Kryptoměny mohou přinášet výnosy podobné dividendám Kryptoměny mohou přinášet výnosy podobné dividendám Kryptoměny mohou přinášet výnosy podobné dividendám

Kryptoměny mohou přinášet výnosy podobné dividendám

Kryptoměny

Shrnutí:  Často slýcháme, že kryptoměny nepřinášejí svým držitelům žádnou hodnotu, až na případné zvýšení ceny samotné kryptoměny. Navzdory všeobecně rozšířenému přesvědčení však mohou některé z nich přinášet další výnosy podobné dividendám nebo programům zpětného odkupu akcií, i když jsou fluktuace kryptoměn ve srovnání s těmito výnosy právě teď poměrně vysoké.


Kryptoměny jsou často kritizované za to, že na rozdíl od akcií, jejichž držitelům plynou výhody z dividend a programů zpětného odkupu akcií, nepřinášejí svým držitelům žádné finanční výhody.

A nejen to, většina kryptoměn se navíc často postupně „ředí“, čímž jejich hodnota pro jednotlivé držitele klesá. Každý těžař nebo podílník totiž v rámci motivace k ověřování transakcí dostává odměny právě ve formě nově vydávané kryptoměny. Běžný držitel bitcoinů či jiné kryptoměny fungující na principu PoW (Proof of Work) tak časem zjišťuje, že je této měny v oběhu čím dál víc, a její hodnota tím klesá. Konkrétně v případě bitcoinu dostávají v současnosti těžaři každoročně nově vydané bitcoiny odpovídající 1,7 % stávajícího množství. V případě PoS (Proof of Stake) blockchainů, jako je ethereum, se hodnota pro běžné držitele ředí podobným způsobem – pokud se držitel nerozhodne dát své ethereum k dispozici ve formě podílů.

Ethereum nabízí za podíly odměny, ale neředí hodnotu pro podílníky

Klíčem k tomu, aby podílníci (stakers) dostali za svůj podíl nějakou kompenzaci a hodnota jimi držené měny zároveň neklesala, jsou u PoS blockchainu transakční poplatky. V posledním měsíci získalo ethereum na transakčních poplatcích 69,71 milionu dolarů. Ty jsou zčásti znehodnoceny a zčásti vyplaceny podílníkům. Od 15. září tohoto roku, kdy došlo k tzv. Sloučení, tedy k přechodu na rámec PoS, si dokázali držitelé etherů tím, že je dávají k dispozici, vydělat v ročním přepočtu až 7 %. Jejich odměny vychází z nově vydávaných etherů a neznehodnocených transakčních poplatků.

Platforma sice vydává podílníkům nové ethery, ale zároveň znehodnocuje většinu transakčních poplatků, takže se celkový objem měny od sloučení víceméně nemění. Odměny podílníkům tak jdou na vrub transakčních poplatků a neznamenají ředění měny. Tady je důležité upozornit, že podílníci se svými ethery nemohou po příslušnou dobu disponovat a riskují, že dostanou přes prsty, tedy že jim platforma všechny jejich ethery vezme, pokud by se chovali nepoctivě. K tomu ovšem dochází poměrně zřídka. Kromě toho mají podílníci s ověřováním transakcí neustálé výdaje, ale odhaduje se, že ty nepřesáhnou 10 % odměn. V současnosti je takto využíváno zhruba 15,6 milionu z celkového objemu 120 milionů etherů.

Na druhou stranu, pokud své ethery k dispozici nedáte, žádnou přímou odměnu nedostanete. A celkový objem měny se může i snižovat, pokud výše zneplatněných poplatků přesáhne objem nově vydávaných etherů. K tomu dochází v době vysoké poptávky po ethereových transakcích. Bude-li se vysoká poptávka z roku 2021 v budoucnosti opakovat, pravděpodobně budeme svědky ročního poklesu objemu měny až o 1 %. Na tom pak vydělají všichni držitelé etherů, nejen ti, kteří je dávají v rámci podílů k dispozici.

ENS má na účtu 43 milionů dolarů

Případné výnosy však nenabízejí jen nativní blockchainy. Tuto možnost nabízejí i tokeny, nebo též protokoly založené například na ethereu. My zůstaneme v posledním zmíněném ekosystému, konkrétně u Ethereum Name Service, nebo zkráceně ENS. Jedná se o decentralizovaný protokol pro registraci doménových jmen na platformě Ethereum. Stejně jako v případě standardních doménových jmen jsou i s vlastnictvím ENS domény spojené drobné pravidelné poplatky. Za minulý měsíc tak ENS vydělala 1,7 milionu dolarů, absolutního maxima však dosáhla v květnu letošního roku, kdy výnosy dosáhly téměř 10 milionů dolarů. Tyto výnosy mají sice téměř stejnou volatilitu jako ceny kryptoměn, ale jak vidno, existují.
Měsíční výnosy ENS. Zdroj: Dune.com
Po uhrazení výdajů na další rozvoj a tržní využití protokolu je zbytek výnosů z ENS odváděn do pokladny DAO (decentralizovaných autonomních organizací) ENS. S touto pokladnou pak disponují držitelé tokenů ENS. V současnosti je v ní přes 35 000 etherů, což odpovídá hodnotě více než 40 milionů dolarů. Při plně naředěné tržní kapitalizaci ENS tokenů v hodnotě 1,3 miliardy dolarů se může pokladna se 40 miliony dolary jevit jako celkem bezvýznamná. Vypovídá však o tom, že i DAO mohou generovat výnosy, mít nějakou pokladnu a případně držitele v budoucnosti nějak odměňovat. V rámci takového odměňování pak může DAO za prostředky ze své pokladny odkoupit a znehodnotit nativní tokeny – podobně jako to udělala decentralizovaná stablecoinová organizace MakerDAO – čímž by se cena zbývajících tokenů zvýšila.

Dividendové výnosy jsou nejisté

Velká volatilita cen kryptoměn by už neměla nikoho překvapovat. Dokud však taková bude, budou tradiční investoři považovat jejich „dividendové“ výnosy za zanedbatelné. Když riskujete až 90% propad ceny samotného aktiva, tak podle nás případná 4 %, která dostanete ročně za to, že dáte své podíly k dispozici, příliš neoceníte. A jako by to nestačilo, odměna podílníků je denominovaná přímo v dané kryptoměně, takže jsou reálné výnosy podílnictví plně korelované s aktivem samotným. Pokud se tedy aktivum propadne o 50 %, stejně se – narozdíl od tradičních dividend vyplácených v hotovosti – propadnou i odměny.

Ethereum i ENS zdůrazňují, že vysoká volatilita nepanuje jen v oblasti cen, ale i v oblasti příslušných výnosů, což znamená také značnou volatilitu případných odměn. Jeden den může Ethereum znehodnotit víc etherů, než jich vydá, ale už druhý den jich může znehodnotit podstatně méně. A dokud bude využití kryptoměn čistě spekulativní, volatilita cen ani výnosů se nesníží. Proto lze jen obtížně předvídat, jakou hodnotu mohou tyto kryptoměny přinést, a není snadné s nimi rozumně pracovat. Jejich volatilita poprvé dostatečně klesne až tehdy, kdy se pro ně najde reálné využití v každodenním životě. Díky tomu by si mohl širší trh uvědomit, že i kryptoměny mohou přinášet trvalý reálný výnos. Neexistují však žádné záruky, že k tomu reálně dojde.

Výše uvedené příklady nepředstavují doporučení konkrétních produktů, pouze ilustrují, že podle nás mohou i kryptoměny přinášet výnosy podobné dividendám, tak trochu jako akcie.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.