CFD handelsbetingelser

Vis handelsbetingelser for:

CFD på indeks

Saxo Bank tilbyder pt. handel i US2000 indeks-CFD’en, som giver eksponering mod 2.000 small-cap aktier på det amerikanske marked.

US2000 indeks-CFD’en følger prisen på den underliggende futures kontrakt og handles med samme spread som i futures markedet plus et lille mark-up. Der er ingen andre afgifter eller omkostninger forbundet med handel i denne CFD, men der er dog en minimum handelsstørrelse.
 
US2000 indeks-CFD’en udløber hvert kvartal i lighed med den underliggende futures kontrakt. Når CFD’en er udløbet, vil differencen mellem åbnings- og lukkekurs blive afregnet på udløbsdatoen. Enhver position som stadig er åben ved udløbstidspunktet, vil automatisk blive lukket til den bedste kurs i markedet.
 
Manuelt rul af positioner til en ny udløbsdato kan foretages indtil kl. 17:00 New York tid på udløbsdatoen for den oprindelige kontrakt. 

Med Saxo Bank kan du handle de mest populære indeks i handelssessionens tidsramme, som er op til 22 timer.

Se åbningstider for handel for hver enkel aktieindeks CFD under ’Kontrakt detaljer’ her.

Short-salg af indeks CFD’er er muligt hos Saxo Bank.

Det er muligt at anvende Limit, Marked, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer i platformen. Derudover har du mulighed for at afgive One Cancels Other (OCO) ordrer.

En stop ordre beregnet til at sælge din position aktiveres på budkursen, imens en stop ordre til at købe aktiveres på udbudskursen.

Afgiften pålægges alle italienske derivater, hvor de underliggende aktiver er aktier udstedt af italienske selskaber.

Den italienske FTT for derivater gælder uanset kundens hjemsted eller stedet for transaktionens jurisdiktion. Det betyder, at alle, der handler italienske derivater, skal betale den nye italienske FTT ved købs- og salgstransaktioner.

Index Tracker: Italy 40 (ITALY40.I)

Notional Value (EUR)0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Tax (EUR)0.250.5151050100200

Updated 01 September 2016

Saxo Bank tilbyder fraktionshandel på en række indeks-CFD’er. Du kan se, om fraktionshandel er muligt med en indeks-CFD, i handelsbetingelserne på platformen, hvor du også kan se decimalerne for fraktionerne.

Når en underliggende aktie, som er en del af et indeks når over udbyttedatoen (ex-dividend), allokeres rettighederne på udbyttedagen (ex-dato), men betalingens faktiske værdi afregnes på betalingsdatoen. Den pågældende indeks-CFD prisjusteres for at afspejle dette udbytte. Den vægtede andel af det relevante udbytte inden for indekset krediteres til kundens konto for lange positioner og debiteres for korte positioner.

Indeks-udbytte = aktieudbytte * aktier i indeks / indeksdivisor*.

* Divisor: et beløb, der bruges til at stabilisere indeksværdien, når dets sammensætning ændres. Summen af alle indeksmedlemmers kurser divideres med divisoren for at opnå den normaliserede indeksværdi. Divisoren justeres, når der foretages ændringer i indeksmedlemmernes markedsværdi, hvilket gør, at indeksværdien altid kan tjene til sammenligning.

For at forhindre, at værdien af et indeks ændres på grund af en sådan begivenhed, kræver alle selskabsbegivenheder, som påvirker indeksets markedsværdi, en divisorjustering for at sikre, at indeksværdierne forbliver konstante under, før og efter begivenheden.

CFD på aktier og ETF'er

For at kunne handle på kurser i realtid, kræves der et abonnement på det relevante kursfeed. Saxo Bank tilbyder gratis realtidskurser, såfremt man gennemfører minimum fire (4) handler i en eller flere aktie CFD’er pr. måned på en given børs.

Bemærk, at dette tilbud udelukkende gælder ikke-professionelle kunder.

Limit, Market, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer er fuldt understøttede. Herudover er det muligt at afgive avancerede ordrer med betingelserne ”Hvis gennemført” og ”Other cancels other (O.C.O.)”.

En stopordre om at sælge en position bliver eksekveret når budprisen i markedet rammer stop-kursen, imens en stopordre om at købe en position bliver eksekveret når udbudsprisen rammer stop-kursen.

Saxo Bank kan vælge at konvertere Markeds ordrer til aggressive Limit ordrer (ordrer, som står til umiddelbar eksekvering i markedet). Såfremt Saxo Bank vælger at konvertere ordren vil det ske med henblik på at overholde lokale regler hos de forskellige børser og Saxo Banks interne best-execution politik.

Markedsordrer kan også blive konverteret af en eller flere af Saxo Banks eksekveringspartnere som følge af de samme årsager som nævnt ovenfor.

Vær opmærksom på, at det er kundens ansvar at tjekke, om en Markedsordre er eksekveret, efter den er afgivet. Saxo Bank kan ikke holdes ansvarlig for manglende eksekvering i disse tilfælde.

Børser
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
Australian Stock Exchange (ASX)
ATDens Exchange (AT)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
Singapore Exchange (SGX-ST)
BME Spanish Exchanges (SIBE)

USA - American Stock Exchange (AMEX)

Pga. en begrænset ordrebog på American Stock Exchange (AMEX), kan Saxo Bank ikke tilbyde markedsordrer på denne børs. Kunder bør i stedet anvende muligheden for at afgive Limit ordrer.

Skulle du opleve uregelmæssigheder i forbindelse med dine ordrer, skal du øjeblikkeligt kontakte Saxo Bank.

Ved Limit ordrer angiver traderen en øvre grænse for kursen ved købsordrer og en nedre grænse ved salgsordrer. En ordre til at købe med Limit betyder, at traderen maksimalt vil købe til en foruddefineret kurs. En ordre til at sælge med Limit betyder, at traderen har defineret en nedre grænse for, hvilken kurs han ønsker at sælge til.

Fordelen ved en limitordre er, at man har mulighed for at angive en lavest eller højest accepteret kurs for den aktuelle handel.

Definitionen af en Stop ordre er en ordre designet til at lukke positionen med det samme, når det handlede aktiv rammer et bestemt kursniveau.

Saxo Bank anvender en “Smart Order Routing” proces for CFD’er, hvor der ikke findes market-maker, til at eksekvere disse ordrer hurtigst muligt,

Stop ordrer anvendes oftest i forbindelse med lukning af positioner og for at beskytte investeringer i de tilfælde, hvor markedet rykker sig i modsat retning af positionen. En Stop ordre kan dog også anvendes til at initiere en position, hvis det handlede aktiv når et bestemt kursniveau indenfor den definerede tidsramme.

Stop orders are placedStop order to SELLStop order to BUY
Stops on Single Stock CFDs are executedthe stop price is tradedthe stop price is traded

* Please refer to the Best Execution document for further details.

På de amerikanske markeder bruger Saxo Bank en “sweep” algoritme for at tilføre yderligere likviditet fra andre handelspladser end den primære børs eller handelsplads. Dette betyder i praksis, at ordrer kan blive eksekveret før handelsstart på den primære børs eller handelsplads.

Marked ordrer afgivet efter kl. 09:30 EST vil ikke blive eksekveret før den aktuelle aktie har gennemgået åbningsauktionen på den primære handelsplads eller børs.

Det er kursfeedet fra den primære markedsplads eller børs, der afgør hvorvidt en Stop ordre aktiveres på kursniveauet. En Stop ordre eksekveres efter samme routing praksis, som beskrevet ovenfor under Marked ordrer.

Eftersom nogle Stop ordrer håndteres manuelt, kan små forsinkelser opstå.

Delvise eksekveringer kan opstå ved Limit ordrer, hvor den resterende del af ordren forbliver i markedet som en Limit ordre indtil udløbstidspunktet.

Marked ordrer kan blive eksekveret på flere niveauer i ordredybden. Prisen betalt eller modtaget vil så blive det volumen-vægtede gennemsnit af alle delhandler.

Algoritmeordrer er tilgængelige for både cash-aktier og enkeltaktie-CFD’er. En algoritmeordre giver kunden mulighed for, ved hjælp af forskellige strategier, at handle med ticket-størrelser, der ellers ville kunne påvirke markedskursen. En algoritmeordre kan også opdele en ordre i mindre dele for at undgå at vise ordrens fulde størrelse. Det kan især være interessant for kunder, der handler aktier og enkeltaktie-CFD’er uden for de mest likvide segmenter. Der tilbydes følgende typer algoritmeordrer:

 • VWAP
 • TWAP
 • With Volume
 • Implementation Shortfall
 • Pre-Market Limit
 • Iceberg
 • Reload
 • Dark
 • Liquidity Seeking
 • Market on Close
 • Limit on Close

Understøttede markeder:

APACEMEANORDAMERIKA
Australien
Hongkong
Japan
Singapore
Østrig
Belgien
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Irland
Italien
Holland
Norge
Portugal
Sydafrika
Spanien
Sverige
Schweiz
Storbritannien
Canada
USA

Læs mere om algoritmeordrer og avancerede ordrer i SaxoTraderPRO

Hvis du short-sælger CFD’er, er du underlagt reglerne for aktiemarkedet på det specifikke marked. Hvis du for eksempel short-sælger CFD’er, kan en position blive tvangslukket, hvis dine CFD’er tilbagekaldes. Det kan ske, hvis den underliggende aktie bliver vanskelig at skaffe i lånemarkedet for værdipapirer som følge af selskabsrelaterede begivenheder som overtagelser, udbyttebetalinger, emissioner med fortegningsret (og andre aktiviteter i forbindelse med fusioner og overtagelser) eller en stigning i hedgefondes salg af aktien.

Bemærk, at ordrer på short-salg med varighederne ”Good-Til-Canceled” (G.T.C.) eller ”Good-Til-Date” (G.T.D.) kan blive annulleret, hvis lånemuligheden ophører. Vi anbefaler, at du nøje overvåger ordrer på short-salg, som er afgivet uden for markedernes åbningstid eller løber over flere dage.

Der kan være begrænsninger på antallet af CFD’er, du kan short-sælge inden for én dag, hvis lånemuligheden på det underliggende marked er begrænset.

En låneomkostning vil blive fratrukket, hvis du opretholder en short CFD position over natten.

Låneomkostningerne afhænger af den underliggende akties likviditet og kan være nul (0) for aktier med god likviditet.

Flere detaljer om låneomkostninger er tilgængelige under ”Priser”, ”Aktie CFD’er”.

Som følge af de meddelelser, Saxo Bank modtager fra sine samarbejdspartnere i Grækenland med hensyn til muligheden for, at Grækenland forlader Euro-samarbejdet, finder vi det nødvendigt at informere vores kunder med CFD-positioner på det græske marked om de vilkår, der vil gøre sig gældende i forbindelse med en sådan ekstraordinær situation.

Såfremt Grækenland forlader Euro-samarbejdet, har Saxo Bank mulighed for at lukke kunders CFD-positioner i græske værdipapirer samt foretage veksling fra euro til anden valuta til den bedste kurs tilgængelig på tidspunktet.

 • Finansiering (O/N) over natten
 • Eftersom aktie CFD’er hos Saxo Bank er et margin-produkt, finansierer kunden det handlede beløb gennem en O/N (over natten) debit eller kredit omkostning eller indtægt. Yderligere information er tilgængelig under ”Overnight Financing costs” under Priser, Aktie CFD’er.

Lang' handel med enkeltaktie i form af CFD

Hvis du forventer, at kursen på en aktie stiger, kan du vælge at tage en lang position i en enkeltaktie i form af en CFD.

I dette eksempel forventer du, at kursen på Barclays Bank-aktien STIGER fra dens aktuelle middelkurs på GBP 1,72. Du har GBP 10.000 til rådighed til marginhandel. Hos Saxo Bank kan du geare dette instrument 10:1, hvilket betyder, at marginkravet kun er 10 % af handelsbeløbet.

Du beslutter at købe 50.000 CFD'er til udbudskursen på GBP 1,73, hvilket giver dig en position på (50.000 * GBP 1,73) GBP 86.500 i nominel værdi.

For hver dag du holder den lange position åben, betaler du finansieringsomkostninger af positionens nominelle åbningskurs.

Den anvendte rentesats er LIBOR + 3 % (0,27144 % + 3 % = 3,27144 %). 10 dage senere er kursen på Barclays Bank-aktien steget, og du sælger de 50.000 CFD'er til GBP 1,85.

Handelsoplysningerne er:

Åbning af positionBeregningBeløb (GBP)
Disponibel margin£10,000 x 10100,000
Nominel transaktionsværdi50,000 x £1.7386,500
Anvendt margin£86,500 x 0.108,650
Kurtage af handel£86,500 x 0.10%-86,50
Stempelafgiftn/a
Finansiering af position
Finansiering af margin 3.27144% x 10 days x £86,500 / 36078.61
Låneomkostningern/a
Lukning af position
Nominel transaktionsværdi50,000 x £1.8592,500
Kurtage af handel£92,500 x 0.10%-92.50
Gevinst/tab
Gevinst af handel£92,500 - £86,5006,000
Omkostninger i alt£86.50 + £78.61 + £92.50257.61
Gevinst i alt£6.000 - £257.615,742.39

Short handel med enkeltaktie i form af CFD

Hvis du forventer, at kursen på en aktie falder, kan du vælge at tage en kort position i en enkeltaktie i form af en CFD.

I dette eksempel forventer du, at kursen på Barclays Bank-aktien FALDER fra dens aktuelle middelkurs på GBP 1,72. Du har GBP 10.000 til rådighed til marginhandel. Hos Saxo Bank kan du geare dette instrument 10:1, hvilket betyder, at marginkravet kun er 10 % af handelsbeløbet.

Du beslutter at sælge 50.000 CFD'er til budskursen på GBP 1,71, hvilket giver dig en position på (50.000 * GBP 1,71) GBP 85.500 i nominel værdi.

For hver dag du holder den korte position åben, modtager du finansieringsomkostninger af positionens nominelle åbningskurs.

Den anvendte rentesats er LIBID - 2,5 % (2,5& - 0,26561% = 2,23439 %). Eftersom rentesatsen er negativ, betaler du reelt dag-til-dag finansiering på 2,23439 %. 10 dage senere er kursen på Barclays Bank-aktien faldet, og du sælger de 50.000 CFD'er til GBP 1,65.

Handelsoplysningerne er:

Åbning af positionBeregningBeløb (GBP)
Disponibel margin£10,000 x 10100,000
Nominel transaktionsværdi50,000 x £1.7185,500
Anvendt margin£85,500 x 0.108,550
Kurtage af handel£85,500 x 0.10%-85,50
Stempelafgift n/a
Finansiering af position
Finansiering af margin2.23439% x 10 days x £85,500 / 36053.07
LåneomkostningerIngen låneomkostninger for Barclaysn/a
Lukning af position
Nominel transaktionsværdi50,000 x £1.6582,500
Kurtage af handel£82,500 x 0.10%-82.50
Gevinst/tab
Gevinst af handel£85,500 - £82,5003,000
Omkostninger i alt£85.50 + £53.07 + £82.50221.07
Gevinst i alt£3.000 - £221.072,778.93

Lokale handelsrestriktioner kan have indflydelse på handel med CFD’er. Hvis du er usikker på, om der er lokale restriktioner for handel med CFD’er i din region, bør du tjekke dit lokale Saxo Bank website eller kontakte os for yderligere information.

Afgiften pålægges alle italienske derivater, hvor de underliggende aktiver er aktier udstedt af italienske selskaber.

Den italienske FTT for derivater gælder uanset kundens hjemsted eller stedet for transaktionens jurisdiktion. Det betyder, at alle, der handler italienske derivater, skal betale den nye italienske FTT ved købs- og salgstransaktioner. CFD'er på italienske enkeltaktier

Italian single stock CFDs

Notional Value (EUR)0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Tax (EUR)0.250.5151050100200

Som følge af de nuværende forhold på de finansielle markeder, har en række lokale myndigheder annonceret regelændringer, der har betydning for mulighederne for at short-sælge aktier.

Det er kundens ansvar at holde sig orienteret om, hvilke markeder der har restriktioner for short-salg af aktier. Er man i tvivl, kan man kontakte de lokale myndigheder. En liste over aktie CFD’er, der kan short-sælges findes under ”CFD Handelsbetingelser” på Saxo Banks handelsplatforme.

I USA er det normal praksis, at der beregnes et årligt administrationsgebyr for depotopbevaring på op til 0,05 USD pr. aktie afhængigt af den udstedende depotbank. Gebyret skal dække omkostningerne for de banker, der varetager den nødvendige administration i forbindelse med udstedelse af og handel med det pågældende papir. Gebyret trækkes typisk fra i forbindelse med udbyttebetaling. Hvis der ikke betales udbytte, eller hvis det pågældende papir ikke har inkluderet depotgebyret i udbyttehændelser, administreres gebyret i forbindelse med 'fee-only'-hændelser. Udbyttegebyret fastsættes i den depotaftale, der indgås mellem depotbanken og selskabet, på grundlag af branchestandarder. Depotaftalen indsendes til SEC, hvorefter den er tilgængelig for offentligheden. Gebyret pr. depot afhænger ikke af den samlede udbyttebetaling, men af antallet af aktier.

Saxo Bank videregiver SEC Section 31-gebyret på 27,80 USD pr. million til kunderne, gældende fra den 22. maj 2024 på salgstransaktioner på børser i USA med CFD DMA og aktier, hvor kundeordrer indgives direkte på det underliggende marked. Dette gebyr gælder kun for børser i USA.

Du kan få flere oplysninger i denne pressemeddelelse, som er udgivet af U.S. Securities and Exchange Commission.

CFD'er på aktier – Håndtering af selskabsbegivenheder

Saxo Bank kontakter kunderne efter at have bekræftet, at depotbeviser (ADR/GDR) udløber, på eller før den sidste handelsdag, for at kunderne kan foretage den relevante afhjælpning.

For korte positioner – Saxo Bank kontakter kunderne efter at have bekræftet, at depotbeviser (ADR/GDR) udløber, på eller før den sidste handelsdag, for at kunderne kan foretage den relevante afhjælpning.

Yderligere CFD'er allokeres på udbyttedagen (ex-dato) baseret på den kvalificerede beholdning på ex-dato-1 og vil kunne handles efter valørdatoen efter modtagelse fra agenten.

For korte positioner – De beregnede rettigheder debiteres på udbyttedagen (ex-dato).

Kontantjustering allokeres på udbyttedagen (ex-dato) baseret på den kvalificerede beholdning på ex-dato-1 for valørdato for CFD'er.
For korte positioner – De beregnede rettigheder debiteres på udbyttedagen (ex-dato).

Kontantjusteringsbeløb for CFD'er bogføres på ex-datoen baseret på den kvalificerede beholdning på ex-dato-1 som afspejling af udsvinget i markedskursen på udbyttedagen (ex-dato), men den faktiske værdi afregnes på betalingsdatoen.

Ved lange CFD-positioner trækkes afkastjusteringsbeløbet fra kontantjusteringsbeløbet. Afkastjusteringsbeløbet skal afspejle pengestrømmen fra standardsatsen for udbytteskat i det relevante marked for den underliggende udbyttebetaling.

For korte positioner – De beregnede rettigheder debiteres på udbyttedagen (ex-dato).

Valutaoptioner gives ikke til kunder. Når en valutaoption annonceres i forbindelse med en begivenhed, behandles betalingen i henhold til den denominerede valuta for det anførte værdipapir.

Dagen før en selskabsbegivenhed er planlagt til at træde i kraft (udbyttedag/ex-dato), slettes åbne ordrer for visse begivenhedstyper.

I det følgende beskrives procesreglerne:

BegivenhedstypeSlet aldrig ordrerSlet altid ordrerRegel defineret nedenfor
Yderligere udstedelse af aktierx  
Udlodning af kapitalgevinst  x
Kontant udbytte  x
Mulighed for udbetaling/geninvestering af udbytte  x
Ombytningstilbudx  
Likvidation x 
Fusioner og fusioner med valg x 
Prioriteret udstedelse 
emission af tegningsretter  x
Emissionspræmier  x
Udbytteudbetaling i form af fondsaktier  x
Aktiesplit/omvendt aktiesplit x 
Udskillelse af aktiviteter (spin off) x 
Købstilbudx  
Udnyttelse af warrantsx  

For udlodninger og emissioner af tegningsretter slettes alle åbne ordrer for det givne instrument, hvis ændringen i markedskurs beregnes til at være over 20 % grundet selskabsbegivenheden.

Nogle udstedere tilbyder et alternativ til kontante midler i form af en plan for geninvestering af udbytte (DRIP) eller udstedelse af fondsaktier.

Kunder med CFD-positioner modtager den kontante betaling. Kontantjusteringsbeløbene for CFD-positioner bogføres på udbyttedagen (ex-dato) som afspejling af udsvinget i markedskursen på udbyttedagen (ex-dato), men den faktiske værdi afregnes på betalingsdatoen.

For korte positioner – Hvor kunden holder korte positioner, hæfter denne i henhold til modpartens instruktioner, og denne hæftelse vil blive meddelt kunden efter bekræftelse fra modparten. Hæftelsen bogføres på kundens konti efter modtagelse fra primemægler.

Kunder med CFD-positioner får ikke valget om at deltage. Dog vil der under følgende omstændigheder blive handlet på vegne af CFD-indehaveren:

Afnoteret værdipapir: Hvis værdipapiret afnoteres, vil der blive skredet til handling for at modtage det relevante udbytte.

Squeeze out-tilbud:  Dette forekommer, efter tilbudsgiver har modtaget det relevante niveau af accept. I tilfælde af squeeze out vil kundernes beholdninger blive købt, og udbytte vil blive krediteret i overensstemmelse dermed. Valg om at deltage indgives, så snart squeeze out-oplysninger er tilgængelige.

For korte positioner – Kunder, der holder en kort position, hæfter i henhold modpartens instruktioner. Oplysninger om hæftelsen leveres til kunden efter modtagelse fra primemægler. Kundepositioner, som er blevet indgivet til at deltage begivenheden, vil blive flyttet til dummyværdipapiret. Dette sker for at forhindre handel med de udvalgte beholdninger. Rettighederne til ombytning bogføres efter modtagelse fra agenten.

Beholdninger i det likviderede selskab vil blive fjernet. Et eventuelt provenu af likvidation vil blive udbetalt efter modtagelsen.
Provenu af likvidation behandles på tre forskellige måder:

 • Fjernelse af beholdninger uden værdi: Hvis udstederen meddeler likvidationen, kan denne behandle fjernelsen af beholdningerne uden noget provenu. Der er ingen garanti for betaling i tilfælde af likvidation.
 • Delvis fjernelse af beholdninger med betaling: Udstederen kan meddele om delvis fjernelse af beholdningen, hvor provenuet beregnes og afgøres på møderne eller af retten, hvis det er relevant.
 • Fuldstændig fjernelse af beholdninger med betaling: Udstederen kan meddele om fjernelse af hele beholdningen, hvor provenuet beregnes og afgøres på møderne eller af retten, alt efter hvad der er relevant.

Ved obligatoriske fusioner kompenseres kunder, der ejer CFD-positioner, i kontante midler, nye CFD'er eller begge dele på udbyttedagen (ex-dato) i henhold til vilkårene for den pågældende selskabsbegivenhed. Når valg er muligt, gives kunderne ikke muligheden for at vælge vedrørende fusioner. Der vælges standard på vegne af kunden.

Fusioner betales i henhold til nedenstående afhængigt af resultatet af begivenheden.

 • Kontante midler (distribueres på betalingsdatoen)
 • Aktier (distribueres på udbyttedagen (ex-dato) med fremtidig valørdato)
 • Blanding af kontante midler og aktier (distribueres på udbyttedagen (ex-dato) med fremtidig valørdato)

For korte positioner – Kunder, der holder korte positioner, hæfter i henhold modpartens instruktioner. Oplysninger om hæftelsen leveres til kunden efter modtagelse fra primemægler. Kundepositioner, som er blevet indgivet til at deltage begivenheden, vil blive flyttet til dummyværdipapiret. Dette sker for at forhindre handel med de udvalgte beholdninger. Rettighederne fra fusionen bogføres efter modtagelse fra agenten.

Disse tilbydes ikke til kunderne.

Omsættelige tegningsretter – Rettigheder tildeles og bogføres i overensstemmelse med den forholdsmæssige andel på ikrafttrædelsesdatoen (udbyttedag/ex-dato), og ordrer om salg af rettigheder indgives automatisk, når de relevante markeder åbner for handel Efter ordreudførelsen bogføres provenuet fra de solgte tegningsretter på kundens konto.
For korte positioner: Der vil blive foretaget dækningskøb for de kvalificerede rettigheder fra markedet, og dette vil blive bogført på kundens konto.
Hvis en kunde ønsker at deltage i tilbuddet om tegningsretter, bør kunden rådføre sig med sin egen finansielle rådgiver.

Ikke-omsættelige tegningsretter – Ikke-omsættelige dummy-CFD-rettigheder allokeres på udbyttedagen (ex-dato). Disse bogføres i henhold til den forholdsmæssige andel og prisen på den underliggende emission af tegningsretter på betalingsdatoen med valørdatoen som betalingsdato.

 • Hvis tegningskursen er lavere end markedskursen på det oprindelige handelsinstrument, vil Saxo Bank forsøge at tegne sig for yderligere rettigheder.
 • Hvis tegningskursen er højere end markedskursen på det oprindelige handelsinstrument, vil Saxo Bank ikke deltage i tilbuddet.
 • Hvis tegningskursen og markedskursen på det oprindelige handelsinstrument er den samme, vil Saxo Bank ikke deltage i tilbuddet.

Ovenstående kurssammenligning foretages på tidspunktet for den deadline, som Saxo Bank har for at nytegninger hos den pågældende mægler.

For korte positioner – Hvor kunden holder korte positioner, hæfter denne i henhold til modpartens instruktioner, og denne hæftelse vil blive meddelt kunden efter bekræftelse fra modparten. Hæftelsen bogføres på kundens konti efter modtagelse fra primemægler.

*Begivenheder vedr. selskaber, som er børsnoteret i Australien – For visse typer begivenheder, herunder, men ikke begrænset til, tildeling af ikke-overdragelige tegningsretter, tilbud om tegning, rettighedstilbud, hurtigtilbud, detailtilbud, vil Saxo Bank muligvis ikke kunne deltage, og vil som sådan ikke gøre sådanne tilbud tilgængelige for kunderne. 
Begivenheder vedr. planer om køb af aktier (SPP) vil blive tilbudt til de kunder, som er de retmæssige ejere af det underliggende aktiv. Dog vil kunderne skulle levere de oplysninger om den retmæssige ejer af det underliggende aktiv, som Saxo Bank anmoder om.

Kontant betaling allokeres på udbyttedagen (ex-dato) for valørdato for kvalificerede positioner baseret på ex-dato-1.

Rettigheder tildeles og bogføres i overensstemmelse med den forholdsmæssige andel på ikrafttrædelsesdatoen (udbyttedag/ex-dato), og ordrer om salg af rettigheder indgives automatisk, når markederne åbner for handel. Efter ordreudførelserne udloddes provenuet fra salget af rettigheder.
For korte positioner – Der vil blive foretaget dækningskøb fra markedet, og provenuet debiteres i overensstemmelse hermed.

Særlige og sjældne selskabsbegivenheder, som ikke falder inden for ovenstående beskrivelser, kan forekomme. Saxo Bank vil håndtere sådanne selskabsbegivenheder i kundernes bedste interesse, i det omfang tiden og arbejdsprocesserne tillader det.

Yderligere CFD'er allokeres på udbyttedagen (ex-dato) og vil blive krediteret i overensstemmelse dermed.
For korte positioner – Kunder debiteres i overensstemmelse dermed.

CFD'er allokeres på udbyttedagen (ex-dato) for valørdatoen og vil blive krediteret i overensstemmelse dermed.
For korte positioner – Kunder debiteres i overensstemmelse dermed.

Yderligere CFD'er allokeres på udbyttedagen (ex-dato) og vil blive krediteret i overensstemmelse dermed.
For korte positioner – Kunder debiteres i overensstemmelse dermed.

Rettigheder tildeles og bogføres i overensstemmelse med den forholdsmæssige andel på ikrafttrædelsesdatoen (udbyttedag/ex-dato), og ordrer om salg af rettigheder indgives automatisk, når det relevante marked åbner for handel. Efter ordreudførelse bogføres provenuet fra de solgte rettigheder på kundernes konti.

For korte positioner – der vil blive foretaget dækningskøb fra markedet, og provenuet vil blive debiteret i overensstemmelse hermed.

Kunder med CFD-positioner har ikke mulighed for at afgive købstilbud.
Saxo Bank vil udføre følgende handling:

Hvis værdipapiret afnoteres – Saxo Bank vil søge om accept for at deltage i tilbuddet.
Hvis værdipapiret ikke handles – Saxo Bank vil søge om accept for at deltage i tilbuddet.
Hvis tilbuddet er blevet konverteret til en ekspropriation – Saxo Bank vil søge om accept for at deltage i tilbuddet.

For korte positioner – Kunden hæfter i henhold til modpartens instruktioner, og denne hæftelse vil blive meddelt kunden efter bekræftelse fra modparten. Hæftelsen bogføres på kundens konti efter modtagelse fra primemægler.

CFD på råvarer

Når du handler råvarer CFD’er hos Saxo Bank, betaler du ingen kurtage. Du betaler udelukkende forskellen mellem bud- og udbudskursen, også kaldet spreadet, der i dette tilfælde er en smule større end den underliggende futures kontrakt.

Råvarer CFD’er er prissat efter den underliggende futures kontrakt plus et lille mark-up.

Se en fuld liste over spreads på råvarer CFD’er under ”kontrakt detaljer” under menuen ”Priser”. 

Selvom alle råvarer CFD’er er prissat i enkel-enheder, kræves der oftest en minimum handelsstørrelse.

Råvarer CFD’er er denomineret i mindre handelsposter end den underliggende futures kontrakt. For eksempel svarer en kontrakt af US Crude Oil CFD’en til 25 tønder olie, hvor størrelsen på den underliggende futures kontrakt er 1000 tønder. Kursen på hver enkel CFD angiver prisen på en enhed af den underliggende kontrakt (f.eks. 1 tønde olie), men der vil stadig være en minimum handelsstørrelse for hver handel.
 
Det er muligt at reducere en åben CFD position til et lavere niveau end minimum handelsstørrelse. Såfremt du har en åben position lavere end den minimale handelsstørrelse, kan du lukke den enten via ”Kontooversigt” eller ved at kontakte Saxo Banks handelsbord.

Råvarer CFD’er giver kunden mulighed for eksponering mod den underliggende råvare, uden at skulle bekymre sig om fysisk levering. Alle transaktioner i Saxo Banks råvarer CFD’er vil blive afregnet kontant, når positionen lukkes.

Ligesom den underliggende future udløber Saxo Banks råvarer CFD’er hver måned. Afregning af tab eller gevinst vil ske på dagen for den underliggende futures udløb. Saxo Bank vil søge at udbyde både front month (nuværende måned) samt back month (efterfølgende måned) kontrakter, således at kunder kan rulle positionen fra den ene kontrakt til den næste aktuelle kontrakt.

Den specifikke udløbsdato samt- tid for de forskellige råvarer CFD’er kan findes i handelsplatformen på enten ”Pris- og handelsmodul”-boksene samt på Instrument Information siderne.

Handel vil ophøre på det specificerede tidspunkt angivet “Kontrakt Specifikationer”-tabellen for hver enkel kontrakt. Du bør være opmærksom på, at sidste handelsdato kan variere fra kontrakt til kontrakt samt måned til måned.

Enhver position som stadig er åben i forbindelse med ophør af handel på udløbsdatoen vil automatisk blive lukket på lukkekursen fastsat af Saxo Bank samt afregnet kontant.

For at optimere handlen vil Saxo Bank angive en kurs for bade den nuværende måneds kontrakt samt efterfølgende måneds kontrakt, hvor tilgængelighed og likviditet tillader det.

Short-salg af råvarer CFD’er er muligt hos Saxo Bank.

Nedenunder er et eksempel på en handel gennemført med en råvarer CFD.

Long Position in US Crude - Buy 100 barrels of US Crude CFDs

Day 1 – the trader is bullish and therefore wants to be long US Crude CFDs.
TradeBuy 100 CFDs at $59.90
Nominal value$5990
Margin required (5% margin for first €300k
collateral on account, otherwise 10%)
$299.50
Day 5 – the price has risen and the trader wishes to close their position for a profit.
TradeSell 100 CFDs at $61.50
Profit$160
Moving in the underlying commodity($61.50 - $59.90) / $59.90 = 2.7%

For at opsummere udnytter traderen i dette tilfælde den øgede gearing, som man kan opnå igennem en råvarer CFD.
 
Værdien af positionen, som traderen åbner, er 5990 USD, men traderen behøvede kun at stille 5% i marginkrav, hvilket for dette eksempel var 299,5 USD.

Da traderen senere lukker positionen, har han opnået en gevinst på 1,6 USD pr. tønde olie, hvilket svarer til en prisstigning i US crude olie på 2,7%, som dermed giver traderen en gevinst på 160 USD.

Kunder skal være opmærksomme på, at handel med gearing kan bidrage til større gevinster, men også større tab, såfremt markedet rykker sig ugunstigt imod positionen.
 
Se vores risikoadvarsel.

 

 

Updated 31 July 2012

Valuta CFD'er

CFD på valuta

Med valuta CFD’er har du mulighed for at handle helt ned til 5.000 enheder af det aktuelle valutakryds, hvilket er væsentligt lavere end på den underliggende futures kontrakt. F.eks. udgør 1 lot på Euro/US Dollar futures kontrakten 125.000 EUR.
 
Minimum handelsstørrelse på US dollar indekset er 100 enheder. 

Short-salg af valuta CFD’er er fuldt understøttet hos Saxo Bank.

På samme made som futures kontrakter løber valuta CFD’er til en bestemt udløbsdato, hvor kontrakten vil blive lukket og afregnet kontant på kontoen. Åbne positioner vil blive lukket på udløbsdatoen til den gældende markedskurs. Det er muligt at rulle positionerne videre til næste måned indtil udløbsdatoen. Du kan altid finde udløbstidspunktet for de forskellige valuta CFD’er under Handelsbetinger eller i ordrevinduet, før du afgiver ordren.

CFD på obligationer

Obligations CFD’er handles i lavere handelsstørrelser end den underliggende futures kontrakt.

For eksempel handles futuren på tyske statsobligationer (BUNDS) med en værdi på hver enkelt tick på 10 EUR (et tick er 0,01). Som et alternativ kan du på den modsvarende obligations CFD handle futures på Bunds med en tick værdi på 1 EUR.

Den minimalt accepterede handelsstørrelse for obligations CFD’er er i alt 50 kontrakter.

I samme stil som futures kontrakterne, vil obligations CFD’er udløbe og afregnes på udløbsdatoen. Enhver position, som stadig er åben på udløbstidspunktet vil automatisk blive lukket på den bedst tilgængelige pris i markedet.

Manuelt ”rul” (roll) fra en udløbsdato til en anden kan foretages indtil den første position udløber. Specifik udløbstidspunkt for hver enkel obligations CFD kan altid findes på handelsplatformene under ”CFD” under punktet ”Futures Handelsbetingelser”.

CFD'er på optioner

Saxo Bank understøtter kun lange positioner på CFD'er på optioner. Det betyder, at det ikke er muligt at åbne en kort position ved hjælp af short-selling eller sell-to-open.

Der er ikke noget krav om margin ved køb af CFD'er på optioner (puts og calls). Du betaler i stedet optionspræmien på forhånd, ligesom for børsnoterede optioner, som trækkes fra kontantsaldoen på din konto.

Tilgængelige strike-kurser vil være +/- 25 % fra "at the money" og indstilles dagligt. Strike-kurser vil være tilgængelige med op til 90 dages løbetid. Alle udløb afregnes kontant baseret på afviklingskursen på det underliggende instrument. Alle CFD'er på optioner er europæiske optioner, så det vil kun være muligt at udnytte optionen ved udløb.

Oversigt over ferieperioder

Markeder og børser rundt om i verden er lukket på bestemte tidspunkter i ferieperioder. Kommende ferieperioder vil fremgå nedenfor.

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

No SaxoTool widget selected.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.