Rozszerzone ujawnienie informacji

W Saxo Bank uważamy, że otwartość i przejrzystość w połączeniu z pełnym dopasowaniem interesów dostawców i klientów rzeczywiście umożliwiają wyróżnienie się spośród uczestników pośredniczących w dostępie do rynku. Aby dowieść, z jakim zaangażowaniem promujemy uczciwość i zaufanie w sektorze finansowym, Saxo Bank podjął się zapewnienia większej jawności informacji jako środka zwiększającego zaufanie klientów, umożliwiając im podejmowanie najbardziej świadomych decyzji przy wyborze pośrednika.

Ujawnienie to następuje w czasach wzmożonej kontroli wobec maklerów, w szczególności w odniesieniu do wymagań określonych w przepisach, oraz jest zgodne z zaleceniami ESMA i brytyjskiego organu ds. regulacji finansowych (UK Financial Conduct Authority) dotyczącymi udostępniania dodatkowych informacji jako środka na rzecz zwiększenia ochrony inwestorów poprzez ograniczenie ryzyka produktów walutowych i CFD dla inwestorów detalicznych.

Dostarczone informacje opierają się na zagregowanych danych w całej grupie Saxo Bank Group w ciągu ostatnich 12 miesięcy i poprzedniego kwartału kalendarzowego.

1. Ile wynosi średnia wartość procentowa nominalnej ekspozycji, którą Państwo zabezpieczają, względem całościowej pozycji ryzyka rynkowego?

Rynek walutowy ogółem w poprzednim kwartale kalendarzowym*98,9%
Indeksy kontraktów CFD w poprzednim kwartale kalendarzowym99,2%

*Główna działalność Grupy Saxo Bank w zakresie transakcji walutowych typu spot i forward z wyłączeniem działalności Prime DMA.

Dlaczego ma to znaczenie: opisuje to średnią kwotę ekspozycji netto klientów, która jest w dowolnym momencie dnia transakcyjnego w pełni zabezpieczona wewnętrznie poprzez dopasowywanie przeciwstawnych interesów różnych klientów lub zewnętrznie poprzez mechanizmy rynkowe. Im większa wartość procentowa, tym mniejszy potencjalny konflikt interesów, który może dotyczyć maklera działającego jako zleceniodawca względem swoich klientów. Przy ustalaniu strategii zabezpieczającej odpowiedzialny makler nie powinien brać pod uwagę rentowności klientów.


2. Ile wynosi Państwa przychód netto i jak wypada w porównaniu z łączną wartością objętych zarządzaniem aktywów klientów?

W 2017 r. przychody Saxo Bank wyniosły 400 mln euro (3 mld DKK), co stanowi jedynie 2,5% przychodu w stosunku do wartości objętych zarządzaniem aktywów klientów.

Dlaczego ma to znaczenie: im mniejsza wartość procentowa, tym większa szansa na to, że makler popiera zachowania promujące nawyki dotyczące odpowiedzialnego przeprowadzania transakcji, a także wspiera swoich klientów na drodze do sukcesu. Ponadto, z uwagi na strategiczną decyzję Saxo Banku o nieoferowaniu klientom dźwigni finansowej uznanej za nieodpowiedzialnie wysoką, ważne jest, aby poznawać i porównywać zależność między dźwignią finansową a rentownością. Zapewniamy, że oferowana klientom dźwignia finansowa odpowiada dynamicznym warunkom rynkowym z uwzględnieniem poziomów zmienności i dostępności płynności, co czasami może wymagać odpowiedzialnego ograniczenia dźwigni finansowej w celu ochrony naszych klientów przed niekorzystnymi warunkami rynkowymi. 


3. Jakie wyglądają obecnie zarządzane przez Ciebie aktywa i jaka była tendencja w zarządzanych aktywach klienta w ciągu ostatnich 5 lat?

Zarządzane aktywa Saxo Bank wynoszą obecnie około 15,0 mld EUR (112 mld DKK), a liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat ze średnią roczną stopą wzrostu prawie 25% r/r. 

Dlaczego to jest ważne: aktywa zarządzane zasadniczo zmieniają się w zależności od przepływu pieniędzy do i od maklera. Zmieniają się również na w zależności od zmian wartości bazowych inwestycji na kontach klientów. Zwiększenie poziomu aktywów zarządzanych wykazuje, że konsumenci powierzają maklerowi swoje środki, a także podkreśla chęć i zdolność maklera do rozwijania bazy klientów, którzy są rentowni lub w inny sposób zadowoleni z wyników.


4. Czy makler lub jakakolwiek powiązana spółka Grupy wykonuje operacje na własny rachunek? 

Nie

Dlaczego to jest ważne: operacje na własny rachunek powodują konflikt interesów u maklera, który działa jako zleceniodawca względem swoich klientów. Może to obejmować między innymi niewłaściwe wykorzystanie zleceń, pozycji i innych informacji dotyczących klienta, a także zwiększenie wielkości ryzyka w bilansie, co może powodować brak zabezpieczeń środków klientów, jeśli makler odniesie niepowodzenie.


5. Czy makler lub jakakolwiek powiązana spółka Grupy podejmuje decyzje o realizacji hedgingu na podstawie transakcji klienta lub rentowności konta?

Nie

Dlaczego to jest ważne: transakcje klienta i rentowność konta nie powinny być czynnikiem wpływającym na strategię hedgingową maklera.


6. Czy makler lub inna powiązana spółka Grupy otrzymuje w jakiejkolwiek formie udział w zyskach i stratach od kontrahenta hedgingowego w zakresie ryzyka walutowego, który odnosi się do zysków i strat w ramach pozycji po zawartej transakcji objętej zabezpieczeniem?

Nie

Dlaczego to jest ważne: odpowiedzialny makler nie powinien postępować wbrew jakimkolwiek przepisom, które ograniczają płatność za przepływ zleceń, ani ukrywać się za nieprzejrzystymi, nieujawnionymi relacjami ze stronami trzecimi, które skutkują pośrednio zyskiem maklera z zajęcia pozycji na podstawie transakcji klienta.

1. U jakich parterów handlowych składają Państwo depozyt zabezpieczający w celu obsługi realizacji transakcji zabezpieczających, które mają na celu zrekompensowanie ryzyka rynkowego wynikającego z transakcji, w których są Państwo zleceniodawcą dla swoich klientów?

100% banków licencjonowanych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej
Citibank N.A
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Uwaga: Spółki zależne Grupy Saxo Bank zabezpieczają wszystkie transakcje klientów w stosunku 1:1, przy czym Saxo Bank A/S, bank licencjonowany w Europie, pełni rolę kontrahenta. Oczywiście w przypadku Saxo dostęp do rynku i zapewnianie płynności są niezmiernie kompleksowe i znacznie przekraczają zakres wynikający z kontekstu wymienienia nazw powyższych instytucji, jednak istotną kwestią jest to, że są to instytucje, z którymi Saxo Bank ponosi ryzyko niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań.

Dlaczego ma to znaczenie: wybierając kontrahenta hedgingowego, makler powinien wybierać instytucje mające zdolność kredytową i stosowne licencje. Ważne jest, aby klienci zdawali sobie sprawę z ryzyka związanego z transakcjami dotyczącymi produktów, względem których zastosowano dźwignię finansową, a także ryzyka maklera, u którego zawierają transakcje. Klienci powinni mieć świadomość istnienia możliwości, że zagregowane zyski klientów, w przypadku zabezpieczenia ze strony maklera przed ryzykownym kontrahentem, mogą skutkować brakiem bezpieczeństwa środków klientów, gdyby doszło do niepowodzenia danego maklera w wyniku nieprzestrzegania przez kontrahenta zobowiązań finansowych dotyczących transakcji hedgingowej.


2. Jaki w ciągu ostatnich 3 lat był Państwa całkowity współczynnik kapitałowy?

2017 r.22,7%
2016 r.19,5%
2016 r.20,7%

Uwaga: The total solvency need and buffer requirement for the Saxo Bank Group is 12.6% (Q4 2016). Saxo Bank Group subsidiaries maintain healthy solvency ratios in their own right. E.g. Saxo Capital Markets UK Limited solvency ratio is 38.0% (2017). 

Dlaczego ma to znaczenie: pokazuje to kondycję finansową (wypłacalność) maklera. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z prawdopodobieństwa kontynuowania działalności przez danego maklera i w konsekwencji jego zdolności do honorowania zobowiązań finansowych dotyczących transakcji z klientami. Ponadto Saxo Bank A/S, jako bank licencjonowany w Europie, podlega większej kontroli regulacyjnej oraz dotyczą go wyższe wymogi w zakresie wypłacalności niż maklerów, którzy działają bez pełnej licencji bankowej.


3. Jaki w ciągu ostatnich 3 lat był Państwa współczynnik pokrycia płynności?

2017 r.182.1%
2016 r.146.7%
2015 r.101.0%

Uwaga: This compares to a legal requirement of 100% in 2018 which is an increase from 80% in 2017.

Dlaczego ma to znaczenie: inaczej niż w przypadku wypłacalności kapitałowej informującej o kondycji finansowej maklera i jego zdolności do pokrywania nieoczekiwanych strat, współczynnik pokrycia płynności pokazuje zdolność do terminowego realizowania zobowiązań płatniczych. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku niekorzystnych warunków rynkowych, w wyniku których może pojawić się żądanie zwiększenia zabezpieczenia ze strony kontrahentów lub giełd bądź konieczność dużych wypłat lub wycofania pokaźnej ilości środków. Ważne jest, aby klienci wiedzieli, że środki zdeponowane przez nich u maklera nie są zamrożone w taki sposób, że nie można ich w dowolnym momencie wycofać.4. Jakimi licencjami regulacyjnymi na świecie Państwo dysponują?

 • Bank Saxo Bank A/S jest licencjonowanym bankiem zarejestrowanym w Danii (numer licencji 1149) i podlega — wraz z bankiem Saxo Bank A/S Italy, bankiem Saxo Bank A/S Czech Republic i bankiem Saxo Bank A/S Netherlands — nadzorowi duńskiego urzędu nadzoru finansowego (Financial Supervisory Authority).
 • Spółka Saxo Capital Markets UK Limited jest uprawniona do prowadzenia działalności przez organ ds. regulacji finansowych (Financial Conduct Authority) i podlega nadzorowi z jego strony (numer referencyjny spółki: 551422).
 • Bank Saxo Bank A/S Italy został zarejestrowany przez Bank Włoch (Bank of Italy) (numer rejestracyjny: 5720).
 • Bank Saxo Bank A/S Czech Republic został zarejestrowany przez Narodowy Bank Czeski (Czech National Bank) (numer rejestracyjny: 28949587).
 • Bank Saxo Bank A/S Netherlands został zarejestrowany przez Bank Holandii (Bank of the Netherlands) (numer rejestracyjny: 34357130).
 • Spółka Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapore ma licencję dostawcy usług rynków kapitałowych i status doradcy finansowego zwolnionego z obowiązku uzyskiwania licencji. Podlega także nadzorowi ze strony organu pełniącego funkcję banku centralnego Singapuru (Monetary Authority of Singapore Co.) (numer rejestracyjny: 200601141M).
 • Bank Saxo Bank (Switzerland) AG to licencjonowany bank podlegający Szwajcarskiej Federalnej Komisji Bankowej (Swiss Federal Banking Commission) (numer rejestracyjny CH-660-0511991-1).
 • Bank Saxo Banque (France) SAS ma wydaną przez Bank Francji (Bank of France) licencję na prowadzenie działalności w charakterze instytucji kredytowej (numer rejestracyjny: 483632501 R.C.S. Paris).
 • Bank Saxo Bank Abu Dhabi A/S ma licencję wydaną przez Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Central Bank of the United Arab Emirates) (numer licencji: CN-1747174).
 • Bank Saxo Bank Dubai Ltd ma wydaną przez organ ds. usług finansowych w Dubaju (Dubai Financial Services Authority) licencję na prowadzenie działalności w charakterze spółki kategorii 4. świadczącej usługi finansowe (numer rejestracyjny: CL0820).
 • Saxo Bank Securities Ltd. ma licencję wydaną przez japoński organ ds. usług finansowych (Japanese Financial Services Agency) (numer rejestracyjny: 239).
 • Spółka Saxo Capital Markets South Africa (PTY) Ltd. została zarejestrowana przez Radę ds. Usług Finansowych (Financial Services Board) (numer rejestracyjny: 40983).
 • Spółka Saxo Capital Markets Hong Kong Ltd. została zarejestrowana przez Komisję ds. Papierów Wartościowych i Transakcji typu Futures (Securities and Futures Commission) w Hongkongu (numer rejestracyjny: 1395901).
 • Bank Saxo Privatbank A/S ma wydaną przez duński urząd nadzoru finansowego (Financial Supervisory Authority) licencję na prowadzenie działalności w charakterze banku (numer rejestracyjny: 9695).
 • Spółka Saxo Capital Markets (Australia) Pty. Ltd została zarejestrowana przez Australijską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (Australian Securities and Investments Commission) (numer rejestracyjny: 126 373 859).
 • Spółka Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.S. jest w pełni uprawniona do prowadzenia działalności w charakterze domu maklerskiego i ma licencję na prowadzenie takiej działalności, a ponadto podlega nadzorowi ze strony Tureckiej Rady ds. Rynków Kapitałowych (Capital Markets Board of Turkey). Numer licencji: G-042(405) (numer rejestracji handlowej: 228474).

Dlaczego ma to znaczenie: rynki finansowe odgrywają kluczową rolę w życiu każdego człowieka — bez nich nie mogłaby funkcjonować nowoczesna gospodarka. Wymagane jest, aby maklerzy i osoby świadczące usługi finansowe prowadzili działalność z uwzględnieniem najlepszego interesu konsumentów i wspierali rzetelność sektora usług finansowych. Licencja regulacyjna jest dowodem na to, że makler przestrzega zakresu ścisłych wymagań określonych przez odpowiedni lokalny organ regulacyjny lub inny organ regulacyjny, któremu podlega działalność danego maklera, w celu wspierania skutecznego, sprawiedliwego i uporządkowanego działania rynków finansowych. Ponadto dyrektor naczelny Saxo Bank ds. rynku walutowego jest członkiem Wspólnego Stałego Komitetu ds. Rynku Walutowego pod auspicjami Banku Anglii (Bank of England’s FX Joint Standing Committee), a także miał zaszczyt uczestniczyć w opracowaniu wersji roboczej i dokonaniu przeglądu niedawno opublikowanego Globalnego kodeksu postępowania w zakresie rynku walutowego (zob. http://www.globalfxc.org/). Miło nam poinformować, że Saxo Bank jest jedną z pierwszych instytucji finansowych na świecie, które oficjalnie podpisały oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania postanowień tego Kodeksu.

1. Jaka jest maksymalna dźwignia udostępniona klientom detalicznym w 2018 roku?

Rynek walutowy100:1
Indeksy CFD50:1
CFD na akcje10:1
Kontrakty terminowe futures CFD100:1

Dlaczego to jest ważne: istotne jest zbadanie i porównanie zależności pomiędzy dźwignią finansową a rentownością, z uwzględnieniem faktu, że wielkość dźwigni waha się zasadniczo pomiędzy maklerami. Saxo Bank podjął strategiczną decyzję, aby nie oferować klientom dźwigni finansowej, która naszym zdaniem ma nieodpowiedzialnie wysoki poziom. Transakcje walutowe i transakcje CFD mają wiele zalet, na przykład umożliwiają inwestorom zawieranie transakcji w pełnym globalnym cyklu makroekonomicznym oraz zabezpieczają ich ekspozycję rynkową elastyczny i skuteczny sposób. Jednak w przypadku nadmiernej dźwigni ryzyko związane z obrotem tymi produktami może przeważyć nad korzyściami. Odpowiedzialne ograniczenia dotyczące dźwigni mają kluczowe znaczenie dla ochrony konsumentów i pod tym względem interesy banku Saxo Bank są w pełni zgodne z interesami naszych klientów.


2. Jaki procent wolnego kapitału netto klienci wykorzystują jako depozyt zabezpieczający?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy24,4%
W poprzednim kwartale kalendarzowym24,0%

Uwaga: wartości te nie uwzględniają klientów White Label.

Dlaczego to jest ważne: wskazuje to, do jakiego stopnia wolumen klientów zależy od dźwigni; im niższy procent, tym mniejsze wykorzystanie dźwigni. Pomaga również wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim stopniu klienci korzystają z dźwigni u różnych maklerów. Saxo Bank zapewnia, że dźwignia oferowana klientom jest zgodna z dynamicznymi warunkami rynkowymi, uwzględniając poziomy zmienności i dostępność płynności, które od czasu do czasu mogą wymagać odpowiedzialnych ograniczeń w stosowaniu dźwigni, aby chronić naszych klientów przed niekorzystnymi warunkami rynkowymi.

Jak są dokonywane obliczenia: wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego / wolny kapitał netto. 

Uwaga: wolny kapitał netto = kapitał własny ogółem (aktywa zarządzane) pomniejszony o zabezpieczenie, które nie może być wykorzystane do finansowania pozycji, tzn. pełna wartość niektórych aktywów, takich jak akcje i obligacje, nie może zostać wykorzystana jako zabezpieczenie na pokrycie produktów w transakcjach zabezpieczonych depozytem. 


3. Jaki procent transakcji klienta obejmujących produkty w transakcjach zabezpieczonych depozytem nastąpił wskutek wymuszonego automatycznego zamknięcia ze względu na depozyt zabezpieczający i/lub realizacji obowiązkowych zleceń typu stop loss związanych z taką transakcją?

Uwaga: wymuszone zamknięcie pozycji definiuje się jako zamknięcie pozycji wynikające z ekspozycji konta przekraczającej wymagany depozyt zabezpieczający i NIE musi prowadzić do utraty całego salda konta.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy0,3%
W poprzednim kwartale kalendarzowym0,3%

Uwaga: wartości te nie uwzględniają klientów White Label.

Dlaczego to jest ważne: naszym zdaniem oferowanie zbyt wysokiej dźwigni, która nie jest zgodna z podstawowymi warunkami rynkowymi, jest nieodpowiedzialne. Wyjątkowo duża dźwignia prowadzi do zbyt szybkiego i zbyt częstego zamykania pozycji klientów, co sprawia, że są one nieopłacalne, nawet przy normalnych codziennych zmianach cen rynkowych. Przedwczesne zamknięcie powoduje, że klient zostaje pozbawiony możliwości odzyskania chwilowej straty wynikającej z krótkoterminowych anomalii rynkowych. Możliwe, że niektórzy maklerzy stosują obligatoryjne zlecenia typu stop loss związane z transakcjami jako dodatkowy sposób zmuszania klientów mających konta z nadmierną dźwignią do zamykania pozycji podczas normalnych ruchów na rynku. Innymi słowy, im niższy procent, tym mniej transakcji klienta kończy się koniecznością zamknięcia. Celem automatycznego zamknięcia ze względu na depozyt zabezpieczający i/lub obowiązkowego zlecenia typu stop loss powinna być ochrona klienta i maklera przed niestandardowym ruchem na rynku. Jeśli automatyczne zamknięcia ze względu na depozyt zabezpieczający i/lub obowiązkowe zlecenia typu stop loss występują zbyt często, wskazuje to, że dźwignia udostępniona klientowi lub stosowana przez niego może być nieodpowiednia lub że makler postępuje w taki sposób, aby nie zabezpieczać klienta przed utrwaleniem strat, gdy wystąpią (np. niewystarczająca wiedza lub pomoc w odpowiednim zarządzaniu ryzykiem).


4. Jaki jest średni czas relacji z Twoimi obecnymi klientami?

Ponad 4 lat

Dlaczego to jest ważne: wielkość ta podkreśla chęć i zdolność maklera do rozwijania bazy klientów, którzy są rentowni lub w inny sposób zadowoleni z wyników.

Uwaga: dotyczy wszystkich klientów prywatnych, którzy prowadzą transakcje dotyczące zarówno produktów gotówkowych, jak i zabezpieczonych. Wielu naszych klientów ma zestaw produktów giełdowych i pozagiełdowych (OTC), które łączą zalety zdywersyfikowanego portfela dzięki pomocy pośrednika oferującego skuteczne zabezpieczenia poprzez korzyści z zabezpieczeń opartych na wielu produktach w ramach jednego konta.

Proszę kliknąć tutaj, aby poinformować nas o tym, jakie inne informacje byłyby pomocne w celu podjęcia bardziej świadomej decyzji dotyczącej wyboru maklera wspierającego Państwa potrzeby w zakresie inwestowania i przeprowadzania transakcji.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.