Klíčové týdenní tržní události od Barbary O'Donnell

Klíčové týdenní tržní události od Barbary O'Donnell

Barbara O'Donnell
Relationship Manager

Podívejte se na klíčové tržní události, které tento týden hýbou finančními trhy.

Vyloučení odpovědnosti

Nezávislý investiční výzkum

Tento investiční výzkum nebyl připraven v souladu s právními požadavky navrženými tak, aby podporovaly nezávislost investičního výzkumu. Dále není předmětem žádného zákazu obchodovat před šířením investičního výzkumu. Saxo Bank, jejích přidružené společnosti nebo zaměstnanci, mohou pro (osoby ze seznamu) vykonávat služby, vyhledávat obchod, držet dlouhé nebo krátké pozice v, nebo jinak mít zájem o investice (včetně derivátů), jakéhokoli zde zmíněného emitenta.

Žádná informace zde obsažená nepředstavuje nabídku (nebo žádost o nabídku) k nákupu nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoli investice nebo účasti na jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tento materiál je vytvářen pouze pro marketingové a/nebo informační účely a Saxo Bank A/S a její vlastníci, dceřiné společnosti a přidružené společnosti jednající přímo či prostřednictvím poboček ("Saxo Bank") neposkytují žádné záruky a nepřevzaly žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací zde. Při poskytování tohoto materiálu Saxo Bank nezohlednila žádné konkrétní investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky jakéhokoli konkrétního příjemce a nic zde uvedeného není zamýšleno jako doporučení pro jakéhokoli příjemce investovat nebo se zbavit akcii způsobem a Saxo Bank nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou nějaký příjemce utrpí obchodováním v souladu s vnímaným doporučením. Všechny investice představují riziko a mohou vést jak k ziskům, tak k ztrátám. Zejména investice do pákových produktů, jako jsou mimo jiné zahraniční směna, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty se mohou pohybovat jak násilně, tak rychle. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se se svými finančními poradci, aby pochopili zahrnutá rizika a zajistili vhodnost své situace před provedením jakékoli investice, vyčlenění nebo vstupem do jakékoli transakce.

Jakákoli zmínka zde, pokud vůbec, o jakémkoli riziku nemusí být a neměla by být považována za ani úplné zveřejnění rizik ani úplný popis takových rizik. Jakýkoli názor může být osobní pro autora a nemusí odrážet názor Saxo Bank a všechny názory se mohou měnit bez předchozího či následného upozornění.

65% účtů retailových investorů končí při obchodování s tímto poskytovatelem ve ztrátě. Před obchodováním těchto produktů byste měli zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.