Nová regulácia ESMA

V marci Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) oznámil, že sa dohodol na súbore opatrení zameraných na harmonizáciu celoeurópskej regulácie a na zabezpečenie lepšej ochrany pre retailových klientov, ktorí obchodujú s produktmi využívajúcimi pákový efekt, ako sú napr. CFD. Nové opatrenia nadobudnú účinnosť od 30. júla 2018.

Celé vyhlásenie ESMA si môžete prečítať tu.

Tieto opatrenia sa vzťahujú na všetkých retailových klientov, ktorí majú uzavretú zmluvu so spoločnosťami z EÚ – bez ohľadu na sídlo klientov.

Prehľad opatrení

 • Obmedzenie finančnej páky pri nových pozíciách
 • Zavedenie udržiavacej marže: Automatické uzavretie maržových pozícií akonáhle klient prestane spĺňať požiadavky na udržiavaciu maržu
 • Zákaz ponúkania výhod motivujúcich k zvýšeniu obchodnej aktivity
 • Štandardizácia upozornenia na riziká zahrnuté v propagačných materiáloch
 • Zákaz marketingu, distribúcie alebo predaja binárnych opcií bez ohľadu na typ

Podrobný opis opatrení 

Limity finančnej páky

Na otvorenie novej pozície sa budú vzťahovať limity páky, ktoré sa budú líšiť v závislosti od volatility podkladového aktíva. V rámci produktov CFD a FX sa zvýšia požiadavky na počiatočnú maržu, čo znamená, že čiastka maržového kolaterálu potrebná na otvorenie novej pozície bude vyššia.

Zavedie sa udržiavacia marža – minimálna čiastka maržového kolaterálu, ktorá musí zostať na účte, aby sa zachovali otvorené pozície. Udržiavacia marža sa bude používať na vypočítanie využitia marže.

Upozorňujeme, že od 30. júla sa pri otváraní nových pozícií začnú na celé maržové portfólio uplatňovať nové sadzby počiatočnej marže orgánu ESMA. Na celé maržové portfólio (vrátane všetkých existujúcich otvorených pozícií) sa budú vzťahovať aj nové sadzby udržiavacej marže.

Napríklad požiadavka na počiatočnú maržu u vedľajších menových párov vzrastie z našej aktuálnej 2 % marže (páka 50: 1) na 5 % (20: 1).

Súčasná počiatočná maržaPočiatočná marža
od
30. júla
Udržiavacia marža
od
30. júla
FX (hlavný)1,5 %3,33 %1,66 %
FX (vedľajší)2,0 %5,0 %2,5 %
Index (hlavný)2,5 %5,0 %2,5 %
Index (vedľajší)3,0 %10,0 %5,0 %
Zlato3,0 %5,0 %2,5 %
Komodity2,0 %10,0 %5,0 %
Akcie10,0 %20,0 %10,0 %

Automatické uzavretie maržových pozícií

Sadzba marže potrebná na zachovanie otvorených pozícií sa označuje ako udržiavacia marža. Udržiavacia marža sa používa na vypočítanie využitia marže. Ak Vás účet dosiahne 100 %-né využitie marže, dôjde k automatickému uzavretiu maržových pozícií, čo znamená, že sa zadajú príkazy na zatvorenie pozícií a existujúce príkazy sa zrušia.

Ochrana pred debetným zostatkom

Od 30. júla 2018 sa bude na účtoch s otvorenými pozíciami FX Spot alebo CFD používať ochrana pred debetným zostatkom, ktorá sa bude vzťahovať na všetky straty po spotrebovaní celého kolaterálu na účte (vrátane hotovostných vkladov).

Zápornú čiastku hotovosti preplatíme po vysporiadaní všetkých otvorených pozícií na účte. Preplatením sa vynuluje hodnota účtu.

Obmedzenie stimulov

Akcie ponúkajúce nadmerné bonusy alebo iné stimuly s cieľom nalákať a povzbudiť retailových investorov k investíciám do FX/CFD budú obmedzené.

Harmonizované upozornenie na riziká s konkrétnymi informáciami o spoločnosti

Bude zavedený štandardizovaný formát pre upozornenie na riziká, v ktorom budú musieť spoločnosti zahrnúť informácie o množstve obchodov s pákou, ktoré priniesli ich klientom pozitívne výsledky.

Binárne opcie

Všetky binárne opcie, bez ohľadu na to, či sa obchodujú mimo burzy alebo sú uvedené v obchodnom systéme, spadajú do rozsahu schváleného opatrenia. V dôsledku toho už nebudeme ponúkať opcie One-Touch a opcie No-Touch.

Preradenie do kategórie profesionálov

Tieto opatrenia sa týkajú len retailových klientov. Nebude sa to týkať profesionálnych klientov alebo tých klientov, ktorí úspešne požiadajú o preradenie do tejto kategórie.

Postoj spoločnosti Saxo

Spoločnosť Saxo vždy podporovala zodpovedné obchodovanie a podporuje aj opatrenia, ktoré stanovil orgán ESMA.

KF

V spoločnosti Saxo sme tento vývoj už nejakú dobu očakávali. Našim jednoznačným strategickým rozhodnutím bolo nekonkurovať vysokou finančnou pákou. Spoločnosť Saxo verí, že konzistentná a harmonizovaná regulácia na celoeurópskej úrovni bude prínosom pre klientov ako aj pre celé odvetvie.

Kim Fournais – spoluzakladateľ a generálny riaditeľ, Saxo Bank


Najčastejšie otázky

Saxo bude retailovým klientom naďalej ponúkať jeden účet s viacerými aktívami a krížovým kolaterálom.

Na vytvorenie rezervy medzi obchodnou kapacitou klienta a úrovňou marže, pri ktorej sa uzatvára a ktorú orgán ESMA štandardizoval, zavedieme okrem požiadavky na udržiavaciu maržu aj požiadavku na počiatočnú maržu. Znamená to, že namiesto jednej požiadavky na maržu budeme mať požiadavky dve – počiatočná marža a udržiavacia marža.

 1. Počiatočná marža: kontrola zadania príkazu pred obchodovaním, tzn. pred otvorením novej pozície musí byť na účte k dispozícii dostatok hotovosti alebo schváleného maržového kolaterálu tak, aby bola splnená požiadavka na počiatočnú maržu pre celé maržové portfólio. Rovnaká kontrola sa vzťahuje aj na výber hotovosti, aby sa zabezpečilo, že klient žiadosťou o výber hotovosti z účtu nespôsobí porušenie požiadavky na počiatočnú maržu.
 2. Udržiavacia marža: priebežná kontrola marže, tzn. minimálna výška hotovosti alebo schváleného maržového kolaterálu, ktorú je potrebné udržiavať na účte, aby bolo možné držať otvorené pozície. Udržiavacia marža sa používa na výpočet využitia marže, pričom k uzatvoreniu dôjde hneď ako klient prestane spĺňať požiadavky na udržiavaciu maržu.
ProduktSúčasné minimálne požiadavky Saxo na maržu
(rovnaké ako pri udržiavacej marži)
Hlavný FX1,50 % (napr. EUR)
Vedľajší FX2,00 % (napr. AUD)
Hlavný index2,50 % (napr. US500)
Vedľajší index3,00 % (napr. NETH25)
Zlato3,00 % (napr. XAU)
KomodityRôzne:
6,00 % (napr. XAG)
8,00 % (napr. HEATINGOIL)
4,00 % (napr. COPPERUS)
Jednotlivé akcie
(s ratingom 1 ako súčasť hlavného indexu)
10,00 % (napr. AAPL)

 

ESMA – Nové minimálne požiadavky na maržu

PočiatočnáUdržiavacia
3,33 % (30:1)1,66 %
5,00 % (20:1)2,50 %
5,00 % (20:1)2,50 %
10,00 % (10:1)5,00 %
5,00 % (20:1)2,50 %
Jedna sadzba: 10,00 % (10:1)5,00 %
20,00 % (5:1)10,00 %

Príklad obchodu:

Na účet vložíte 10 000 EUR. Ste presvedčení, že euro posilní voči americkému doláru a chcete tento posun využiť vo Váš prospech. Rozhodnete sa preto kúpiť 100 000 EURUSD. Žiadne iné otvorené pozície nemáte.

Požiadavka na počiatočnú maržu 100 000 x 3,33 % = 3 330 EUR

Požiadavka na udržiavaciu maržu 100 000 x 1,66 % = 1 660 EUR

Využitie marže (v čase obchodu) = 16,6 % (1 660EUR/10 000 EUR)

Retailoví klienti budú musieť spĺňať požiadavky na udržiavaciu maržu pre FX/CFD pozície, ktoré boli otvorené pred 1. augustom 2018. Nové požiadavky týkajúce sa udržiavacej marže pre FX/CFD pozície musia retailoví klienti spĺňať len pri pozíciách otvorených od 1. augusta 2018.

Keďže ponúkame jeden účet s viacerými aktívami a krížovým kolaterálom, pri ktorom sa požiadavky na maržu pri jednotlivých nástrojoch a produktoch líšia podľa toho, či sa na nich vzťahujú alebo nevzťahujú opatrenia ESMA, pričom v niektorých prípadoch môžu byť aj vyššie ako počiatočné minimálne požiadavky na maržu, ktoré stanovila ESMA, k automatickému uzavretiu pri určitej marži dôjde pri 100 % využití (udržiavacej) marže.

Ako príklad je možné použiť už spomínané obchodovanie:

Na účet vložíte 10 000 EUR. Ste presvedčení, že euro posilní voči americkému doláru a chcete tento posun využiť vo Váš prospech. Rozhodnete sa preto kúpiť 100 000 EURUSD. Žiadne iné otvorené pozície nemáte.

Požiadavka na počiatočnú maržu 100 000 x 3,33 % = 3 330 EUR

Požiadavka na udržiavaciu maržu 100 000 x 1,66 % = 1 660 EUR

Využitie marže (v čase obchodu) = 16,6 % (1 660EUR/10 000 EUR)

Neskôr z dôvodu pohybu na trhu dôjde na Vašom účte k nerealizovanej strate vo výške 8 340 EUR.

Využitie marže = 100,0 % (1 660EUR/(10 000 EUR – 8 340 EUR))

Výsledkom je to, že Vaša marža je v plnej miere využitá a nemáte preto kapacitu na ďalšie transakcie (okrem uzatvorenia Vašich otvorených pozícií). Porušíte požiadavky na maržu a aby sme dodržali pravidlo uzatvorenia pri určitej marži, okamžite ukončíme, zrušíme a zatvoríme všetky zostávajúce pozície alebo ich časť, a takisto zrušíme otvorené príkazy.

V rámci platformy budú mať klienti možnosť zvoliť si, či chcú na obchodovanie s FX/CFD vyčleniť ako maržový kolaterál cenné papiere ako sú akcie, dlhopisy, ETF a pod. Ak sa klient rozhodne, že nepožiada o vyčlenenie cenných papierov ako maržového kolaterálu, prebehne maržová kontrola s cieľom uistiť sa, že klient má na účte dostatočný maržový kolaterál, aby mohol naďalej držať otvorené pozície. Ak na účte nie je dostatočne vysoký maržový kolaterál, klient bude požiadaný, aby na účet vložil viac hotovostných prostriedkov alebo znížil expozíciu, a to predtým, než sa schváli jeho žiadosť o nevyčlenenie cenných papierov na maržový kolaterál.

Dlhopisy: hodnota kolaterálu k dispozícii na maržové obchodovanie zostane nezmenená.

Akcie: hodnota kolaterálu využitelná na maržové obchodovanie zostáva nezmenená.

Ochrana pred debetným zostatkom znamená, že maximálne straty vrátane všetkých príslušných nákladov sa obmedzia na hotovosť alebo schválený kolaterál (napr. cenné papiere alebo iné aktíva) vyčlenené na obchodovanie FX/CFD, tzn. straty nemôžu prekročiť výšku vkladu. Ochrana pred debetným zostatkom sa vzťahuje len na účty s otvorenými pozíciami FX Spot alebo pozíciami CFD.

Vzhľadom na pravidlo uzatvárania pri určitej marži (spolu s obmedzením pákového efektu), ktorým sa zabezpečuje rezerva alebo marža za bežných trhových podmienok, sa očakáva, že ochrana pred debetným zostatkom bude potrebná len zriedkavo, napr. pri extrémnych trhových podmienkach. V prípade, že súhrnný zisk alebo strata z FX/CFD prekročí výšku hotovosti a/alebo schváleného kolaterálu, preplatíme negatívnu sumu hotovosti hneď ako sa všetky pozície držané na danom účte vysporiadajú.

Preplatením sa vynuluje hodnota účtu. Napríklad:

 1. Nerealizovaná strata = 4 000 EUR
 2. Hotovosť a/alebo schválený kolaterál = 1 000 EUR
 3. Preplatenie = 3 000 EUR
 4. Hodnota účtu = 0 EUR

Poznámka. V závislosti od miestnych daňových predpisov môže suma preplatenia podliehať zdaneniu.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme súbor dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientské zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.