Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR) Ujawnianie informacji o produktach

Wprowadzenie

Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR) jest obowiązkowym rozporządzeniem dotyczącym ujawniania informacji na temat środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), które nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek stosowania znormalizowanego podejścia do ujawniania danych ESG aktywów, którymi zarządzają i / lub w kwestii których doradzają. Celem przepisów UE jest zapewnienie inwestorom wystarczającego poziomu szczegółowości w odniesieniu do zrównoważonego charakteru inwestycji, a także ułatwienie porównywania możliwości inwestycyjnych oferowanych przez różne podmioty poprzez wprowadzenie jednolitych standardów.

Definicje

Ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju

Ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub okoliczność w dziedzinie środowiska, społecznej lub związanej z ładem korporacyjnym, które w razie wystąpienia może mieć negatywny wpływ finansowy na wartość inwestycji.

Obecnie dostęp do danych na temat zagrożeń w sferze zrównoważonego rozwoju jest ograniczony, nie ma też solidnej metody porównywania podmiotów oferujących produkty. Obecnie Saxo Bank otrzymuje dane dotyczące ryzyka zrównoważonego rozwoju od firmy Sustainalytics. Jednak inwestycje w ramach każdego portfela prowadzone są na podstawie własnej metodologii i we współpracy z różnymi firmami inwestycyjnymi, które mają własną metodologię określania ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że interpretacje ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju w ramach portfeli mogą, ale nie muszą być zgodne z metodologią punktacji stosowaną przez Sustainalytics, a zatem wyniki ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju pozyskane od Sustainalitics są wykorzystywane jako punkt odniesienia do dalszych analiz w celu zapewnienia, że ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju mieści się w ramach wytycznych mandatu portfela (o ile takie istnieją). W razie stwierdzenia, że doszło do poważnego zaniedbania skutkującego nieakceptowalną ekspozycją portfela na ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju, można zmienić zarządzającego portfelem lub zlikwidować portfel.

Główny niekorzystny skutek

Wskaźniki Głównego niekorzystnego skutku (Principle Adverse Impact – PAI) to zestaw obowiązkowych wskaźników i innych danych liczbowych przewidzianych rozporządzeniem SFDR w celu wskazania uczestnikom rynku finansowego, w jakim zakresie inwestycje mogą mieć niekorzystny wpływ na czynniki środowiskowe, społeczne i/lub związane z ładem korporacyjnym (ESG). Istnieje wiele wskaźników PAI, które można sklasyfikować jako środowiskowe, społeczne lub związane z ładem korporacyjnym.

Biorąc pod uwagę, że wskaźniki PAI są nowe, podmioty zapewniające dane, które obliczają wskaźniki PAI, mogą uzyskiwać różne wartości w przypadku tego samego wskaźnika PAI, ponieważ nie ma znormalizowanego źródła danych. Ponadto podmioty te nie są jeszcze w stanie obliczyć danych w przypadku wszystkich wskaźników PAI w związku z niewiarygodnością lub brakiem źródeł danych.

Saxo współpracuje z Matter jako dostawcą danych dotyczących wskaźników i innych danych liczbowych PAI do obliczania wskaźników PAI dotyczących inwestycji, którymi zarządza lub w kwestii których doradza.

Definicje artykułów

Artykuł 6

Inwestycje zakwalifikowane do kategorii objętej Artykułem 6 nie promują aspektów środowiskowych lub społecznych i nie mają na celu zapewnienia inwestycji o zrównoważonym charakterze. W przypadku tych inwestycji należy w przejrzysty sposób ujawniać, czy ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju jest uwzględnione w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Artykuł 8

Oprócz inwestycji objętych Artykułem 6, istnieją inwestycje sklasyfikowane jako objęta Artykułem 8, które promują między innymi cele środowiskowe lub społeczne, lub oba te cele, pod warunkiem, że spółki, w których dokonywane są inwestycje, stosują dobre praktyki zarządzania. Celem takich inwestycji może być na przykład inwestowanie w kapitał ludzki, energię odnawialną, zmniejszanie nierówności oraz walka z korupcją i łapówkarstwem.

Artykuł 9

Oprócz tych inwestycji, istnieją inwestycje sklasyfikowane jako objęte Artykułem 9, czyli inwestycje o najwyższych ambicjach w sferze zrównoważonego rozwoju, których głównym celem jest zapewnienie inwestowania koncentrującego się na zrównoważonym rozwoju. Inwestycje te koncentrują się wyłącznie na zrównoważonym rozwoju, na przykład na zmianach klimatu, energii odnawialnej, zapewniania czystości wód, siedlisk i gatunków.

Ujawnianie informacji o produktach

Nasdaq DW Global Momentum

Klasyfikacja względem artykułów

Portfel ten jest sklasyfikowany jako objęty Artykułem 6 zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR). Oznacza to, że nie ma on cech ani celów promujących zrównoważony rozwój.

Ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju

Ten portfel nie uwzględnia ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju w ramach podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponadto nie ocenia się potencjalnych skutków ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju na zyski. W procesie inwestycyjnym portfela nie stosuje się ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju jako ramy do ustalania ryzyka finansowego. Wynika to z faktu, że proces podejmowania decyzji inwestycyjnych jest w całości uzależniony od fluktuacji cen akcji („analiza techniczna”) i nie uwzględnia kondycji, perspektyw finansowych ani ryzyka związanego ze spółką („analiza fundamentalna”). Chociaż ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju może mieć wpływ na zyski z akcji, w które zainwestowano w ramach tej strategii, podejście inwestycyjne oparte na analizie technicznej nie obejmuje analizy fundamentalnej, w tym ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, jako metody pomiaru ryzyka lub identyfikacji możliwości inwestycyjnych.

A zatem w ramach tego podejścia ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju nie jest celowo ograniczane, a w przypadku jego wystąpienia późniejszy wpływ na zyski – który może być większy lub mniejszy w porównaniu z innymi inwestycjami – jest czysto przypadkowy.

Główny niekorzystny skutek

Portfel ten nie uwzględnia głównych niekorzystnych skutków (PAI) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że proces podejmowania decyzji inwestycyjnych jest w całości uzależniony od fluktuacji cen akcji („analiza techniczna”) i nie uwzględnia kondycji, perspektyw finansowych ani ryzyka związanego ze spółką („analiza fundamentalna”), w tym negatywnych skutków w dziedzinie czynników ESG.

Macro FX

Klasyfikacja względem artykułów

Portfel ten jest sklasyfikowany jako objęty Artykułem 6 zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR). Oznacza to, że nie ma on cech ani celów promujących zrównoważony rozwój.

Ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju

Portfel ten nie uwzględnia ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i nie ocenia się potencjalnego wpływu ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju. Wynika to z faktu, że w ramach tego portfela dokonywane są wyłącznie inwestycje w kontrakty walutowe typu spot, czyli instrument uznawany za nieobjęty zakresem analizy dotyczącej ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju. Pomimo że zdarzenie związane z ryzykiem w sferze zrównoważonego rozwoju może pośrednio wpłynąć na notowania walut, nie ma jednak bezpośredniego wpływu na notowania akcji spółki, jaki może mień na przykład klęska żywiołowa. W związku z tym przewidzenie ewentualnego spadku wartości waluty w takich okolicznościach nie jest możliwe przy akceptowalnym stopniu dokładności.

Główny niekorzystny skutek

Portfel ten nie uwzględnia głównych niekorzystnych skutków (PAI) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że inwestycje spot w walutę nie kwalifikują się do uwzględnienia negatywnego wpływu na czynniki ESG.

Portfele Saxo Morningstar Moat i Saxo Morningstar High Dividend

Klasyfikacja względem artykułów

Portfel ten jest sklasyfikowany jako objęty Artykułem 6 zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR). Oznacza to, że nie ma on cech ani celów promujących zrównoważony rozwój.

Ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju

Ten portfel uwzględnia ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju w ramach podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Analitycy giełdowi Morningstar oceniają, czy ryzyko w sferze ESG może zagrozić zdolności generowania wartości przez spółkę, która w innym przypadku miałaby przewagę konkurencyjną, tym samym wykluczając lub ograniczając przewagę ekonomiczną i wpływając na wartość godziwą cen jej akcji. Spółki obarczone wyższym ryzykiem ESG mają bardziej niepewną przyszłość. A zatem rekomendowanie długoterminowych inwestycji w te spółki wymaga większego marginesu bezpieczeństwa.

Do skupienia się na ryzyku najbardziej istotnym dla wyceny stosuje się ocenę ryzyka ESG na poziomie spółki dokonaną przez firmę Sustainalytics, a następnie rozważa się istotność i prawdopodobieństwo ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, które może mieć wpływ na ocenę ekonomiczną MOAT (przewagi ekonomicznej) i oszacowanie wartości godziwej.

Spółki, które mają niską przewagę ekonomiczną MOAT lub nieatrakcyjne szacunki wartości godziwej, w tym ze względu na ocenę ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, są uważane za nienadające się do inwestycji, a tym samym eliminowane jako opcja w portfelu.

W przypadku włączenia do procesu inwestycyjnego ryzyka w sferze zrównoważonym rozwojem, ambicją jest uniknięcie jakiejkolwiek znacznej utraty wartości wynikającej z poważnego ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, a każde podjęte ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju jest brane pod uwagę i kontrolowane. A zatem strategia ta ma na celu zapewnienie, aby w ujęciu uśrednionym na przestrzenni czasu dochodziło do mniejszej liczby ujemnych zwrotów wynikających z ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, niż w sytuacji gdyby to ryzyko nie było brane pod uwagę w portfelu.

Główny niekorzystny skutek

Portfel ten nie uwzględnia głównych niekorzystnych skutków (PAI) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że strategia ta nie jest zgodna z zapisami Artykułu 8 i Artykułu 9 i nie obejmuje żadnego mandatu ESG w dziedzinie uwzględnienia negatywnych skutków.

Portfel Saxo Brown Advisory Ethical Selection

Klasyfikacja względem artykułów

Portfel ten jest sklasyfikowany jako objęty Artykułem 8 zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR). Oznacza to, że inwestycje te promują ochronę środowiska i kwestie społeczne.

Ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju

Wszystkie inwestycje w ramach portfela Brown Advisory Ethical Selection są weryfikowane pod kątem ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju. Zajmuje się tym specjalny zespół analityczny ds. ESG, który uzupełnia analizy spółki dokonane przez analityków sektorowych, aby uzyskać łączną ocenę spółki w kontekście inwestycji. Spółki, w przypadku których zidentyfikowano nadmierne ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju zostają usunięte z puli spółek, w które dokonuje się inwestycji.

Analiza ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju ma na celu ograniczenie inwestycji w spółki, które są nieatrakcyjne w wyniku ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju.

W przypadku włączenia do procesu inwestycyjnego ryzyka w sferze zrównoważonym rozwojem, ambicją jest uniknięcie jakiejkolwiek znacznej utraty wartości wynikającej z poważnego ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, a każde podjęte ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju jest brane pod uwagę i kontrolowane. A zatem strategia ta ma na celu zapewnienie, aby w ujęciu uśrednionym na przestrzenni czasu dochodziło do mniejszej liczby ujemnych zwrotów wynikających z ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, niż w sytuacji gdyby to ryzyko nie było brane pod uwagę w portfelu.

Główny niekorzystny skutek

Portfel ten nie uwzględnia głównych niekorzystnych skutków (PAI) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że Brown Advisory stosuje własną metodologię w celu wzięcia pod uwagę zarówno ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, jak i możliwości tej strategii w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Portfele BlackRock Growth

Klasyfikacja względem artykułów

Portfel ten jest sklasyfikowany jako objęty Artykułem 6 zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR). Oznacza to, że nie ma on cech ani celów promujących zrównoważony rozwój.

Ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju

Portfel ten uwzględnia ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co ma na celu poprawę charakterystyki ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, gdy tylko jest to możliwe, na zasadzie względnej w porównaniu z ogólnymi rynkami finansowymi (nieuwzględniającymi ESG), w które zamierza inwestować.

W każdym przypadku gdy jest to możliwe strategia ma na celu zmniejszenie w sferze ryzyka zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym uzyskaniu pożądanej ekspozycji rynkowej poprzez zakup funduszy ETF, które oferują taką możliwość. Przykładem może być opłacalny fundusz ETF „ESG Screened”, który zmniejsza ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym ścisłym śledzeniu docelowego indeksu rynkowego.

Należy zauważyć, że tego ograniczania ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju dokonuje się w oparciu o założenie, że nie pogarsza ono charakterystyki zwrotu z inwestycji, takiej jak w przypadku błędu śledzenia w porównaniu z pożądaną ekspozycją na indeks rynkowy bez uwzględnienia ESG.

Fundusze ETF, które składają się na ten portfel, to iShares, przy czym iShares stosuje metodologię MSCI ESG do pomiaru ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju. Na przykład, opcją mogą być ETF-y takie jak „ESG Filtered” lub „ESG Screened”, które mają profil zwrotu, który ściśle koreluje z ich odpowiednikami nieuwzględniającymi ESG, jednocześnie podnosząc ocenę ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju zgodnie z oceną MSCI.

W przypadku włączenia do procesu inwestycyjnego ryzyka w sferze zrównoważonym rozwojem, ambicją jest uniknięcie jakiejkolwiek znacznej utraty wartości wynikającej z poważnego ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, a każde podjęte ryzyko w sferze zrównoważonego rozwoju jest brane pod uwagę i kontrolowane. A zatem strategia ta ma na celu zapewnienie, aby w ujęciu uśrednionym na przestrzenni czasu dochodziło do mniejszej liczby ujemnych zwrotów wynikających z ryzyka w sferze zrównoważonego rozwoju, niż w sytuacji gdyby to ryzyko nie było brane pod uwagę w portfelu.

Główny niekorzystny skutek

Portfel ten nie uwzględnia głównych niekorzystnych skutków (PAI) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że strategia ta nie jest zgodna z zapisami Artykułu 8 i Artykułu 9 i nie obejmuje żadnego mandatu ESG w dziedzinie uwzględnienia negatywnych skutków.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.