Zásady angažovanosti

Jún 2023

1. Úvod

Saxo Bank je medzinárodná firma pre investorov a obchodníkov, ktorí majú vážne zámery v investovaní s ohľadom na vlastné finančné ciele a ovplyvňovaní vecí, ktoré si cenia. Už viac ako 30 rokov zdokonaľujeme naše špičkové platformy, aby sme našim klientom zaisťovali regulovaný a spoľahlivý prístup k viac ako 70 000 finančným nástrojom.

Spoločnosť Saxo Bank poskytuje klientom po celom svete riešenia pre diskrečnú správu portfólia, a to naprieč rôznymi triedami aktív. Klienti tak môžu investovať do svojich vlastných finančných cieľov, ako aj do vecí, ktoré oceňujú.

2. Rozsah a cieľ

Cieľom spoločnosti Saxo Bank je zaistiť investíciám klientov dlhodobú hodnotu angažovaním poskytovateľov služieb modelového portfólia z radov tretích strán. Tieto zásady popisujú postup spoločnosti Saxo Bank pri angažovaní poskytovateľov služieb modelového portfólia z radov tretích strán.

Tieto zásady platia pre spoločnosť Saxo Bank A/S vrátane všetkých plne alebo čiastočne vlastnených dcérskych spoločností. Tam, kde existujú rozdiely v požiadavkách miestnych predpisov, majú prednosť miestne predpisy a miestne zásady a budú vypracované postupy, ktoré budú odrážať odlišnosť od tohto dokumentu. Tieto zásady sú schvaľované výborom pre správu aktív skupiny Saxo Bank, ktorý tvoria členovia najvyššieho vedenia, a sú pravidelne minimálne raz ročne preskúmavané.

Tieto zásady sa nevzťahujú na finančné produkty ponúkané na platformách spoločnosti Saxo Bank pre klientov s vlastným investovaním. Tieto zásady sa nevzťahujú na obchodné stratégie implementované s použitím derivátov.

Tieto zásady sú revidované a aktualizované podľa potreby, najmenej však raz ročne.

3. Definície

SFDR je nariadenie EÚ 2019/2088 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb. To platí pre spoločnosť Saxo Bank v prípade služieb diskrečnej správy portfólia.

Aktívnym vlastníctvom (angažovanosťou) sa rozumie využívanie práv a postavenie vlastníka na ovplyvňovanie činností alebo správanie spoločností tvoriacich súčasť investície, a to na základe finančných aspektov alebo významnosti vplyvu.

Správcovstvom sa rozumie udržiavanie a zvyšovanie hodnoty aktív, ktoré boli zverené jednému subjektu v mene iných. Odráža skutočnosť, že každý investičný sprostredkovateľ, ktorý spravuje aktíva v mene príjemcu alebo zákazníka, je viazaný povinnosťami fiduciárnej povahy.

Poskytovatelia služieb modelového portfólia tretích strán sú tretie strany, s ktorými spoločnosť Saxo Bank A/S alebo niektorá z jej dcérskych spoločností spolupracuje na účely nákupu modelových portfólií pre služby diskrečnej správy portfólia spoločnosti Saxo Bank.

Finančná významnosť je pravdepodobný vplyv rôznych zdrojov rizika na výnosnosť investičnej služby.

Hlavné nepriaznivé vplyvy (PAI) sú negatívne vplyvy, ktoré môžu mať investície na faktory udržateľnosti merané pomocou ukazovateľov definovaných v SFDR.

Faktory udržateľnosti zahŕňajú environmentálne, sociálne a zamestnanecké otázky, dodržiavanie ľudských práv, boj proti korupcii a úplatkárstvu.

4. Diskrečná správa portfólia

Spoločnosť Saxo Bank ponúka služby diskrečnej správy portfólia v spolupráci s externými poskytovateľmi modelového portfólia. Všetka aktívna angažovanosť sa preto uskutočňuje prostredníctvom týchto poskytovateľov služieb modelového portfólia z radov tretích strán. Vplyv spoločnosti Saxo Bank začína ich výberom. Spoločnosť Saxo Bank vyvinula súvisiace postupy a šablónu prehľadu ukazovateľov výkonu, ktorá hodnotí všetky relevantné aspekty potenciálneho externého poskytovateľa služieb modelového portfólia, vrátane aktivít v oblasti správcovstva.

Počas fázy hĺbkovej analýzy preto spoločnosť Saxo Bank posudzuje, či poskytovatelia služieb modelového portfólia z radov tretích strán uplatňujú zásady angažovanosti a hlasovania zamerané na plnenie cieľov stanovených pre konkrétne stratégie. Spoločnosť Saxo Bank počas trvania partnerstva pokračuje v kontrolách aktivít v oblasti správcovstva. Na výber aj na priebežné sledovanie a kontrolu poskytovateľov služieb modelového portfólia z radov tretích strán sa využíva hĺbková analýza. Spoločnosť Saxo Bank štvrťročne komunikuje so svojimi externými poskytovateľmi modelového portfólia o tom, ako ovplyvňujú vplyv, ktorý majú spoločnosti, do ktorých sa investovalo, na záležitosti súvisiace s udržateľnosťou v súlade s mandátmi konkrétnych stratégií. Tento dialóg poskytuje spoločnosti Saxo Bank lepší prehľad o jednotlivých spoločnostiach alebo fondoch. Vzhľadom na to, že spoločnosť Saxo Bank v súčasnosti nezaujíma postoje k minimalizácii vplyvov PAI na faktory udržateľnosti, je dialóg zameraný na získavanie informácií o tom, ako si konkrétne stratégie vedú v porovnaní so stanovenými cieľmi a zámermi. V súčasnosti sa dialóg nezameriava na žiadne konkrétne úsilie o zníženie vplyvu PAI, pokiaľ konkrétne investičné stratégie nezohľadňujú PAI na úrovni produktu.

Pokiaľ sa PAI zohľadňujú na úrovni produktu, spoločnosť Saxo Bank bude monitorovať znižovanie týchto konkrétnych PAI. Očakávania týkajúce sa angažovanosti poskytovateľov služieb modelového portfólia z radov tretích strán v prípade, že sú PAI zohľadnené na úrovni produktu, sú nasledujúce:

  • Angažovanosť je dialóg so spoločnosťou, do ktorej bolo investované, s cieľom podnietiť zmenu v otázkach súvisiacich so životným prostredím, sociálnou problematikou alebo riadením, a to v súlade s cieľmi alebo zámermi stanovenými pre konkrétne stratégie. Poskytovatelia služieb modelového portfólia z radov tretích strán musia preukázať, že majú zásady angažovanosti a hlasovania, a vysvetliť, ako ich uplatňujú pri konkrétnych stratégiách a ako zvyšujú hodnotu prostredníctvom svojho vplyvu.
  • Poskytovatelia služieb modelového portfólia z radov tretích strán musia prezentovať svoje procesy a stanovené ciele, rovnako ako sledovať pokrok v angažovanosti z hľadiska vplyvu a výsledkov v porovnaní s cieľmi a zámermi.
  • Spoločnosť Saxo Bank očakáva, že poskytovatelia služieb modelového portfólia z radov tretích strán budú informovať o úspechoch dosiahnutých v dôsledku aktivít angažovanosti, a spolupracuje s nimi na zvyšovaní systematickosti tohto vykazovania. Ak poskytovateľ služieb modelového portfólia z radov tretích strán nedosiahne dostatočné zlepšenie v znižovaní PAI za viac ako jedno vykazované obdobie, bude posúdený a ohodnotený v rámci priebežnej hĺbkovej analýzy, ktorú spoločnosť Saxo Bank vykonáva pre všetkých svojich partnerov.

5. Úlohy a zodpovednosti

Spoločnosť Saxo Bank vykonáva hĺbkovú analýzu všetkých svojich potenciálnych poskytovateľov služieb modelového portfólia z radov tretích strán a všetkých ich dcérskych spoločností. Všetka relevantná dokumentácia súvisiaca s hĺbkovou analýzou je vo vzťahu k potenciálnym kandidátom analyzovaná a klasifikovaná v prehľade ukazovateľov výkonu.

Investičný výbor skupiny všetky materiály aj prehľad ukazovateľov výkonu preskúma a poskytne podklady pred odoslaním na schválenie výboru pre správu aktív skupiny, v ktorom sa pravidelne schádza najvyššie vedenie skupiny. Výbor pre správu aktív skupiny je podriadený výboru pre riadenie rizík, na ktorom sa zúčastňuje predstavenstvo spolu so zástupcami druhej a tretej línie.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.