Co je obchodní psychologie a proč je důležitá? Saxo Bank Co je obchodní psychologie a proč je důležitá? Saxo Bank Co je obchodní psychologie a proč je důležitá? Saxo Bank

Co je obchodní psychologie a proč je důležitá?

Obchodní inspirace

Saxo Group

Shrnutí:  Akciový trh má větší sílu než naše emoce, a právě proto je žádoucí pracovat na zdokonalení vlastní obchodní psychologie. Právě tuto část behaviorální ekonomiky probíráme v tomto článku – mimo jiné si řekneme, proč je důležitá a jakými postupy můžete své emoce lépe vyvážit.


Mnoho lidí si nejspíše ani neuvědomuje, že investování je činnost, při které hrají významnou roli emoce. Když se například kryptoměny staly mainstreamovou komoditou, zapojila se do tohoto trendu spousta investorů (ať již na začátečnické, středně pokročilé, nebo expertní úrovni) ze strachu, že jim něco uteče – tento koncept se v sociální psychologii označuje jako stádový efekt.

Na trhu se odjakživa projevují emoce, jako je strach, štěstí, zlost a chamtivost. Investorský rozhodovací proces mohou ovlivnit pozitivně i negativně, protože mají dopad na individuální úspěch či neúspěch při investování do akcií a dalších finančních nástrojů. Jedním z nejlepších způsobů, jak vyvažovat emoce a vzorce chování s dopadem na schopnost činit dobrá investiční rozhodnutí, je rozvíjet dovednosti pro jejich sebeuvědomění.

To, že je dokážete reflektovat, vám umožní odhalit příčinu konkrétní emoce a dosáhnout vyváženého emočního stavu, ještě než se přihlásíte k platformě s cílem investovat. V rámci obchodní psychologie vnímají oboroví experti působení našich emocí jako katalyzátor pro investování na trhu. Právě tuto část behaviorální ekonomiky si probereme v tomto článku – mimo jiné si řekneme, proč je důležitá a jakými postupy můžete své emoce lépe vyvážit.

Co je obchodní psychologie a proč je důležitá?

Obchodní psychologie se zabývá emočním a mentálním stavem investora při investování na akciovém trhu. Rovněž popisuje emoční stav jednotlivce při vstupu na investiční platformu a odchodu z ní. Platí sice, že každý investor je jiný, avšak lze říci, že primární emoční katalyzátory spojené s obchodní psychologií zahrnují chamtivost, strach a lítost. To, zda si investor zajistí zisk, nebo zaznamená výrazné ztráty, mohou ovlivnit i pozitivní emoce, jako je sebedůvěra a hrdost.

Kupříkladu pocity chamtivosti mohou narušit váš úsudek a racionalitu. Touha po zbohatnutí může odstartovat iracionální investování, kdy provádíte vysoce rizikové investice nebo nakupujete akcie bez řádné hloubkové a technické analýzy. Hloubková analýza spočívá v celkovém ekonomickém posouzení hodnoty akcie; technická analýza předpovídá budoucnost akcie na základě pohybů její ceny a jejího objemu.

Strach představuje obdobně silnou emoci, která vás může naopak přimět k příliš brzkému odchodu z trhů. Investoři se také mohou vyhýbat rizikům kvůli obavám ze ztrát. Strach se někdy může proměnit na paniku, která způsobí propad ceny cenného papíru, aniž by to bylo možné analyticky zdůvodnit.

Kladné emoce, jako je hrdost, mohou mít rovněž záporné dopady, a to pokud nejsou vyvážené, nebo dokonce dosáhnou extrémní úrovně. V behaviorálních financích se například pracuje s pojmem sebepřisuzování. Spočívá v tendenci investora rozhodovat se na základě přehnané důvěry v sebe a své schopnosti. Přehnaná důvěra se nemusí týkat jen vlastní osoby, ale i konkrétního trhu – mohou pak vzniknout významné ztráty, pokud investoři čekají příliš dlouho v přesvědčení, že dojde ke zvratu.

Typy kognitivního zkreslení při investování

Investiční aktivity neovlivňují jen vaše emoce, ale i vrozené sklony, kterých si nemusíte být vědomi. Mohou mít dopad na investování, protože jsou často dány předem. Jejich důsledkem může být i to, že investoři jednají na základě vnitřního pocitu – nikoli po racionální analýze. Existuje mnoho typů kognitivního zkreslení, kterým byste měli věnovat pozornost, abyste se s nimi dokázali rychle a efektivně vypořádat. Patří mezi ně hráčský klam, konfirmační zkreslení, reprezentativní zkreslení a systém odůvodnění (status quo bias).

Hráčský klam

Hráčský klam spočívá v tom, že člověk začne věřit, že se pravděpodobnost něčeho zvyšuje či snižuje podle četnosti opakování dané události nebo procesu. Představme si, že investor dále navyšuje svou pozici u konkrétní akcie, přestože zaznamenává opakované nebo rostoucí ztráty. Přestože se ztráty navyšují, investor věří, že cena akcie velmi pravděpodobně změní své směrování, avšak toto očekávání je nesprávné. Události jsou na sobě nezávislé a mezi vývojem a v minulosti a současnosti není žádná korelace.

Konfirmační zkreslení

Konfirmační zkreslení je další běžný kognitivní klam, při němž vyhledáváte a upřednostňujete informace podporující a potvrzující váš předem formulovaný pohled či názor a máte tendenci věřit jen jim. Investoři mohou rovněž záměrně ignorovat informace, které jejich pohled či názor vyvrací. Konfirmační zkreslení vás například ovlivňuje, pokud za každou cenu držíte akcie konkrétní společnosti (jako je třeba Tesla, Amazon či Alphabet) a ignorujete nepříznivé zprávy vyplývající z jejích čtvrtletních výkazů.

Reprezentativní zkreslení

Příkladem reprezentativního zkreslení je, pokud investice opakujete jen z toho důvodu, že se v minulosti ukázaly jako úspěšné. Jiným příkladem je situace, kdy správnost investice posuzujete na základě výkonnosti společnosti v minulosti. Řekněme, že firma, do níž jste investovali, vyhlásí skvělé finanční výsledky. Můžete předpokládat, že další vyhlášení finančních výsledků bude obdobně příznivé, avšak jak vyplývá z hráčského klamu, události v minulosti nemění pravděpodobnost, že se určité události odehrají v budoucnu.

Systém odůvodnění (status quo bias)

Podobně jako reprezentativní zkreslení spočívá „status quo bias“ v opakování dřívějších investic nebo v uplatňování starých strategií namísto objevování nových možností. Pokud k provádění nových investic používáte staré metody, mohou vám stereotypy ve vnímání zahalovat skutečnou situaci, takže nerozpoznáte, že trh se změnil a staré strategie již nejsou účinné.

Jak rozpoznat své emoční naladění?

Kromě pochopení důležitosti obchodní psychologie je důležité při investování identifikovat své emoce, osobnostní rysy a vzorce chování, které mohou ovlivňovat vaše celkové naladění. Zde je 5 kroků, které vám pomohou si je uvědomit:

1. krok: Rozpoznejte vlastní emoce, sklony a osobnostní rysy

Chcete-li rozpoznat případné negativní emoce nebo osobnostní rysy, které by mohly ovlivnit vaše rozhodování, měli byste se při přihlášení k investiční platformě nejprve zamyslet, jak se cítíte. Máte pocit, že je toho na vás příliš? Hledáte akcie, kterým se dnes nejlépe daří, a odvozujete z toho jejich budoucnost bez řádné analýzy? Nebo se jen automaticky podíváte na cenu akcie, s níž jste v minulosti zaznamenali úspěch?

Sebeuvědomění a pohled do vlastního nitra hrají v obchodní psychologii klíčovou roli, a pokud si hned na počátku uvědomíte, z čeho dané emoce a sklony pramení, předejdete impulzivním rozhodnutím nebo jednání vyplývajícímu z frustrace. Je důležité identifikovat své silné stránky a využít je. Cítíte-li například klid a jistotu, avšak ne v přehnané míře, můžete toto rozpoložení využít při svém pobytu na trhu.

2. krok: Sestavte si investiční plán

Pro snížení rizika, že se na základě emocí budete na trhu chovat iracionálně, je také důležité stanovit si investiční plán. Můžete jej vypracovat ve spolupráci se svým makléřem nebo i sami. Dobrý investiční plán bude zahrnovat exitovou strategii a připravené mentální „pomůcky“, jako je
„tržní“ mantra, kterou si budete opakovat, dokud se vaše emoce během dne nesrovnají. Pokud jde o exitovou strategii, jedním ze způsobů, jak opustit nepříznivě se vyvíjející investice, je implementace pokynů stop-loss. Pokyny stop-loss omezují rizika – jejich prostřednictvím dáte makléři instrukci k uzavření pozice při dosažení určité úrovně ztráty. Investiční plány by měly rovněž zahrnovat realistické cíle, pokud jde o zisk, a stanovovat poměr riziko/zisk a vstupní pravidla.

3. krok: Pracujte na rozvíjení pozitivních osobnostních rysů

Určitě bude přínosné usilovat o potlačení negativních emocí a osobnostních rysů. Umožní vám rozvíjet nové a pozitivnější vlastnosti, jako je trpělivost a schopnost se adaptovat. Investiční plány představují jeden z nejlepších způsobů, jak podpořit trpělivost, protože pomáhají oddělit aktuální situaci od dlouhodobých finančních cílů. Trpělivost však také vyplývá z poznání, že volatilita trhu je normální a neosobní jev a že čas je na vaší straně. Pro vedení investičního plánu je ale také důležité naučit se větší adaptabilitě. Například pouhý fakt, že jste si stanovili plán, neznamená, že jej nemůžete nikdy revidovat nebo přizpůsobit novým trendům a vývoji trhu.

4. krok: Naučte se poznat vhodnou chvíli k odchodu

Základní dovedností u jakékoli investice je schopnost poznat, že je třeba přijmout ztráty a odejít. Prostý fakt, že jste zaznamenali ztrátu, neznamená, že jste selhali a že se musíte rychle vrhnout do jiné investice, abyste si část ztrát vykompenzovali. Investice někdy nevyjde a je důležité si rozebrat, proč k tomu došlo, a přizpůsobit svou obchodní strategii. Využijte ztrátu jako příležitost k prozkoumání jejích příčin a pak tyto poznatky využijte k lepšímu rozhodování v budoucnu.

Obdobně by investoři měli vědět, kdy odejít po řadě vítězství. Štěstěna se vždy nakonec vyčerpá a jistě nechcete podstupovat zbytečná rizika nebo dát v sázku dosažený zisk jen proto, že pociťujete přehnanou jistotu a štěstí. Hovořili jsme o tom, jak vás může k iracionálním rozhodnutím přivést zlost, avšak stejný efekt může mít i pocit štěstí.

5. krok: Vše si zapisujte

Lidé si vedou deníky, kde vyjadřují své emoce ve spojitosti s konkrétními životními událostmi. Můžete si také vést zápisník se záznamy o svých pocitech při konkrétních investicích. Dobře pak z těchto zápisků odvodíte, co jste udělali správně a kdy vás při rozhodování příliš ovlivnily emoce.

Nejdůležitější knihy, které se zabývají obchodní psychologií

Četba je jedním z nejlepších způsobů, jak se zdokonalovat coby investor. Níže najdete dva známé tituly, které se zabývají rolí psychologie při obchodování a investicích.

„Trading in the Zone“, autor: Mark Douglas

Kniha „Trading in the Zone“ od Marka Douglase zkoumá, proč si investoři na trhu volí nejkratší cestu a proč má strach tak neuvěřitelný vliv na jednotlivce. Douglas rovněž navrhuje postupy, jak se těmto jevům vyhnout.

„The Investor’s Quotient“, autor: Jake Bernstein

Tuto Bernsteinovu knihu můžete vnímat jako pokračování článku, který právě čtete. Autor zkoumá, proč vlastní emoce a psychologie způsobují selhání investorů. Bernstein rovněž přináší strategické and taktické postupy pro prevenci a správné nakládání s emočně podmíněnými impulsy.

Klíčové poznatky

•     Investování je činnost, při které hrají významnou roli emoce, a tyto emoce mohou mít negativní dopad na vaše rozhodování.

•     Takto ovlivněný proces rozhodování může předurčit váš úspěch či neúspěch při investování do cenných papírů.

•     Mezi nejčastější emoce spojené s obchodní psychologií patří chamtivost, strach, štěstí, lítost, hrdost a sebedůvěra.

•     Chamtivost vám může zastřít zdravý úsudek a vést k iracionálním investičním rozhodnutím kvůli touze po zbohatnutí.

•     Mezi nejčastější kognitivní klamy patří konfirmační zkreslení, reprezentativní zkreslení, systém odůvodnění (status quo bias) a hráčský klam.

•     Existují různé způsoby, jak zlepšit svou obchodní psychologii. Jde o rozpoznání vlastních emocí, sestavení investičního plánu, rozvíjení zdravých osobnostních rysů a získání schopnosti poznat, kdy odejít.

•     Rovněž je vhodné si emoce při provádění investic zapisovat, abyste v budoucnu neopakovali stejné chyby.

Nejnovější informace z trhů


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.