Späť
Details Cookies
Slovenská republika
Dôležité informácie o maržových produktoch

CFD predstavujú komplexný nástroj a prinášajú riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku páky. Na 70 % účtov retailových investorov dochádza pri obchodovaní s CFD prostredníctvom tejto spoločnosti k finančným stratám. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD, FX či iné naše produkty fungujú, a či si môžete dovoliť také vysoké riziko straty peňazí.

Pravidlá používania súborov cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám ponúkla lepší zážitok z prehliadania tým, že umožní, optimalizuje a analyzuje činnosť stránok. Zároveň vám prostredníctvom týchto súborov ponúka prispôsobený reklamný obsah a umožňuje vám pripojiť sa k sociálnym médiám. Výberom možnosti Prijať všetko vyjadrujete súhlas s použitím súborov cookie a súvisiacim spracovaním osobných údajov. Ak chcete spravovať svoje predvoľby súhlasu, vyberte možnosť Spravovať súhlas. Na stránke pravidiel používania súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť svoje predvoľby alebo odvolať svoj súhlas. Pozrite si naše pravidlá používania súborov cookiepravidlá ochrany osobných údajov.

Zobraziť právne menu

SaxoSelect - vylúčenie zodpovednosti

Saxo Bank A/S (ďalej len „Saxo Bank“) nedáva žiadne vyhlásenie ani záruku, pokiaľ ide o skutočnú výkonnosť obchodov uskutočnených v mene investora prostredníctvom služby SaxoSelect. Saxo Bank vykonáva automaticky v mene investora obchody, ktoré zodpovedajú obchodom vykonávaným v súvislosti so stratégiou. Niektoré stratégie fungujú s pákovým efektom, pretože sú pri nich využívané maržové produkty, vychádzajú do veľkej miery z vlastného uváženia a je pre ne príznačná expozícia voči jednotlivým cenným papierom a druhom aktív, a preto sú so službou SaxoSelect spojené značné riziká. Zabudovaný investičný štít je určený na obmedzenie potenciálnych strát, ale nie je zárukou toho, že investor môže stratiť iba vopred stanovenú sumu, ktorú si určil. Investičný štít platí iba pre maržové produkty a neplatí pre hotovostné produkty, ako sú napríklad akcie, dlhopisy a na burze obchodované fondy.

Všetky investície so sebou nesú určité riziká a ich výsledkom môže byť ako zisk, tak aj strata. Najmä investície do pákových produktov, ako sú okrem iného cudzie meny, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom či poradcami, aby získali dobrú predstavu o možných rizikách a aby si, predtým než investujú, predajú alebo uzatvoria transakciu, overili, že je daný postup v ich situácii vhodný.

Z minulých výsledkov nie je možné spoľahlivo usudzovať budúce výsledky, a preto by nemali byť jediným faktorom, podľa ktorého sa investor rozhoduje pri voľbe investičného portfólia či ETF. Cena investícií môže stúpnuť alebo klesnúť a nie je možné zaručiť, že investor dostane investovanú čiastku naspäť. Príjem investora nie je pevný a môže kolísať. Hodnotu investícií, pri ktorých dochádza k expozícii voči zahraničným menám, môžu ovplyvňovať pohyby výmenných kurzov. Meniť sa môžu aj výšky daní, základy na ich výpočet a zľavy na daniach.

Spoločnosť Saxo Bank nenesie zodpovednosť za (i) žiadnu stratu, ktorá investorovi vznikne v dôsledku obchodovania a transakcií vykonávaných spoločnosťou Saxo Bank v súlade s plnou mocou a zmluvnými podmienkami služby SaxoSelect („Podmienky“); (ii) žiadnu stratu, ktorú investor utrpí alebo ktorá mu vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s poskytovaním služby SaxoSelect spoločnosťou Saxo Bank podľa Podmienok, pokiaľ však takúto stratu neutrpí alebo mu takáto strata nevznikne v dôsledku hrubého zanedbania povinností alebo úmyselného pochybenia na strane spoločnosti Saxo Bank; (iii) žiadnu stratu vzniknutú kvôli krokom, ktoré spoločnosť Saxo Bank vykoná v súlade s právami, ktoré jej podľa Podmienok prináležia; (iv) žiadnu následnú ani inú nepriamu stratu (vrátane ušlého zisku a straty dobrého mena), ktoré investor utrpí alebo ktoré mu vzniknú, či už kvôli nedbanlivosti na strane spoločnosti Saxo Bank, alebo z iného dôvodu; ani za (v) žiadnu stratu presahujúcu výšku tržieb spoločnosti Saxo Bank na investičných účtoch investora za 12-mesačné obdobie predchádzajúce vzneseniu nároku investora na odškodnenie zo strany spoločnosti Saxo Bank.

Zodpovednosť za vyššie popísané straty nenesie ani spoločnosť Morningstar Investment Management Europe Ltd („Morningstar“). Spoločnosť Morningstar akcie pre portfólio Saxo Morningstar Moat spravované spoločnosťou Saxo Bank vyberá na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb pre modelové portfólio iba pre spoločnosť Saxo Bank a pri výbere vychádza z určitých interných predpokladov. Spoločnosť Morningstar sa nezaoberá otázkou vhodnosti obsahu modelu s ohľadom na individuálne potreby a toleranciu rizík všetkých investorov. Za realizáciu modelu podľa voľného uváženia zodpovedá spoločnosť Saxo Bank. Model spoločnosti Morningstar je teda len informatívny a nepredstavuje investičné poradenstvo ani ponuku predaja či výzvu na využitie ponuky kúpiť cenné papiere v ňom popisované.

Názov a logo Morningstar sú registrované ochranné známky spoločnosti Morningstar, Inc. a jej pridružených spoločností („Morningstar“) a používajú sa na základe licencie. Spoločnosť Morningstar nie je súčasťou skupiny spoločnosti Saxo Bank. Spoločnosť Morningstar neposkytuje žiadne záruky ohľadom vhodnosti investovania do akýchkoľvek produktov, portfólií či služieb ponúkaných spoločnosťou Saxo Bank alebo jej pridruženými spoločnosťami. Spoločnosť Morningstar nemá žiadne povinnosti ani žiadnu zodpovednosť v súvislosti s prevádzkovaním, propagáciou, obchodovaním ani predajom akýchkoľvek produktov, portfólií či služieb ponúkaných spoločnosťou Saxo Bank a jej pridruženými spoločnosťami a ďalej nemá žiadne povinnosti ani žiadnu zodpovednosť voči klientom či zákazníkom spoločnosti Saxo Bank.

Spoločnosť Brown Advisory LLC („Brown Advisory“) neposkytuje investičné odporúčania klientom a pridruženým spoločnostiam spoločnosti Saxo Bank. Spoločnosť Brown Advisory nemá žiadne povinnosti ani žiadnu zodpovednosť v súvislosti s fungovaním, marketingom, nákupom či predajom akýchkoľvek portfólií či služieb ponúkaných spoločnosťou Saxo Bank a jej pridruženými spoločnosťami a ďalej nemá žiadne povinnosti ani žiadnu zodpovednosť voči klientom či zákazníkom spoločnosti Saxo Bank.

Zodpovednosť za vyššie popísané straty nenesie ani spoločnosť BlackRock. Závery a dáta spoločnosti BlackRock, ktoré spoločnosť Saxo Bank využíva pri tvorbe svojich investičných portfólií, vychádza z určitých interných predpokladov a spoločnosť BlackRock sa nezaoberá otázkou vhodnosti obsahu svojich záverov a dát s ohľadom na individuálne potreby a toleranciu rizík všetkých investorov. Závery a dáta spoločnosti BlackRock sú preto len informatívne a nepredstavujú investičné poradenstvo ani ponuku predaja či výzvu na využitie ponuky kúpiť popisované cenné papiere. Závery a dáta spoločnosti BlackRock sa pripravujú v súlade s právnymi požiadavkami, ktorých zmyslom je napomáhať nezávislosti investičných prieskumov, a netýka sa ich zákaz obchodovania pred rozšírením záverov a dát poskytnutých spoločnosti Saxo Bank. Preto sa považujú za marketingovú komunikáciu so spoločnosťou Saxo Bank.

iShares® a BlackRock® sú registrované ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. a jej pridružených spoločností („BlackRock“) a používajú sa na základe licencie. Spoločnosť BlackRock nie je súčasťou skupiny spoločnosti Saxo Bank. Spoločnosť BlackRock neposkytuje žiadne záruky ohľadom, vhodnosti investovania do akýchkoľvek produktov, portfólií či služieb ponúkaných spoločnosťou Saxo Bank alebo jej pridruženými spoločnosťami. Spoločnosť BlackRock nemá žiadne povinnosti ani žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vykonávaním, propagáciou, obchodovaním ani predajom akýchkoľvek produktov, portfólií či služieb ponúkaných spoločnosťou Saxo Bank a jej pridruženými spoločnosťami a ďalej nemá žiadne povinnosti ani žiadnu zodpovednosť voči klientom či zákazníkom spoločnosti Saxo Bank.

Pravidlá zapojenia SaxoSelect

Saxo Bank považuje za svoju dôležitú povinnosť chrániť záujmy investorov. Súčasťou našej úlohy správcu portfólia je spolupracovať so spoločnosťami, do ktorých investujeme, aby sme sa presvedčili, že konajú v najlepšom záujme svojich akcionárov. Avšak Saxo Bank nie je akcionár „aktivista“, pretože nikdy nebude významným akcionárom spoločností, do ktorých investuje. Po obdržaní elektronických hlasovacích práv budú naše kroky smerovať k čo najlepšiemu presadzovaniu investičnej stratégie s pomocou výskumu našich poskytovateľov stratégií. Ak nás niekto požiada, aby sme hlasovali v mene našich klientov v situáciách, kedy nedokážeme spoľahlivo zabrániť konfliktu záujmov, hlasovania sa zdržíme. Domnievame sa, že pri tomto prístupe môže dotknutá strana (v prípade, ak sa zdržíme hlasovania) na to vopred upozorniť svoju Správnu radu, aby mohla primerane upraviť hlasovaciu štatistiku.

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.