Nízké poplatky jsou rozhodující pro úspěch obchodování Nízké poplatky jsou rozhodující pro úspěch obchodování Nízké poplatky jsou rozhodující pro úspěch obchodování

Nízké poplatky jsou rozhodující pro úspěch obchodování

Pricing 5 min čtení
John Hardy

Vedoucí oddělení Forex strategií

Shrnutí:  Tento článek se zabývá dopadem nižších obchodních nákladů v Saxo Bank pro aktivní obchodníky, tak na investory typu "kup a drž" se střední velikostí účtu a relativně málo častými změnami portfolia. Pro aktivního obchodníka může snížení nákladů znamenat rozdíl mezi tím, zda bude mít výhodu nebo ne. Ale i pro investora může snížení obchodních nákladů výrazně zlepšit výnosy, zejména pro ty, kteří ke stávajícím pozicím přidávají pozice nové (například měsíčně).


Pro aktivní obchodníky a investory existují dva hlavní problémy, které je třeba řešit, 1) najít strategii nebo signál, který má Edge, a 2) obchodovat tento Edge s nejnižšími možnými náklady, abyste maximalizovali zisky. První problém je vyřešen pečlivým výzkumem a experimentováním s obchodními a investičními strategiemi. Druhý problém je vyřešen výběrem obchodní platformy s nízkými cenami ve své třídě, jako jsou ty, které nyní Saxo nabízí, zejména pro účty a obchody střední velikosti. Níže nabízíme srovnání starých a nových podmínek cen v Saxo Bank a působivý dopad nových, nižších cen ve srovnání se starými, a to na několika konkrétních příkladech.

Příklad 1: Aktivní obchodník a dopad nižších obchodních nákladů

Začněme začínajícím aktivním obchodníkem v ČR nebo SK, který má účet úrovně Classic a má obchodní strategii pro vysoce likvidní americké akcie, které se obchodují na burzách NYSE a Nasdaq. Řekněme, že velikost účtu je USD 10,000. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že si obchodník otevřel podúčet USD, aby se v našem příkladu vyhnul převodům měn z CZK nebo EUR.

Velikost obchodu a počet obchodů: Budeme předpokládat, že náš začínající obchodník provede 100 obchodů za rok (round turn), přičemž každý obchod představuje expozici na trhu 5 000 USD (polovina účtu). Průměrné zisky nebo ztráty akcií v průměru za týden činí 1,6 %. Předpokládejme dále, že obchodník našel obchodní Edge (výhodu), která udržuje poměr výher při obchodování na 65 % (za posledních 10 let index S&P 500 posílil v 57,9 % těchto týdnů). Vezmeme-li v úvahu všechny tyto vstupy, výsledkem je průměrný očekávaný výnos na obchod ve výši 0,48 % (nebo USD 24 na každou USD 5,000 obchodovanou pozici v průměru). Může to vypadat skromně, ale znamenalo by to zisk za rok 2 400 USD nebo 24% velikosti základního účtu 10 000 USD s více než 100 obchody (bez zohlednění obchodních nákladů nebo složeného úročení).

Podle starých podmínek pro úroveň účtu Classic v ČR nebo SK by každý z obchodů vynesl minimálně 10 USD na obchod (je to 5 USD krát dva pro round-turn nákup-prodej), čímž by se výhoda snížila na 14 USD z beznákladové teoretické výhody 24 USD na obchod. Jinými slovy, stará struktura poplatků by stála 42 % z obchodníkových 24 USD na obchodní výhodu.

Jak ale vypadají výsledky pro tohoto obchodníka, který používá nové podmínky pro úroveň účtu Classic v ČR nebo SK? Ty jsou nyní nastaveny buď na 0,08 % pozice (v tomto případě 5 000 USD x 0,0008 nebo 4 USD), nebo 1 USD minimum. S touto cenovou strukturou by obchodní náklady pro velikost pozice 5 000 USD klesly o 20 % (z 10 USD (5 USD x 2) na 8 USD (4 USD x 2) – opět se vše vynásobí dvěma na náklady round-turn), čímž se zvýší výhoda z 14 USD na 16 USD za obchod po odečtení obchodních nákladů. To by znamenalo dodatečný výnos strategie ve výši 2 % v průběhu 100 obchodů. Potenciál pro lepší výnosy by se samozřejmě dále zvýšil složeným úročením, pokud by strategie byla konzistentně zisková.

Jak můžete vidět, snížení obchodních nákladů drasticky zlepšuje ziskovost obchodní strategie, i když rozdíl v nákladech 2 USD (round-turn) vypadá poměrně skromně vzhledem k průměrnému zisku nebo ztrátě 80 USD (průměrný zisk/ztráta 1,6 % pro obchody této strategie). V takovém případě jsou nižší obchodní náklady stejně důležité jako nalezení obchodní výhody pro každého aktivního obchodníka nebo investora. A u menších pozic je procentuální zlepšení obchodních nákladů ještě dramatičtější. Vezměme si například stejné předpoklady jako výše, ale pro někoho, kdo obchoduje pouze s pozicemi 2 000 USD, což by nyní znamenalo obchodní náklady 3,2 USD (0,008 % x 2 000 USD x 2 pro round-turn), ve srovnání s dřívějšími podmínkami 10 USD, což je 68% snížení obchodních nákladů.

Jak ukazuje obrázek níže, obchodní náklady jsou vstupní bariérou na křivce obchodní Edge (výhody). Čím vyšším obchodním nákladům obchodník čelí, tím méně ziskových obchodních strategií má obchodník k dispozici. Jak se snižují obchodní náklady, více obchodních strategií se stává ziskovými, a tím se rozšiřuje příležitost pro aktivnějšího obchodníka a investora.

Příklad 2: Investor typu "kup a drž"

Poznámka: Všechny níže uvedené příklady zahrnují pouze obchodní náklady a žádné náklady na měnovou konverzi.

Stejně jako aktivní obchodníci a investoři těží z nižších obchodních nákladů u aktivních obchodních strategií, tak je tomu i u investora typu "kup a drž". Představme si, že máme investora typu "kup a drž" (účet Classic), který má zůstatek 10 000 USD. Tento investor chce investovat do deseti amerických akcií s přibližně stejně velkými pozicemi 1 000 USD. Při použití starých cen by náklady na obchod činily 0,1 % z částky každé pozice, nebo minimálně USD. V tomto případě platí minimální poplatek, protože 0,1% krát 1 000 USD by byl 1 USD, což je hluboko pod minimálním poplatkem 5 USD.

Pokud vynásobíme tento minimální poplatek 5 USD deseti pozicemi, náš investor by zaplatil 50 USD na poplatcích nebo 0,5 % z hodnoty účtu. Ale podle nové struktury poplatků by každá pozice měla náklady ve výši 0,08 % x velikost 1 000 USD nebo 1 USD minimum – v tomto případě platí minimum 1 USD, protože 0,08 % x 1 000 USD = 0,8 USD. Jinými slovy, náklady na obchodování klesly přibližně o 80 %, celkem o pouhých 10 USD nebo 0,1 % hodnoty účtu.

Řekněme také, že za průměrný rok má tentýž investor 50% fluktuaci pozic (5 prodaných pozic a nových 5 pozic nakoupených). Podle staré nákladové struktury by to znamenalo dodatečných +0,5 % hodnoty účtu v provizních nákladech (50 USD za 5 zpátečních obchodů nebo 10 x 5 USD), celkem 1 % účtu spolu s náklady na založení počátečních pozic, za předpokladu, že nedojde k nárůstu hodnoty podkladových pozic. Toto 1 % je významná část 13,3 % průměrného ročního výnosu indexu S&P 500 za posledních 20 let, který činil 7,5 % (bez výnosů spojených s dividendami). Podle nové cenové struktury by provize činily 0,2 % účtu, což jsou méně než 3 % průměrného výnosu indexu S&P 500.

Pokud učiníme další předpoklady, že tentýž investor chce v průběhu roku zvýšit velikost pěti stávajících investičních pozic o 250 USD každé, staré provize spojené s tímto 1 250 USD zvýšením velikosti účtu by způsobily dalších 25 USD v nákladech na provize (5 nových pozic po 5 USD každá),  což jsou náklady na provizi ve výši 2,0 % v poměru k velikosti přidaných prostředků. Podle nových nákladů by pozice o velikosti 1 250 USD byly zpoplatněny pouze 1 USD za každou nebo 5 USD celkem, nebo pouze 0,4 % z přidaných prostředků. Čím menší je přidaná pozice, tím více nové ceny ovlivňují výnosy.

Výše uvedené příklady byly aplikovány na ceny dostupné pro české a slovenské klienty, a proto se čísla v jiných jurisdikcích mění, ale celkové závěry stále platí. Saxo Bank rozděluje úrovně účtů na Classic, Platinum a VIP.

Nejnovější informace z trhů


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.