Polityka zaangażowania

Czerwiec 2023 r.

1. Wprowadzenie

Saxo Bank to międzynarodowa firma obsługująca inwestorów i traderów, którzy poważnie podchodzą do inwestowania w celu osiągnięcia celów finansowych i wywierania pozytywnego wpływu na kwestie, które są dla nich ważne. Przez ponad 30 lat doskonaliliśmy nasze wiodące w branży platformy, aby zapewnić klientom regulowany i niezawodny dostęp do ponad 70 000 instrumentów finansowych.

Saxo Bank oferuje klientom na całym świecie uznaniowe rozwiązania w zakresie zarządzania portfelem w różnych klasach aktywów, w które mogą inwestować zarówno pod kątem ich własnych celów finansowych, jak i innych kwestii, które są dla nich istotne.

2. Zakres i cel

Saxo Bank dąży do zapewnienia długoterminowej wartości inwestycji klientów poprzez działania angażujące za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług portfelowych. Niniejsze zasady opisują podejście Saxo Bank do angażowania się we współpracę z zewnętrznymi dostawcami usług w zakresie portfeli modelowych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do spółki Saxo Bank A/S, w tym do wszystkich spółek zależnych będących w całości lub w części jej własnością. W przypadku, gdy podane tu zasady odbiegają od lokalnych wymogów regulacyjnych, pierwszeństwo mają lokalne przepisy; opracowane zostaną zasady i procedury w celu odzwierciedlenia rozbieżności z niniejszym dokumentem. Polityka ta jest zatwierdzana przez Komitet ds. Zarządzania Aktywami Grupy Saxo Bank, w skład którego wchodzą interesariusze wyższego szczebla i podlega regularnym przeglądom, co najmniej raz w roku.

Polityka nie ma zastosowania do produktów finansowych oferowanych na Platformach Saxo Bank klientom inwestującym samodzielnie. Polityka nie obejmuje strategii inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Niniejszą Politykę weryfikujemy i aktualizujemy zgodnie z potrzebami, co najmniej raz w roku.

3. Definicje

SFDR to rozporządzenie UE 2019/2088 w sprawie przejrzystości w sektorze usług finansowych odnośnie do zrównoważonego rozwoju. Polityka ta obowiązuje w Saxo Banku w zakresie usług uznaniowego zarządzania portfelem.

Aktywna własność (zaangażowanie) oznacza wykorzystanie praw i pozycji właściciela w celu wywarcia wpływu na działalność lub postępowanie spółek, w których dokonał inwestycji, w oparciu o względy finansowe lub istotność wpływu.

Pojęcie nadzoru nad zarządzaniem odnosi się do zabezpieczania i zwiększania wartości aktywów, które zostały powierzone wybranemu podmiotowi w imieniu innych osób. Odzwierciedla to fakt, że każdy pośrednik inwestycyjny sprawujący pieczę aktywami w imieniu beneficjenta lub klienta ma zobowiązania o charakterze powierniczym.

Zewnętrzny dostawca usług w zakresie modelowych portfeli to podmiot zewnętrzny, z którym spółka Saxo Bank A/S lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych współpracuje w celu pozyskania modelowych portfeli na potrzeby uznaniowych usług zarządzania portfelem świadczonych przez Saxo Bank.

Istotność finansowa to prawdopodobny wpływ różnych źródeł ryzyka na zwrot z usługi inwestycyjnej.

Główne niekorzystne skutki (PAI) to negatywne skutki, jakie inwestycje mogą mieć na czynniki zrównoważonego rozwoju, mierzone za pomocą wskaźników zdefiniowanych w SFDR.

Czynniki zrównoważonego rozwoju to kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

4. Uznaniowe zarządzanie portfelem

Saxo Bank oferuje usługi uznaniowego zarządzania portfelem we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług w zakresie portfela modelowego (MPS). W związku z tym wszelkie zaangażowanie ma miejsce za pośrednictwem tych zewnętrznych dostawców usług portfela modelowego. Pierwszym etapem, na którym Saxo Bank ma wpływ jest wybór tych usługodawców. Saxo Bank opracował odpowiednie procedury i szablon karty wyników, która umożliwia zmierzenie wszystkich istotnych aspektów potencjalnego zewnętrznego dostawcy usług portfela modelowego, w tym działania związane z nadzorem nad zarządzaniem.

W związku z tym na etapie analizy due diligence Saxo Bank ocenia, czy zewnętrzni dostawcy usług portfela modelowego posiadają politykę zaangażowania i głosowania, aby osiągać cele lub zadania ustanowione w ramach konkretnych strategii. Saxo Bank stale kontroluje działania w dziedzinie nadzoru nad zarządzaniem w toku partnerstwa. Proces due diligence ma na celu wybór, a także bieżące monitorowanie i przegląd zewnętrznych dostawców usług portfela modelowego. Saxo Bank co kwartał wraz z zewnętrznymi dostawcami usług portfela modelowego ocenia, w jaki sposób wpływają oni na oddziaływanie spółek, w które inwestują, na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zgodnie z mandatami określonymi w konkretnych strategiach. Dialog ten zapewnia, że Saxo Bank ma lepszy wgląd w poszczególne spółki lub fundusze. Jednakże w związku z tym, że Saxo Bank nie zajmuje obecnie stanowiska w sprawie minimalizacji wpływu głównych niekorzystnych skutków na czynniki zrównoważonego rozwoju, dialog koncentruje się na uzyskaniu informacji na temat skuteczności danej strategii w odniesieniu do ustalonych celów i założeń. Obecnie dialog nie jest ukierunkowany na żadne konkretne działania mające na celu zmniejszenie wpływu głównych niekorzystnych skutków, chyba że konkretna strategia inwestycyjna uwzględnia te skutki na poziomie produktu.

W przypadku uwzględnienia głównych niekorzystnych skutków na poziomie produktu Saxo Bank monitoruje ograniczanie tych konkretnych skutków. Oczekiwania dotyczące zaangażowania zewnętrznych dostawców usług portfela modelowego w przypadku uwzględnienia głównych niekorzystnych skutków na poziomie produktu są następujące:

  • Zaangażowanie to dialog ze spółką, w której dokonano inwestycji, mający na celu zainicjowanie zmian w kwestiach środowiskowych, społecznych lub związanych z ładem korporacyjnym zgodnie z celami lub zadaniami ustalonymi w konkretnych strategiach. Zewnętrzni dostawcy usług portfela modelowego muszą wykazać, że posiadają politykę zaangażowania i głosowania oraz wyjaśnić, w jaki sposób odnosi się ona do konkretnej strategii i w jaki sposób wnoszą wartość dodaną poprzez swój wpływ.
  • Zewnętrzni dostawcy usług w zakresie portfela modelowego muszą demonstrować swoje procesy i wyznaczać cele, a także śledzić postępy w zakresie zaangażowania pod względem wpływu i wyników w stosunku do celów i założeń.
  • Saxo Bank oczekuje, że zewnętrzni dostawcy usług portfela modelowego będą informować o sukcesach osiągniętych w wyniku działań związanych z zaangażowaniem i współpracuje z tymi zewnętrznymi usługodawcami w celu usystematyzowania tej sprawozdawczości. Jeśli zewnętrzny dostawca usług portfela modelowego nie osiąga wystarczającej poprawy w zakresie ograniczania głównych niekorzystnych skutków w okresie objętym raportem przez więcej niż jeden okres sprawozdawczy, zostaje on oceniony i sklasyfikowany w ramach bieżącego przeglądu due diligence zewnętrznego dostawcy usług portfela modelowego, który Saxo Bank przeprowadza w odniesieniu do wszystkich swoich partnerów.

5. Role i obowiązki

Saxo Bank przeprowadza analizę due diligence wszystkich zewnętrznych dostawców usług MPS współpracujących z Saxo Bank i jego spółkami zależnymi. Cała odpowiednia dokumentacja i dane dotyczące procesu due diligence są analizowane i klasyfikowane w karcie wyników w odniesieniu do potencjalnych partnerów.

Komitet Inwestycyjny Grupy dokonuje przeglądu wszystkich materiałów, a także karty wyników i przekazuje wstępne opinie przed wysłaniem ich do zatwierdzenia do Komitetu ds. Zarządzania Aktywami Grupy, w skład którego wchodzą przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla Grupy i który zbiera się regularnie. Komitet ds. Zarządzania Aktywami Grupy podlega Zarządczemu Komitetowi ds. Ryzyka, w którym uczestniczy Zarząd, a także przedstawiciele drugiej i trzeciej linii.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.