Rozšírené informácie

Spoločnosť Saxo je presvedčená, že otvorenosť a transparentnosť doplnená absolútnym zladením záujmov poskytovateľov a klientov predstavuje jedinečnú príležitosť k rozlíšeniu jednotlivých účastníkov, ktorí uľahčujú prístup na trh. Pretože spoločnosť Saxo má záujem dokázať,ako jej záleží na podpore integrity a dôvery vo finančnom odvetví, iniciatívne zverejňuje rozšírené informácie ako prostriedok k prehĺbeniu dôvery klientov a uľahčuje ich maximálne informované rozhodnutia pri voľbe pomocníka.

Zverejnenie informácií prichádza v dobe zvýšeného dohľadu nad maklérmi, predovšetkým v oblasti regulačných požiadaviek, a nadväzuje na odporúčania Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Orgánu Spojeného kráľovstva pre obchodné správanie za účelom poskytnutia dodatočných informácií ako spôsobu zvýšenia ochrany investorov formou obmedzenia rizík produktov FX a CFD pre retailových investorov.

Poskytnuté informácie vychádzajú zo súhrnných dát celej skupiny Saxo Bank Group za posledných 12 mesiacov a predchádzajúci kalendárny štvrťrok.

1. Aký je percentuálny podiel pomyselnej expozície, ktorú zaisťujete ako celkovú tržnú rizikovú pozíciu?

FX celkovo v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku*98,9%
Indexy CFD v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku99,2%

*Skupina Saxo Bank Group, hlavný podnik FX Spot & Forward, okrem podniku Prime DMA.

Prečo je táto informácia dôležitá: Popisuje priemernú čiastku čistej expozície klienta, ktorá je v plnej výške zaistená kedykoľvek v priebehu obchodného dňa, a to buď interne zladením protikladných záujmov rôznych klientov, alebo externe s trhom. Čím je percentuálny podiel vyšší, tým je nižší možný konflikt záujmov makléra, v prípade, že koná ako príkazca oproti svojmu klientovi. Zodpovedný maklér by nemal brať do úvahy ziskovosť klienta pri určovaní stratégie zaistenia.


2. Aký je váš čistý príjem a ako je možné čistý príjem porovnať s celkovými spravovanými aktívami klientov?

Príjmy spoločnosti Saxo v roku 2017 dosahovali čiastku 400 mil. EUR (3 mld. DKK), čo predstavuje len 2,5% príjmov v pomere ku spravovaným aktívam klienta.

Prečo je táto informácia dôležitá: Čím je percentuálny pomer nižší, tým je pravdepodobnejšie, že maklér vytvorí prostredie, ktoré podporuje návyky zodpovedného obchodovania a starostlivosti o úspech klientov. Okrem toho je dôležité preskúmať a porovnať vzťah medzi finančnou pákou a ziskovosťou, vzhľadom na to, že spoločnosť Saxo učinila strategické rozhodnutie, neponúkať klientom nič, čo by sama pokladala za nezodpovedne vysokú finančnú páku. Zaručujeme, že finančná páka ponúkaná klientom je v súlade s dynamickými tržnými podmienkami, pokiaľ sa jedná o úrovne volatility a dostupnosť likvidity, čo si v určitých momentoch môže vyžiadať zodpovedné obmedzenia finančnej páky za účelom ochrany klientov pred nepriaznivými tržnými podmienkami. 


3. Aké sú vaše momentálne spravované aktíva a aký bol vývoj spravovaných aktív klienta behom posledných 5 rokov?

Momentálne spravované aktíva spoločnosti Saxo dosahujú výšku približne 15,0 mld. EUR (112 mld. DKK) a behom posledných piatich rokov sme zaznamenali zdvojnásobenie tohoto číselného údaju s ročnou priemernou mierou zvýšenia približne 25 % medziročne. 

Prečo je táto informácia dôležitá: Spravované príjmy sa všeobecne menia podľa toku peňazí k maklérovi a od neho. K výkyvom tiež dochádza na základe zmien hodnoty základných investícií na účtoch klientov. Zvyšovanie spravovaných aktív dokazuje, že spotrebitelia dôverujú maklérovi, ak sa jedná o ich finančné prostriedky, a tiež podčiarkuje snahu a schopnosť makléra starať sa o klientskú základňu, ktorá je zisková alebo iným spôsobom spokojná s výkonom makléra.


4. Držíte vy alebo niektorá súvisiaca spoločnosť skupiny proprietárne pozície? 

Nie

Prečo je táto informácia dôležitá: Proprietárne obchodovanie predstavuje konflikt záujmov, v ktorom sa môže ocitnúť maklér, keď koná ako príkazca oproti svojim klientom. Môže sa jednať okrem iného o zneužitie príkazov, pozícií a ďalších informácií klienta spolu so zvýšením sumy rizika na rozvahe, ktoré by mohlo viesť ku strate zabezpečenia finančných prostriedkov klienta, ak dôjde k zlyhaniu makléra.


5. Činíte vy alebo niektorá súvisiaca spoločnosť skupiny rozhodnutia o vykonaní zaistenia na základe obchodného správania klienta alebo ziskovosti účtu?

Nie

Prečo je táto informácia dôležitá: Obchodné chovanie klienta ani ziskovosť účtu by nemali byť faktorom, od ktorého je odvodená zaisťovacia stratégia makléra.


6. Dostávate vy alebo niektorá súvisiaca spoločnosť skupiny nejakú formu podielu na zisku/strate od protistrany devízového zaistenia súvisiacu so ziskom/stratou poobchodnej pozície z objemu, ktorý ste u nej zaisťovali?

Nie

Prečo je táto informácia dôležitá: Zodpovedný maklér by nemal porušovať žiadne nariadenie obmedzujúce platby za tok príkazov, ani sa skrývať za neprehľadnými nezverejnenými vťahmi tretích strán, v ktorých dôsledku maklér nepriamo profituje z držania pozície na základe obchodnej činnosti svojho klienta.

1. Pri ktorých obchodujúcich protistranách umiestňujete zaistenie na podporu realizácie zaistených obchodov s cieľom vyrovnať trhové riziko vyplývajúce z obchodov, v ktorých ste príkazcom vzhľadom k vašim klientom?

100 % banky, ktorým bola udelená licencia v EU a USA
Citibank N.A
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Poznámka: Pobočky skupiny Saxo Bank Group zaisťujú všetky obchody klientov v pomere 1:1 so spoločnosťou Saxo Bank A/S ako protistranou; banka s európskou licenciou. Prístup na trh a zdroje likvidity spoločnosti Saxo sú samozrejme mimoriadne komplexné a v dostatočnej miere presahujú vyššie uvedené spoločnosti. Jedná sa však o inštitúcie, v ktorých spoločnosť Saxo má riziko zlyhania protistrany, čo je najdôležitejšie.

Prečo je táto informácia dôležitá: Pri výbere zaisťovacej protistrany by maklér mal zvoliť dôveryhodné a riadne licencované inštitúcie. Je dôležité, aby klienti rozumeli rizikám obchodovania s produktmi s finančnou pákou, ako i riziku makléra, s ktorým obchodujú. Klienti by si mali byť vedomí možnosti, že súhrnné klientské zisky (ak ich maklér zaistí proti rizikovej protistrane) by mohli viesť k strate zabezpečenia finančných prostriedkov klienta, v prípade že dôjde k zlyhaniu makléra v dôsledku toho, že protistrana nedodrží finančné záväzky zaisteného obchodu.


2. Aký je váš pomer celkového kapitálu za posledné 3 roky?

201722,7%
201619,5%
201520,7%

Poznámka: The total solvency need and buffer requirement for the Saxo Bank Group is 12.6% (Q4 2016). Saxo Bank Group subsidiaries maintain healthy solvency ratios in their own right. E.g. Saxo Capital Markets UK Limited solvency ratio is 38.0% (2017). 

Prečo je táto informácia dôležitá: Ukazuje finanční silu, resp. solventnosť, makléra. Je dôležité rozumieť tomu, aká je pravdepodobnosť, že maklér zotrvá v danej oblasti podnikania, a teda bude mať predpoklady na to, aby naplnil finančné záväzky súvisiace s obchodmi s klientmi. Navyše spoločnosť Saxo Bank A/S, ako banka s európskou licenciou, je pod väčším regulačným dohľadom a musí spĺňať prísnejšie požiadavky na solventnosť než makléri, ktorí nepodnikajú na základe úplnej bankovej licencie.


3. Aký je váš ukazovateľ krytia likvidity za posledné 3 roky?

2017182,1%
2016146,7%
2015101,0%

Poznámka: This compares to a legal requirement of 100% in 2018 which is an increase from 80% in 2017.

Prečo je táto informácia dôležitá: Ukazovateľ krytia likvidity potvrdzuje – na rozdiel od kapitálovej solventnosti, ktorá preukazuje finančnú silu makléra a jeho schopnosť absorbovať nečakané straty – schopnosť makléra splniť platobné záväzky v dobe ich splatnosti. To môže byť dôležité v prípade nepriaznivých tržných podmienok, ktoré môžu vyústiť do požiadavky dodatočného zaistenia od obchodujúcich protistrán alebo búrz, alebo do potreby rozsiahlejších výplat alebo výberov. Je dôležité, aby klienti vedeli, že finančné prostriedky, ktoré uložili u svojho makléra, nie sú žiadnym spôsobom viazané tak, že by ich nebolo možné kedykoľvek vybrať.4. Ktoré regulačné licencie držíte celosvetovo?

 • Saxo Bank A/S sídli v Dánsku ako licencovaná banka (licenčné číslo: 1149) a je regulovaná – spoločne so spoločnosťami Saxo Bank A/S Taliansko, Saxo Bank A/S Česká republika, Saxo Bank A/S Holandsko – Dánskym úradom pre dohľad nad finančnými službami.
 • Saxo Capital Markets UK Limited je povolená a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority) (referenčné číslo podniku 551422).
 • Saxo Bank A/S Taliansko je registrovaná Talianskou centrálnou bankou (registračné číslo: 5720).
 • Saxo Bank A/S Česká republika je registrovaná Českou národnou bankou (registračné číslo: 28949587).
 • Saxo Bank A/S Holandsko je registrovaná Holandskou centrálnou bankou (registračné číslo: 34357130).
 • Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapur je držiteľom licencie poskytovateľa tržných kapitálových služieb a výlučného finančného poradcu a dozor nad ňou vykonáva Peňažný orgán Singapuru (registračné číslo spoločnosti: 200601141M).
 • Saxo Bank (Švajčiarsko) AG je licencovanou bankou regulovanou Federálnou švajčiarskou bankovou komisiou (registračné číslo CH-660-0511991-1).
 • Saxo Banque (Francúzsko) SAS je držiteľom licencie pre úverovú inštitúciu Francúzskej národnej banky (registračné číslo: 483632501 R.C.S. Paríž).
 • Saxo Bank Abu Dhabi A/S je držiteľom licencie Centrálnej banky Spojených arabských emirátov (licenčné číslo je CN-1747174).
 • Saxo Bank Dubai Ltd je držiteľom licencie Dubajského úradu pre finančné služby ako spoločnosť poskytujúca finančné služby kategórie 4 (registračné číslo: CL0820).
 • Saxo Bank Securities Ltd. je držiteľom licencie udelenej Japonským orgánom pre finančné služby (číslo registrácie: 239).
 • Saxo Capital Markets South Africa (PTY) Ltd. je registrovaná Radou pre finančné služby (registračné číslo 40983).
 • Saxo Capital Markets Hong Kong Ltd. je registrovaná Komisiou pre cenné papiere a termínované aktíva Hongkongu (registračné číslo 1395901).
 • Saxo Privatbank A/S je držiteľom bankovej licencie Dánskeho úradu pre dohľad nad finančnými službami (registračné číslo: 9695).
 • Saxo Capital Markets (Australia) Pty. Ltd je registrovaná Austrálskou komisiou pre cenné papiere a investície (ASIC) (registračné číslo: 126 373 859).
 • Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.S. je kompletne autorizovanou a licencovanou maklérskou inštitúciou regulovanou Tureckou radou pre kapitálové trhy (CMBT). Licenčné č.: G-042(405) (obchodné registračné číslo: 228474).

Prečo je táto informácia dôležitá: Finančné trhy hrajú zásadnú úlohu v živote každého z nás a bez nich by moderné hospodárstvo nefungovalo. Regulovaní makléri a jednotlivé osoby ponúkajúce finančné služby musia podnikať so zreteľom na najlepší záujem spotrebiteľov a dbať na integritu odvetvia finančných služieb. Regulačná licencia osvedčuje, že maklér dodržuje a splňuje rad prísnych požiadaviek stanovených miestnym regulačným orgánom alebo iným regulačným orgánom, pod ktorým pôsobí, v záujme podpory efektívneho, spravodlivého a riadneho fungovania finančných trhov. Okrem toho globálny vedúci devízového oddelenia spoločnosti Saxo je členom Spoločného stáleho výboru pre devízy (FX) Anglickej národnej banky (Bank of England) a je hrdý na to, že sa mohol podieľať na príprave návrhu a posudzovaní nedávno zavedeného Globálneho kódexu správania v devízovej oblasti (viď http://www.globalfxc.org/). Spoločnosť Saxo je poctená tým, že bola jednou z prvých inštitúcií na svete, ktoré formálne podpísali prehlásenie o záväznom dodržiavaní uvedeného kódexu.

1. Aká je maximálna finanční páka, ktorá bola k dispozícii retailovým klientom v roku 2017?

FX100:1
Indexy CFD50:1, až 100:1 s maržou v rámci obchodného dňa
Akcie CFD10:1
Futures CFD100:1

Prečo je táto informácia dôležitá: Je dôležité preskúmať a porovnať vzťah medzi finančnou pákou a ziskovosťou, vzhľadom k tomu, že výška finančnej páky sa u jednotlivých maklérov podstatne líši. Spoločnosť Saxo učinila strategické rozhodnutie, že nebude ponúkať klientom nič, čo by sama pokladala za nezodpovedne vysokú finančnú páku. Obchodovanie s produktmi FX a CFD prináša početné výhody: napríklad umožňuje investorom obchodovať v úplnom globálnom makrocykle a pružne a efektívne zaisťovať ich tržnú expozíciu. Avšak pri nadmernej finančnej páke môžu riziká obchodovania s týmito produktmi prevážiť výhody. Zodpovedné limity na finančnú páku sú preto kľúčové pre ochranu spotrebiteľa a v tomto smere sú záujmy spoločnosti Saxo v absolútnom súlade so záujmami jej klientov.2. Aký percentuálny podiel voľného vlastného kapitálu klienti využívajú ako marže?

Za posledných 12 mesiacov31,3%
V predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku31,5%

Poznámka: Z tohoto ukazovateľa sú vylúčení klienti „white label“.

Prečo je táto informácia dôležitá: Ukazuje, do akej miery je objem klienta založený na finančnej páke. Čím je percentuálny podiel nižší, tým nižšia páka sa využíva. Rovnako pomáha vysvetliť, ako a do akej miery klienti používajú finančnú páku u rôznych maklérov. Spoločnosť Saxo dbá na to, aby finančná páka ponúkaná klientom bola v súlade s dynamickými tržnými podmienkami, pokiaľ sa jedná o úrovne volatility a dostupnosť likvidity, čo si môže v určitých momentoch vyžadovať zodpovedné obmedzenie finančnej páky za účelom ochrany našich klientov pred nepriaznivými tržnými podmienkami.

Ako sa vypočíta: požiadavka marže / NetFreeEquity. 

Poznámka: NetFreeEquity = Celková výška vlastného kapitálu (spravované aktíva) mínus zaistenie, ktoré nemožno použiť k financovaniu pozícií, t. j. niektoré aktíva, ako sú napríklad akcie a dlhopisy, neumožňujú využitie celej hodnoty ako zaistenie pre pokrytie produktov obchodovania s maržou. 3. Aký bol percentuálny podiel uskutočnených obchodov klientov v oblasti produktov obchodovania s maržou z dôvodu vynúteného automatického uzavretia marže a/alebo vykonania mandatórnych príkazov typu stop-loss súvisiacich s obchodovaním?

Poznámka: Vynútené uzatvorenie je definované ako uzatvorenie pozície vyplývajúce z expozície účtu, ktoré prekračuje požadovanú udržiavaciu maržu a NEMUSÍ nutne viesť k strate celého zostatku účtu.

Za posledných 12 mesiacov0,2%
V predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku0,2%

Poznámka: Z tohoto ukazovateľa sú vylúčení klienti „white label“.

Prečo je táto informácia dôležitá: Ponúkanie nadmernej finančnej páky, ktorá nie je v súlade so základnými tržnými podmienkami, pokladáme za nezodpovedné. Extrémna finančná páka vedie k príliš rýchlemu uzatvoreniu pozícií klientov a príliš častej ziskovosti, dokonca s normálnymi dennými pohybmi tržnej ceny. Predčasné uzatvorenie znamená, že klient je zbavený možnosti nahradiť bezprostrednú stratu spôsobenú krátkodobými tržnými anomáliami. Je možné, že niektorí makléri používajú mandatórne príkazy typu stop-loss súvisiace s obchodovaním ako dodatočný spôsob prinútenia klientov k likvidácii pozícií pri normálnych tržných pohyboch na účtoch s nadmernou finančnou pákou. To znamená, že čím je nižší percentuálny podiel, tým menej obchodov klientov je nútených k likvidácii. Účelom automatického uzatvorenia marže a/alebo mandatórnych príkazov typu stop-loss súvisiacich s obchodovaním by mala byť ochrana klienta a makléra pred abnormálnymi tržnými pohybmi. Ak k automatickému uzatváraniu marže a/alebo mandatórnym príkazom typu stop-loss súvisiacim s obchodovaním dochádza príliš často, znamená to, že finančná páka, ktorú majú klienti k dispozícii alebo ktorú využívajú, pravdepodobne nie je primeraná alebo že sa daný maklér chová tak, že nechráni klientov pred kryštalizujúcimi stratami v momente, kedy k nim skutočne dochádza (napr. nedostatočné vzdelanie alebo pomoc v oblasti primeraného riadenia rizík).


4. Aké je priemerné trvanie vašej momentálnej klientskej základne?

Viac než 4.5 rokov

Prečo je táto informácia dôležitá: Tento ukazovateľ podčiarkuje snahu a schopnosť makléra starať sa o klientskú základňu, ktorá je zisková nebo iným spôsobom spokojná s výkonom makléra.

Poznámka: To zahŕňa všetko súkromné obchodovanie klientov s hotovostnými produktmi i produktmi s maržou. Mnohí naši klienti držia mix produktov kótovaných na burze a mimoburzových produktov (OTC), čo podporuje výhody diverzifikovaného portfólia s pomocníkom, ktorý ponúka efektívnosť zaistenia prostredníctvom výhody krížového dozaistenia rôznych produktov na jednom účte.

Po kliknutí sem nám môžete povedať, ktoré ďalšie informácie by ste uvítali, aby ste pri voľbe makléra, od ktorého očakávate pomoc pri plnení vašich investičných a obchodných potrieb, mohli učiniť skutočne informované rozhodnutie.