Forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtig finansiering (SFDR) Produktoplysninger

Introduktion

Disclosureforordningen, Regulativ for Bæredygtig Finansiering (SFDR) er en obligatorisk ESG-forordning (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer – ”Environmental, Social and Governance”), der forpligter deltagere på det finansielle marked til at følge en standardiseret tilgang til at offentliggøre ESG-oplysningerne om de aktiver, de forvalter og/eller rådgiver om. Formålet med EU-reglerne er at sikre, at investorer får tilstrækkelig information om en investerings bæredygtighed, samt at gøre det lettere at sammenligne investeringsmuligheder fra forskellige udbydere via standardisering.

Definitioner

Risiko for bæredygtighed

Bæredygtighedsrisiko betyder en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, der, hvis den indtræffer, kan have en økonomisk negativ indvirkning på investeringens værdi.

På nuværende tidspunkt er der begrænset adgang til data om bæredygtighedsrisici, og der er heller ikke en fælles afstemningsmetode mellem leverandørerne. Saxo Bank modtager data om bæredygtighedsrisici fra Sustainalytics. Hver portefølje investeres dog via sin egen metode og i samarbejde med forskellige investeringsselskaber, der har deres egen metode til at bestemme bæredygtighedsrisikoen. Det betyder, at porteføljernes fortolkninger af bæredygtighedsrisiko måske eller måske ikke stemmer overens med Sustainalytics scoringsmetode, og derfor bruges bæredygtighedsrisikoscorerne fra Sustainalitics som en reference til at udløse yderligere undersøgelser for at sikre, at bæredygtighedsrisikoen holdes inden for retningslinjerne (hvis nogen) i porteføljemandatet. Der kan ske udskiftning af forvalter eller opsigelse af porteføljen, hvis det konstateres, at der er begået grov forsømmelse, som har medført en uforsvarlig risikoeksponering for bæredygtighed i porteføljen.

Principiel negativ indvirkning

PAI-indikatorer (Principle Adverse Impact) er et sæt obligatoriske indikatorer og målinger i henhold til SFDR med det formål at vise deltagere på det finansielle marked, hvordan investeringer kan have en negativ indvirkning på miljømæssige, sociale og/eller ledelsesmæssige faktorer (ESG). Der er et stort antal PAI-indikatorer, som kan kategoriseres som miljømæssige, sociale eller ledelsesrelaterede.

Da PAI-målinger er nye, kan dataleverandører, der beregner PAI-målinger, beregne forskellige værdier for den samme PAI-indikator, da der ikke er nogen standardiseret datakilde. Desuden er sådanne leverandører endnu ikke i stand til at beregne målingerne for alle PAI-indikatorer på grund af upålidelighed eller mangel på datakilder.

Saxo bruger Matter som dataleverandør af PAI-indikatorer og -målinger, til beregning af sine PAI-målinger på forvaltede og rådgivne investeringer.

Definitioner af artikler

Artikel 6

Investeringer kategoriseret som artikel 6 fremmer ikke miljømæssige eller sociale aspekter og har ikke bæredygtige investeringer som mål. Sådanne investeringer skal åbent oplyse, om bæredygtighedsrisikoen er integreret i investeringsbeslutningsprocessen.

Artikel 8

Oven på artikel 6 kan investeringer kategoriseret som artikel 8 fremme miljømæssige mål eller sociale karakteristika eller en kombination af disse, forudsat at de virksomheder, som investeringerne foretages i, følger god ledelsespraksis. Formålet med sådanne investeringer kunne f.eks. være at investere i menneskelig kapital, vedvarende energi, reducere uligheder og bekæmpe korruption og bestikkelse.

Artikel 9

Artikel 9 bygger videre på artikel 8 og er forbeholdt bæredygtige investeringer med de højeste ambitioner, investeringer, der har bæredygtige investeringer som deres primære mål. Disse investeringer fokuserer udelukkende på bæredygtige investeringer, f.eks. på klimaforandringer, vedvarende energi, bevarelse af rent vand, levesteder og arter.

Offentliggørelse af produkter

Nasdaq DW Global Momentum

Kategorisering af artikler

Denne portefølje er kategoriseret som artikel 6 i henhold til den europæiske Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Det betyder, at den ikke har nogen bæredygtighedsfremmende egenskaber eller mål.

Risiko for bæredygtighed

Denne portefølje integrerer ikke bæredygtighedsrisici i sine investeringsbeslutninger. Desuden vurderes den potentielle indvirkning, som bæredygtighedsrisici kan have på afkastet, ikke. Porteføljeinvesteringsprocessen bruger ikke bæredygtighedsrisiko som en ramme til at indfange finansielle risici i porteføljen. Det skyldes, at investeringsbeslutningsprocessen udelukkende er drevet af aktiekursernes bevægelser ("teknisk analyse") og ikke tager hensyn til virksomhedens underliggende sundhed, økonomiske udsigter eller risici ("fundamental analyse"). Selv om bæredygtighedsrisici kan påvirke kursafkastet for en aktie, der investeres via denne strategi, bruger den teknisk drevne investeringstilgang ikke fundamental analyse, inklusive bæredygtighedsrisici, som en metode til at måle risiko eller identificere investeringsmuligheder.

Resultatet af denne tilgang betyder, at bæredygtighedsrisikoen ikke mindskes bevidst, og at den efterfølgende afkastpåvirkning - som kan være større eller mindre i forhold til andre investeringer - er rent tilfældig, når en bæredygtighedsrisiko indtræffer.

Principiel negativ indvirkning

Denne portefølje tager ikke højde for principielle negative påvirkninger (PAI) i investeringsbeslutningsprocessen. Det skyldes, at investeringsbeslutningsprocessen udelukkende er drevet af aktiekursernes bevægelser ("teknisk analyse") og ikke tager hensyn til virksomhedens underliggende sundhed, økonomiske udsigter eller risici ("fundamental analyse"), herunder negative indvirkninger på ESG-faktorer.

Makro FX

Kategorisering af artikler

Denne portefølje er kategoriseret som artikel 6 i henhold til den europæiske Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Det betyder, at den ikke har nogen bæredygtighedsfremmende egenskaber eller mål.

Risiko for bæredygtighed

Denne portefølje integrerer ikke bæredygtighedsrisici i sine investeringsbeslutninger, og den potentielle indvirkning, som bæredygtighedsrisici kan have på afkastet, vurderes ikke. Det skyldes, at porteføljen udelukkende investerer i valutaspot, et instrument, der ikke anses for at være omfattet af bæredygtighedsrisikoen. Selvom valutaen indirekte kan blive påvirket af en bæredygtighedsrisiko, bliver den ikke direkte påvirket på samme måde som et aktiv som f.eks. en virksomheds aktie bliver påvirket af f.eks. en naturkatastrofe. Derfor er det ikke muligt at forudsige en valutas værditab (hvis overhovedet) under sådanne omstændigheder med en acceptabel grad af nøjagtighed.

Principiel negativ indvirkning

Denne portefølje tager ikke højde for principielle negative påvirkninger (PAI) i investeringsbeslutningsprocessen. Det skyldes, at spotinvesteringer i valuta ikke kan indgå i vurderingen af negativ indvirkning på ESG-faktorer.

Saxo Morningstar Moat- og Saxo Morningstar High Dividend-porteføljer

Kategorisering af artikler

Denne portefølje er kategoriseret som artikel 6 i henhold til den europæiske Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Det betyder, at den ikke har nogen bæredygtighedsfremmende egenskaber eller mål.

Risiko for bæredygtighed

Denne portefølje tager højde for bæredygtighedsrisici i sine investeringsbeslutninger.

Morningstars aktieanalytikere vurderer, om ESG-relaterede risici kan true værdiskabelsen i en ellers konkurrencedygtig virksomhed, og dermed udelukke eller begrænse en økonomisk voldgrav og påvirke aktiekursens fair værdi. Alt andet lige har virksomheder, der står over for større ESG-risici, en mere usikker fremtid. Det kræver derfor en større sikkerhedsmargin, før man anbefaler langsigtede investeringer for disse virksomheder.

Sustainalytics' ESG-risikorating på virksomhedsniveau bruges til at fokusere på de mest værdiansættelsesrelevante risici og derefter overveje væsentligheden og sandsynligheden for bæredygtighedsrisici, som kan påvirke den økonomiske MOAT-rating og estimering af dagsværdi.

Virksomheder, der har en dårlig økonomisk MOAT eller uinteressante skøn over dagsværdien, herunder på grund af deres bæredygtighedsrisikovurdering, anses for at være uinteressante at investere i og elimineres derfor som en mulighed i porteføljen.

Ved at integrere bæredygtighedsrisikoen i investeringsprocessen er ambitionen, at ethvert større værditab som følge af en større bæredygtighedsrisikobegivenhed undgås, mens enhver bæredygtighedsrisiko, der tages, overvejes og kontrolleres. Derfor er målet, at strategien i gennemsnit over tid skal give et mindre negativt afkast som følge af bæredygtighedsrisici, end hvis der ikke blev taget højde for bæredygtighedsrisici i porteføljen.

Principiel negativ indvirkning

Denne portefølje tager ikke højde for principielle negative påvirkninger (PAI) i investeringsbeslutningsprocessen. Det skyldes, at denne strategi hverken er artikel 8 eller 9 og ikke har noget ESG-mandat til at overveje negative påvirkninger.

Brown Advisory portefølje til etisk udvælgelse

Kategorisering af artikler

Denne portefølje er kategoriseret som artikel 8 i henhold til den europæiske Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Det betyder, at den fremmer miljø og sociale egenskaber.

Risiko for bæredygtighed

Alle investeringer i Brown Advisory Ethical Selection-porteføljen er undersøgt for bæredygtighedsrisiko. Det sker via et dedikeret ESG-researchteam, som bidrager til sektoranalytikernes virksomhedsanalyser for at give en samlet vurdering af, om virksomheden er attraktiv at investere i. En virksomhed, der er identificeret til at have overdreven bæredygtighedsrisiko, filtreres ud af det investerbare univers.

Ambitionen med bæredygtighedsrisikoanalysen er at mindske investeringerne i de virksomheder, der har bæredygtighedsrisici, som ikke er attraktive ud fra et risikobelønningsperspektiv.

Ved at integrere bæredygtighedsrisikoen i investeringsprocessen er ambitionen, at ethvert større værditab som følge af en større bæredygtighedsrisikobegivenhed undgås, mens enhver bæredygtighedsrisiko, der tages, overvejes og kontrolleres. Derfor er målet, at strategien i gennemsnit over tid skal give et mindre negativt afkast som følge af bæredygtighedsrisici, end hvis der ikke blev taget højde for bæredygtighedsrisici i porteføljen.

Principiel negativ indvirkning

Denne portefølje tager ikke højde for principielle negative påvirkninger (PAI) i investeringsbeslutningsprocessen. Det skyldes, at Brown Advisory bruger sin egen proprietære metode til at vurdere både bæredygtighedsrisikoen og bæredygtighedsmulighederne i denne strategi.

BlackRock vækstporteføljer

Kategorisering af artikler

Denne portefølje er kategoriseret som artikel 6 i henhold til den europæiske Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Det betyder, at den ikke har nogen bæredygtighedsfremmende egenskaber eller mål.

Risiko for bæredygtighed

Denne portefølje tager hensyn til bæredygtighedsrisici i forbindelse med investeringsbeslutninger, og ambitionen er at forbedre porteføljens bæredygtighedsrisici, hvor det er muligt, i forhold til de generelle finansielle markeder (som ikke er omfattet af ESG), som den søger at investere i.

Hvor det er muligt, søger strategien at reducere bæredygtighedsrisikoen og samtidig få adgang til den ønskede markedseksponering ved at købe ETF'er, der giver en sådan mulighed. Et eksempel kan være en bæredygtig "ESG Screenet" ETF, som reducerer bæredygtighedsrisikoen, samtidig med at den følger det målrettede markedsindeks tæt.

Bemærk, at denne forbedring af bæredygtighedsrisikoen søges udført uden at der ændres på investeringsafkastets karakteristika, såsom tracking error i forhold til den ikke-ESG-overvejede markedsindekseksponering, der søges.

De ETF'er, der udgør denne portefølje, er iShares, og MSCI ESG-metoden er vedtaget af iShares til måling af bæredygtighedsrisici. En mulighed kunne f.eks. være en ETF, der er mærket "ESG Filtered" eller "ESG Screened", og som har en afkastprofil, der er tæt forbundet med deres ikke-ESG modstykke, samtidig med at den hæver deres bæredygtighedsrisikoscore som vurderet af MSCI.

Ved at integrere bæredygtighedsrisikoen i investeringsprocessen er ambitionen, at ethvert større værditab som følge af en større bæredygtighedsrisikobegivenhed undgås, mens enhver bæredygtighedsrisiko, der tages, overvejes og kontrolleres. Derfor er målet, at strategien i gennemsnit over tid skal give et mindre negativt afkast som følge af bæredygtighedsrisici, end hvis der ikke blev taget højde for bæredygtighedsrisici i porteføljen.

Principiel negativ indvirkning

Denne portefølje tager ikke højde for principielle negative påvirkninger (PAI) i investeringsbeslutningsprocessen. Det skyldes, at denne strategi hverken er artikel 8 eller 9 og ikke har noget ESG-mandat til at overveje negative påvirkninger.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.