Kľúčové trhové udalosti od Barbary O'Donnell

Kľúčové trhové udalosti od Barbary O'Donnell

Barbara O'Donnell
Relationship Manager

Pozrite sa na kľúčové trhové udalosti, ktoré tento týždeň ovplyvňujú finančné trhy. Budeme hovoriť o zvýšenej volatilite, menových intervenciách a zverejnení výsledkov spoločností v tomto týždni.

Vyloučení odpovědnosti

Nezávislý investiční výzkum

Tento investičný výskum nebol pripravený v súlade s právnymi požiadavkami navrhnutými tak, aby podporovali nezávislosť investičného výskumu. Ďalej nie je predmetom žiadneho zákazu obchodovať pred šírením investičného výskumu. Saxo Bank, jej pridružené spoločnosti alebo zamestnanci, môžu pre (osoby zo zoznamu) vykonávať služby, vyhľadávať obchod, držať dlhé alebo krátke pozície v, alebo inak mať záujem o investície (vrátane derivátov), akéhokoľvek tu zmieneného emitenta.

Žiadna informácia tu obsiahnutá neznamená ponuku (alebo žiadosť o ponuku) na nákup alebo predaj akéhokoľvek menového produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akéhokoľvek investovania alebo účasť na akomkoľvek konkrétnom obchodnom pláne. Tento materiál je vytvorený len pre marketingové a/alebo informačné účely a Saxo Bank A/S a jej vlastníci, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti konajúce priamo alebo prostredníctvom pobočiek ("Saxo Bank") nezaručujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť poskytnutých informácií tu. Pri poskytovaní tohto materiálu Saxo Bank nezohľadnila žiadne konkrétne investičné ciele, špeciálne investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky akéhokoľvek konkrétneho príjemcu a nič tu uvedené nie je zamýšľané ako odporúčanie pre akéhokoľvek príjemcu investovať alebo sa zbaviť akcií spôsobom a Saxo Bank nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorú akýkoľvek príjemca utrpí obchodovaním v súlade s vnímaným odporúčaním. Všetky investície predstavujú riziko a môžu viesť tak k ziskom, ako aj k stratám. Predovšetkým investície do pákových produktov, ako sú napríklad cudzie meny, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty sa môžu pohybovať tak násilne, ako aj rýchlo. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa so svojimi finančnými poradcami, aby pochopili zahrnuté riziká a zabezpečili vhodnosť svojej situácie pred vykonaním akéhokoľvek investovania, vyčlenenia alebo vstupu do akéhokoľvek transakcie. Akékoľvek zmienka tu, ak vôbec, o akomkoľvek riziku nemusí byť a nemala by byť považovaná za ani úplné zverejnenie rizík ani úplný popis takýchto rizík.

Akýkoľvek názor môže byť osobný pre autora a nemusí odrážať názor Saxo Bank a všetky názory sa môžu meniť bez predchádzajúceho alebo následného upozornenia.

65% účtov retailových investorov končí pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom v strate. Pred obchodovaním týchto produktov by ste mali zvážiť, či si môžete dovoliť také vysoké riziko straty peňazí. 

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.