Obchodné stratégie

Investor môže využiť opcie na dosahovanie rôznych cieľov pomocou rôznych stratégií. Menej skúsení obchodníci s opciami môžu nakupovať call a put opcie podľa predpokladaného rastu či poklesu na trhu.

Opčná stratégia long call je najzákladnejšou stratégiou obchodovania s opciami, pri ktorej obchodník s opciami nakupuje call opcie pretože sa domnieva, že cena akcie pred dátumom exspirácie výrazne stúpne nad cenu Strike.

Pákový efekt:

V porovnaní s priamym nákupom podkladového aktíva môže kupujúci call opcie získať pákový efekt, pretože call opcie s nižšou cenou sa v prípade každého bodového nárastu ceny podkladového aktíva zhodnocujú v percentuálnom vyjadrení rýchlejšie.

Call opcie však majú obmedzenú životnosť. Ak sa cena podkladovej akcie nepohne nad cenu Strike pred dátumom exspirácie opcie, call opcia vyexspiruje bez hodnoty.

Neobmedzený potenciálny zisk

Pretože nemôže existovať limit pre výšku ceny akcie v dátum exspirácie, neexistuje obmedzenie maximálneho možného zisku pri implementácii opčnej stratégie long call.

Vzorec na výpočet zisku je uvedený nižšie:

 • Maximálny zisk = Neobmedzený
 • Maximálny zisk je dosiahnutý, keď je Cena podkladového aktíva >= Cena Strike opcie Long Call + Vyplatená prémia
 • Zisk = Cena podkladového aktíva – Cena Strike opcie Long Call – Vyplatená prémia

Obmedzené riziko

Riziko opčnej stratégie long call je obmedzené na cenu zaplatenú za call opciu, a to bez ohľadu na to, ako nízka je cena obchodovanej akcie k dátumu exspirácie.

Vzorec na výpočet maximálnej straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Vyplatená prémia + Vyplatené provízie
 • Maximálna strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva <= Cena Strike opcie Long Call

Bod zlomu

Cena akcie, pri ktorej sa dosahuje bod zlomu pre pozíciu long call sa počíta pomocou tohto vzorca:

 • Bod zlomu = Cena Strike opcie Long Call + Vyplatená prémia

Opčnú stratégiu bear put spread obchodník s opciami použije, keď si myslí, že cena podkladového aktíva v najbližšom období mierne klesne.

Bear put spready môžu byť realizované zakúpením put opcie v peniazoch s vyššou cenou Strike a predajom put opcie mimo peňazí s nižšou cenou Strike rovnakého podkladového cenného papiera s rovnakým dátumom exspirácie.

Konštrukcia bear put spread

Nákup 1 ITM Put

Predaj 1 OTM Put

Predajom put opcie mimo peňazí znižuje obchodník s opciami náklady na vytvorenie medvedej pozície, ale zároveň sa vzdáva šance na dosiahnutie veľkého zisku v prípade, že sa cena podkladových aktív prudko zníži.

Obmedzený zisk pri poklese

Na dosiahnutie maximálneho zisku sa musí podkladová opcia uzavrieť pod cenou Strike put opcie mimo peňazí v dátum exspirácie. Obe opcie exspirujú v peniazoch, ale zakúpená put opcia s vyššou cenou Strike bude mať vyššiu vnútornú hodnotu ako predaná put opcia s nižšou cenou Strike. Maximálny zisk pre opčnú stratégiu bear put spread sa teda rovná rozdielu v cene Strike bez debetu zaplateného pri vstupe na pozíciu.

Vzorec na výpočet maximálneho zisku je uvedený nižšie:

 • Maximálny zisk = Cena Strike opcie Long Put – Cena Strike opcie Short Put – Vyplatená čistá prémia – Provízie
 • Maximálny zisk je dosiahnutý, keď je Cena podkladového aktíva <= Cena Strike opcie Short Put

Obmedzený zisk pri raste

Ak k dátumu exspirácie prevýši cena akcie cenu Strike put opcie v peniazoch, stratégia bear put spread utrpí maximálnu stratu, ktorá sa rovná debetu zaplatenému pri obchode s predajnou opciou.

 • Maximálna strata = Vyplatená čistá prémia + Vyplatené provízie
 • Maximálna strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva >= Cena Strike opcie Long Put

Bod zlomu

Cena akcie, pri ktorej sa dosahuje bod zlomu pre pozíciu bear put spread, sa počíta pomocou tohto vzorca:

 • Bod zlomu = Cena Strike opcie Long Put – Vyplatená čistá prémia

Opčná stratégia býčieho kúpneho rozpätia sa používa, keď si obchodník s opciami myslí, že cena podkladového aktíva v najbližšom období mierne stúpne. Bull call spready je možné implementovať zakúpením call opcie v peniazoch a súčasným vypísaním call opcie mimo peňazí s vyššou hodnotou Strike rovnakého podkladového nástroja s rovnakým mesiacom exspirácie.

Konštrukcia bull call spreadu

Kúpa 1 ATM Call

Predaj 1 OTM Call

Skrátením call opcie mimo peňazí znižuje obchodník s opciami náklady na vytvorenie býčej pozície, ale zároveň sa vzdáva šance na dosiahnutie veľkého zisku v prípade, že sa cena podkladových aktív prudko zvýši.

Obmedzený zisk pri raste

Maximálny zisk sa pri opčných stratégiách bull call spreadu dosiahne, keď sa podkladová cena pohybuje nad vyššou cenou Strike oboch call opcií a rovná sa rozdielu medzi cenami Strike týchto opcií mínus počiatočný debet za vstup na pozíciu.

Vzorec na výpočet maximálneho zisku je uvedený nižšie:

 • Maximálny zisk = Cena Strike opcie Short Call – Cena Strike opcie Long Call – Vyplatená čistá prémia – Vyplatená provízia
 • Maximálny zisk je dosiahnutý, keď je cena podkladového aktíva >= Cena Strike opcie Short Call

Obmedzené riziko poklesu

Výsledok bull call spreadu bude strata, ak podkladová cena pri expirácii klesne. Maximálna strata nemôže prekročiť pôvodný debet prijatý za vstup do spreadovej pozície.

Vzorec na výpočet maximálnej straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Vyplatená čistá prémia + Vyplatená provízia
 • Maximálna strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva <= Cena Strike opcie Long Call

Bod zlomu

Cena akcie, pri ktorej nastáva bod zlomu pre pozíciu bull call spread, sa počíta pomocou tohto vzorca:

 • Bod zlomu = Cena Strike opcie Long Call + Vyplatená čistá prémia

Covered call je stratégia obchodovania s opciami, pri ktorej sa call opcie vypisujú proti držbe podkladového cenného papiera.

Konštrukcia Covered call (OTM)

Long 100 akcií

Predaj 1 Call

Prostredníctvom opčnej stratégie covered call má investor možnosť získať prémiu z vypísanie call opcií a zároveň využívať všetky výhody spojené s ich vlastníctvom vrátane práva na výplatu dividend a hlasovacie právo. To platí, ak mu nie je priradená výzva spojená s uplatnením vypísaných call opcií, čo by znamenalo, že musí predať svoje akcie.

Ziskový potenciál vypisovania covered call opcií je však obmedzený, pretože investor sa za prémiu vzdal možnosti plne profitovať z podstatného zvýšenia ceny podkladového aktíva.

Covered call opcie mimo peňazí (OTM)

Ide o stratégiu covered call, pri ktorej mierne býčí investor predáva call opcie mimo peňazí proti držbe podkladových akcií. OTM covered call je populárnou stratégiou, pretože investor dostane prémiu a zároveň pri raste akcií aj kapitálové zisky.

Obmedzený potenciálny zisk

Okrem prémie získanej za vypísané call opcie, profit zo stratégie OTM covered call zahŕňa aj zisk pri raste ceny podkladovej akcie až po ceny Strike predávanej call opcie.

Vzorec na výpočet maximálneho zisku je uvedený nižšie:

 • Maximálny zisk = Prijatá prémia – Nákupná podkladová cena + Cena Strike opcie Short Call – Zaplatená provízia
 • Maximálny zisk je dosiahnutý, keď je Cena podkladového aktíva >= Cena Strike opcie Short Call

Neobmedzená potenciálna strata

Potenciálne straty pre túto stratégiu môžu byť veľmi veľké a vyskytujú sa, keď cena akcií klesne. Toto riziko sa však nelíši od rizika, ktorému je vystavený typický vlastník akcií. Strata pri covered call je mierne tlmená prémiami prijatými za vypísanie call opcií.

Vzorec na výpočet straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Neobmedzená
 • Maximálna strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva < Nákupná cena podkladového aktíva – Prijatá prémia
 • Strata = Nákupná cena podkladového aktíva – Cena podkladového aktíva – Maximálny zisk + Vyplatené provízie

Bod zlomu

Cena akcie, pri ktorej sa dosahuje bod zlomu pre covered call (OTM), sa počíta pomocou tohto vzorca:

 • Bod zlomu = Nákupná cena podkladového aktíva – Prijatá prémia

Opčná stratégia long put je základnou stratégiou v obchodovaní s opciami, pri ktorej investor nakupuje put opcie vo viere, že bude cena podkladového aktíva pred exspiráciou výrazne nižšia ako cena Strike.

Oproti predaju podkladového aktíva je lepšie vsádzať proti podkladovému aktívu, a to nákupom opcií s právom predaja. Na rozdiel od neobmedzeného rizika pri priamom predaji podkladového aktíva sa riziko obmedzuje na prémiu zaplatenú za put opcie.

Obmedzený potenciál

Keďže cena akcií môže teoreticky k dátumu exspirácie dosiahnuť nulovú hodnotu, maximálny možný zisk je pri stratégii long put obmedzený na cenu Strike kúpenej put opcie znížený o cenu zaplatenú za opciu.

Vzorec na výpočet zisku je uvedený nižšie:

 • Maximálny zisk = Neobmedzený
 • Zisk je dosiahnutý, keď je Cena podkladového aktíva = 0
 • Zisk = Cena Strike opcie Long Put – Obmedzené riziko vyplatenej prémie

Riziko implementácie stratégie long put je obmedzené na cenu zaplatenú za put opciu, a to bez ohľadu na to, ako vysoká je podkladová cena k dátumu exspirácie.

Vzorec na výpočet maximálnej straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Vyplatená prémia + Vyplatené provízie
 • Maximálna strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva >= Cena Strike opcie Long Put

Bod zlomu

Podkladová cena, pri ktorej sa dosahuje bod zlomu pre pozíciu long put sa počíta pomocou tohto vzorca:

 • Bod zlomu = Cena Strike opcie Long Put – Vyplatená prémia

Long straddle je neutrálna stratégia obchodovania s opciami, ktorá spočíva v súčasnom nákupe put a call opcií rovnakého podkladového aktíva s rovnakou cenou Strike a rovnakým dátumom exspirácie.

Konštrukcia pre long straddle

Kúpa 1 ATM Call

Kúpa 1 ATM Put

Opcie long straddle sú obchodné opčné stratégie s neobmedzeným ziskom a obmedzeným rizikom, ktoré obchodník s opciami používa, keď predpokladá, že sa u podkladového aktíva v blízkej budúcnosti vyskytne výrazná volatilita.

Neobmedzený potenciálny zisk

Veľký zisk pre opčnú stratégiu long straddle je dosiahnuteľný, keď sa cena podkladovej akcie pri exspirácii výrazne zvýši alebo zníži.

Vzorec na výpočet zisku je uvedený nižšie:

 • Neobmedzený maximálny zisk
 • Zisk je dosiahnutý, keď je Cena podkladového aktíva > Cena Strike opcie Long Call + Vyplatená čistá prémia alebo Cena podkladového aktíva < Cena Strike opcie Long Put – Vyplatená čistá prémia
 • Zisk = Cena podkladového aktíva – Cena Strike opcie Long Call – Vyplatená čistá prémia alebo Cena Strike opcie Long Put – Cena podkladového aktíva – Vyplatená čistá prémia

Obmedzené riziko

Maximálna strata pre opčnú stratégiu long straddle sa vyskytne, keď sa cena podkladovej akcie v deň exspirácie obchoduje medzi cenami Strike kupovaných opcií. Pri tejto cene exspirujú obe opcie ako opcie bez hodnoty a obchodník s opciami stratí celý počiatočný debet vložený na vstup do obchodu.

Vzorec na výpočet maximálnej straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Vyplatená čistá prémia + Vyplatené provízie
 • Maximálna strata sa vyskytne, keď sa cena podkladového aktíva rovná cene Strike.

Body zlomu

Pre pozíciu long straddle sú dva body zlomu. Body zlomu sa počítajú pomocou nasledujúcich dvoch vzorcov:

 • Horný bod zlomu = Cena Strike opcie Long Call + Vyplatená čistá prémia
 • Dolný bod zlomu = Cena Strike opcie Long Put – Vyplatená čistá prémia

Long strangle je neutrálna stratégia obchodovania s opciami, ktorá spočíva v súčasnom nákupe put a call opcie trochu mimo peňazí rovnakého podkladového aktíva s rovnakým dátumom exspirácie.

Konštrukcie pre long strangle

Nákup 1 OTM Call

Nákup 1 OTM Put

Long strangle je obchodná opčná stratégia s neobmedzeným ziskom a obmedzeným rizikom, ktorú obchodník použije, keď si myslí, že sa pri podkladových akciách v blízkej budúcnosti vyskytne výrazná volatilita. Long strangle sú debetné spready, keď sa na vstup do obchodu použije čistý debet.

Neobmedzený potenciálny zisk

Veľký zisk pre opčnú stratégiu long straddle je dosiahnuteľný, keď sa cena podkladovej akcie pri exspirácii výrazne zvýši alebo zníži.

Vzorec na výpočet zisku je uvedený nižšie:

 • Neobmedzený maximálny zisk
 • Dosiahnutý zisk je, keď je Cena podkladového aktíva > Cena Strike opcie Long Call + Vyplatená čistá prémia alebo Cena podkladového aktíva < Cena Strike opcie Long Put – Vyplatená čistá prémia
 • Zisk = Cena podkladového aktíva – Cena Strike opcie Long Call – Vyplatená čistá prémia alebo Cena Strike opcie Long Put – Cena podkladového aktíva – Vyplatená čistá prémia

Obmedzené riziko

Maximálna strata pre opčnú stratégiu long strangle nastane, keď sa cena podkladovej akcie v deň exspirácie obchoduje medzi cenami Strike kupovaných opcií. Pri tejto cene exspirujú obe opcie ako opcie bez hodnoty a obchodník s opciami stráca celý počiatočný debet vložený na vstup do obchodu.

Vzorec na výpočet maximálnej straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Vyplatená čistá prémia + Vyplatené provízie
 • Maximálna strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva medzi Cenou Strike opcie Long Call a Long Put.

Body zlomu

Pre pozíciu long strangle sú dva body zlomu. Body zlomu sa počítajú pomocou nasledujúcich dvoch vzorcov:

 • Horný bod zlomu = Cena Strike opcie Long Call + Vyplatená čistá prémia
 • Dolný bod zlomu = Cena Strike opcie Long Put – Vyplatená čistá prémia

Vypisovanie naked call opcií je riskantná obchodná stratégia, pri ktorej obchodník s opciami predáva opcie s právom kúpy proti akciám, ktoré nevlastní. Označuje sa to tiež ako vypisovanie nekrytých call opcií.

Stratégia naked call opcií mimo peňazí zahŕňa vypisovanie call opcií mimo peňazí bez vlastníctva podkladovej akcie. Je to opčná stratégia získavania prémií, ktorá sa uplatňuje, ak je podkladová akcia neutrálna až mierne medvedia.

Obmedzený potenciálny zisk

Maximálny zisk je obmedzený a rovná sa prémii vybranej za predaj call opcií.

Vzorec na výpočet maximálneho zisku je uvedený nižšie:

 • Maximálny zisk = Získaná prémia – Vyplatené provízie
 • Maximálny zisk je dosiahnutý, keď je Cena podkladového aktíva <= Cena Strike opcie Short Call

Neobmedzená potenciálna strata

Ak podkladová cena pri exspirácii dramaticky vzrastie, bude sa od predajcu vypisujúceho nekryté call opcie mimo peňazí vyžadovať, aby splnil opčné požiadavky na predaj a predal príslušné podkladové aktívum majiteľovi opcií za nižšiu cenu alebo toto podkladové aktívum kúpil za trhovú cenu. Pretože neexistuje obmedzenie ceny podkladového aktíva pri exspirácii, maximálna potenciálna strata za upísanie nekrytých call opcií mimo peňazí je teoreticky neobmedzená.

Vzorec na výpočet straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Neobmedzená
 • Strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva > Cena Strike opcie Short Call + Prijatá prémia
 • Strata = Cena podkladového aktíva – Cena Strike opcie Short Call – Prijatá prémia + Vyplatené provízie

Bod zlomu

Cena akcie, pri ktorej sa dosahuje bod zlomu pre nekryté call opcie (OTM), sa počíta pomocou tohto vzorca:

 • Bod zlomu = Cena Strike opcie Short Call + Získaná prémia

Risk reversal (tzv. collar) je opčná stratégia, ktorá sa vytvára držaním podkladových akcií pri súčasnom nákupe ochranných put opcií a predajom call opcií proti držaným akciám. Oba typy opcií, teda call a put, sú mimo peňazí, majú rovnaký mesiac exspirácie a ich počet kontraktov sa musí zhodovať.

Konštrukcia stratégie risk reversal

Long 100 akcií

Predaj 1 OTM Call

Nákup 1 OTM Put

Z technického hľadiska je stratégia risk reversal rovnocenná stratégii predaja krytých call opcií mimo peňazí s nákupom dodatočnej ochrannej put opcie.

Stratégia risk reversal je dobrá stratégia, ak obchodník s opciami upisuje call opcie, aby získal prémiu, ale zároveň sa chce chrániť pred neočakávaným prudkým poklesom ceny podkladového aktíva.

Obmedzený potenciálny zisk

Vzorec na výpočet maximálneho zisku je uvedený nižšie:

 • Maximálny zisk = Cena Strike opcie Short Call – Nákupná cena podkladového aktíva + Získaná čistá prémia – Vyplatené provízie
 • Maximálny zisk je dosiahnutý, keď je cena podkladového aktíva >= Cena Strike opcie Short Call

Obmedzené riziko

Vzorec na výpočet maximálnej straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Nákupná cena podkladového aktíva – Cena Strike opcie Long Put – Získaná čistá prémia + Vyplatené provízie.
 • Maximálna strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva <= Cena Strike opcie Long Put

Bod zlomu

Cena akcie, pri ktorej sa dosiahne bod zlomu pre pozíciu stratégie risk reversal, sa počíta pomocou tohto vzorca:

 • Bod zlomu = Nákupná cena podkladového aktíva + Vyplatená čistá prémia

Vypísanie nekrytých put opcií je obchodná opčná stratégia zahŕňajúca predaj put opcií bez povinného predaja podkladového aktíva. Táto stratégia sa tiež označuje ako naked put alebo ako put opcie zabezpečené hotovosťou. Je to býčia opčná stratégia, ktorá slúži na získanie konzistentného zisku prostredníctvom priebežných prémií.

Konštrukcia vypísanie nekrytej put opcie

Predaj 1 ATM Put

Obmedzené zisky bez rizika rastu

Zisk za vypísané nekryté put opcie je obmedzený na prémie prijaté za predané opcie. Vypisovateľ nekryté put opcie predáva každý mesiac put opcie, ktoré sú mierne OTM, a získava prémie, kým je pri expirácii cena podkladové akcie nad realizačnou cenou.

 • Maximálny zisk = Získaná prémia – Vyplatené provízie
 • Maximálny zisk je dosiahnutý, keď je Cena podkladového aktíva > = Cena Strike opcie Short Put

Neobmedzené riziko poklesu s malou ochranou proti poklesu

Získané prémie môžu zmierniť malý pokles ceny podkladového aktíva, ale strata spôsobená jej katastrofickým poklesom môže byť obrovská.

Vzorec na výpočet straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Neobmedzená
 • Maximálna strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva < Cena Strike opcie Short Put – Získaná prémia
 • Strata = Cena Strike opcie Short Put – Cena podkladového aktíva – Získaná prémia + Vyplatené provízie

Bod zlomu

Cena akcie, pri ktorej sa dosahuje bod zlomu pre pozíciu nekrytej put opcie, sa počíta pomocou tohto vzorca:

 • Bod zlomu = Cena Strike opcie Short Put – Získaná prémia

Short straddle alebo nekrytý straddle predaj je neutrálna opčná stratégia, ktorá znamená súčasný predaj rovnakej put a call podkladovej akcie s rovnakou cenou Strike a dátumom exspirácie.

Short straddle sú obchodné opčné stratégie s obmedzeným ziskom a neobmedzeným rizikom, ktoré sa používajú, keď si obchodník s opciami myslí, že sa pri podkladových cenných papieroch v blízkej budúcnosti vyskytne malá volatilita.

Konštrukcia short straddle

Predaj 1 ATM Call

Predaj 1 ATM Put

Obmedzený zisk

Maximálny zisk pre short straddle sa dosiahne, keď sa cena podkladovej akcie v deň exspirácie obchoduje za cenu Strike predávaných opcií. Pri tejto cene exspirujú obe opcie ako opcie bez hodnoty a obchodník s opciami získa celý počiatočný kredit ako zisk.

Vzorec na výpočet maximálneho zisku je uvedený nižšie:

 • Maximálny zisk = Získaná čistá prémia
 • Maximálny zisk je dosiahnutý, keď je Cena podkladového aktíva = Cena Strike opcie Short Call/Put

Neobmedzené riziko

Keď cena podkladového aktíva pri exspirácii výrazne vzrastie alebo klesne, môžu vzniknúť pri stratégii short straddle veľké straty, čo spôsobí, že opcia short call alebo short put vyexspiruje s nižšou resp. vyššou hodnotou.

Vzorec na výpočet straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Neobmedzená
 • Strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva > Cena Strike opcie Short Call + Získaná čistá prémia alebo Cena podkladového aktíva < Cena Strike opcie Short put – Získaná prémia.

Body zlomu

Pre pozíciu short straddle sú dva body zlomu. Body zlomu sa počítajú pomocou nasledujúcich dvoch vzorcov:

 • Horný bod zlomu = Cena Strike opcie Short Call + Získaná čistá prémia
 • Dolný bod zlomu = Cena Strike opcie Short Put – Získaná čistá prémia

Short strangle sú obchodné opčné stratégie s obmedzeným ziskom a neobmedzeným rizikom, ktoré obchodník s opciami používa, keď očakáva v podkladových akciách v blízkej budúcnosti malú volatilitu.

Konštrukcia short strangle

Predaj 1 OTM Call

Predaj 1 OTM Put

Obmedzený zisk

Maximálny zisk pre short strangle sa dosiahne, keď sa cena podkladovej akcie v deň exspirácie obchoduje medzi cenami predávaných opcií. Pri tejto cene exspirujú obe opcie ako opcie bez hodnoty a obchodník s opciami získa celý počiatočný kredit ako zisk.

Vzorec na výpočet maximálneho zisku je uvedený nižšie:

 • Maximálny zisk = Získaná čistá prémia
 • Maximálny zisk je dosiahnutý, keď je Cena podkladového aktíva medzi cenou Strike pre Short Call a cenou Strike pre Short Put.

Neobmedzené riziko

Veľké straty pre short strangle môžu nastať, keď sa cena podkladových akcií po exspirácii výrazne posunie nahor alebo nadol.

Vzorec na výpočet straty je uvedený nižšie:

 • Maximálna strata = Neobmedzená
 • Strata nastane, keď je Cena podkladového aktíva > Cena Strike opcie Short Call + Získaná čistá prémia alebo Cena podkladového aktíva < Cena Strike opcie Short Put – Získaná čistá prémia.
 • Strata = Cena podkladového aktíva – Cena Strike opcie Short Call – Získaná čistá prémia alebo Cena Strike opcie Short Put – Cena podkladového aktíva – Získaná čistá prémia.

Body zlomu

Pre pozíciu short strangle sú dva body zlomu. Body zlomu sa počítajú pomocou nasledujúcich dvoch vzorcov:

 • Horný bod zlomu = Cena Strike opcie Short Call + Získaná čistá prémia
 • Dolný bod zlomu = Cena Strike opcie Short Put – Získaná čistá prémia

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Účet v Saxo si môžete otvoriť v niekoľkých krokoch a získať prístup ku všetkým triedam aktív.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.