Zásady angažovanosti

Červen 2023

1. Úvod

Saxo Bank je mezinárodní firma pro investory a obchodníky, kteří mají vážné záměry v investování s ohledem na vlastní finanční cíle a ovlivňování záležitostí, které jsou pro ně podstatné. Již více než 30 let zdokonalujeme naše špičkové platformy, abychom našim klientům zajišťovali regulovaný a spolehlivý přístup k více než 70 000 finančním nástrojům.

Saxo Bank poskytuje klientům po celém světě řešení pro diskreční správu portfolia, a to napříč různými třídami aktiv. Klienti tak mohou investovat jak do svých vlastních finančních cílů, tak do věcí, kterých si cení.

2. Rozsah a cíl

Cílem Saxo Bank je zajistit investicím klientů dlouhodobou hodnotu angažováním poskytovatelů služeb modelového portfolia z řad třetích stran. Tyto zásady popisují postup Saxo Bank při angažování poskytovatelů služeb modelového portfolia z řad třetích stran.

Tyto zásady platí pro Saxo Bank A/S včetně všech jejích plně nebo částečně vlastněných dceřiných společností. Tam, kde existují rozdíly v požadavcích místních předpisů, mají přednost místní předpisy a místní zásady a budou vypracovány postupy, které budou odrážet odlišnost od tohoto dokumentu. Tyto zásady jsou schvalovány výborem pro správu aktiv skupiny Saxo Bank, který tvoří členové nejvyššího vedení, a jsou pravidelně minimálně jednou ročně přezkoumávány.

Tyto zásady se nevztahují na finanční produkty nabízené na platformách Saxo Bank pro klienty s vlastním investováním. Tyto zásady se nevztahují na obchodní strategie implementované s použitím derivátů.

Tyto zásady jsou přezkoumávány a aktualizovány podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

3. Definice

SFDR je nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v sektoru finančních služeb. To platí pro Saxo Bank v případě služeb diskreční správy portfolia.

Aktivním vlastnictvím (angažovaností) se rozumí využívání práv a postavení vlastníka k ovlivňování činností nebo chování společností tvořících součást investice, a to na základě finančních aspektů a/nebo významnosti dopadu.

Správcovstvím se rozumí udržování a zvyšování hodnoty aktiv, která byla svěřena jednomu subjektu jménem jiných. Odráží skutečnost, že každý investiční zprostředkovatel, který spravuje aktiva jménem příjemce nebo klienta, je vázán povinnostmi fiduciární povahy.

Poskytovatelé služeb modelového portfolia třetích stran jsou třetí strany, se kterými Saxo Bank A/S nebo některá z jejích dceřiných společností spolupracuje za účelem nákupu modelových portfolií pro služby diskreční správy portfolia Saxo Bank.

Finanční významnost je pravděpodobný dopad různých zdrojů rizika na výnosnost investiční služby.

Hlavní nepříznivé dopady (PAI) jsou negativní dopady, které mohou investice mít na faktory udržitelnosti měřené pomocí ukazatelů definovaných v SFDR.

Faktory udržitelnosti zahrnují environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství.

4. Diskreční správa portfolia

Saxo Bank nabízí služby diskreční správy portfolia ve spolupráci s externími poskytovateli modelového portfolia. Veškerá aktivní angažovanost se proto uskutečňuje prostřednictvím těchto poskytovatelů služeb modelového portfolia z řad třetích stran. Vliv uplatňovaný společností Saxo Bank začíná jejich výběrem. Saxo Bank vyvinula související postupy a šablonu scorecardu pro hodnocení všech relevantních aspektů potenciálního externího poskytovatele služeb modelového portfolia, včetně aktivit v oblasti správcovství.

Během fáze due diligence proto Saxo Bank posuzuje, zda poskytovatelé služeb modelového portfolia z řad třetích stran uplatňují zásady angažovanosti a hlasování zaměřené na plnění cílů stanovených pro konkrétní strategie. Saxo Bank během trvání partnerství pokračuje v kontrolách aktivit v oblasti správcovství. Pro výběr i pro průběžné sledování a přezkoumávání poskytovatelů služeb modelového portfolia z řad třetích stran se používá proces due diligence. Saxo Bank čtvrtletně komunikuje se svými externími poskytovateli modelového portfolia ohledně toho, jak ovlivňují dopad, který mají cílové společnosti investic na záležitosti související s udržitelností v souladu s mandáty konkrétních strategií. Tento dialog poskytuje společnosti Saxo Bank lepší přehled o jednotlivých společnostech nebo fondech. Vzhledem k tomu, že Saxo Bank v současné době nezaujímá stanoviska k minimalizaci dopadů PAI na faktory udržitelnosti, je dialog zaměřen na získávání informací o tom, jak si konkrétní strategie vedou v porovnání se stanovenými cíli a záměry. V současné době není dialog zaměřen na žádné konkrétní úsilí o snížení dopadu PAI, pokud konkrétní investiční strategie nezohledňují PAI na úrovni produktu.

Pokud jsou PAI zohledněny na úrovni produktu, Saxo Bank bude monitorovat snižování těchto konkrétních PAI. Očekávání týkající se angažovanosti poskytovatelů služeb modelového portfolia z řad třetích stran v případě, že jsou PAI zohledněny na úrovni produktu, jsou následující:

  • Angažovanost je dialog s cílovou společností investice s cílem podnítit změnu v otázkách souvisejících s životním prostředím, sociální problematikou nebo řízením, a to v souladu s cíli nebo záměry stanovenými pro konkrétní strategie. Poskytovatelé služeb modelového portfolia z řad třetích stran musí prokázat, že mají zásady angažovanosti a hlasování, a vysvětlit, jak je uplatňují u konkrétních strategií a jak zvyšují hodnotu prostřednictvím svého vlivu.
  • Poskytovatelé služeb modelového portfolia z řad třetích stran musí prezentovat své procesy a stanovené cíle, stejně jako sledovat pokrok v angažovanosti z hlediska dopadu a výsledků oproti cílům a záměrům.
  • Saxo Bank očekává, že poskytovatelé služeb modelového portfolia z řad třetích stran budou informovat o úspěších dosažených v důsledku aktivit angažovanosti, a spolupracuje nimi na zvyšování systematičnosti tohoto vykazování. Pokud poskytovatel služeb modelového portfolia z řad třetích stran nedosáhne dostatečných zlepšení ve snižování PAI za více než jedno vykazované období, bude posouzen a ohodnocen v rámci průběžného procesu due diligence, který Saxo Bank provádí u všech svých partnerů.

5. Role a odpovědnosti

Saxo Bank provádí proces due diligence u všech svých potenciálních poskytovatelů služeb modelového portfolia z řad třetích stran a všech jejich dceřiných společností. Veškerá relevantní dokumentace související s procesem due diligence je ve vztahu k potenciálním kandidátům analyzována a klasifikována ve scorecardu.

Investiční výbor skupiny všechny materiály i scorecard přezkoumá a poskytne podklady před odesláním ke schválení výboru pro správu aktiv skupiny, ve kterém se pravidelně schází nejvyšší vedení skupiny. Výbor pro správu aktiv skupiny je podřízen výboru pro řízení rizik, kterého se účastní představenstvo spolu se zástupci druhé a třetí linie.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.