Zveřejnění informací o produktech podle nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb (SFDR)

Úvod

Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb (SFDR) je povinné nařízení o zveřejňování informací o environmentálních a sociálních aspektech nebo aspektech v oblasti správy a řízení (ESG), které ukládá účastníkům finančního trhu povinnost dodržovat standardizovaný přístup ke zveřejňování informací z oblasti ESG ve vztahu k aktivům, jež spravují a/nebo k nimž poskytují poradenství. Cílem pravidel EU je zajistit, aby měli investoři k dispozici dostatečně podrobné informace o udržitelnosti investice a aby měli díky standardizaci možnost snadněji porovnávat investiční příležitosti od různých poskytovatelů.

Definice

Riziko v oblasti udržitelnosti

Rizikem v oblasti udržitelnosti se rozumí událost nebo okolnost environmentální, sociální nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že nastane, mohla mít negativní finanční dopady na hodnotu investice.

V současné době je přístup k údajům o rizicích v oblasti udržitelnosti omezený a neexistuje ani metodika umožňující jejich sladění mezi dodavateli. Saxo Bank v současné době získává údaje o rizicích v oblasti udržitelnosti od společnosti Sustainalytics. Každé portfolio však investuje podle vlastní metodiky a ve spolupráci s různými investičními společnostmi, jež mají vlastní metodiku pro stanovení rizika v oblasti udržitelnosti. To znamená, že interpretace rizika v oblasti udržitelnosti v portfoliích se může, ale nemusí shodovat s metodikou společnosti Sustainalytics. Proto se skóre rizika v oblasti udržitelnosti od Sustainalytics používá jako referenční hodnota pro další šetření s cílem zajistit, že je riziko udržitelnosti udržováno ve shodě s pokyny (pokud existují) mandátu portfolia. Pokud se zjistí, že došlo k závažnému zanedbání, z něhož vyplývá neomluvitelné vystavení portfolia riziku v oblasti udržitelnosti, může to mít za následek změnu správce nebo ukončení portfolia.

Hlavní nepříznivé dopady

Hlavní nepříznivé dopady (PAI) jsou souborem povinných ukazatelů a metrik podle SFDR, jejichž účelem je ukázat účastníkům finančního trhu, jak mohou mít investice nepříznivý dopad na faktory environmentální, sociální a/nebo faktory správy a řízení (ESG). Ukazatelů PAI je hodně a lze je dělit na environmentální, sociální nebo související s řádnou správou.

Vzhledem k tomu, že ukazatele PAI jsou nové, mohou dodavatelé, kteří ukazatele PAI vypočítali, dojít u stejného ukazatele PAI k různým výsledkům, protože neexistuje standardizovaný zdroj údajů. Dále platí, že dodavatelé zatím nejsou schopni vzhledem k nespolehlivosti nebo nedostatku zdrojů dat vypočítat metriky pro všechny ukazatele PAI.

Pro ukazatele a metriky PAI pro výpočet svých metrik PAI u spravovaných a doporučovaných investic využívá Saxo jako dodavatele dat společnost Matter.</p>

Definice článků

Článek 6

Investice klasifikované jako investice podle článku 6 nepodporují environmentální ani sociální aspekty a udržitelnost investice nepatří mezi jejich cíle. Takové investice budou transparentně informovat o tom, zda je riziko v oblasti udržitelnosti začleněno do procesu investičního rozhodování.

Článek 8

Investice klasifikované jako investice podle článku 8 – nad rámec požadavků článku 6 – podporují mimo jiné environmentální cíle nebo sociální aspekty, případně jejich kombinaci, za předpokladu, že společnosti, do nichž investice směřuje, dodržují postupy řádné správy a řízení. Cílem těchto investic mohou být například investice do lidského kapitálu, obnovitelných zdrojů energie, snižování nerovnosti nebo boj proti korupci a úplatkářství.

Článek 9

Článek 9, nad rámec požadavků článku 8, je vyhrazen pro udržitelné investice s nejvyššími ambicemi, tedy investice, jejichž primárním cílem je udržitelné investování. Tyto investice se zaměřují výhradně na udržitelné investice, například na změnu klimatu, obnovitelné zdroje energie, ochranu čisté vody, biotopů a druhů.

Zveřejnění informací o produktech

Nasdaq DW Global Momentum

Klasifikace podle článků

Toto portfolio je klasifikováno jako investice podle článku 6 evropského nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR). To znamená, že nemá žádné charakteristiky ani cíle podporující udržitelnost.

Riziko v oblasti udržitelnosti

Toto portfolio nezahrnuje rizika v oblasti udržitelnosti do investičního rozhodování. Kromě toho nejsou posuzovány potenciální dopady, jež mohou rizika v oblasti udržitelnosti mít na výnosy. Proces investování v portfoliu nepoužívá riziko v oblasti udržitelnosti jako rámec pro zachycení finančních rizik v rámci portfolia. Je to proto, že proces investičního rozhodování se řídí výhradně pohybem cen akcií („technická analýza“) a nebere v úvahu podkladové parametry jako zdraví, finanční vyhlídky nebo rizika společnosti („fundamentální analýza“). Riziko v oblasti udržitelnosti by sice mohlo ovlivnit cenové výnosy akcií, do nichž je v rámci této strategie investováno, ale technicky řízený investiční přístup nepoužívá fundamentální analýzu, tedy ani rizika v oblasti udržitelnosti, jako metodu měření rizika nebo identifikace investičních příležitostí.

Výsledkem tohoto přístupu je, že riziko v oblasti udržitelnosti není záměrně zmírňováno a v případě výskytu rizika v oblasti udržitelnosti je následný dopad na výnos – který může být větší nebo menší než u jiných investic – čistě náhodný.

Hlavní nepříznivé dopady

Toto portfolio nezohledňuje v rámci procesu investičního rozhodování hlavní nepříznivé dopady (PAI). Je to proto, že proces investičního rozhodování se řídí výhradně pohybem cen akcií („technická analýza“) a nebere v úvahu podkladové parametry jako zdraví, finanční vyhlídky nebo rizika společnosti („fundamentální analýza“), včetně nepříznivých dopadů na faktory ESG.

Makro FX

Klasifikace podle článků

Toto portfolio je klasifikováno jako investice podle článku 6 evropského nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR). To znamená, že nemá žádné charakteristiky ani cíle podporující udržitelnost.

Riziko v oblasti udržitelnosti

Toto portfolio nezahrnuje rizika v oblasti udržitelnosti do investičního rozhodování a není posuzován ani potenciální dopad, který rizika v oblasti udržitelnosti mohou mít na výnosy. Důvodem je, že portfolio investuje výhradně do měnového spotu. Má se za to, že pro tento nástroj není posuzování rizika v oblasti udržitelnosti relevantní. Měna sice může být nepřímo ovlivněna nějakou rizikovou událostí v oblasti udržitelnosti, ale není přímo ovlivněna stejným způsobem jako aktivum typu akcie společnosti například přírodní pohromou. Předpovědět ztrátu hodnoty měny není za takových okolností možné s přijatelnou přesností (pokud je to vůbec možné).

Hlavní nepříznivé dopady

Toto portfolio nezohledňuje v rámci procesu investičního rozhodování hlavní nepříznivé dopady (PAI). Důvodem je, že měnové spotové investice nejsou způsobilé pro zohlednění nepříznivého dopadu na faktory ESG.

Portfolia Saxo Morningstar Moat a Saxo Morningstar High Dividend

Klasifikace podle článků

Toto portfolio je klasifikováno jako investice podle článku 6 evropského nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR). To znamená, že nemá žádné charakteristiky ani cíle podporující udržitelnost.

Riziko v oblasti udržitelnosti

Toto portfolio zahrnuje rizika v oblasti udržitelnosti do investičního rozhodování.

Analytici společnosti Morningstar posuzují, zda rizika související s ESG mohou ohrozit schopnost vytvářet hodnotu firmy, která se jinak těší dobré konkurenční pozici, a tím poškodit nebo omezit její konkurenční výhodu (ekonomický „příkop“, MOAT) a ovlivnit tržní hodnotu ceny jejích akcií. Jsou-li všechny ostatní okolnosti stejné, mají společnosti, které čelí větším rizikům v oblasti ESG, méně jistou budoucnost. Před doporučením dlouhodobých investic do těchto firem je proto třeba postupovat s větší bezpečnostní rezervou.

Hodnocení rizik v oblasti ESG na úrovni firem od společnosti Sustainalytics umožňuje zaměřit se na rizika, která jsou pro ocenění nejvýznamnější, a následně zvážit významnost a pravděpodobnost rizik v oblasti udržitelnosti, jež mohou ovlivnit hodnocení MOAT a odhad tržní hodnoty.

Firmy, které mají slabou hodnotu ekonomického parametru MOAT nebo neatraktivní odhad tržní hodnoty, včetně firem, u nichž je riziko v oblasti udržitelnosti hodnoceno, jsou považovány za neatraktivní pro investování a jsou z portfolia vyřazovány.

Zahrnutím rizika udržitelnosti do investičního procesu se usiluje o to, aby se předešlo jakékoli významné ztrátě hodnoty v důsledku závažného rizika v oblasti udržitelnosti a aby bylo zároveň bráno v úvahu a kontrolováno každé podstupované riziko v oblasti udržitelnosti. Proto je cílem, aby strategie v průměru v průběhu času nesla menší záporné výnosy plynoucí z rizika v oblasti udržitelnosti, než kdyby se riziko udržitelnosti v portfoliu nijak nezohledňovalo.

Hlavní nepříznivé dopady

Toto portfolio nezohledňuje v rámci procesu investičního rozhodování hlavní nepříznivé dopady (PAI). Je to proto, že tato strategie nevychází ani z článku 8 ani z článku 9 a nemá žádný mandát ESG k zohledňování nepříznivých dopadů.

Portfolio Brown Advisory Ethical Selection

Klasifikace podle článků

Toto portfolio je klasifikováno jako investice podle článku 8 evropského nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR). To znamená, že podporuje environmentální a sociální charakteristiky.

Riziko v oblasti udržitelnosti

Všechny investice v rámci portfolia Brown Advisory Ethical Selection jsou prověřovány z hlediska rizika v oblasti udržitelnosti. Tuto činnost vykonává specializovaný výzkumný tým ESG, který se podílí na analýze firem prováděných sektorovými analytiky, aby bylo možné vynést společný verdikt o investiční atraktivitě firmy. Firma, u níž je zjištěno nadměrné riziko v oblasti udržitelnosti, je vyřazena z okruhu firem, do nichž lze investovat.

Cílem analýzy rizik v oblasti udržitelnosti je omezit investice do těch firem, u nichž jsou rizika udržitelnosti z hlediska poměru výnosu a rizika neatraktivní.

Zahrnutím rizika udržitelnosti do investičního procesu se usiluje o to, aby se předešlo jakékoli významné ztrátě hodnoty v důsledku závažného rizika v oblasti udržitelnosti a aby bylo zároveň bráno v úvahu a kontrolováno každé podstupované riziko v oblasti udržitelnosti. Proto je cílem, aby strategie v průměru v průběhu času nesla menší záporné výnosy plynoucí z rizika v oblasti udržitelnosti, než kdyby se riziko udržitelnosti v portfoliu nijak nezohledňovalo.

Hlavní nepříznivé dopady

Toto portfolio nezohledňuje v rámci procesu investičního rozhodování hlavní nepříznivé dopady (PAI). Společnost Brown Advisory totiž používá pro posuzování rizik i příležitostí v oblasti udržitelnosti v rámci této strategie vlastní metodiku.

Portfolia BlackRock Growth

Klasifikace podle článků

Toto portfolio je klasifikováno jako investice podle článku 6 evropského nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR). To znamená, že nemá žádné charakteristiky ani cíle podporující udržitelnost.

Riziko v oblasti udržitelnosti

Toto portfolio zohledňuje rizika v oblasti udržitelnosti při rozhodování o investicích, přičemž jeho cílem je dosahovat lepších charakteristik rizika v oblasti udržitelnosti portfolia, pokud je to možné, v porovnání s obecnými finančními trhy (tj. těmi, jež nezohledňují ESG), do nichž se snaží investovat.

Kde je to možné, se strategie snaží snižovat riziko v oblasti udržitelnosti a zároveň získat přístup k požadované tržní expozici nákupem ETF, které takovou příležitost nabízejí. Příkladem může být ETF „ESG Screened“, který snižuje riziko udržitelnosti a zároveň přesně sleduje cílový tržní index.

Upozorňujeme, že toto zlepšování rizika v oblasti udržitelnosti je prováděno na základě toho, že nebrání charakteristikám návratnosti investice, jako je například odchylka ve sledování ve srovnání s požadovanou expozicí vůči tržnímu indexu, který není považován za ESG.

ETF, které tvoří toto portfolio, patří společnosti iShares a společnost iShares uplatňuje k měření rizik v oblasti udržitelnosti metodiku MSCI ESG. Reálnou příležitostí by například mohl být ETF s označením „ESG Filtered“ nebo „ESG Screened“, jehož výnosový profil úzce koreluje s jeho protějškem, který není považován za ESG, a zároveň zvyšuje jeho skóre rizika v oblasti udržitelnosti podle hodnocení MSCI.

Zahrnutím rizika udržitelnosti do investičního procesu se usiluje o to, aby se předešlo jakékoli významné ztrátě hodnoty v důsledku závažného rizika v oblasti udržitelnosti a aby bylo zároveň bráno v úvahu a kontrolováno každé podstupované riziko v oblasti udržitelnosti. Proto je cílem, aby strategie v průměru v průběhu času nesla menší záporné výnosy plynoucí z rizika v oblasti udržitelnosti, než kdyby se riziko udržitelnosti v portfoliu nijak nezohledňovalo.

Hlavní nepříznivé dopady

Toto portfolio nezohledňuje v rámci procesu investičního rozhodování hlavní nepříznivé dopady (PAI). Je to proto, že tato strategie nevychází ani z článku 8 ani z článku 9 a nemá žádný mandát ESG k zohledňování nepříznivých dopadů.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.