Podrobné informace

Saxo Bank je přesvědčena, že otevřenost a transparentnost doplněné naprostým sladěním zájmů poskytovatelů a klientů představují jedinečnou příležitost k rozlišení jednotlivých účastníků, kteří usnadňují přístup na trh. Protože má Saxo Bank zájem prokázat, jak jí záleží na podpoře integrity a důvěry ve finančním odvětví, iniciativně zveřejňuje podrobné informace jako prostředek k prohloubení důvěry klientů a usnadnění jejich maximálně informovaného rozhodnutí při volbě pomocníka.

Zveřejnění informací přichází v době zvýšeného dohledu nad makléři, především v oblasti regulačních požadavků, a navazuje na doporučení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Orgánu Spojeného království pro obchodní chování za účelem poskytnutí dodatečných informací jako způsobu zvýšení ochrany investorů formou omezení rizik produktů FX a CFD pro retailové investory.

Poskytnuté informace vycházejí ze souhrnných dat celé skupiny Saxo Bank Group za posledních 12 měsíců a předchozí kalendářní čtvrtletí.

1. Jaký je průměrný procentní podíl pomyslné expozice, kterou zajišťujete jako celkovou tržní rizikovou pozici?

FX celkově v předchozím kalendářním čtvrtletí*98,9 %
Indexy CFD v předchozím kalendářním čtvrtletí99,2 %

* Skupina Saxo Bank Group, FX Spot & Forward, kromě Prime DMA.

Proč je tato informace důležitá: Popisuje průměrnou částku čisté expozice klienta, která je v plné výši zajištěna kdykoliv během obchodního dne, a to buď interně sladěním protikladných zájmů různých klientů, nebo externě s trhem. Čím je procentní podíl vyšší, tím je nižší možný konflikt zájmů makléře, v případě, že koná jako příkazce oproti svému klientovi. Odpovědný makléř by neměl brát v potaz ziskovost klienta při určování strategie zajištění.


2. Jaký je váš čistý příjem a jak lze čistý příjem srovnat s celkovými spravovanými aktivy klientů?

Příjmy společnosti Saxo v roce 2017 dosahovaly částky 400 mil. EUR (3 mld. DKK), což představuje pouze 2,5 % příjmů v poměru ke spravovaným aktivům klienta.

Proč je tato informace důležitá: Čím je procentuální poměr nižší, tím je pravděpodobnější, že makléř vytvoří prostředí, které podporuje návyky odpovědného obchodování a péči o úspěch klientů. Kromě toho je důležité prozkoumat a srovnat vztah mezi finanční pákou a ziskovostí, vzhledem k tomu, že společnost Saxo učinila strategické rozhodnutí nenabízet klientům nic, co by sama pokládala za neodpovědně vysokou finanční páku. Zaručujeme, že finanční páka nabízená klientům je v souladu s dynamickými tržními podmínkami, pokud se jedná o úrovně volatility a dostupnost likvidity, což si v určitých momentech může vyžádat odpovědné omezení finanční páky za účelem ochrany klientů před nepříznivými tržními podmínkami. 


3. Jaká jsou vaše stávající spravovaná aktiva a jaký byl vývoj spravovaných aktiv klientů během posledních 5 let?

Stávající spravovaná aktiva společnosti Saxo dosahují výšky přibližně 15,0 mld. EUR (112 mld. DKK) a během posledních pěti let jsme zaznamenali zdvojnásobení tohoto číselného údaje s roční průměrnou mírou zvýšení přibližně 25 % meziročně. 

Proč je tato informace důležitá: Spravované příjmy se obecně mění podle toku peněz k makléři a od něj. K výkyvům také dochází na základě změn hodnoty základních investic na účtech klientů. Zvyšování spravovaných aktiv prokazuje, že spotřebitelé důvěřují makléři, pokud se jedná o jejich finanční prostředky, a také podtrhuje snahu a schopnost makléře pečovat o klientskou základnu, která je zisková nebo jiným způsobem spokojená s výkonem makléře.


4. Držíte vy nebo některá související společnost skupiny proprietární pozice? 

Ne.

Proč je tato informace důležitá: Proprietární obchodování představuje konflikt zájmů, ve kterém se může octnout makléř, když koná jako příkazce oproti svým klientům. Může se jednat kromě jiného o zneužití příkazů, pozic a dalších informací klienta spolu se zvýšením sumy rizika na rozvaze, které by mohlo vést ke ztrátě zabezpečení finančních prostředků klienta, pokud dojde k selhání makléře.


5. Činíte vy nebo některá související společnost skupiny rozhodnutí o provedení zajištění na základě obchodního chování klienta nebo ziskovosti účtu?

Ne.

Proč je tato informace důležitá: Obchodní chování klienta ani ziskovost účtu by neměly být faktorem, od kterého je odvozena zajišťovací strategie makléře.


6. Dostáváte vy nebo některá související společnost skupiny nějakou formu podílu na zisku/ztrátě od protistrany devizového zajištění související se ziskem/ztrátou poobchodní pozice z objemu, který jste u ní zajišťovali?

Ne.

Proč je tato informace důležitá: Odpovědný makléř by neměl porušovat žádné nařízení omezující platby za tok příkazů, ani se skrývat za neprůhlednými nezveřejněnými vztahy třetích stran, v jejichž důsledku makléř nepřímo profituje z držení pozice na základě obchodní činnosti svého klienta.

1. U kterých obchodních protistran umísťujete kolaterál na podporu realizace hedgeových obchodů s cílem vyrovnat tržní riziko vyplývající z obchodů, ve kterých jste příkazcem vzhledem k vašim klientům?

100 % bank, kterým byla udělena licence v EU a USA:
Citibank N.A
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Poznámka: Pobočky skupiny Saxo Bank Group zajišťují všechny obchody klientů v poměru 1 : 1 u společnosti Saxo Bank A/S jako protistrany a banky s evropskou licencí. Přístup na trh a zdroje likvidity společnosti Saxo Bank jsou samozřejmě mimořádně komplexní a v dostatečné míře přesahují výše uvedené společnosti. Jedná se však o instituce, se kterými má Saxo Bank riziko selhání protistrany, což je nejdůležitější.

Proč je tato informace důležitá: Při výběru zajišťovací protistrany by měl makléř zvolit důvěryhodné a řádně licencované instituce. Je důležité, aby klienti rozuměli rizikům obchodování s produkty s finanční pákou, jakož i riziku makléře, se kterým obchodují. Klienti by si měli být vědomi možnosti, že souhrnné klientské zisky (pokud je makléř zajistí proti rizikové protistraně) by mohly vést ke ztrátě zabezpečení finančních prostředků klienta, pakliže dojde k selhání makléře v důsledku toho, že protistrana nedodrží finanční závazky zajištěného obchodu.


2. Jaký je váš poměr celkového kapitálu za poslední 3 roky?

201835,0%
201722,7 %
201619,5 %

Note: The total solvency need and buffer requirement for the Saxo Bank Group is 13.9% (Q4 2018).

Proč je tato informace důležitá: Ukazuje finanční sílu, neboli solventnost, makléře. Je důležité rozumět tomu, jaká je pravděpodobnost, že makléř setrvá v dané oblasti podnikání, a tedy bude schopen dostát svým finančním závazkům souvisejícím s obchody s klienty. Navíc je společnost Saxo Bank A/S, jako banka s evropskou licencí, pod větším regulačním dohledem a musí splňovat přísnější požadavky na solventnost než makléři, kteří nepodnikají na základě úplné bankovní licence.


3. Jaký je váš ukazatel krytí likvidity za poslední 3 roky?

2018195,9 %
2017182,1 %
2016146,7 %

Note: This compares to a legal requirement of 100%.

Proč je tato informace důležitá: Ukazatel krytí likvidity potvrzuje – na rozdíl od kapitálové solventnosti, která prokazuje finanční sílu makléře a jeho schopnost absorbovat nečekané ztráty – schopnost makléře dostát platebním závazkům v době jejich splatnosti. To může být důležité v případe nepříznivých tržních podmínek, které mohou vyústit v požadavek dodatečného zajištění od obchodujících protistran nebo burz, nebo v potřebu rozsáhlejších výplat nebo výběrů. Je důležité, aby klienti věděli, že finanční prostředky, které složili u svého makléře, nejsou žádným způsobem vázané tak, že by je nebylo možné kdykoliv vybrat.4. Které regulační licence držíte celosvětově?

 • Saxo Bank A/S sídlí v Dánsku jako licencovaná banka (licenční číslo 1149) a je regulována – společně se společnostmi Saxo Bank A/S Itálie, Saxo Bank A/S Česká republika, Saxo Bank A/S Nizozemsko – Dánským úřadem pro dohled nad finančními službami.
 • Saxo Capital Markets UK Limited je povolena a regulována Úřadem pro finanční chování (Financial Conduct Authority) (referenční číslo podniku 551422).
 • Saxo Bank A/S Itálie je registrována Italskou centrální bankou (registrační číslo 5720).
 • Saxo Bank A/S Česká republika je registrována Českou národní bankou (registrační číslo 28949587).
 • Saxo Bank A/S Nizozemsko je registrována Nizozemskou centrální bankou (registrační číslo 34357130).
 • Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapur je držitelem licence poskytovatele tržních kapitálových služeb a výlučného finančního poradce a dozoruje ji Peněžní orgán Singapuru (registrační číslo společnosti 200601141M).
 • Saxo Bank (Švýcarsko) AG je licencovanou bankou regulovanou Federální švýcarskou bankovní komisí (registrační číslo CH-660-0511991-1).
 • Saxo Banque (Francie) SAS je držitelem licence pro úvěrovou instituci Francouzské národní banky (registrační číslo 483632501 R.C.S. Paříž).
 • Saxo Bank Abú Zabí A/S je držitelem licence Centrální banky Spojených arabských emirátů (licenční číslo CN-1747174).
 • Saxo Bank Dubaj Ltd je držitelem licence Dubajského úřadu pro finanční služby jako společnost poskytující finanční služby kategorie 4 (registrační číslo CL0820).
 • Saxo Bank Securities Ltd. je držitelem licence udělené Japonským orgánem pro finanční služby (číslo registrace 239).
 • Saxo Capital Markets Jižní Afrika (PTY) Ltd. je registrována Radou pro finanční služby (registrační číslo 40983).
 • Saxo Capital Markets Hongkong Ltd. je registrována Komisí pro cenné papíry a futures Hongkongu (registrační číslo 1395901).
 • Saxo Privatbank A/S je držitelem bankovní licence Dánského úřadu pro dohled nad finančními službami (registrační číslo 9695).
 • Saxo Capital Markets (Austrálie) Pty. Ltd je registrována Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC) (registrační číslo 126 373 859).
 • Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.S. je plně autorizovanou a licencovanou makléřskou institucí regulovanou Tureckou radou pro kapitálové trhy (CMBT). Licenční č. G-042(405) (obchodní registrační číslo 228474).

Proč je tato informace důležitá: Finanční trhy hrají zásadní roli v životě každého z nás a bez nich by moderní hospodářství nefungovalo. Regulovaní makléři i jednotlivé osoby nabízející finanční služby musejí podnikat se zřetelem na nejlepší zájem spotřebitelů a dbát na integritu odvětví finančních služeb. Regulační licence osvědčuje, že makléř dodržuje a splňuje řadu přísných požadavků stanovených místním regulačním orgánem nebo jiným regulačním orgánem, pod kterým působí, v zájmu podpory efektivního, spravedlivého a řádného fungování finančních trhů. Kromě toho je globální vedoucí devizového oddělení společnosti Saxo Bank členem Společného stálého výboru pro devizy (FX) Anglické národní banky (Bank of England) a je hrdý na to, že se mohl podílet na přípravě návrhu a posuzování nedávno zavedeného Globálního kodexu chování v devizové oblasti (viz http://www.globalfxc.org/). Saxo Bank je poctěna tím, že byla jednou z prvních institucí na světe, které formálně podepsaly prohlášení o závazném dodržování uvedeného kodexu.

1. Jaká je maximální finanční páka, která byla k dispozici retailovým klientům v roce 2018?

FX100 : 1
Indexy CFD50 : 1
Akcie CFD10 : 1
Futures CFD100 : 1

Proč je tato informace důležitá: Je důležité prozkoumat a porovnat vztah mezi finanční pákou a ziskovostí, vzhledem k tomu, že výška finanční páky se u jednotlivých makléřů podstatně liší. Společnost Saxo učinila strategické rozhodnutí, že nebude klientům nabízet nic, co by sama pokládala za neodpovědně vysokou finanční páku. Obchodování s produkty FX a CFD přináší početné výhody, například umožňuje investorům obchodovat v úplném globálním makrocyklu a pružně a efektivně zajišťovat jejich tržní expozici. Avšak při nadměrné finanční páce mohou rizika obchodování s těmito produkty převážit výhody. Odpovědné limity na finanční páku jsou proto klíčové pro ochranu spotřebitele a v tomto směru jsou zájmy společnosti Saxo v naprostém souladu se zájmy jejích klientů.2. Jaký procentní podíl volného vlastního kapitálu klienti využívají jako marže?

Za posledních 12 měsíců24,7 %
V předchozím kalendářním čtvrtletí24,1 %

Poznámka: Z tohoto ukazatele jsou vyloučeni klienti „white label“.

Proč je tato informace důležitá: Ukazuje, do jaké míry je objem klienta založen na finanční páce. Čím je procentní podíl nižší, tím nižší páka se využívá. Rovněž vysvětluje, jak a do jaké míry klienti používají finanční páku u různých makléřů. Společnost Saxo dbá na to, aby byla finanční páka nabízená klientům v souladu s dynamickými tržními podmínkami, pokud se jedná o úrovně volatility a dostupnost likvidity, což může v určitých momentech vyžadovat odpovědné omezení finanční páky za účelem ochrany našich klientů před nepříznivými tržními podmínkami.

Jak se vypočítá: Požadavek marže / NetFreeEquity. 

Poznámka: NetFreeEquity = Celková výše vlastního kapitálu (spravovaná aktiva) minus zajištění, které nelze použít k financovaní pozic, tj. některá aktiva, jako jsou akcie a dluhopisy, neumožňují využití celé hodnoty jako zajištění pro pokrytí produktů obchodování s marží. 3. Jaký byl procentní podíl uskutečněných obchodů klientů v oblasti produktů obchodování s marží z důvodu vynuceného automatického uzavření marže a/nebo provedení mandatorních příkazů typu stop-loss souvisejících s obchodováním?

Poznámka: Vynucené uzavření je definováno jako uzavření pozice vyplývající z expozice účtu, která překračuje požadovanou udržovací marži a NEMUSÍ nutně vést ke ztrátě celého zůstatku účtu.

Za posledních 12 měsíců0,2 %
V předchozím kalendářním čtvrtletí0,3 %

Poznámka: Z tohoto ukazatele jsou vyloučeni klienti „white label“.

Proč je tato informace důležitá: Nabízení nadměrné finanční páky, která není v souladu se základními tržními podmínkami, pokládáme za neodpovědné. Extrémní finanční páka vede k příliš rychlému uzavření pozic klientů a příliš časté ziskovosti, dokonce s normálními denními pohyby tržní ceny. Předčasné uzavření znamená, že je klient zbaven možnosti nahradit bezprostřední ztrátu způsobenou krátkodobými tržními anomáliemi. Je možné, že někteří makléři používají mandatorní příkazy typu stop-loss související s obchodováním jako dodatečný způsob, jak přinutit klienty k likvidaci pozic při normálních tržních pohybech na účtech s nadměrnou finanční pákou. To znamená, že čím je nižší procentní podíl, tím méně obchodů klientů je nuceno k likvidaci. Účelem automatického uzavření marže a/nebo mandatorních příkazů typu stop-loss souvisejících s obchodováním by měla být ochrana klienta a makléře před abnormálními tržními pohyby. Pokud k automatickému uzavírání marže a/nebo mandatorním příkazům typu stop-loss souvisejícím s obchodováním dochází příliš často, znamená to, že finanční páka, kterou mají klienti k dispozici nebo kterou využívají, patrně není přiměřená nebo že se daný makléř chová tak, že nechrání klienty před krystalizujícími ztrátami v momentu, kdy k nim skutečně dochází (např. nedostatečné vzdělání nebo pomoc v oblasti přiměřeného řízení rizik).


4. Jaké je průměrné trvání vaší stávající klientské základny?

Více než 4 let.

Proč je tato informace důležitá: Tento ukazatel podtrhuje snahu a schopnost makléře pečovat o klientskou základnu, která je zisková nebo jiným způsobem spokojená s výkonem makléře.

Poznámka: To zahrnuje veškeré soukromé obchodování klientů s hotovostními produkty i produkty s marží. Mnozí naši klienti drží mix produktů kótovaných na burze a mimoburzovních produktů (OTC), což podporuje výhody diverzifikovaného portfolia s pomocníkem, který nabízí efektivnost zajištění prostřednictvím výhody křížového dozajištění různých produktů na jednom účtu.

Klikněte sem a řekněte nám, které další informace byste uvítali, abyste při volbě makléře, od něhož očekáváte pomoc při svých investicích a obchodech, mohli učinit skutečně informované rozhodnutí.