Rozšírené informácie

Spoločnosť Saxo je presvedčená, že otvorenosť a transparentnosť doplnená absolútnym zladením záujmov poskytovateľov a klientov predstavuje jedinečnú príležitosť k rozlíšeniu jednotlivých účastníkov, ktorí uľahčujú prístup na trh. Pretože spoločnosť Saxo má záujem dokázať,ako jej záleží na podpore integrity a dôvery vo finančnom odvetví, iniciatívne zverejňuje rozšírené informácie ako prostriedok k prehĺbeniu dôvery klientov a uľahčuje ich maximálne informované rozhodnutia pri voľbe pomocníka.

Zverejnenie informácií prichádza v dobe zvýšeného dohľadu nad maklérmi, predovšetkým v oblasti regulačných požiadaviek, a nadväzuje na odporúčania Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Orgánu Spojeného kráľovstva pre obchodné správanie za účelom poskytnutia dodatočných informácií ako spôsobu zvýšenia ochrany investorov formou obmedzenia rizík produktov FX a CFD pre retailových investorov.

Poskytnuté informácie vychádzajú zo súhrnných dát celej skupiny Saxo Bank Group za posledných 12 mesiacov a predchádzajúci kalendárny štvrťrok.

1. Aký je priemerný percentuálny podiel nominálnej expozície, ktorú zaisťujete ako celkovú trhovú pozíciu rizika?

FX celkovo v roku 2018*99,6 %
Indexy CFD v roku 201898,1 %

*Skupina Saxo Bank Group, hlavné obchodovanie FX Spot & Forward bez obchodovania Prime DMA.

Prečo je táto informácia dôležitá: Popisuje priemernú čiastku čistej expozície klienta, ktorá je v plnej výške zaistená kedykoľvek v priebehu obchodného dňa, a to buď interne párovaním protikladných záujmov rôznych klientov, alebo externe prostredníctvom trhu. Čím vyššia je percentuálna hodnota, tým menší je potenciálny konflikt záujmov, v ktorom sa môže ocitnúť broker, keď koná ako príkazca oproti svojim klientom.  Zodpovedný broker by nemal zohľadňovať ziskovosť klienta pri určovaní stratégie zaistenia.


2. Aký je váš čistý príjem a ako je možné čistý príjem porovnať s celkovými spravovanými aktívami klientov?

Príjmy spoločnosti Saxo v roku 2018 dosahovali čiastku 370 mil. EUR (2,7 mld. DKK), čo predstavuje len 2,4 % príjmov v pomere ku spravovaným aktívam klienta.

Prečo je táto informácia dôležitá:  Čím je percentuálna hodnota nižšia, tým je pravdepodobnejšie, že broker vytvorí prostredie, ktoré podporuje návyky zodpovedného obchodovania a starostlivosti o úspech klientov. Okrem toho je dôležité preskúmať a porovnať vzťah medzi finančnou pákou a ziskovosťou, vzhľadom na to, že spoločnosť Saxo učinila strategické rozhodnutie neponúkať klientom nič, čo by sama pokladala za nezodpovedne vysokú finančnú páku. Zaručujeme, že finančná páka ponúkaná klientom je v súlade s dynamickými trhovými podmienkami, pokiaľ ide o úrovne volatility a dostupnosť likvidity, čo si v určitých momentoch môže vyžiadať zodpovedné obmedzenia finančnej páky na ochranu klientov pred nepriaznivými trhovými podmienkami.


3. Aké sú vaše aktuálne aktíva pod správou a aký bol vývoj spravovaných aktív klienta v priebehu posledných 5 rokov?

Momentálne aktíva pod správou spoločnosti Saxo dosahujú výšku približne 16,0 mld. EUR (120 mld. DKK) a behom posledných piatich rokov sme zaznamenali zdvojnásobenie tohoto čísla s ročnou priemernou mierou zvýšenia približne 25 % medziročne. 

Prečo je táto informácia dôležitá: Aktíva pod správouá sa všeobecne menia podľa toku peňazí k brokerovi a od neho. K výkyvom tiež dochádza na základe zmien hodnoty základných investícií na účtoch klientov. Nárast spravovaných aktív dokazuje, že spotrebitelia dôverujú brokerovi so svojimi finančnými prostriedkami, a tiež zvýrazňuje snahu a schopnosť brokera starať sa o klientskú základňu, ktorá je zisková alebo inak spokojná s výsledkami.


4. Držíte vy alebo niektorá súvisiaca spoločnosť skupiny proprietárne pozície?

Nie

Prečo je táto informácia dôležitá: Proprietárne obchodovanie predstavuje konflikt záujmov, v ktorom sa môže ocitnúť broker, keď koná ako príkazca oproti svojim klientom. Môže ísť (okrem iného) o zneužitie príkazov, pozícií a ďalších informácií klienta spolu so zvýšením sumy rizika na súvahe, ktoré by mohlo viesť ku strate zabezpečenia finančných prostriedkov klienta, ak dôjde k zlyhaniu brokera.


5. Robíte vy alebo niektorá súvisiaca spoločnosť skupiny rozhodnutia o vykonaní zaistenia na základe obchodného správania klienta alebo ziskovosti účtu?

Nie

Prečo je táto informácia dôležitá:  Obchodné správanie klienta ani ziskovosť účtu by nemali byť faktorom, od ktorého je odvodená zaisťovacia stratégia brokera.


6. Dostávate vy alebo niektorá súvisiaca spoločnosť skupiny nejakú formu podielu na zisku/strate od protistrany na forexové zaistenie, ktorá by súvisela so ziskom/stratou z objemu poobchodnej pozície, ktorý ste u nej zaisťovali?

Nie

Prečo je táto informácia dôležitá: Zodpovedný broker by nemal porušovať žiadne nariadenie obmedzujúce platby pre tok príkazov, ani sa skrývať za neprehľadnými nezverejnenými vzťahmi tretích strán, v ktorých dôsledku broker nepriamo profituje z držania pozície na základe obchodnej činnosti svojho klienta.

1. Pri ktorých obchodujúcich protistranách umiestňujete kolaterál na podporu realizácie zaisťovacích obchodov s cieľom ofsetovať trhové riziko vyplývajúce z obchodov, v ktorých ste príkazcom vzhľadom k vašim klientom?

100 % bánk, ktorým bola udelená licencia v EÚ a USA
Citibank N.A
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Poznámka: Pobočky skupiny Saxo Bank Group zaisťujú všetky obchody klientov v pomere 1 : 1 so spoločnosťou Saxo Bank A/S ako protistranou; banka s európskou licenciou. Prístup na trh a zdroje likvidity spoločnosti Saxo sú samozrejme mimoriadne komplexné a v dostatočnej miere presahujú vyššie uvedené spoločnosti. Ide však o inštitúcie, s ktorými má Saxo Bank zaistené riziko zlyhanie protistrany, čo je podstatné.

Prečo je táto informácia dôležitá: Pri výbere zaisťovacej protistrany by mal broker zvoliť dôveryhodné a riadne licencované inštitúcie. Je dôležité, aby klienti rozumeli rizikám obchodovania s produktmi s finančnou pákou, ako i riziku brokera, s ktorým obchodujú. Klienti by si mali byť vedomí možnosti, že súhrnné klientské zisky (ak ich broker zaistí proti rizikovej protistrane) by mohli viesť k strate zabezpečenia finančných prostriedkov klienta, v prípade že dôjde k zlyhaniu brokera, pretože protistrana nedodrží finančné záväzky zaisteného obchodu.


2. Aký je váš pomer celkového kapitálu za posledné 3 roky?

201835,0 %
201722,7 %
201619,5 %

Poznámka: Celková potreba platobnej schopnosti a požiadavka na rezervu pre skupinu Saxo Bank je 13,9 % (Q4 2018).

Prečo je táto informácia dôležitá: Ukazuje finančnú silu, resp. solventnosť brokera. Je dôležité, aby klienti rozumeli pravdepodobnosti, že broker bude naďalej obchodovať, a preto je schopný dodržiavať finančné záväzky vyplývajúce z obchodov so svojimi klientmi. Okrem toho spoločnosť Saxo Bank A/S ako európska licencovaná banka podlieha väčšej regulačnej kontrole a kladú sa na ňu vyššie požiadavky na solventnosť ako u brokerov, ktorí nepracujú s plnou bankovou licenciou.


3. Aký je váš ukazovateľ krytia likvidity za posledné 3 roky?

2018195,9 %
2017182,1 %
2016146,7 %

Poznámka: To je ekvivalent právnej požiadavky 100 %.

Prečo je táto informácia dôležitá: Ukazovateľ krytia likvidity potvrdzuje – na rozdiel od kapitálovej solventnosti, ktorá preukazuje finančnú silu brokera a jeho schopnosť absorbovať nečakané straty – schopnosť brokera splniť platobné záväzky v dobe ich splatnosti. To môže byť dôležité v prípade nepriaznivých trhových podmienok, ktoré môžu vyústiť do požiadavky dodatočného zaistenia od obchodujúcich protistrán alebo búrz, alebo do potreby rozsiahlejších výplat alebo výberov. Je dôležité, aby klienti vedeli, že finančné prostriedky, ktoré uložili u svojho brokera, nie sú žiadnym spôsobom viazané tak, že by ich nebolo možné kedykoľvek vybrať.


4. Ktoré regulačné licencie držíte celosvetovo?

 • Saxo Bank A/S sídli v Dánsku ako licencovaná banka (licenčné číslo: 1149) a je regulovaná – spoločne so spoločnosťami Saxo Bank A/S Taliansko, Saxo Bank A/S Česká republika, Saxo Bank A/S Holandsko – Dánskym úradom pre dohľad nad finančnými službami.
 • Saxo Capital Markets UK Limited je autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority) (referenčné číslo podniku 551422).
 • BG SAXO Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. is licensed by Italian Market Authority – Consob (Albo SIM - Registration Number: 296).
 • Saxo Bank A/S Česká republika je registrovaná Českou národnou bankou (registračné číslo: 28949587).
 • Saxo Bank A/S Holandsko je registrovaná Holandskou centrálnou bankou (registračné číslo: 34357130).
 • Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapur je držiteľom licencie poskytovateľa Kapitálových služieb a výlučného finančného poradcu a dozor nad ňou vykonáva Peňažný orgán Singapuru. (registračné číslo spoločnosti: 200601141M).
 • Saxo Bank (Švajčiarsko) Ltd. (UID-Register Number CHE-106.787.764) is a licensed bank regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA.
 • Saxo Banque, francúzsku pobočku banky BinckBank N.V. (registračné číslo: 495 193 849 R.C.S Paris), kontroluje ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a AMF (Autorité des marchés financiers).
 • Saxo Bank Abu Dhabi A/S je držiteľom licencie Centrálnej banky Spojených arabských emirátov (licenčné číslo je CN-1747174).
 • Saxo Bank Dubai Ltd je držiteľom licencie Dubajského úradu pre finančné služby ako spoločnosť poskytujúca finančné služby kategórie 4 (registračné číslo: CL0820).
 • Saxo Bank Securities Ltd. je držiteľom licencie udelenej Japonským orgánom pre finančné služby (číslo registrácie: 239).
 • Saxo Capital Markets South Africa (PTY) Ltd. je registrovaná Radou pre finančné služby (registračné číslo 40983).
 • Saxo Capital Markets Hong Kong Ltd. je registrovaná Komisiou pre cenné papiere a termínované aktíva Hongkongu (registračné číslo 1395901).
 • Saxo Capital Markets (Australia) Pty. Ltd je registrovaná Austrálskou komisiou pre cenné papiere a investície (ASIC) (registračné číslo: 126 373 859).

Prečo je táto informácia dôležitá: Finančné trhy hrajú zásadnú úlohu v živote každého z nás a bez nich by moderné hospodárstvo nefungovalo. Regulovaní brokeri a jednotlivé osoby ponúkajúce finančné služby musia podnikať so zreteľom na najlepší záujem spotrebiteľov a dbať na integritu odvetvia finančných služieb. Regulačná licencia dokazuje, že maklér dodržiava a spĺňa širokú škálu prísnych požiadaviek stanovených miestnym regulačným orgánom alebo iným regulačným úradom, v ktorom pôsobí, s cieľom podporiť efektívnu, spravodlivú a riadnu činnosť finančných trhov. Globálny riaditeľ forexových trhov spoločnosti Saxo je okrem toho členom výboru FX Joint Standing Committee v Bank of England a je hrdý na to, že mal príležitosť podieľať sa na príprave a kontrole nedávno zverejneného Globálneho kódexu správania sa v devízovej oblasti (pozri http://www.globalfxc.org/). Spoločnosť Saxo je poctená tým, že bola jednou z prvých inštitúcií na svete, ktoré formálne podpísali prehlásenie o záväznom dodržiavaní uvedeného kódexu.

1. Aká je maximálna finanční páka, ktorá bola k dispozícii retailovým klientom v roku 2018?

FX100:1
Indexy CFD50:1
Akcie CFD10:1
Futures CFD100:1

Prečo je táto informácia dôležitá: Je dôležité preskúmať a porovnať vzťah medzi finančnou pákou a ziskovosťou, vzhľadom k tomu, že výška finančnej páky sa u jednotlivých maklérov podstatne líši. Spoločnosť Saxo učinila strategické rozhodnutie, že nebude ponúkať klientom nič, čo by sama pokladala za nezodpovedne vysokú finančnú páku. Obchodovanie s produktmi FX a CFD prináša početné výhody: napríklad umožňuje investorom obchodovať v úplnom globálnom makrocykle a pružne a efektívne zaisťovať ich tržnú expozíciu. Avšak pri nadmernej finančnej páke môžu riziká obchodovania s týmito produktmi prevážiť výhody. Zodpovedné limity na finančnú páku sú preto kľúčové pre ochranu spotrebiteľa a v tomto smere sú záujmy spoločnosti Saxo v absolútnom súlade so záujmami jej klientov.


2. Aký percentuálny podiel voľného vlastného kapitálu klienti využívajú ako marže?

Za posledných 12 mesiacov24,4%
V predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku24,0%

Poznámka: Z tohoto ukazovateľa sú vylúčení klienti „white label“.

Prečo je táto informácia dôležitá: Ukazuje, do akej miery je objem klienta založený na finančnej páke. Čím je percentuálny podiel nižší, tým nižšia páka sa využíva. Rovnako pomáha vysvetliť, ako a do akej miery klienti používajú finančnú páku u rôznych maklérov. Spoločnosť Saxo dbá na to, aby finančná páka ponúkaná klientom bola v súlade s dynamickými tržnými podmienkami, pokiaľ sa jedná o úrovne volatility a dostupnosť likvidity, čo si môže v určitých momentoch vyžadovať zodpovedné obmedzenie finančnej páky za účelom ochrany našich klientov pred nepriaznivými tržnými podmienkami.

Ako sa vypočíta: požiadavka marže / NetFreeEquity. 

Poznámka: NetFreeEquity = Celková výška vlastného kapitálu (spravované aktíva) mínus zaistenie, ktoré nemožno použiť k financovaniu pozícií, t. j. niektoré aktíva, ako sú napríklad akcie a dlhopisy, neumožňujú využitie celej hodnoty ako zaistenie pre pokrytie produktov obchodovania s maržou. 


3. Aký bol percentuálny podiel uskutočnených obchodov klientov v oblasti produktov obchodovania s maržou z dôvodu vynúteného automatického uzavretia marže a/alebo vykonania mandatórnych príkazov typu stop-loss súvisiacich s obchodovaním?

Poznámka: Vynútené uzatvorenie je definované ako uzatvorenie pozície vyplývajúce z expozície účtu, ktoré prekračuje požadovanú udržiavaciu maržu a NEMUSÍ nutne viesť k strate celého zostatku účtu.

Za posledných 12 mesiacov0,3%
V predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku0,3%

Poznámka: Z tohoto ukazovateľa sú vylúčení klienti „white label“.

Prečo je táto informácia dôležitá: Ponúkanie nadmernej finančnej páky, ktorá nie je v súlade so základnými tržnými podmienkami, pokladáme za nezodpovedné. Extrémna finančná páka vedie k príliš rýchlemu uzatvoreniu pozícií klientov a príliš častej ziskovosti, dokonca s normálnymi dennými pohybmi tržnej ceny. Predčasné uzatvorenie znamená, že klient je zbavený možnosti nahradiť bezprostrednú stratu spôsobenú krátkodobými tržnými anomáliami. Je možné, že niektorí makléri používajú mandatórne príkazy typu stop-loss súvisiace s obchodovaním ako dodatočný spôsob prinútenia klientov k likvidácii pozícií pri normálnych tržných pohyboch na účtoch s nadmernou finančnou pákou. To znamená, že čím je nižší percentuálny podiel, tým menej obchodov klientov je nútených k likvidácii. Účelom automatického uzatvorenia marže a/alebo mandatórnych príkazov typu stop-loss súvisiacich s obchodovaním by mala byť ochrana klienta a makléra pred abnormálnymi tržnými pohybmi. Ak k automatickému uzatváraniu marže a/alebo mandatórnym príkazom typu stop-loss súvisiacim s obchodovaním dochádza príliš často, znamená to, že finančná páka, ktorú majú klienti k dispozícii alebo ktorú využívajú, pravdepodobne nie je primeraná alebo že sa daný maklér chová tak, že nechráni klientov pred kryštalizujúcimi stratami v momente, kedy k nim skutočne dochádza (napr. nedostatočné vzdelanie alebo pomoc v oblasti primeraného riadenia rizík).


4. Aké je priemerné trvanie vašej momentálnej klientskej základne?

Viac než 4 rokov

Prečo je táto informácia dôležitá: Tento ukazovateľ podčiarkuje snahu a schopnosť makléra starať sa o klientskú základňu, ktorá je zisková nebo iným spôsobom spokojná s výkonom makléra.

Poznámka: To zahŕňa všetko súkromné obchodovanie klientov s hotovostnými produktmi i produktmi s maržou. Mnohí naši klienti držia mix produktov kótovaných na burze a mimoburzových produktov (OTC), čo podporuje výhody diverzifikovaného portfólia s pomocníkom, ktorý ponúka efektívnosť zaistenia prostredníctvom výhody krížového dozaistenia rôznych produktov na jednom účte.

Po kliknutí sem nám môžete povedať, ktoré ďalšie informácie by ste uvítali, aby ste pri voľbe makléra, od ktorého očakávate pomoc pri plnení vašich investičných a obchodných potrieb, mohli učiniť skutočne informované rozhodnutie.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.