Rozšířené informace

Saxo Bank je přesvědčena, že otevřenost a transparentnost doplněné naprostým sladěním zájmů poskytovatelů a klientů představují jedinečnou příležitost k rozlišení jednotlivých účastníků, kteří usnadňují přístup na trh. Protože má Saxo Bank zájem prokázat, jak jí záleží na podpoře integrity a důvěry ve finančním odvětví, iniciativně zveřejňuje podrobné informace jako prostředek k prohloubení důvěry klientů a usnadnění jejich maximálně informovaného rozhodnutí při volbě kvalitního partnera.

Zveřejnění informací přichází v době zvýšeného dohledu nad makléři, především v oblasti regulačních požadavků, a navazuje na doporučení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Orgánu Spojeného království pro obchodní chování za účelem poskytnutí dodatečných informací jako způsobu zvýšení ochrany investorů formou omezení rizik produktů FX a CFD pro retailové investory.

Poskytnuté informace vycházejí ze souhrnných dat celé skupiny Saxo Bank Group za posledních 12 měsíců a předchozí kalendářní čtvrtletí.

1. Jaký je průměrný procentní podíl pomyslné expozice, kterou zajišťujete jako celkovou tržní rizikovou pozici?

FX celkově za rok 2018*99,6 %
Indexy CFD za rok 201898,1 %

* Zahrnuje hlavní obchodní činnost FX Spot & Forward Skupiny Saxo Bank kromě obchodů Prime DMA.

Proč je to důležité: Popisuje průměrnou částku čisté expozice klienta, která je v plné výši zajištěna kdykoliv během obchodního dne, a to buď interně sladěním protikladných zájmů různých klientů, nebo externě s trhem. Čím vyšší je procento, tím menší je potenciální konflikt zájmů, ve kterém se může octnout broker, když koná jako protistrana vůči svým klientům.  Odpovědný broker by neměl brát v potaz ziskovost klienta při určování zajišťovací strategie.


2. Jaký je váš čistý příjem a jak lze čistý příjem srovnat s celkovými klientskými prostředky pod správou?

Příjmy společnosti Saxo v roce 2018 dosahovaly částky 370 mil. EUR (2,7 mld. DKK), což představuje pouze 2,4 % příjmů v poměru ke klientským prostředkům pod správou.

Proč je to důležité:  Čím je procentuální poměr nižší, tím je pravděpodobnější, že broker vytvoří prostředí, které podporuje návyky odpovědného obchodování a péči o úspěch klientů. Kromě toho je důležité prozkoumat a srovnat vztah mezi finanční pákou a ziskovostí, vzhledem k tomu, že společnost Saxo učinila strategické rozhodnutí nenabízet klientům nic, co by sama pokládala za neodpovědně vysokou finanční páku. Zaručujeme, že finanční páka nabízená klientům je v souladu s dynamickými tržními podmínkami, pokud se jedná o úrovně volatility a dostupnost likvidity, což si v určitých momentech může vyžádat odpovědné omezení finanční páky za účelem ochrany klientů před nepříznivými tržními podmínkami. 


3. Jaké jsou vaše stávající prostředky pod správou a jaký byl vývoj klientských prostředků pod správou během posledních 5 let?

Stávající prostředky pod správou společnosti Saxo dosahují výšky přibližně 16,0 mld. EUR (120 mld. DKK) a během posledních pěti let jsme zaznamenali zdvojnásobení tohoto číselného údaje s roční průměrnou mírou zvýšení přibližně 25 % meziročně.

Proč je to důležité: Prostředky pod správou se obecně mění podle toku peněz k brokerovi a od něj. K výkyvům také dochází na základě změn hodnoty základních investic na účtech klientů. Nárůst prostředků pod správou prokazuje, že spotřebitelé důvěřují brokerovi, pokud se jedná o jejich finanční prostředky, a také podtrhuje snahu a schopnost brokera pečovat o klientskou základnu, která je zisková nebo jiným způsobem spokojená s výkonem brokera.


4. Držíte vy nebo některá související společnost skupiny proprietární pozice? 

Ne

Proč je to důležité: Proprietární obchodování (obchodování na vlastní účet) představuje konflikt zájmů, ve kterém se může octnout broker, když koná jako protistrana vůči svým klientům. Může se jednat kromě jiného o zneužití příkazů, pozic a dalších informací klienta spolu se zvýšením sumy rizika na rozvaze, které by mohlo vést ke ztrátě zabezpečení finančních prostředků klienta, pokud dojde k selhání brokera.


5. Činíte vy nebo některá související společnost skupiny rozhodnutí o provedení zajištění na základě obchodního chování klienta nebo ziskovosti účtu?

Ne

Proč je to důležité:  Obchodní chování klienta ani ziskovost účtu by neměly být faktorem, od kterého je odvozena zajišťovací strategie brokera.


6. Dostáváte vy nebo některá související společnost skupiny nějakou formu podílu na zisku/ztrátě od protistrany devizového zajištění související se ziskem/ztrátou poobchodní pozice z objemu, který jste u ní zajišťovali?

Ne

Proč je to důležité: Odpovědný broker by neměl ani porušovat žádné nařízení omezující platby za tok příkazů, ani se skrývat za neprůhlednými nezveřejněnými vztahy třetích stran, v jejichž důsledku broker nepřímo profituje z držení pozice na základě obchodní činnosti svého klienta.

1. U kterých obchodních protistran umísťujete kolaterál na podporu realizace hedgeových obchodů s cílem vyrovnat tržní riziko vyplývající z obchodů, ve kterých jste příkazcem vzhledem k vašim klientům?

Ze 100 % jde o banky, kterým byla udělena licence v EU a USA
Citibank N.A
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Poznámka: Dceřiné společnosti Skupiny Saxo Bank zajištují veškeré obchody klientů 1:1 u společnosti Saxo Bank A/S jako protistrany. Tato banka má evropskou licenci. Přístup na trh a zdroje likvidity společnosti Saxo Bank jsou samozřejmě mimořádně komplexní a zahrnují mnohem více než seznam výše uvedených společností. Jedná se však o instituce, se kterými má Saxo Bank zajištěno riziko selhání protistrany, což je podstatné.

Proč je to důležité: Při výběru zajišťovací protistrany by měl broker zvolit důvěryhodné a řádně licencované instituce. Je důležité, aby klienti rozuměli rizikům obchodování s produkty s finanční pákou, jakož i riziku brokera, se kterým obchodují. Klienti by si měli být vědomi možnosti, že souhrnné klientské zisky (pokud je broker zajistí proti rizikové protistraně) by mohly vést ke ztrátě zabezpečení finančních prostředků klienta, pakliže dojde k selhání brokera v důsledku toho, že protistrana nedodrží finanční závazky zajištěného obchodu.


2. Jaký je váš poměr celkového kapitálu za poslední 3 roky?

201835,0 %
201722,7 %
201619,5 %

Poznámka: Celková potřeba solventnosti a požadavek na ochrannou rezervu je pro Skupinu Saxo Bank 13,9 % (4. kvartál 2018).

Proč je to důležité: To Ukazuje finanční sílu neboli solventnost brokera. Je třeba vědět, jak je pravděpodobné, že bude daný broker i nadále fungovat a bude schopen dostát finančním závazkům v obchodech s klienty. Kromě toho podléhá Saxo Bank A/S jako banka s evropskou licencí důkladnějším regulačním kontrolám a vyšším požadavkům na solventnost než brokeři, kteří nepotřebují úplnou bankovní licenci.


3. Jaký je váš ukazatel krytí likvidity za poslední 3 roky?

2018195,9 %
2017182,1 %
2016146,7 %

Poznámka: Pro srovnání uvádíme, že zákonný požadavek je 100 %.

Proč je to důležité: Ukazatel krytí likvidity potvrzuje – na rozdíl od kapitálové solventnosti, která prokazuje finanční sílu brokera a jeho schopnost absorbovat nečekané ztráty – schopnost brokera dostát platebním závazkům v době jejich splatnosti. To může být důležité v případě nepříznivých tržních podmínek, které mohou vyústit v požadavek dodatečného zajištění od obchodujících protistran nebo burz nebo v potřebu rozsáhlejších výplat nebo výběrů. Je důležité, aby klienti věděli, že finanční prostředky, které složili u svého brokera, nejsou žádným způsobem vázané tak, že by je nebylo možné kdykoliv vybrat.


4. Které regulační licence držíte celosvětově?

 • Saxo Bank A/S má sídlo v Dánsku jako licencovaná banka (licenční číslo 1149) a je regulována – společně se společnostmi Saxo Bank A/S Itálie, Saxo Bank A/S Česká republika, Saxo Bank A/S Nizozemsko – Dánským úřadem pro dohled nad finančními službami.
 • Saxo Capital Markets UK Limited je autorizována a regulována FCA (Financial Conduct Authority) (referenční číslo podniku 551422).
 • BG SAXO Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. is licensed by Italian Market Authority – Consob (Albo SIM - Registration Number: 296).
 • Saxo Bank A/S Česká republika je registrována Českou národní bankou (registrační číslo 28949587).
 • Saxo Bank A/S Nizozemsko je registrována Nizozemskou centrální bankou (registrační číslo 34357130).
 • Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapur je držitelem licence poskytovatele tržních kapitálových služeb a výlučného finančního poradce a dozoruje ji Peněžní orgán Singapuru. Co. (registrační číslo 200601141M).
 • Saxo Bank (Švýcarsko) Ltd. (UID-Register Number CHE-106.787.764) is a licensed bank regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA.
 • Saxo Banque, francouzská pobočka společnosti BinckBank N.V. (registrační číslo: 495 193 849 R.C.S Paris), podléhá regulaci ze strany úřadů ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a AMF (Autorité des marchés financiers).
 • Saxo Bank Abú Zabí A/S je držitelem licence Centrální banky Spojených arabských emirátů (licenční číslo CN-1747174).
 • Saxo Bank Dubaj Ltd je držitelem licence Dubajského úřadu pro finanční služby jako společnost poskytující finanční služby kategorie 4 (registrační číslo CL0820).
 • Saxo Bank FX K.K. je držitelem licence udělené Japonským orgánem pro finanční služby (registrační číslo 239).
 • Saxo Capital Markets Jižní Afrika (PTY) Ltd. je registrována Radou pro finanční služby (registrační číslo 40983).
 • Saxo Capital Markets Hongkong Ltd. je registrována Komisí pro cenné papíry a futures Hongkongu (registrační číslo 1395901).
 • Saxo Capital Markets (Austrálie) Pty. Ltd. je registrována Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC) (registrační číslo 126 373 859).

Proč je to důležité: Finanční trhy hrají zásadní roli v našich životech a bez nich by moderní hospodářství nefungovalo. Regulovaní brokeři i jednotlivé osoby nabízející finanční služby musejí podnikat se zřetelem na nejlepší zájem spotřebitelů a dbát na integritu odvětví finančních služeb. Regulační licence osvědčuje, že broker dodržuje a splňuje řadu přísných požadavků stanovených místním regulačním orgánem nebo jiným regulačním orgánem, pod kterým působí, v zájmu podpory efektivního, spravedlivého a řádného fungování finančních trhů. Kromě toho je Globální vedoucí devizové oddělení společnosti Saxo Bank členem Společného stálého výboru pro devizy (FX) Anglické národní banky (Bank of England) a je hrdý na to, že se mohl podílet na přípravě návrhu a posuzování nedávno zavedeného Globálního kodexu chování v devizové oblasti (viz http://www.globalfxc.org/). Saxo Bank je poctěna tím, že byla jednou z prvních institucí na světě, které formálně podepsaly prohlášení o závazném dodržování uvedeného kodexu.

1. Jaká je maximální finanční páka, která byla k dispozici retailovým klientům v roce 2018?

FX100 : 1
Indexy CFD50 : 1
Akcie CFD10 : 1
Futures CFD100 : 1

Proč je tato informace důležitá: Je důležité prozkoumat a porovnat vztah mezi finanční pákou a ziskovostí, vzhledem k tomu, že výška finanční páky se u jednotlivých makléřů podstatně liší. Společnost Saxo učinila strategické rozhodnutí, že nebude klientům nabízet nic, co by sama pokládala za neodpovědně vysokou finanční páku. Obchodování s produkty FX a CFD přináší početné výhody, například umožňuje investorům obchodovat v úplném globálním makrocyklu a pružně a efektivně zajišťovat jejich tržní expozici. Avšak při nadměrné finanční páce mohou rizika obchodování s těmito produkty převážit výhody. Odpovědné limity na finanční páku jsou proto klíčové pro ochranu spotřebitele a v tomto směru jsou zájmy společnosti Saxo v naprostém souladu se zájmy jejích klientů.


2. Jaký procentní podíl volného vlastního kapitálu klienti využívají jako marže?

Za posledních 12 měsíců24,4 %
V předchozím kalendářním čtvrtletí24,0 %

Poznámka: Z tohoto ukazatele jsou vyloučeni klienti „white label“.

Proč je tato informace důležitá: Ukazuje, do jaké míry je objem klienta založen na finanční páce. Čím je procentní podíl nižší, tím nižší páka se využívá. Rovněž vysvětluje, jak a do jaké míry klienti používají finanční páku u různých makléřů. Společnost Saxo dbá na to, aby byla finanční páka nabízená klientům v souladu s dynamickými tržními podmínkami, pokud se jedná o úrovně volatility a dostupnost likvidity, což může v určitých momentech vyžadovat odpovědné omezení finanční páky za účelem ochrany našich klientů před nepříznivými tržními podmínkami.

Jak se vypočítá: Požadavek marže / NetFreeEquity. 

Poznámka: NetFreeEquity = Celková výše vlastního kapitálu (spravovaná aktiva) minus zajištění, které nelze použít k financovaní pozic, tj. některá aktiva, jako jsou akcie a dluhopisy, neumožňují využití celé hodnoty jako zajištění pro pokrytí produktů obchodování s marží. 


3. Jaký byl procentní podíl uskutečněných obchodů klientů v oblasti produktů obchodování s marží z důvodu vynuceného automatického uzavření marže a/nebo provedení mandatorních příkazů typu stop-loss souvisejících s obchodováním?

Poznámka: Vynucené uzavření je definováno jako uzavření pozice vyplývající z expozice účtu, která překračuje požadovanou udržovací marži a NEMUSÍ nutně vést ke ztrátě celého zůstatku účtu.

Za posledních 12 měsíců0,3 %
V předchozím kalendářním čtvrtletí0,3 %

Poznámka: Z tohoto ukazatele jsou vyloučeni klienti „white label“.

Proč je tato informace důležitá: Nabízení nadměrné finanční páky, která není v souladu se základními tržními podmínkami, pokládáme za neodpovědné. Extrémní finanční páka vede k příliš rychlému uzavření pozic klientů a příliš časté ziskovosti, dokonce s normálními denními pohyby tržní ceny. Předčasné uzavření znamená, že je klient zbaven možnosti nahradit bezprostřední ztrátu způsobenou krátkodobými tržními anomáliemi. Je možné, že někteří makléři používají mandatorní příkazy typu stop-loss související s obchodováním jako dodatečný způsob, jak přinutit klienty k likvidaci pozic při normálních tržních pohybech na účtech s nadměrnou finanční pákou. To znamená, že čím je nižší procentní podíl, tím méně obchodů klientů je nuceno k likvidaci. Účelem automatického uzavření marže a/nebo mandatorních příkazů typu stop-loss souvisejících s obchodováním by měla být ochrana klienta a makléře před abnormálními tržními pohyby. Pokud k automatickému uzavírání marže a/nebo mandatorním příkazům typu stop-loss souvisejícím s obchodováním dochází příliš často, znamená to, že finanční páka, kterou mají klienti k dispozici nebo kterou využívají, patrně není přiměřená nebo že se daný makléř chová tak, že nechrání klienty před krystalizujícími ztrátami v momentu, kdy k nim skutečně dochází (např. nedostatečné vzdělání nebo pomoc v oblasti přiměřeného řízení rizik).


4. Jaké je průměrné trvání vaší stávající klientské základny?

Více než 4 let.

Proč je tato informace důležitá: Tento ukazatel podtrhuje snahu a schopnost makléře pečovat o klientskou základnu, která je zisková nebo jiným způsobem spokojená s výkonem makléře.

Poznámka: To zahrnuje veškeré soukromé obchodování klientů s hotovostními produkty i produkty s marží. Mnozí naši klienti drží mix produktů kótovaných na burze a mimoburzovních produktů (OTC), což podporuje výhody diverzifikovaného portfolia s pomocníkem, který nabízí efektivnost zajištění prostřednictvím výhody křížového dozajištění různých produktů na jednom účtu.

Klikněte sem a řekněte nám, které další informace byste uvítali, abyste při volbě makléře, od něhož očekáváte pomoc při svých investicích a obchodech, mohli učinit skutečně informované rozhodnutí.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.