Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR) – zverejňovanie informácií o produktoch

Úvod

Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) je povinné nariadenie o zverejňovaní informácií z oblastí životného prostredia, sociálnej sféry a riadenia (ESG), ktoré zaväzuje účastníkov na finančnom trhu dodržiavať štandardizovaný prístup zverejňovania informácií o oblasti ESG v súvislosti s aktívami, ktoré spravujú a/alebo pre ktoré poskytujú poradenstvo. Cieľom pravidiel EÚ je zabezpečiť, aby investori dostali dostatočne podrobné informácie týkajúce sa udržateľnosti investície, ako aj uľahčiť porovnávanie investičných príležitostí od rôznych poskytovateľov prostredníctvom štandardizácie.

Definície

Riziko v oblasti udržateľnosti

Riziko v oblasti udržateľnosti znamená udalosť alebo okolnosť v oblasti životného prostredia, sociálnej sféry alebo riadenia, ktorá by v prípade výskytu mohla mať finančne negatívne ovplyvniť hodnotu investície.

V súčasnosti je prístup k údajom o rizikách v oblasti udržateľnosti obmedzený a neexistuje ani kvalitná metodika zosúladenia medzi dodávateľmi. V súčasnosti Saxo Bank dostáva údaje o rizikách v oblasti udržateľnosti od spoločnosti Sustainalytics. Každé portfólio však investuje podľa vlastnej metodiky a v spolupráci s rôznymi investičnými spoločnosťami, ktoré majú vlastnú metodiku určovania rizík v oblasti udržateľnosti. Znamená to, že interpretácia rizika v oblasti udržateľnosti v portfóliách sa môže, ale nemusí zhodovať s metodikou hodnotenia spoločnosti Sustainalytics, a preto sa skóre rizika v oblasti udržateľnosti od spoločnosti Sustainalytics používa ako referencia na spustenie ďalšieho skúmania s cieľom zabezpečiť, aby sa riziko v oblasti udržateľnosti udržalo v rámci usmernení (ak nejaké existujú) mandátu portfólia. K zmene správcu alebo ukončeniu portfólia môže dôjsť, ak sa zistí, že došlo k závažnému zanedbaniu, ktoré malo za následok neospravedlniteľné vystavenie portfólia riziku v oblasti udržateľnosti.

Principle Adverse Impact (hlavné nepriaznivé vplyvy)

Indikátory hlavných nepriaznivých vplyvov (Principal Adverse Impact, PAI) sú súbor povinných indikátorov a metrík podľa nariadenia SFDR s cieľom ukázať účastníkom finančného trhu, ako môžu mať investície nepriaznivý vplyv na oblasť životného prostredia, sociálnu oblasť alebo riadenie (ESG). Existuje veľké množstvo indikátorov PAI, ktoré možno kategorizovať ako environmentálne, sociálne alebo súvisiace s riadením.

Vzhľadom na to, že indikátory PAI sú nové, dodávatelia údajov, ktorí vypočítali indikátory PAI, môžu pre ten istý indikátor PAI vypočítať rôzne hodnoty, keďže neexistuje štandardizovaný zdroj údajov. Okrem toho títo dodávatelia zatiaľ nie sú schopní vypočítať metriky pre všetky indikátory PAI vzhľadom na nespoľahlivosť alebo nedostatok zdrojov údajov.

Spoločnosť Saxo využíva spoločnosť Matter ako dodávateľa údajov pre indikátory a metriky PAI na výpočet svojich metrík PAI pre spravované a odporúčané investície./p>

Definície článkov

Článok 6

Investície zaradené do kategórie článku 6 nepodporujú environmentálne ani sociálne aspekty a ich cieľom nie sú udržateľné investície. Pri takýchto investíciách sa transparentne zverejní, či je riziko udržateľnosti začlenené do procesu rozhodovania o investíciách.

Článok 8

V nadväznosti na článok 6 investície kategorizované v rámci článku 8 podporujú okrem iného environmentálne ciele alebo sociálne charakteristiky, prípadne ich kombináciu, za predpokladu, že spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú osvedčené postupy v oblasti riadenia. Cieľom takýchto investícií by mohli byť napríklad investície do ľudského kapitálu, obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie nerovností a boj proti korupcii a úplatkárstvu.

Článok 9

V ďalšej nadväznosti na článok 8 do článku 9 spadajú udržateľné investície s najvyššími ambíciami, teda investície, ktoré definujú udržateľné investície ako svoj hlavný cieľ. Tieto investície sa zameriavajú výhradne na udržateľné investície, napríklad na zmenu klímy, obnoviteľné zdroje energie, zachovanie zdrojov čistej vody, biotopov a druhov.

Zverejňovanie informácií o produktoch

Nasdaq DW Global Momentum

Kategorizácia podľa článkov

Toto portfólio je zaradené do kategórie článku 6 podľa európskeho nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR). Znamená to, že nemá žiadne vlastnosti ani ciele podporujúce udržateľnosť.

Riziko v oblasti udržateľnosti

Toto portfólio nezahŕňa riziká v oblasti udržateľnosti do investičného rozhodovania. Okrem toho sa neposudzuje potenciálny vplyv, ktorý môžu mať riziká v oblasti udržateľnosti na výnosy. Proces investícií portfólia nepoužíva riziká v oblasti udržateľnosti ako rámec na zachytenie finančných rizík v rámci portfólia. Dôvodom je, že proces investičného rozhodovania sa riadi výlučne pohybom cien akcií („technická analýza“) a nezohľadňuje základné zdravie, finančné vyhliadky alebo riziká spoločnosti („fundamentálna analýza“). Hoci riziká v oblasti udržateľnosti by mohli ovplyvniť výnosy z cien akcií investovaných v rámci tejto stratégie, technicky orientovaný investičný prístup nepoužíva fundamentálnu analýzu vrátane rizík v oblasti udržateľnosti ako metódu na meranie rizík alebo identifikáciu investičných príležitostí.

Výsledkom tohto prístupu je, že riziká v oblasti udržateľnosti sa zámerne nezmierňujú a v prípade výskytu rizík v oblasti udržateľnosti je následný vplyv na výnos, ktorý môže byť väčší alebo menší v porovnaní s inými investíciami, čisto náhodný.

Principle Adverse Impact (hlavné nepriaznivé vplyvy)

Toto portfólio v rámci procesu investičného rozhodovania nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy (PAI). Dôvodom je, že proces investičného rozhodovania sa riadi výlučne pohybom cien akcií („technická analýza“) a nezohľadňuje základné zdravie, finančné vyhliadky alebo riziká spoločnosti („fundamentálna analýza“) vrátane negatívnych vplyvov na faktory v oblasti ESG.

Makro FX

Kategorizácia podľa článkov

Toto portfólio je zaradené do kategórie článku 6 podľa európskeho nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR). Znamená to, že nemá žiadne vlastnosti ani ciele podporujúce udržateľnosť.

Riziko v oblasti udržateľnosti

Toto portfólio nezahŕňa riziká v oblasti udržateľnosti do investičného rozhodovania a potenciálny vplyv, ktorý môžu mať riziká v oblasti udržateľnosti na výnosy, sa nehodnotí. Dôvodom je, že portfólio investuje výlučne do spotového kurzu, teda do nástroja, ktorý sa považuje za nástroj mimo rozsahu posudzovania rizík v oblasti udržateľnosti. Aj keď by na menu mohla mať nepriamo vplyv riziková udalosť súvisiaca s udržateľnosťou, tento vplyv nie je rovnako priamy, ako v prípade aktív, ako sú napríklad akcie spoločnosti, ktoré ovplyvní napríklad prírodná katastrofa. Predpovedať stratu hodnoty meny (ak vôbec k nejakej dôjde) za takýchto okolností teda nie je možné s prijateľnou presnosťou.

Principle Adverse Impact (hlavné nepriaznivé vplyvy)

Toto portfólio v rámci procesu investičného rozhodovania nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy (PAI). Dôvodom je, že menové spotové investície nespĺňajú podmienky na zohľadnenie nepriaznivého vplyvu na faktory v oblasti ESG.

Portfóliá Saxo Morningstar Moat a Saxo Morningstar High Dividend

Kategorizácia podľa článkov

Toto portfólio je zaradené do kategórie článku 6 podľa európskeho nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR). Znamená to, že nemá žiadne vlastnosti ani ciele podporujúce udržateľnosť.

Riziko v oblasti udržateľnosti

Toto portfólio zohľadňuje riziká v oblasti udržateľnosti do investičného rozhodovania.

Akcioví analytici spoločnosti Morningstar posudzujú, či by riziká súvisiace s oblasťou ESG mohli ohroziť schopnosť vytvárať hodnotu inak konkurenčne zvýhodneného podnikania, čím by sa vylúčila alebo obmedzila ekonomická výhoda (moat) a ovplyvnila reálna hodnota ceny jeho akcií. Pri rovnakých ostatných podmienkach majú spoločnosti, ktoré čelia väčším rizikám v oblasti ESG, neistejšiu budúcnosť. Preto je pred odporúčaním dlhodobých investícií pre tieto firmy potrebná vyššia miera bezpečnosti.

Hodnotenie rizík v oblasti ESG na úrovni spoločnosti, ktoré vykonáva spoločnosť Sustainalytics, sa využíva na zameranie na riziká, ktoré sú pre ocenenie najdôležitejšie, a na následné posúdenie významnosti a pravdepodobnosti rizika v oblasti udržateľnosti, ktoré môže ovplyvniť hodnotenie ekonomickej výhody (MOAT) a odhad reálnej hodnoty.

Spoločnosti, ktoré majú slabú ekonomickú výhodu (MOAT) alebo neatraktívne odhady reálnej hodnoty vrátane tých, ktoré spôsobilo ich hodnotenie rizík v oblasti udržateľnosti, sa považujú za neatraktívne na investovanie, čím sa ako možnosť v rámci portfólia vylučujú.

Integráciou rizík v oblasti trvalej udržateľnosti do investičného procesu sa má predísť akejkoľvek významnej strate hodnoty v dôsledku významného rizika v oblasti trvalej udržateľnosti a zároveň sa má zohľadniť a kontrolovať každé prijaté riziko v oblasti trvalej udržateľnosti. Preto je cieľom, aby stratégia s postupom času v priemere dosahovala menšie negatívne výnosy vyplývajúce z rizík v oblasti udržateľnosti, ako keby sa riziko v oblasti udržateľnosti v portfóliu nezohľadňovalo.

Principle Adverse Impact (hlavné nepriaznivé vplyvy)

Toto portfólio v rámci procesu investičného rozhodovania nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy (PAI). Dôvodom je, že táto stratégia nie je ani v kategórii článku 8, ani článku 9 a nemá žiadny mandát v oblasti ESG na zohľadnenie nepriaznivých vplyvov.

Portfólio Brown Advisory Ethical Selection

Kategorizácia podľa článkov

Toto portfólio je zaradené do kategórie článku 8 podľa európskeho nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR). Znamená to, že podporuje životné prostredie a sociálne charakteristiky.

Riziko v oblasti udržateľnosti

Všetky investície v rámci portfólia Brown Advisory Ethical Selection sa preverujú z hľadiska rizík v oblasti udržateľnosti. Vykonáva sa to prostredníctvom špecializovaného výskumného tímu v oblasti ESG, ktorý prispieva k analýze spoločností sektorových analytikov s cieľom vytvoriť spoločný verdikt o investičnej atraktívnosti spoločnosti. Spoločnosť, ktorá je identifikovaná ako spoločnosť s nadmerným rizikom v oblasti udržateľnosti, sa vyradí z investovateľného prostredia.

Ambíciou analýzy rizík v oblasti udržateľnosti je obmedziť investície do tých spoločností, ktoré majú riziká v oblasti udržateľnosti a, ktoré nie sú atraktívne z hľadiska výnosov z rizík.

Integráciou rizík v oblasti trvalej udržateľnosti do investičného procesu sa má predísť akejkoľvek významnej strate hodnoty v dôsledku významného rizika v oblasti trvalej udržateľnosti a zároveň sa má zohľadniť a kontrolovať každé prijaté riziko v oblasti trvalej udržateľnosti. Preto je cieľom, aby stratégia s postupom času v priemere dosahovala menšie negatívne výnosy vyplývajúce z rizík v oblasti udržateľnosti, ako keby sa riziko v oblasti udržateľnosti v portfóliu nezohľadňovalo.

Principle Adverse Impact (hlavné nepriaznivé vplyvy)

Toto portfólio v rámci procesu investičného rozhodovania nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy (PAI). Portfólio Brown Advisory totiž používa vlastnú metodiku na posúdenie rizík v oblasti udržateľnosti a príležitostí udržateľnosti tejto stratégie.

Rastové portfóliá BlackRock

Kategorizácia podľa článkov

Toto portfólio je zaradené do kategórie článku 6 podľa európskeho nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR). Znamená to, že nemá žiadne vlastnosti ani ciele podporujúce udržateľnosť.

Riziko v oblasti udržateľnosti

Toto portfólio zohľadňuje riziká v oblasti udržateľnosti v rámci investičného rozhodovania s ambíciou zlepšiť vlastnosti rizík v oblasti udržateľnosti portfólia, ak je to možné, na relatívnom základe v porovnaní so všeobecnými finančnými trhmi (bez zohľadnenia oblasti ESG), do ktorých sa snaží investovať.

Ak je to možné, stratégiou je znížiť riziká v oblasti udržateľnosti a zároveň získať prístup k požadovanej trhovej expozícii nákupom ETF, ktoré takúto možnosť ponúkajú. Príkladom môže byť životaschopný ETF „ESG Screened“ (s preverením z hľadiska oblasti ETF), ktorý znižuje riziko v oblasti udržateľnosti a zároveň presne sleduje cieľový trhový index.

Upozorňujeme, že toto zlepšenie rizika v oblasti udržateľnosti sa vykonáva na základe toho, že nebráni vlastnostiam investičného výnosu, ako je chyba sledovania v porovnaní so sledovanou expozíciou trhového indexu, ktorý nie je posudzovaný z hľadiska ESG.

ETF, ktoré tvoria toto portfólio, sú iShares a na účely merania rizík v oblasti udržateľnosti iShares sa používa metodiku MSCI ESG. Uskutočniteľnou príležitosťou by bol napríklad ETF s označením „ESG Filtered“ (filtrované pri zohľadnení ESG) alebo „ESG Screened“ (s preverením z hľadiska oblasti ESG), ktorý má profil výnosu, ktorý úzko koreluje s jeho náprotivkom, zatiaľ čo má zvýšené skóre rizík v oblasti udržateľnosti na základe posúdenia metodikou MSCI.

Integráciou rizík v oblasti trvalej udržateľnosti do investičného procesu sa má predísť akejkoľvek významnej strate hodnoty v dôsledku významného rizika v oblasti trvalej udržateľnosti a zároveň sa má zohľadniť a kontrolovať každé prijaté riziko v oblasti trvalej udržateľnosti. Preto je cieľom, aby stratégia s postupom času v priemere dosahovala menšie negatívne výnosy vyplývajúce z rizík v oblasti udržateľnosti, ako keby sa riziko v oblasti udržateľnosti v portfóliu nezohľadňovalo.

Principle Adverse Impact (hlavné nepriaznivé vplyvy)

Toto portfólio v rámci procesu investičného rozhodovania nezohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy (PAI). Dôvodom je, že táto stratégia nie je ani v kategórii článku 8, ani článku 9 a nemá žiadny mandát v oblasti ESG na zohľadnenie nepriaznivých vplyvov.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.