Handelsvilkår for børsnoterte opsjoner

Vis handelsbetingelser for:

Saxo Bank opererer med to marginprofiler:

 • En grunnleggende profil som i utgangspunktet bare kan brukes til å kjøpe opsjoner – puts og/eller calls.
 • En avansert profil for individuelt vurderte kunder som gir samme muligheter som den grunnleggende profilen, pluss muligheten til å utstede (selge/shorte) opsjoner samt motta marginfordeler på opsjonsstrategier (kombinasjoner av opsjoner og/eller underliggende posisjoner).

Du finner mer informasjon om marginkrav og marginreduksjon i de respektive delene nedenfor. Hvis det inntreffer et marginbrudd hvor en tvangslukking utløses, stenges alle opsjonsposisjonene. Nedenfor finner du informasjon om marginkrav og tillatte grenser for den avanserte profilen:

StrategiInitiell- og vedlikeholdsmargin

Long straddle
Long strangle

Ingen
OTM Naked call

Aksjeopsjoner

Pris for call + Maksimum ((X%* underliggende pris) – out-of-the-money-beløp), (Y% * underliggende pris))

Out-of-the-money-beløpet for en call tilsvarer: Maks (0, strike – underliggende pris)

Eksempel: shorte 1 DTE jan14 12,50 call til 0,08

Underliggende pris på 12.30

 • Kort opsjon margin = Premie margin + tilleggs margin
 • (0.08*100 aksjer) + (( 0.15*12.30)-(12.50-12.30) * 100 aksjer
 • 8 € premie + 164.5 € margin = 172.50 € marginkrav
Utstedelse av put uten dekning

Aksjeopsjoner

Pris for put + Maksimum ((X%* underliggende pris) - out-of-the-money-beløp), (Y% * strike))

Out-of-the-money-beløpet for en put tilsvarer: Maks (0, underliggende pris – strike)

Eksempel: shorte 1 DTE jan14 12 put til 0,06

Underliggende pris på 12.30

 • Kort opsjon margin = Premie margin + tilleggs margin
 • (0.06*100 aksjer) + (( 0.15*12.30)-(12.50-12.30) * 100 aksjer
 • 6 € premie + 154.5 € margin = 160.50 € marginkrav
Bull Call Spread

Maksimum ((Strikepris long call – Strikepris short call), 0)

Eksempel:   Long DTE Jan14 12,5 kjøpsopsjon til 0,10 og short DTE Jan14 13,5 call opsjon til 0,02

 • Maksimum ((12,5 – 13,5), 0)
 • EUR 8 premium + marginkrav EUR 0

Bull Put Spread

(Strike Short Put – Strike Long Put) – (Short Put-pris – Long Put-pris)

Eksempel:  Short DTE Jan14 salgsopsjon 12 salgsopsjon til 0,08 og long DTE Jan14 11 salgsopsjon til 0,02

 • ((12–11) – (0,08–0,02))*100 aksjer
 • (1 – 0,06)*100 aksjer
 • EUR 6 premium + marginkrav EUR 94

Short Straddle
Short strangle

Hvis Initial Margin Short Put > Initial Short Call, så
Initial Margin Short Put + Price Short Call
ellers
Hvis Initial Margin Short Call >= Initial Short Put, så
Initial Margin Short Call + Price Short Put

Short-posisjoner i American Style opsjoner kan kombineres med long-posisjoner eller eierskap i underliggende for å utligne den høye risikoeksponeringen. Marginkravet kan derfor reduseres eller frafalles. Vi reduserer marginer for følgende kombinasjoner:

 • Covered Call
 • Call/put-spread
 • Short Straddle

Covered Call

En short-posisjon i en call kan utlignes med en long-posisjon i den underliggende aksjen.

Call/put-spread

Med en spread-posisjon kan en long-posisjon gi dekning for en short-posisjon i en opsjon av samme type, med samme underliggende. Når long-posisjonen er dypere in-the-money enn short-posisjonen (debit-spread), brukes verdien av long-posisjonen til å kompensere for verdien til short-posisjonen for dekning, uten ekstra marginkrav.

Når short-posisjonen er dypere in-the-money enn long-posisjonen (kreditt-spread), brukes hele verdien av long-posisjonen til å kompensere pluss en ekstra margin tilsvarende forskjellen i innløsningspris.

Merk: For å lukke en spread-posisjon anbefales det å først selge short-posisjonen og deretter long-posisjonen, for å unngå et høyt marginkrav for en short-posisjon uten dekning. Siden spread-marginen kanskje ikke er tilstrekkelig til å dekke kontantbeløpet som kreves for å kjøpe tilbake short-posisjonen, låses kunden kanskje fast i en posisjon der han ikke kan løse seg ut uten ytterligere midler.

Short straddle/strangle

En short straddle/strangle er annerledes enn en posisjon med dekning eller en spread, da beina til en short straddle ikke gir dekning for hverandre. En short straddle/strangle kombinerer en short call med en short put. Siden eksponeringen til en short call og en short put er motsatt med tanke på markedsretning, kreves det bare ekstra margin for det beinet som er mest out-of-the-money.

Når den underliggende kursen er i beinet til kjøpsopsjonen i strangle-posisjonen, må kunden levere den underliggende aksjen. I motsatt tilfelle, når den underliggende kursen er i beinet til salgsopsjonen i strangle-posisjonen, må kunden ta levering for den underliggende aksjen. Long-posisjonen i aksjen kan kombineres med det andre call-beinet i den opprinnelige strangle-posisjonen, hvilket gir en Covered call.

For visse instrumenter, inkludert aksjeopsjoner, stiller vi krav til margin for å kunne imøtekomme eventuelle tap som kan oppstå ved at man har en posisjon i instrumentet. Aksjeopsjoner blir behandlet som «full premium style»-opsjoner.

Eksempel med full premie:

Ved kjøp av en full premie-opsjon trekkes premien fra kundens kontantbeholdning. Verdien fra en åpen long-posisjon i en opsjon vil ikke være tilgjengelig for marginhandel, med mindre marginkravet er redusert ved bruk av en marginreduksjonsstrategi.

I det følgende eksempel kjøper en kunde en Apple Inc. DEC 2013 530 Call @ $25 (Apple-aksjen omsettes for $529,85. En opsjon omfatter 100 aksjer, kurtasjen er $6,00 per lot og børsavgiften er $0,30. Med en kontantbeholdning på $10 000 vil kundens kontooversikt se ut som følger:

Kontant- og posisjonssammendrag

Verdi av posisjon

1 * 25 * 100 aksjer =

$2500,00

Urealisert gevinst/tap

--

Kostnader for å lukke

– 1* ($6 + $0,30) =

– $6,30

Urealisert verdi av posisjoner

$2493,70

Kontantbeholdning

$10 000,00

Transaksjoner ikke bokført

– ($2500 + $6,30) =

– $2506,30

Kontoverdi

$9987,40

Ikke tilgjengelig som marginsikkerhet

– 1 * 25 * 100 aksjer =

– $2500,00

Brukt til marginkrav

--

Tilgjengelig for marginhandel

$7487,40

Ved fullpremieopsjoner legges de ikke-bokførte transaksjonene til i kundens kontantbeholdning fra dag til dag. Neste dag når opsjonsmarkedet har beveget seg til USD 41 (spot på 556,50), viser kontooversikten følgende:

Kontant- og posisjonssammendrag

Verdi av posisjon

1 * 41 * 100 aksjer =

$4100,00

Urealisert gevinst/tap

--

Kostnader for å lukke

– 1*($6+$0,30) =

–$6,30

Urealisert verdi av posisjoner

$4093,70

Kontantbeholdning

$7493,70

Transaksjoner ikke bokført

--

Kontoverdi

$11 587,40

Ikke tilgjengelig som marginsikkerhet

– 1 * 41 * 100 aksjer =

–$ 4100,00

Brukt til marginkrav

--

Tilgjengelig for marginhandel

$7487,40

Verdi av posisjon: Høyere på grunn av høyere opsjonspris.

Urealisert verdi av posisjoner: Høyere på grunn av høyere opsjonspris.

Kontantbeholdning: Redusert av opsjonsprisen. «Transaksjoner ikke bokført» er nå null.

Kontoverdi: Høyere på grunn av høyere opsjonspris.

Ikke tilgjengelig som marginsikkerhet: Økt på grunn av posisjonens nye verdi.

Margin for short-opsjon

En short-posisjon i opsjonen eksponerer innehaveren av den posisjonen for risikoen for å måtte levere underliggende når motparten velger å innløse opsjonen sin for levering. Tap på short-posisjoner i opsjoner kan være betydelige når markedet går mot posisjonen. Vi belaster derfor en marginpremium for å sikre at det er tilstrekkelig verdi på kontoen til å lukke short-posisjonen, og ekstra margin for å dekke endringer i underliggendes verdi fra dag til dag. Marginbeløpene overvåkes i sanntid for endringer i markedsverdier, og posisjonen kan tvangslukkes hvis det samlede marginkravet for alle marginposisjoner overskrider kundens marginprofil.

Den generelle marginformelen for en short-posisjon i en opsjon er:

 • Margin for short-opsjon = marginpremium + tilleggsmargin

Marginpremium sikrer at short-posisjonen kan lukkes til gjeldende markedspris, og tilsvarer gjeldende salgspris for opsjonen i løpet av handelsdagen. Tilleggsmarginen skal dekke prisendringer for underliggende fra dag til dag når opsjonen ikke kan lukkes, på grunn av begrensede handelstider.

Aksjeopsjoner

For aksjeopsjoner tilsvarer tilleggsmarginen en prosent av underliggende referanseverdi minus en rabatt for beløpet som opsjonen er out-of-the-money med.

 • Ekstra marginkrav for en call= Maks (X% * underliggende spot) - out-of-the-money-beløp, Y% * underliggende spot)
 • Ekstra marginkrav for en put = Maks (X% * underliggende spot) - out-of-the-money-beløp, Y% * innløsningspris)

Marginprosentene bestemmes og kan endres av Saxo Bank. De faktiske verdiene kan variere avhengig av opsjonskontrakten, og kan konfigureres i marginprofilene. Kundene kan se de gjeldende verdiene i kontraktens handelsvilkår.

Out-of-the-money-beløpet for en call tilsvarer:

 • Maks (0, innløsningspris - underliggende spot)

Out-of-the-money-beløpet for en put tilsvarer:

 • Maks (0, underliggende spotpris - innløsningspris)

For å komme frem til valutabeløpet som er involvert må du gange anskaffelsesverdiene med handelsenheten (100 aksjer).

Eksempel:

La oss ta utgangspunkt i at FORM har X-margin på 15 % og en Y-margin på 10 % for Apple-aksjer.

En kunde shorter en Apple DEC 2013 535 Call til $ 1,90 (Apple-aksje $ 523,74). Én opsjon tilsvarer 100 aksjer. OTM-beløpet er 11,26 aksjepunkter (535 - 523,74), hvilket gir en tilleggsmargin på 67,30 aksjepunkter ($ 6730). I kontosammendraget beregnes marginpremium ut fra posisjonsverdien:

Kontant- og posisjonssammendrag

Verdi av posisjon

– 1 * $1,90 * 100 aksjer =

– $190,00

Urealisert gevinst/tap

--

Kostnader for å lukke

– (6 + $0,30) =

– $6,30

Urealisert verdi av posisjoner

– $196,30

Kontantbeholdning

$10 000,00

Transaksjoner ikke bokført

$190 – ($6 + $0,30) =

$183,70

Kontoverdi

$9987,40

Ikke tilgjengelig som marginsikkerhet

--

Brukt til marginkrav

– 100 aksjer *( (0,15 * 523,74) – 11,26)

– $6730,00

Tilgjengelig for marginhandel

$3257,40

Corporate Actions kan ha innvirkning på opsjoner knyttet til aksjene i selskapet. Den kan være nødvendig å justere opsjonskontrakten på en slik måte at verdien til posisjonen før og etter en slik hendelse er den samme.

Definisjoner

"Corporate Actions" skal bety en hendelse som kan påvirke aksjekursen / utestående aksjer i det relevante selskapet. Corporate Actions inkluderer aksjeutstedelser, sammenslåinger, konvertering, aksjesplitt, nedsalg og dividende:

"Forfallsdato" skal bety virksom dato for Corporate Action, datoen eller datoen etter at verdipapiret handles uten kunngjort dividende eller kapitalgevinst.

Forretninger mellom Saxo Bank og kunden

Den underliggende aksjen kan påvirkes av Corporate Actions. Som følge av en Corporate Action, kan det være nødvendig å justere aksjeopsjonskontrakten. Ulike markedsplasser har ulike måter å forholde seg til Corporate Actions på. Opsjonsmarkedene beslutter i hver enkelt sak hvordan en Corporate Action skal påvirke opsjonskontrakten og posisjonene i opsjonskontraktene.

De to felles metodene for justering er "forholdsmetoden" og "pakkemetoden". Saxo Bank følger markedsplassens instrukser om justering av opsjonsserien og kundens posisjoner. Saxo Bank forbeholder seg også retten til å tvangslukke åpne posisjoner før en opsjonsjustering på forfallsdato hvis en Corporate Action ikke støttes av Saxo Bank.

Et eksempel er når underliggende for den justerte opsjonskontrakten kan være en kurv av verdipapirer og kontantkomponenter. Spesielt når det gjelder fisjonerte selskaper og sammenslåinger kan en Corporate Action gi en kurv av underliggende dersom den originale opsjonskontrakten gjøres opp med levering av flere ulike komponenter. Opsjonskontraktene trenger ikke i seg selv å justeres med denne metoden, i stedet omdefineres det underliggende. Dersom underliggende omdefineres som en kurv/pakke bestående av flere komponenter eller en andel av underliggende aksjer, støtter ikke Saxo Bank handlingen, og alle åpne kundeposisjoner lukkes.

Du finner mer informasjon om Corporate Action i dette online-kurset fra Options Industry Council:

https://www.optionseducation.org

Holdere av en long posisjon i amerikanske opsjoner kan eksekvere opsjonen på et hvilket som helst tidspunkt innen utløp, unntatt siste handelsdag. For å eksekvere en long opsjonsposisjon, kan en eksekveringsforespørsel plasseres i handelsplattformen under «Positions». 

Når eksekveringsforespørselen er gjort, vil opsjonsposisjonen lukkes på pris 0 og en posisjon i det underliggende instrument vil opprettes til strike-prisen. Dette skjer umiddelbart. 

Klienter må alltid vurdere å lukke opsjonsposisjonen i markedet og kjøpe underliggende separat. Ofte vil markedsverdien av opsjonen overgå den urealiserte profitten fra å åpne den underliggende posisjonen til strike-prisen. 

Valutaopsjoner på CME er ikke tillatt å eksekvere «out of the money», og disse forespørslene vil dermed bli kansellert umiddelbart i systemet. 

Helligdagsoversikt

På helligdager stenges markeder og børser rundt om i verden til ulike tider. Oversikt over kommende helligdager vil bli publisert under.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.