wstecz
Details Cookies
Polska
Ważne informacje o produktach z depozytem zabezpieczającym

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem nagłej utraty pieniędzy ze względu na wykorzystanie dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Inwestor powinien rozważyć, czy rozumie, jak działają produkty CFD, FX i wszelkie inne, oraz czy może pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Zasady korzystania z plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Tobie lepsze przeglądanie poprzez optymalizację i analizy operacji witryny, a także zapewnia spersonalizowane treści reklamowe i umożliwia łączenie się z mediami społecznościowymi. Wybierając pozycję „Zaakceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie danych osobowych. Wybierz pozycję „Zarządzaj zgodą”, aby zarządzać preferencjami dotyczącymi zgody. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje lub wycofać zgodę na stronie dotyczącej zasad korzystania z plików cookie. Zapoznaj się z naszymi zasadami korzystania z plików cookie tutaj i zasadami ochrony prywatności tutaj

Wyświetl menu prawne

Zastrzeżenia prawne dot. SaxoSelect

Saxo Bank A/S („Saxo Bank”) nie składa żadnych oświadczeń co do rzeczywistych wyników transakcji wykonywanych w imieniu inwestora w ramach usługi SaxoSelect. Saxo Bank automatycznie wykonuje w imieniu inwestora transakcje odpowiadające określonej strategii. Niektóre strategie obejmują stosowanie produktów lewarowanych (margin products) i wiążą się z dużą uznaniowością oraz ekspozycją na ryzyko w ramach danej klasy papierów wartościowych lub aktywów, usługa SaxoSelect może zatem wiązać się z wysokim ryzykiem. Wbudowana osłona inwestycyjna ma na celu ograniczenie potencjalnych strat, nie gwarantuje jednak, że inwestor nie straci kwoty wyższej niż ustalona z góry. Wspomniana osłona inwestycyjna dotyczy tylko produktów lewarowanych, a nie produktów pieniężnych, takich jak akcje, obligacje i certyfikaty ETF.

Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem i mogą przynosić zarówno zyski, jak i straty. W szczególności inwestycje w produkty lewarowane, w tym m.in. transakcje na rynku walutowym, instrumenty pochodne i transakcje na rynkach towarowych, mogą mieć charakter wybitnie spekulacyjny, a zyski i straty mogą ulegać gwałtownym i zdecydowanym fluktuacjom. Transakcje spekulacyjne nie dla wszystkich inwestorów są odpowiednie i wszyscy odbiorcy powinni uważnie rozważyć swoją sytuację finansową oraz skonsultować się z doradcą finansowym w celu zrozumienia istniejącego ryzyka oraz upewnienia się, czy ich sytuacja jest odpowiednia przed dokonaniem jakiekolwiek inwestycji lub dywestycji lub zawarciem jakiejkolwiek transakcji.

Wyniki historyczne nie powinny być wskazówką co do wyników przyszłych ani jedynym czynnikiem rozważanym podczas wyboru Portfela Inwestycyjnego lub funduszu ETF. Cena nabytych instrumentów może wzrastać lub spadać i inwestor może nie odzyskać zainwestowanych środków. Zysk inwestora nie jest stały i podlega zmianom. Wartość nabytych instrumentów narażonych na ryzyko zmiany kursów walutowych może ulegać zmianie. Inwestor musi również pamiętać, że skala podatkowa, podstawa opodatkowania oraz ulgi podatkowe mogą ulegać zmianie.

Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek straty poniesione przez inwestora w wyniku transakcji realizowanych przez Saxo Bank zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem i warunkami korzystania z usługi SaxoSelect („Warunki”); (ii) jakiekolwiek straty poniesione przez inwestora bezpośrednio lub pośrednio w związku ze świadczeniem przez Saxo Bank usługi SaxoSelect zgodnie z Warunkami, chyba że straty te wynikają z rażącego zaniedbania lub umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania Warunków; (iii) jakiekolwiek straty wynikające z działań Saxo Bank mieszczących się w jego uprawnieniach przewidzianych Warunkami; (iv) jakiekolwiek szkody wtórne i inne szkody pośrednie (w tym utratę zysków i utratę dobrego imienia) poniesione przez inwestora, niezależnie od tego, czy szkody te wynikają z zaniedbań Saxo Bank lub z innej przyczyny; lub (v) jakiekolwiek szkody przewyższające przychody Saxo Bank z tytułu rachunków inwestycyjnych inwestora w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie poprzedzającym zgłoszenie przez inwestora roszczeń wobec Saxo Bank.

Morningstar Investment Management Europe Ltd („Morningstar”) podobnie nie ponosi odpowiedzialności za straty opisane powyżej. Wybór akcji na potrzeby zarządzanego przez Saxo Bank portfolio Saxo Morningstar Moat jest dokonywany przez Morningstar na mocy umowy o świadczenie wyłącznie na rzecz Saxo Bank usług doradczych w zakresie modelowego portfolio oraz oparty na określonych założeniach wewnętrznych. Odpowiedniość modelu do indywidualnych potrzeb i tolerancji ryzyka wszystkich inwestorów nie była przez Morningstar rozważana. Uznaniowa realizacja wspomnianego modelu leży w gestii Saxo Bank. Model Morningstar służy zatem wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady inwestycyjnej, oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia opisanych w nim papierów wartościowych.

Nazwa i logo Morningstar są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Morningstar, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych („Morningstar”) i są używane na mocy stosownej licencji. Morningstar nie jest podmiotem stowarzyszonym Saxo Bank. Morningstar nie składa żadnych oświadczeń co do celowości inwestowania w jakiekolwiek produkty, portfolio lub usługi oferowane przez Saxo Bank lub podmioty stowarzyszone Saxo Bank. Morningstar nie ma żadnych zobowiązań ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z działaniem, marketingiem, obrotem lub sprzedażą produktów, portfolio lub usług oferowanych przez Saxo Bank lub podmioty stowarzyszone Saxo Bank lub wobec jakiegokolwiek klienta Saxo Bank.

BlackRock podobnie nie ponosi odpowiedzialności za straty opisane powyżej. Informacje i dane BlackRock, których Saxo Bank używa do tworzenia swoich Portfeli Inwestycyjnych, opierają się na określonych założeniach wewnętrznych, a odpowiedniość tych informacji i danych do indywidualnych potrzeb i tolerancji ryzyka wszystkich inwestorów nie była przez BlackRock rozważana. Informacje i dane BlackRock służą zatem wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady inwestycyjnej, oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia opisanych w nich papierów wartościowych. Informacje i dane BlackRock nie zostały sporządzone zgodnie z wymogiem prawnym mającym promować niezależność badań inwestycyjnych oraz nie podlegają żadnym zakazom dokonywania transakcji przed rozpowszechnieniem takich informacji i danych przekazanych do Saxo Bank, są zatem jako takie uznawane za komunikację marketingową Saxo Bank.

iShares® i BlackRock® są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki BlackRock, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych („BlackRock”) i są używane na mocy stosownej licencji. BlackRock nie jest podmiotem stowarzyszonym Saxo Bank. BlackRock nie składa żadnych oświadczeń co do celowości inwestowania w jakiekolwiek produkty, portfolio lub usługi oferowane przez Saxo Bank lub podmioty stowarzyszone Saxo Bank. BlackRock nie ma żadnych zobowiązań ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z działaniem, marketingiem, obrotem lub sprzedażą produktów, portfolio lub usług oferowanych przez Saxo Bank lub podmioty stowarzyszone Saxo Bank lub wobec jakiegokolwiek klienta Saxo Bank.

Zasady zaangażowania usługi SaxoSelect

Saxo Bank uważa, że istotnym obowiązkiem jest ochrona interesów inwestorów. Częścią naszej roli jako menedżera portfela są kontakty z firmami będącymi obiektami inwestycji na potrzeby upewnienia się, że działają one w najlepszym interesie akcjonariuszy. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy „akcjonariuszem-aktywistą”, ponieważ Saxo Bank nigdy nie będzie znaczącym udziałowcem firm będących obiektami inwestycji. Po otrzymaniu elektronicznego prawa głosu będziemy działać w najlepszym interesie dotyczącym realizacji strategii inwestycyjnej, wspomagając się badaniami naszych dostawców strategii. Jeśli kiedykolwiek zostaniemy poproszeni o głosowanie w imieniu naszych klientów w okolicznościach, w których nie będziemy w stanie rozstrzygnąć problemu konfliktu interesów, wstrzymamy się od głosu. Uważamy, że dzięki przyjęciu takiego podejścia zainteresowana strona może (w przypadku wstrzymania się od głosu) z wyprzedzeniem uprzedzić swoją radę dyrektorów o naszej polityce, aby umożliwić odpowiednie dostosowanie statystyki głosowania.

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.