Finanční slovník– M až P

Cílem finančního slovníčku je poskytnout rychlý přístup k definicím pojmů a konceptů používaných v kontextu obchodování na forexových, peněžních, akciových, komoditních a dluhopisových trzích.

Marže

Částka požadovaná za investiční pozici jako procento její aktuální hodnoty.

Při obchodování s marží (nebo také pákou) můžete vložit jen část aktuální hodnoty nástroje, do kterého investujete.
 
Například pokud komodita, se kterou obchodujete, vyžaduje marži 5 %, můžete s pomocí páky její hodnotu vložit dvacetinásobně vysokou. Jinými slovy vkladem 10 000 USD můžete držet pozici v hodnotě 200 000 USD.

Margin call

Jakmile překročíte povolenou provozní marži, jste prostřednictvím margin call upozorněni, že máte situaci napravit.

Aby vám vaše pozice nebyly uzavřeny (uplatněn pokyn stop), musíte buď snížit počet svých otevřených pozic, nebo vložit další vklad na pokrytí vašich stávajících pozic.

Vklad marže

Fondy, které musí obchodník mít na svém zajišťovacím účtu, a které představují procento aktuální tržní hodnoty cenných papírů, které má v držení.

Obchodník prodávající opce musí mít na účtu další fondy kromě opční prémie, a to na ochranu před možnými ztrátami v případě, že se trh začne pohybovat směrem proti opční pozici.

Požadované zajištění se bude lišit podle typu opce a podle toho, zda prodávající také drží pozici na trhu podkladového aktiva, které je předmětem opce.

Další informace o obchodních podmínkách Saxo Bank se dozvíte v Přehledu účtu na vašem klientském počítači, kde si otevřete sekci Obchodní podmínky v pravém horním rohu obrazovky.

Využití marže

Procento dostupné marže, které využíváte.

Tvůrce trhu

Zavedená instituce nebo jednotlivec, který je ochoten obchodovat s určitými cennými papíry kdykoliv, kdy některý obchodník chce kupovat nebo prodávat. Pobídkou pro tvůrce trhu kdykoliv kupovat nebo prodávat je rozdíl mezi nabízenou a poptávanou cenou.

Tržní pokyn

Příkaz prodat nebo koupit konkrétní nástroj co nejdříve za cenu, které lze na trhu dosáhnout.

Střední cena

Střední cena je v polovině mezi nabídkovou a poptávkovou cenou. Například pokud je nabídka 1,4426 a poptávka 1,4430, je střední cena 1,4428.

Modul

Funkční složka platformy, například Modul otevřených pokynů, Grafický modul apod. Moduly se otevírají z nabídkové lišty.

Technická studie konvergence a divergence pohyblivého průměru (MACD)

Ukazatel trendu, který sleduje vztah mezi dvěma cenami pohyblivých průměrů (obvykle 26denních a 12denních). K tomu se navíc vykresluje 9denní průměr jako kontrolní nebo signální křivka. Tam, kde se křivka MACD protne se signální křivkou, je příležitost ke koupi a prodeji.

Čistá expozice

Vaše čistá expozice je součet nominálních hodnot vašich současných pozic převedený na základní měnu vašeho účtu.

V kontextu obchodování na forexovém trhu se jedná o celkovou hodnotu všech vašich Forex pozic převedenou na základní měnu vašeho účtu.

Pozice bez marže

Aktuální tržní hodnota cenných papírů (například akcií, dluhopisů apod.) tvořící zajištění požadavků na marži. Tržní hodnota se počítá na základě nabídkové ceny.

Není k dispozici jako zajištění marže

Procento vašich současných investic, které nejsou k dispozici pro zajištění marže. Tento řádek uvádí částku, která není k dispozici jako zajištění marže.

Nabídková cena

Cena, za kterou můžete koupit určený nástroj.

V kontextu obchodování na forexovém trhu se jedná o cenu, za kterou lze koupit základní měnu transakce (uváděnou v cenové nabídce jako první) prodejem cenové měny páru.

Například pokud kupujete pár EUR/USD v hodnotě 100 000, kupujete 100 000 euro proti americkému dolaru.

Příkaz Jeden ruší druhý (O.C.O.)

Příkaz O.C.O. se v zásadě skládá ze dvou pokynů. Pokud je jeden z pokynů vykonán, protože byly splněny podmínky jeho uplatnění, související pokyn se automaticky ruší.

Otevřená pozice

Pozice, která nebyla dosud započtena.

Například pokud kupujete pár USD/JPY v hodnotě 100 000, máte otevřenou pozici v páru USD/JPY, dokud ji nezapočtete prodejem hodnoty 100 000 páru USD/JPY.

Opce

Opce dává kupujícímu (držiteli) právo, ale nikoliv povinnost, buď koupit (call opce), nebo prodat (put opce) stanovené množství podkladového aktiva za určenou cenu (které se říká strike) během daného časového období.

Příkaz

Obchodní pokyn ke koupi nebo prodeji určeného nástroje. Hlavními typy jsou limitní a stop pokyny.

Doba platnosti příkazu

Doba, po kterou je pokyn platný. Podrobnosti viz Denní pokyn (DO) a Platný do zrušení (GTC).

Jiné zajištění

Nástroje, které nejsou obchodovatelné online. Například dluhopisy a jiné pozice převáděné z jiné banky.

Out of the Money (OTM)

Kupní opce je OTM, pokud je cena základní akcie nižší než uplatněná cena opce (strike). Prodejní opce je OTM, pokud je uplatněná cena opce (strike) nižší než cena základní akcie.

Outstrike

Konkrétní cenová hladina, která, pokud je jí dosaženo během období platnosti opce, okamžitě ruší platnost opce.

Over the Counter (OTC)

Transakce vyjednaná přímo mezi stranami bez zprostředkování burzou.

Například cenný papír, se kterým se neobchoduje na burze, je OTC. Jedná se o trh, kde jsou komodity a nástroje obchodovány přímo mezi stranami, například mezi investiční bankou a klientem.

Liší se od obchodování na veřejné burze, která je otevřeným tržištěm.

Produkty OTC lze přizpůsobit jednotlivým klientům, zatímco obchody na burze se řídí normalizovanými smlouvami.

Velký trh přímého obchodování OTC se vytvořil například v oblasti obchodování forexu a forexovými opcemi.

Pip

Pip znamená procentní bod, nejmenší dílek, o který se může změnit hodnota kurzu měny.

Většina směnných kurzů se uvádí na čtyři desetinná místa, což znamená, že změna kurzu z 1,1850 na 1,1851 pro daný pár představuje jeden pip.

Hodnotu pipu pro konkrétní pozici si můžeme vypočítat pomocí výše uvedeného vzorce.

Například víme-li, že směnný kurz eura k americkému dolaru se uvádí na čtyři desetinná místa, můžeme si pro danou pozici vynásobit její částku hodnotou jednoho pipu, kterou je 0,0001 USD.

Podobně u smlouvy v hodnotě 100 000 EUR/USD se jeden pip rovná 10 dolarům, u smlouvy v hodnotě 100 000 USD/JPY se jeden pip rovná 1 000 jenům, protože směnný kurz dolaru vůči jenu se uvádí jen na dvě desetinná místa (což znamená, že jeden pip = 0,01 JPY).

Portfolio

Investiční portfolio je celkový počet vlastněných finančních nástrojů, jako jsou podnikové akcie, cenné papíry s pevnou úrokovou mírou nebo nástroje peněžního trhu.

Investiční portfolio by mělo obsahovat různé navzájem nesouvisející investice pro minimalizaci rizika – makléři a investiční poradci varují: nedávejte všechna vejce do jednoho košíku.

Pozice

Investice do finančního nástroje.

Například pokud obchodujete (řekněme koupíte) pár USD/JPY, otevřete pozici USD/JPY.

Když pak realizujte opačný obchod (v tomto případě prodáte) pár USD/JPY, znamená to uzavření vaší pozice.

Pozice může také znamenat zůstatek hotovosti / cenných papírů / měn obchodníka, pokud se mu nedostává hotovosti, má peníze na půjčení, nakoupil nebo prodal příliš mnoho valut apod.

Datum zadání

Datum zadání transakce jako vkladu nebo platby na vašem účtu.

Prémie

Cena opce ze spárování nákupních a prodejních pokynů předložených na trh.

Poměr ceny k výnosu (PE)

Poměr ceny k výnosu je cena akcie dělená výnosem z akcie.

Primární pokyn

Primární pokyn trojitého příkazu nebo podmíněného příkazu. Související (sekundární) pokyny se nestanou aktivními tržními pokyny, dokud tento primární pokyn nebude vykonán.

Přijetí zisku

Uzavření pozice za účelem dosažení zisku. Běžně se provádí limitním příkazem k uzavření pozice a automatickému převzetí zisku, jakmile tržní cena překročí stanovený limit.

Proxy

Proxy je prvek, který funguje jako prostředník mezi počítačem a Internetem.

Proxy má často vestavěnou vyrovnávací paměť pro snadnější surfování po síti, a některý také umožňuje filtrovat webový obsah z bezpečnostních důvodů.

Put opce

Opční kontrakt, který držiteli dává právo na prodej podkladového aktiva za dohodnutou uplatněnou cenu. Put opce zavazuje prodávajícího zakoupit podkladové aktivum za dohodnutou cenu.