Co je směrnice MiFID II?

MiFID Směrnice o trzích finančních nástrojůKlíčový předpis evropského práva, jehož smyslem je chránit vás, když nakupujete finanční produkty nebo do nich investujete, se mění. Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) bude v některých významných oblastech přepracována a posílena a ponese označení MiFID II.

Směrnice MiFID je ústředním prvkem regulace finančních trhů v Evropské unii. Reguluje poskytování investičních služeb spojených s investicemi do finančních nástrojů (akcií, dluhopisů, derivátů a různých strukturovaných produktů) bankami a investičními firmami, stejně jako fungování akciových burz a alternativních obchodních systémů. Jedním z hlavních cílů je zajistit vysokou míru harmonizované ochrany investorů do finančních nástrojů.

Kdy směrnice MiFID II a nařízení MiFIR nabudou účinnosti?

Směrnice MiFID II / nařízení MiFIR budou platit od 3. ledna 2018. Tento nový legislativní rámec posílí ochranu investorů a zlepší fungování finančních trhů, které budou díky němu efektivnější, odolnější a transparentnější.

Jaký dopad budou mít změny na investory?

Ochrana investorů bude posílena zavedením nových požadavků týkajících se správy produktů a nezávislého investičního poradenství, jakož i zlepšením požadavků v různých oblastech, včetně odpovědností řídicích orgánů, pobídek, informací a vykazování údajů klientům, odměn zaměstnancům a nejlepšího provádění.

Co to bude znamenat v praxi

Klienti zaznamenají mnoho změn v obchodních platformách, které využívají, výkazech, které jsou jim zasílány, a informování o cenách, rizicích a odměnách souvisejících s jejich zvolenými investičními produkty.

Jaký budou mít změny dopad na strukturu trhu?

MiFID II je komplexní regulační rámec, který bude mít dopad na mnoho oblastí investičního podnikání pro většinu účastníků trhu v rámci více tříd aktiv.

Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR zajistí spravedlivější, bezpečnější a efektivnější trhy a usnadní vyšší míru transparentnosti pro všechny účastníky. Nové požadavky na výkaznictví a testy zvýší množství dostupných informací, sníží využívání uzavřených obchodních systémů (tzv. „dark pools“) a obchodování na mimoburzovních systémech (OTC). Pravidla upravující velmi frekventované obchodování stanoví přísný soubor organizačních požadavků kladených na investiční firmy a obchodní systémy; ustanovení regulující nediskriminační přístup k centrálním protistranám (CCP), obchodním systémům a benchmarkům mají za cíl zvýšit konkurenci.

Jaký dopad budou mít tato pravidla na investiční firmy?

Transparentnost – rozšíření požadavků na transparentnost před i po transakci nad rámec akcií na další nástroje obchodované v obchodním systému, například ETF, deriváty a dluhopisy.

Povinnosti týkající se obchodování – pokud jde o akcie přijaté k obchodování v obchodním systému, musí investiční firmy spadající pod působnost směrnice MiFID s výjimkou určitých omezených případů zajistit, aby byly obchodní transakce realizovány na regulovaném trhu (RM), v mnohostranném obchodním systému (MTF), v organizovaném obchodním systému (OTF), v systematickém internalizátoru (SI) nebo v ekvivalentním obchodním systému třetí země.

Pokud jde o deriváty, jež jsou předmětem povinného clearingu v rámci nařízení EMIR, bude postupně provedeno posouzení s cílem určit, zda by takové nástroje měly být též povinně obchodovány pouze v obchodních systémech.

Kvalita provádění – investiční firmy spadající do působnosti směrnice MiFID budou nyní povinny vykazovat každý rok 5 nejvíce využívaných míst provádění pokynů (měřeno objemem obchodních transakcí), kde za uplynulý rok zadávaly pokyny, včetně podílu agresivních, pasivních a přímých pokynů pro každou třídu finančních nástrojů. Kromě toho musí být údaje o kvalitě provádění publikovány každé čtvrtletí na úrovni nástroje za každé místo provádění pokynů.

Vykazování transakcí – změny režimu vykazování transakcí, včetně rozšíření datových polí týkajících se produktů, klientů a transakcí (např. identifikační údaje právnických osob), stejně jako nová pravidla upravující výkaznické povinnosti firem. Zavedení výkazů a limitů pozic pro komodity v návaznosti na pravidla USA, která uplatňuje CFTC.

V odvětví probíhá další debata ohledně mnoha technických aspektů provádění požadovaných opatření a je dobré podotknout, že k transpozici směrnice MiFID mohou různé národní příslušné orgány zaujmout různé přístupy.

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.