Se rater og betingelser

Handelsstrategier

An Investor can use options to achieve a number of different things depending on the strategy the investor employs.  Novice option traders will be allowed to buy calls and puts, to anticipate rising as well as falling markets.

Long call-opsjonsstrategien er den enkleste strategien for opsjonshandel; opsjonstraderen kjøper kjøpsopsjoner i påvente av at prisen skal stige forbi innløsningskursen før utløpsdatoen.

Giring:

Sammenlignet med kjøp av underliggende direkte, kan kjøperen av en kjøpsopsjon oppnå giring ved at kjøpsopsjoner som er lavere priset har en større prosentvis verdistigning enn prisen til underliggende.

Kjøpsopsjoner har begrenset løpetid. Hvis ikke den underliggende aksjekursen stiger til over innløsningskursen før opsjonens forfallsdato, vil kjøpsopsjonen være verdiløs ved forfall.

Ubegrenset gevinstpotensiale

Siden det ikke er noen begrensning for hvor høyt en aksjekurs kan stige til forfallsdatoen, er det ingen begrensning for maksimal teoretisk fortjeneste ved bruk av en long call-opsjonsstrategi.

Formelen for å beregne gevinst er beskrevet nedenfor:

 • Maksimal gevinst = ubegrenset
 • Gevinst når pris for underliggende >= Innløsningspris for Long Call + betalt premium
 • Gevinst = pris for underliggende - innløsningspris for Long Call - betalt premium

Begrenset risiko

Risikoen for Long call-opsjonsstrategien er begrenset til prisen betalt for kjøpsopsjonen, uansett hvor lavt aksjekursen handles på utløpsdatoen.

Formelen for å beregne maksimum tap er beskrevet nedenfor:

 • Maks tap = betalt premium + betalt kommisjon
 • Maks tap oppstår når prisen for underliggende <= innløsningspris for Long Call

Dekningspunkt

Aksjekursen der dekningspunktet oppnås for long call-posisjonen kan beregnes ved bruk av følgende formel:

 • Dekningspunkt = pris for Long Call + betalt premium

Opsjonsstrategien Bear put-spread brukes der opsjonstraderen forventer at prisen på underliggende vil falle moderat på kort sikt.

Bear put-spreads kan implementeres ved å kjøpe en in-the-money salgsopsjon med høyere innløsningskurs og selge en out-of-the-money salgsopsjon med lavere innløsningskurs for samme underliggende verdipapir med samme utløpsdato.

Bear put-spread, sammensetning

Kjøp 1 ITM salgsopsjon

Selg 1 OTM salgsopsjon

Ved å gå short salgsopsjonen som er out-of-the-money, reduserer opsjonstraderen kostnaden ved å posisjonere seg for nedgang, men avstår muligheten for en stor gevinst ved et stort fall i prisen på underliggende.

Begrenset nedsidegevinst

For å oppnå maksimal gevinst må underliggende slutte under innløsningsprisen for OTM-salgsopsjonen på utløpsdatoen. Begge opsjonene utløper ITM, men salgsopsjonen med høyere innløsningspris som ble kjøpt vil ha en høyere egenverdi enn salgsopsjonen med lavere innløsningspris som ble solgt. Maksimum gevinst for opsjonsstrategien bear put-spread tilsvarer differansen i innløsningskurs minus debitering da posisjonen ble inngått.

Formelen for å beregne maksimum gevinst er beskrevet nedenfor:

 • Maks gevinst = innløsningspris for Long put - innløsningspris for Short put - netto premium betalt - kommisjoner
 • Maks gevinst når pris for underliggende <= Innløsningspris for Short put

Begrenset oppsiderisiko

Hvis aksjekursen stiger høyere enn innløsningskursen for ITM-salgsopsjonen på forfallsdatoen gir Bear put spread-strategien et maksimalt tap tilsvarende debitering ved inngåelse av handelen.

 • Maks tap = netto betalt premium + betalt kommisjon
 • Maks tap oppstår når prisen for underliggende >= innløsningspris for Long Put

Dekningspunkt

Aksjekursen der dekningspunktet oppnås for Bear put spread-posisjonen kan beregnes ved bruk av følgende formel:

 • Dekningspunkt = innløsningskurs for Long Put + netto betalt premium

Opsjonsstrategien Bull call-spread brukes der opsjonstraderen forventer at prisen på underliggende vil stige moderat på kort sikt. Bull call-spreads kan implementeres ved å kjøpe en at-the-money (ATM) kjøpsopsjon og samtidig undertegne en out-of-the-money kjøpsopsjon med høyere innløsningskurs for samme underliggende og utløpsmåned.

Bull Call Spread, sammensetning

Kjøp 1 ATM kjøpsopsjon

Selg 1 OTM kjøpsopsjon

Ved å gå short en kjøpsopsjonen som er out-of-the-money, reduserer opsjonstraderen kostnaden ved å posisjonere seg for oppgang, men avstår muligheten for en stor gevinst ved stor oppgang i prisen på underliggende.

Begrenset oppsidegevinst

Maksimum gevinst oppnås med en Bull call spread-strategi når prisen til underliggende stiger til over den høyeste innløsningskursen av de to kjøpsopsjonene og tilsvarer differansen mellom innløsningskursen for de to kjøpsopsjonene minus kostnaden for å innta posisjonen.

Formelen for å beregne maksimum gevinst er beskrevet nedenfor:

 • Maks gevinst = innløsningspris for Short call - innløsningspris for Long call - netto premium betalt - kommisjoner betalt
 • Maks gevinst når pris for underliggende >= Innløsningspris for Short call

Begrenset nedsiderisiko

Bull call spread-strategien påfører et tap hvis prisen for underliggende faller ved forfall. Maksimum tap kan ikke være mer enn kostnaden for å innta spread-posisjonen.

Formelen for å beregne maksimum tap er beskrevet nedenfor:

 • Maks tap = netto betalt premium + betalt kommisjon
 • Maks tap oppstår når prisen for underliggende <= innløsningspris for Long Call

Dekningspunkt

Aksjekursen der dekningspunktet oppnås for Bull call spread-posisjonen kan beregnes ved bruk av følgende formel:

 • Dekningspunkt = innløsningskurs for Long Call + netto betalt premium

Covered call er en strategi i opsjonshandel der kjøpsopsjoner utstedes mot et underliggende verdipapir man selv eier.

Covered Call (OTM), sammensetning

Long-posisjon 100 aksjer

Selg 1 kjøpsopsjon

Ved bruk av Covered call-strategien kan investoren tjene en premium ved å utstede kjøpsopsjoner og samtidig høste fordelen av å eie den underliggende aksjen, for eksempel dividende og stemmerett, med mindre opsjonen er in-the-money ved forfall og han er forpliktet til å selge aksjene.

Gevinstpotensialet ved å utstede en Covered call er begrenset ved at investoren i bytte mot en premium frasier seg sjansen til å profittere fullt ut ved en stor oppgang i prisen til underliggende.

OTM Covered call

Dette er en Covered call-strategi hvor en investor med moderate forventninger om oppgang selger OTM-kjøpsopsjoner mot de underliggende aksjene de selv eier. OTM covered call er en populær strategi hvor investoren krever inn en premium samtidig som de nyter resultatet av en eventuell oppgang i den underliggende aksjen.

Begrenset gevinstpotensiale

I tillegg til den premium som mottas ved å utstede kjøpsopsjonen, inkluderer fortjenesten ved en OTM covered call-strategi også fortjenesten ved en oppgang i kursen til den underliggende aksjen, opptil innløsningsprisen for kjøpsopsjonen som selges.

Formelen for å beregne maksimum gevinst er beskrevet nedenfor:

 • Maks gevinst = mottatt premium - kjøpspris for underliggende + innløsningspris for short call - kommisjoner betalt
 • Maks gevinst når pris for underliggende >= Innløsningspris for Short call

Ubegrenset tapspotensiale

Tapspotensialet med denne strategien kan være veldig stort, og oppstår når aksjekursen faller. Risikoen er likevel ikke annerledes enn risikoen ved å holde en aksje. Tapet til utstederen av en covered call reduseres faktisk litt av mottatt premium.

Formelen for å beregne tap er beskrevet nedenfor:

 • Maksimum tap = ubegrenset
 • Tap oppstår når prisen for underliggende < kjøpspris for underliggende - mottatt premium
 • Tap = kjøpspris for underliggende - pris for underliggende - maks gevinst + betalt kommisjon

Dekningspunkt

Aksjekursen der dekningspunktet oppnås for Covered call-posisjonen (OTM) kan beregnes ved bruk av følgende formel:

 • Dekningspunkt = kjøpspris for underliggende - mottatt premium

Long put-opsjonsstrategien er en enkel strategi i opsjonshandel der investoren kjøper salgsopsjoner i påvente av at prisen på underliggende skal falle betydelig lavere enn innløsningskursen før forfallsdatoen.

Sammenlignet med short-salg av underliggende er det mer praktisk å vedde mot et underliggende aktiva ved kjøp av salgsopsjoner. Risikoen er begrenset til premium betalt for salgsopsjonene, i motsetning til den ubegrensede risikoen ved direkte short-salg av underliggende.

Begrenset potensiale

Siden aksjekursen teoretisk sett kan være null på forfallsdatoen, er maksimum gevinst mulig ved bruk av long put-strategien begrenset til innløsningskursen for den kjøpte salgsopsjonen minus prisen betalt for opsjonen.

Formelen for å beregne gevinst er beskrevet nedenfor:

 • Maksimal gevinst = ubegrenset
 • Gevinst oppnås når pris på underliggende = 0
 • Gevinst = innløsningskurs for Long Put - betalt premium Begrenset risiko

Risikoen ved bruk av Long put-strategien er begrenset til prisen betalt for salgsopsjonen, uansett hvor høy prisen for underliggende er på utløpsdatoen.

Formelen for å beregne maksimum tap er beskrevet nedenfor:

 • Maks tap = betalt premium + betalt kommisjon
 • Maks tap oppstår når prisen for underliggende >= innløsningspris for Long Put

Dekningspunkt

Underliggende pris der dekningspunktet oppnås for long put-posisjonen kan beregnes ved bruk av følgende formel:

 • Dekningspunkt = innløsningskurs for Long Put + betalt premium

Long straddle er en nøytral strategi i opsjonshandel hvor man kjøper en salgsopsjon og en kjøpsopsjon på samme underliggende aktiva, innløsningskurs og utløpsdato samtidig.

Long straddle, oppbygning

Kjøp 1 ATM kjøpsopsjon

Kjøp 1 ATM salgsopsjon

Long straddle er en opsjonsstrategi med ubegrenset gevinst / begrenset risiko som brukes når opsjonstraderen tror at underliggende aktiva vil oppleve høy volatilitet på kort sikt.

Ubegrenset gevinstpotensiale

Long straddle-strategien kan gi store gevinster når kursen til den underliggende aksjen gjør et stort utslag til opp- eller nedsiden ved forfall.

Formelen for å beregne gevinst er beskrevet nedenfor:

 • Maksimal gevinst, ubegrenset
 • Gevinst når pris for underliggende > innløsningspris for Long Call + netto betalt premium eller pris for underliggende < innløsningspris for long put - netto
 • Gevinst = pris for underliggende - innløsningspris for Long Call - netto betalt premium eller innløsningspris for Long put - pris for underliggende - netto betalt premium

Begrenset risiko

Maksimum tap for Long straddle-strategien oppstår når den underliggende aksjekursen på forfallsdatoen er mellom innløsningsprisene for de kjøpte opsjonene. Ved denne prisen er begge opsjonene verdiløse ved forfall, og opsjonstraderen taper hele det innbetalte beløpet for posisjonen.

Formelen for å beregne maksimum tap er beskrevet nedenfor:

 • Maks tap = netto betalt premium + betalt kommisjon
 • Maks tap oppstår når prisen for underliggende er samme som innløsningsprisen

Dekningspunkter

En long straddle-posisjon har to dekningspunkter. Dekningspunktene kan regnes ut ved bruk av følgende formler:

 • Øvre dekningspunkt = innløsningskurs for Long Call + netto betalt premium
 • Nedre dekningspunkt = innløsningskurs for Long Put - netto betalt premium

Utstedelse av en Naked Call er en risikabel opsjonsstrategi hvor opsjonstraderen selger kjøpsopsjoner mot en aksje han ikke eier. Også kjent som å utstede en call uten dekning.

OTM Naked Call-strategien innebærer å utstede OTM kjøpsopsjoner uten å eie den underliggende aksjen. Det er en opsjonsstrategi for å tjene på premium som brukes der man ser nøytrale til moderat negative utsikter for underliggende.

Begrenset gevinstpotensiale

Maks gevinst er begrenset og tilsvarer mottatt premium ved salg av kjøpsopsjoner.

Formelen for å beregne maksimum gevinst er beskrevet nedenfor:

 • Maks gevinst = mottatt premium - betalt kommisjon
 • Maks gevinst når pris for underliggende <= Innløsningspris for Short Call 

Ubegrenset tapspotensiale

Hvis prisen på underliggende stiger mye ved forfall, må utstederen av en OTM Naked Call oppfylle forpliktelsen sin til å selge underliggende til opsjonsinnehaveren til den lavere prisen, og må kjøpe underliggende til markedspris. Siden det ikke er noen begrensning for hvor høyt prisen for underliggende kan stige til forfallsdatoen, er det ingen begrensning for maksimalt teoretisk tap ved utstedelse av OTM kjøpsopsjoner uten dekning.

Formelen for å beregne tap er beskrevet nedenfor:

 • Maksimum tap = ubegrensetMaksimum tap = ubegrenset
 • Tap oppstår når prisen for underliggende > innløsningspris for Short Call + mottatt premium
 • Tap = pris for underliggende - innløsningspris for Short Call - mottatt premium + betalt kommisjon

Dekningspunkt

Aksjekursen der dekningspunktet oppnås for Naked call-posisjonen (OTM) kan beregnes ved bruk av følgende formel:

 • Dekningspunkt = innløsningskurs for Short Call + mottatt premium

En Collar er en opsjonsstrategi der man holder de underliggende aksjene samtidig som man kjøper salgsopsjoner som beskyttelse og selger kjøpsopsjoner på underliggende. Både salgs- og kjøpsopsjonene er OTM og har samme utløpsmåned og må utgjøre samme antall kontrakter.

Collar-strategi, sammensetning

Long-posisjon 100 aksjer

Selg 1 OTM kjøpsopsjon

Kjøp 1 OTM salgsopsjon

Teknisk sett er Collar-strategien tilsvarende som en OTM Covered Call-strategi, men med kjøp av en salgsopsjon som beskyttelse i tillegg.

Collar-strategien er en god strategi å bruke hvis opsjonstraderen utsteder en kjøpsopsjon med dekning, men ønsker å beskytte seg mot et uventet, kraftig fall i prisen for underliggende.

Limited profit potential

Formelen for å beregne maksimum gevinst er beskrevet nedenfor:

 • Maks gevinst = innløsningspris for short call - kjøpspris for underliggende + netto premium mottatt - kommisjoner betalt
 • Maks gevinst når pris for underliggende >= Innløsningspris for Short call

Begrenset risiko

Formelen for å beregne maksimum tap er beskrevet nedenfor:

 • Maks tap = innløsningspris for short call - kjøpspris for Long Put - netto premium mottatt + kommisjoner betalt.
 • Maks tap oppstår når prisen for underliggende <= innløsningspris for Long Put

Dekningspunkt

Aksjekursen der dekningspunktet oppnås med Collar-strategien kan beregnes ved bruk av følgende formel:

 • Dekningspunkt = kjøpspris for underliggende + netto betalt premium

Utstedelse av salgsopsjoner uten dekning er en opsjonsstrategi hvor man selger salgsopsjoner uten å shorte underliggende. Dette er en opsjonsstrategi der man posisjonerer seg for oppgang, også kalt Naked Put-utstedelse, som brukes for en jevn inntekt av premium over tid.

Salgsopsjon uten dekning, sammensetning

Selg 1 ATM salgsopsjon

Begrenset gevinst, uten oppsiderisiko

Fortjenesten ved utstedelse av salgsopsjoner uten dekning er begrenset til premium mottatt for solgte opsjoner. Utstederen av en salgsopsjon uten dekning selger OTM salgsopsjoner måned etter måned og mottar premium så lenge den underliggende aksjekursen ligger over innløsningskursen for salgsopsjonen ved forfall.

 • Maks gevinst = mottatt premium - betalt kommisjon
 • Maks gevinst når pris for underliggende <= Innløsningspris for Short Put

Ubegrenset nedsiderisiko med lite beskyttelse mot nedsiden

På den ene siden kan mottatt premium dempe små fall i prisen for underliggende, men tap ved store fall i prisen for underliggende kan være veldig store.

Formelen for å beregne tap er beskrevet nedenfor:

 • Maksimum tap = ubegrenset
 • Tap oppstår når prisen for underliggende < innløsningspris for Short Put - mottatt premium
 • Tap = innløsningspris for Short Put - pris for underliggende - mottatt premium + betalt kommisjon

Dekningspunkt

Aksjekursen der dekningspunktet oppnås ved utstedelse av salgsopsjoner uten dekning kan beregnes ved bruk av følgende formel:

 • Dekningspunkt = innløsningskurs for Short Put + mottatt premium

Short straddle er en nøytral strategi i opsjonshandel hvor man selger en salgsopsjon og en kjøpsopsjon for samme underliggende aksje, innløsningskurs og utløpsdato samtidig.

Short straddle er en opsjonsstrategi med begrenset gevinst / ubegrenset risiko som brukes når opsjonstraderen tror at underliggende verdipapir vil oppleve lav volatilitet på kort sikt.

Short straddle, oppbygning

Selg 1 ATM kjøpsopsjon
Selg 1 ATM salgsopsjon

Begrenset gevinst

Maksimum gevinst for Short straddle-strategien oppnås når den underliggende aksjekursen på forfallsdatoen er den samme som innløsningsprisen for de solgte opsjonene. Ved denne prisen er begge opsjonene verdiløse ved forfall, og opsjonstraderen beholder hele det innbetalte beløpet som fortjeneste.

Formelen for å beregne maksimum gevinst er beskrevet nedenfor:

 • Maks gevinst = netto premium mottatt
 • Maks gevinst når pris for underliggende = Innløsningspris for Short Call/Put

Ubegrenset risiko

Short straddle-strategien kan gi store tap når kursen til den underliggende aksjen gjør et stort utslag til opp- eller nedsiden ved forfall, slik at Short call- eller Short put-posisjonen utløper ITM.

Formelen for å beregne tap er beskrevet nedenfor:

 • Maksimum tap = ubegrenset
 • Tap oppstår når pris for underliggende > innløsningspris for Short Call + netto mottatt premium eller pris for underliggende < innløsningspris for Short put - mottatt premium.

Dekningspunkter

En Short straddle-posisjon har to dekningspunkter. Dekningspunktene kan regnes ut ved bruk av følgende formler:

 • Øvre dekningspunkt = innløsningskurs for Short Call + netto mottatt premium
 • Nedre dekningspunkt = innløsningskurs for Short Put - netto mottatt premium

Risikoadvarsel ved aksjeopsjoner

risk-icon--red

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs. 

Spreads, Straddles, og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kommisjoner, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning.  Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.