpieczenie przed ujemnym saldem — obejmie ono wszelkie straty po wykorzystaniu ewentualnych/wszystkich depozytów zabezpieczających, w tym depozytów gotówkowych.

Po rozliczeniu wszystkich pozycji na rachunku wyrównamy tę ujemną kwotę pieniężną. Wyrównanie spowoduje przywrócenie wartości rachunku równej zero.

Ograniczenia dotyczące zachęcania do handlu

Wprowadzone zostaną ograniczenia promocji, w których są oferowane nadmierne bonusy czy inne zachęty w celu nakłonienia klientów detalicznych do inwestowania w produkty związane z transakcjami walutowymi (FX) lub CFD.

Standaryzowane ostrzeżenie firm o ryzyku zawierające informację o wynikach klientów

Zostanie wprowadzony standaryzowany wzór ostrzeżenia o ryzyku, w którym poszczególne firmy będą musiały zawrzeć informację o ilości transakcji z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które przyniosły zysk ich klientom. 

Opcje binarne

Wszystkie opcje binarne, niezależnie od tego, czy są w obrocie pozagiełdowym, czy giełdowym w systemie handlu, zostaną objęte działaniem uzgodnionych środków. W związku z tym nie będziemy już oferować opcji one-touch i no-touch.

Zmiana kategorii na klienta profesjonalnego

Środki te dotyczą wyłącznie klientów detalicznych. Nie wpłyną one na klientów profesjonalnych ani tych, którzy zmienią kategorię na klienta profesjonalnego.

Stanowisko Saxo

Zawsze popieramy odpowiedzialny handel i zdecydowanie wspieramy środki przedstawione przez ESMA.

KF

Już od pewnego czasu spodziewaliśmy się wprowadzenia tych rozwiązań. Podjęliśmy strategiczną decyzję, aby nie konkurować w zakresie wysokiej dźwigni finansowej. W Saxo wierzymy, że na zmianach na szczeblu europejskim przeprowadzanych w harmonijny i konsekwentny sposób skorzystają zarówno klienci, jak i cała branża.

Kim Fournais — współzałożyciel i dyrektor generalny Saxo Bank


Często zadawane pytania

Saxo nadal będzie oferować klientom detalicznym jeden rachunek z dostępem do wielu aktywów i zabezpieczaniem wzajemnym.

Aby zapewnić bufor między możliwościami inwestycyjnymi klienta a poziomem zamknięcia z powodu niewystarczającego depozytu, ustandaryzowanym przez ESMA, wprowadzimy wymóg początkowego depozytu zabezpieczającego obok wymogu depozytu zabezpieczającego na prowadzenie rachunku. Oznacza to, że dotychczasowy jeden wymóg depozytu zabezpieczającego zostanie zmieniony na dwa wymogi — dotyczące początkowego depozytu zabezpieczającego i depozytu zabezpieczającego na prowadzenie rachunku.

 1. Początkowy depozyt zabezpieczający: poprzedzająca transakcję kontrola depozytu zabezpieczającego dla złożonych zleceń — przy otwarciu nowej pozycji na rachunku musi być wystarczająca ilość środków pieniężnych lub innych zatwierdzonych środków depozytu zabezpieczającego, aby spełnić wymóg początkowego depozytu zabezpieczającego dla całego portfela depozytów zabezpieczających. Tej samej kontroli podlega też wycofywanie środków pieniężnych w celu zapewnienia, że zlecenie klienta dotyczące wycofania środków pieniężnych z rachunku nie spowoduje niespełnienia przez tego klienta wymogu początkowego depozytu zabezpieczającego.
 2. Depozyt zabezpieczający na prowadzenie rachunku: ciągła kontrola depozytu zabezpieczającego — minimalna ilość środków pieniężnych lub innych zatwierdzonych środków depozytu zabezpieczającego, która musi być obecna na rachunku w celu podtrzymania otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu jest obliczane na podstawie depozytu zabezpieczającego na prowadzenie rachunku i gdy tylko klient przestanie spełniać wymóg depozytu zabezpieczającego na prowadzenie rachunku, nastąpi zamknięcie.
ProduktAktualny wymóg minimalnego depozytu zabezpieczającego firmy Saxo
(równoważnego depozytowi zabezpieczającemu na prowadzenie rachunku)
Główna para walutowa1,50% (np. EUR)
Para walutowa inna niż główna2,00% (np. AUD)
Główny indeks2,50% (np. US500)
Indeks inny niż główny3,00% (np. NETH25)
Złoto3,00% (np. XAU)
SurowceRóżne:
6,00% (np. XAG)
8,00% (np. HEATINGOIL)
4,00% (np. COPPERUS)
Poszczególne akcje
(rating 1 — należące do jednego z indeksów głównych)
10,00% (np. AAPL)

 

Nowy wymóg minimalnego depozytu zabezpieczającego ESMA

PoczątkowyNa prowadzenie rachunku
3,33% (30:1)1,66%
5,00% (20:1)2,50%
5,00% (20:1)2,50%
10,00% (10:1)5,00%
5,00% (20:1)2,50%
Jedna stawka: 10,00% (10:1)5,00%
20,00% (5:1)10,00%

Przykład dotyczący transakcji:

Składasz na rachunku depozyt o wartości 10 000 EUR. Uważasz, że euro (EUR) będzie się umacniać względem dolara (USD), i chcesz wykorzystać ten trend. Decydujesz się więc na zakup 100 000 EURUSD. Nie masz żadnych innych otwartych pozycji.

Wymóg początkowego depozytu zabezpieczającego = 100 000 x 3,33% = 3330 EUR

Wymóg depozytu zabezpieczającego na prowadzenie rachunku = 100 000 x 1,66% = 1660 EUR

Wykorzystanie depozytu (w chwili zakupu) = 16,6% (1660 EUR/10 000 EUR)

Klienci detaliczni będą musieli spełnić wymogi depozytu zabezpieczającego na prowadzenie rachunku dla pozycji FX/CFD otwartych przed 1 sierpnia 2018 r. Nowe wymogi początkowego depozytu zabezpieczającego klienci detaliczni będą musieli spełnić tylko dla pozycji FX/CFD otwieranych od 1 sierpnia 2018 r.

Ponieważ będziemy zapewniać jeden rachunek z dostępem do wielu aktywów i zabezpieczaniem wzajemnym, na którym będą obowiązywać różne wymogi depozytów zabezpieczających do poszczególnych instrumentów i produktów, zarówno objętych, jak i nie objętych środkami ESMA, a wymogi te mogą być w niektórych przypadkach wyższe niż wymogi początkowego depozytu zabezpieczającego określone przez ESMA, automatyczne zamknięcie z powodu niewystarczającego depozytu nastąpi przy 100-procentowym wykorzystaniu depozytu zabezpieczającego (na prowadzenie rachunku).

Przykład będący kontynuacją powyższego przykładu dotyczącego transakcji:

Składasz na rachunku depozyt o wartości 10 000 EUR. Uważasz, że euro (EUR) będzie się umacniać względem dolara (USD), i chcesz wykorzystać ten trend. Decydujesz się więc na zakup 100 000 EURUSD. Nie masz żadnych innych otwartych pozycji.

Wymóg początkowego depozytu zabezpieczającego = 100 000 x 3,33% = 3330 EUR

Wymóg depozytu zabezpieczającego na prowadzenie rachunku = 100 000 x 1,66% = 1660 EUR

Wykorzystanie depozytu (w chwili zakupu) = 16,6% (1660 EUR/10 000 EUR)

Później w wyniku zmian cen na rynku na Twoim rachunku zaistniała niezrealizowana strata w wysokości 8340 EUR.

Wykorzystanie depozytu = 100,0% (1660 EUR/(10 000 EUR – 8340 EUR))

W wyniku tego depozyt zabezpieczający jest całkowicie wykorzystany i nie możesz zawierać dodatkowych transakcji (z wyjątkiem transakcji zamknięcia otwartych pozycji). W takiej sytuacji przestaniesz spełniać wymogi depozytu zabezpieczającego. Aby zapewnić zgodność z regułą zamknięcia z powodu niewystarczającego depozytu, podejmiemy działania w celu natychmiastowego zakończenia, anulowania i zamknięcia wszystkich pozostających pozycji lub ich części, a także anulowania wszelkich otwartych zleceń.

W ramach platformy klienci będą mogli zdecydować, czy chcą używać papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje, fundusze ETF itp., jako depozytu zabezpieczającego do obrotu FX/CFD. Jeśli klient prześle zlecenie nieużywania papierów wartościowych jako depozytu zabezpieczającego dla instrumentów pochodnych, zostanie przeprowadzona kontrola depozytu zabezpieczającego w celu potwierdzenia, że na rachunku nadal istnieje wystarczający depozyt do podtrzymania otwartych pozycji. Jeśli depozyt jest niewystarczający, a przed przesłaniem zlecenia włączone było używanie papierów wartościowych jako depozytu zabezpieczającego dla instrumentów pochodnych, klient zostanie poproszony o uzupełnienie środków pieniężnych lub o ograniczenie ekspozycji na ryzyko.

Obligacje: wartość zabezpieczenia dostępna w przypadku transakcji objętych depozytem zabezpieczającym się nie zmieni.

Akcje: wartość zabezpieczenia dostępna w przypadku transakcji objętych depozytem zabezpieczającym pozostanie nie zmieniona.

Zabezpieczenie przed ujemnym saldem oznacza, że maksymalne straty, w tym wszelkie powiązane koszty, są ograniczone do środków pieniężnych lub innych zatwierdzonych środków depozytu zabezpieczającego (np. papierów wartościowych lub innych aktywów) będących zabezpieczeniem transakcji FX/CFD, czyli straty nie mogą przekroczyć wartości depozytów. Zabezpieczenie przed ujemnym saldem będzie stosowane tylko do rachunków, na których będą znajdować się otwarte pozycje FX Spot lub CFD.

Ponieważ w zwykłych warunkach rynkowych bufor depozytu zabezpieczającego będzie zapewniać reguła zamknięcia z powodu niewystarczającego depozytu (wraz z limitami dźwigni finansowej), oczekuje się, że zabezpieczenie przed ujemnym saldem będzie potrzebne w rzadkich sytuacjach — w przypadku ekstremalnych warunków rynkowych. W przypadku gdy zagregowana wartość zysku/straty na pozycjach FX/CFD przekroczy wartość środków pieniężnych i (lub) zatwierdzonych środków depozytu zabezpieczającego, po rozliczeniu wszystkich pozycji na rachunku wyrównamy tę ujemną kwotę pieniężną.

Wyrównanie spowoduje przywrócenie wartości rachunku równej zero. Na przykład:

 1. Niezrealizowana strata = 4000 EUR
 2. Środki pieniężne i (lub) zatwierdzone środki depozytu zabezpieczającego = 1000 EUR
 3. Wyrównanie = 3000 EUR
 4. Wartość rachunku = 0 EUR

Uwaga. Zależnie od lokalnych przepisów podatkowych kwota wyrównania może podlegać opodatkowaniu.

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.