Handelsbetingelser for børsnoterede optioner

Vis handelsbetingelser for:

Saxo Bank har to handelsprofiler for margin, når det gælder handel med børsnoterede optioner1:

 • Grundprofil: Kunden kan kun købe børsnoterede optioner
 • Udvidet profil: Kunden kan købe og sælge (skrive) børsnoterede optioner. Kunden vil få marginfordele ved handel med en optionsstrategi og/eller en portefølje af børsnoterede produkter, dvs. en kombination af børsnoterede optioner og/eller underliggende instrumenter.

Som udgangspunkt oprettes en grundprofil, og kunden vil derfor ikke kunne sælge (skrive) børsnoterede optioner. Kunder, der ønsker en udvidet profil for at kunne sælge børsnoterede optioner, skal opfylde følgende krav:

 • Kundens kontoværdi skal være minimum 5.000 USD eller tilsvarende i anden valuta
 • Kunden skal fremlægge skriftlig anderkendelse af de risici, der er forbundet med at shortsælge (skrive) optioner

1 Børsnoterede optioner omfatter aktieoptioner og kontraktoptioner på futures og indeks.

StrategiInitial margin og vedligeholdelsesmargin

Long straddle
Long strangle

Ingen
"Out-of-the-money" naked calls

Aktieoptioner

Call-kurs + maksimum((X %* kurs på underliggende aktiv) - "Out-of-the-money"-beløb), (Y % * kurs på underliggende aktiv))

"Out-of-the-money"-beløb for en call-option svarer til: Maks. (0, strike-kurs på option - kurs på underliggende aktiv)

Eksempel: short 1 DTE jan14 12,50 Call at 0,08

Underliggende pris på 12,30

 • Short option margin = Præmie margin + ekstra margin
 • (0,08*100 aktier) + ((0,15*12,30)-(12,50-12,30)) * 100 aktier
 • 8 EUR præmie + 164,5 EUR margin = 172,50 EUR i marginkrav
Uncovered put write (salg)

Aktieoptioner

Put-kurs + maksimum((X %* kurs på underliggende aktiv) - "Out-of-the-money"-beløb), (Y % * strike-kurs))

"Out-of-the-money"-beløb for en put-option svarer til: Maks. (0, kurs på underliggende aktiv – strike-kurs på option)

Eksempel: short 1 DTE jan14 12 Put at 0,06

Underliggende pris på 12,30

 • Short option margin = Præmie margin + ekstra margin
 • (0,06*100 aktier) + ((0,15*12,30)-(12,30-12)) * 100 aktier
 • 6 EUR præmie + 154,5 EUR margin = 160,50 EUR i marginkrav
Call spread ved kursstigning (Bull Call Spread)

Maksimum ((Strike Lang Call - Strike Short Call), 0)

Eksempel:  Lang DTE Jan14 12,5 Call til kurs 0,10 and short DTE Jan14 13,5 Call til kurs 0,02

 • Maksimum ((12,5 – 13,5), 0)
 • 8 € præmie + marginkrav 0 €

Put spread ved kursstigning (Bull Put Spread)

(Strike Short Put - Strike Lang Put) – (Short Put-kurs – Long Put-kurs)

Eksempel:  Short DTE Jan14 Put 12 Put til kurs 0,08 and lang DTE Jan14 11 Put til kurs 0,02

 • ((12-11) – (0,08-0,02))*100 aktier
 • (1 – 0,06)*100 aktier
 • 6 € præmie + marginkrav 94 €

Short straddle
Short strangle

Hvis Initial Margin Short Put > Initial Short Call, så
Initial Margin Short Put + Price Short Call
ellers
Hvis Initial Margin Short Call >= Initial Short Put, så
Initial Margin Short Call + Price Short Put

Korte optionspositioner i amerikanske optioner kan kombineres med lange optionspositioner eller afdækningspositioner i det underliggende instrument for at opveje den høje risikoeksponering. Marginbetalinger kan således reduceres eller endda frafaldes. Vi yder marginreduktion på følgende kombinationer af positioner:

 • Covered call
 • Call/Put spread
 • Short straddle

Covered call

En short call-position kan udlignes med en lang position i den underliggende aktie.

Call/Put spread

En spread-position gør det muligt at lade en lang optionsposition afdække en kort optionsposition af samme type og i det samme underliggende instrument. Hvis den lange option er 'deeper-in-the-money' sammenlignet med den korte option (debet-spread), bruges værdien af den lange option op til den korte options værdi til afdækning, uden at der kræves yderligere margin.

Hvis det korte ben er 'deeper-in-the-money' sammenlignet med det lange ben (kredit-spread), bruges den fulde værdi af den lange option til afdækning plus en yderligere margin svarende til strike-differencen.

Bemærk: For at handle sig ud af en spread-position anbefales det at lukke det korte ben inden det lange ben for at undgå den høje marginbetaling på den naked korte optionsposition. Da den reserverede spread-margin imidlertid måske ikke er tilstrækkelig til at dække det kontantbeløb, der er nødvendigt for at tilbagekøbe den korte optionsposition, kan det ske, at en kunde oplever at være låst til en position, som han eller hun ikke kan handle sig ud af, uden at der stilles yderligere midler til rådighed.

Short Straddle/Strangle

Reglerne for short straddle/strangle er anderledes end reglerne for covered positioner og spread-positioner, da en short straddles ben ikke afdækker hinanden. En short straddle/strangle kombinerer en short call med en short put. Da en short call og en short put har modsatrettet eksponering, når det gælder markedsudviklingen, er der kun krav om den yderligere margin for det ben, der har den højeste marginbetaling.

Når en strangle-positions call-ben tildeles, skal kunden levere den underliggende aktie. Og omvendt: Når put-benet tildeles, skal kunden modtage den underliggende aktie. Den lange aktie kan kombineres med den originale strangles call-ben, hvilket resulterer i en covered call.

For visse instrumenter, herunder aktieoptioner, kræver vi marginbetaling for at dække potentielle tab i forbindelse med at have positioner i instrumentet. Aktieoptioner behandles som fuld præmieoptioner.

Eksempel på fuld præmieoption:

Når en kunde erhverver en lang position i en fuld præmieoption, trækkes præmiebeløbet fra kundens kontantsaldo. Værdien fra en åben lang optionsposition er ikke til rådighed til marginhandel bortset fra som anført i marginreduktionsordningerne.

Følgende eksempel viser en kundes køb af én Apple Inc. DEC 2013 530 Call @ $25 (Apple Inc.-aktien handles til 529,85 USD. Én option svarer til 100 aktier, købs-/salgskurtage 6,00 USD pr. lot, og vekselgebyret er 0,30 USD. Med en kontantsaldo på 10.000,00 USD vil kundens kontooversigt vise:

Oversigt over kontantsaldo og positioner

Værdi af position

1 * 25 * 100 aktier =

2.500,00 USD

Ikke-realiseret gevinst/tab

--

Omkostninger ved at lukke position

- 1* (6 USD + 0,30 USD) =

- 6,30 USD

Ikke-realiseret værdi af positioner

2.493,70 USD

Kontantsaldo

10.000,00 USD

Ikke-bogførte transaktioner

- (2.500 USD + 6,30 USD) =

- 2.506,30 USD

Kontoværdi

9.987,40 USD

Ikke til rådighed som marginsikkerhed

- 1 * 25 * 100 aktier =

- 2.500,00 USD

Anvendt til marginkrav

--

Til rådighed til marginhandel

7.487,40 USD

For fuld præmieoptioners vedkommende tilføjes de ikke-bogførte transaktioner til kundens kontantsaldo fra dag til dag. Næste dag, hvor optionsmarkedet har bevæget sig til 41 USD (spot på 556,50), viser kontooversigten følgende:

Oversigt over kontantsaldo og positioner

Værdi af position

1 * 41 * 100 aktier =

4.100,00 USD

Ikke-realiseret gevinst/tab

--

Omkostninger ved at lukke position

- 1*(6 USD + 0,30 USD) =

- 6,30 USD

Ikke-realiseret værdi af positioner

4.093,70 USD

Kontantsaldo

7.493,70 USD

Ikke-bogførte transaktioner

--

Kontoværdi

11.587,40 USD

Ikke til rådighed som marginsikkerhed

- 1 * 41 * 100 aktier =

- 4.100,00 USD

Anvendt til marginkrav

--

Til rådighed til marginhandel

7.487,40 USD

Værdi af position: Er steget, fordi kursen på optionen er steget.

Ikke-realiseret værdi af positioner: Er steget, fordi kursen på optionen er steget.

Kontantsaldo: Er faldet med optionens kurs. 'Ikke-bogførte transaktioner' er nu nul.

Kontoværdi: Er steget, fordi kursen på optionen er steget.

Ikke til rådighed som marginsikkerhed: Er steget som følge af positionens nye værdi.

Margin for korte optioner

Indehaveren af en position i en kort option risikerer at blive pålagt at aflevere det underliggende provenu, når en anden markedsdeltager, som har en lang position, udøver sin optionsret. Tab på en position i en kort option kan være betydelige, hvis markedet udvikler sig til ugunst for positionen. Vi beregner derfor en præmiemargin for at sikre, at kontoens værdi er tilstrækkelig til at lukke den korte position, samt en yderligere margin for at dække dag-til-dag ændringer i den underliggende værdi. Marginændringerne overvåges i realtid for ændringer i markedsværdier, og et stop-out kan udløses, hvis den samlede marginbetaling for alle margindækkede positioner overstiger kundens marginkald-profil.

Den generiske formel for marginbetaling for korte optioner er:

 • Margin for kort option = præmiemargin + yderligere margin

Præmiemarginen sikrer, at positionen i en kort option kan lukkes til den aktuelle markedskurs, og svarer til den aktuelle salgskurs, som optionen kan erhverves til i åbningstiden for handel. Den yderligere margin skal dække dag-til-dag kursændringer i den underliggende værdi, hvis optionspositionen ikke kan lukkes, fordi åbningstiden for handel er begrænset.

Aktieoptioner

For optioner på aktier svarer den yderligere margin til en procentdel af den underliggende referenceværdi fratrukket en rabat for det beløb, som optionen er 'out-of-the-money'.

 • Yderligere marginkald = maks. (X % * underliggende spot) – 'out-of-the-money'-beløb, Y % * underliggende spot)
 • Yderligere margin-put = maks. (X % * underliggende spot) – 'out-of-the-money'-beløb, Y % * strike-kurs)

Procentsatserne for margin er fastsat af Saxo Bank og kan ændres. De faktiske værdier kan variere afhængigt af optionskontrakt og kan tilpasses i marginprofilerne. Kunder kan se de gældende værdier i kontraktens handelsbetingelser.

'Out-of-the-money'-beløbet for en call option svarer til:

 • Maks. (0, option-strike – underliggende spot)

'Out-of-the-money'-beløb for en put-option svarer til:

 • Maks. (0, underliggende spotkurs – option-strike)

For at tage højde for valutabeløbet skal de opnåede værdier ganges med handelsenheden (100 aktier).

Eksempel:

Vi antager, at FORM har anvendt en X-margin på 15 % og en Y-margin på 10 % for Apple-aktier.

En kunde 'shorter' en call option på Apple DEC 2013 535 til 1,90 USD (Apple-aktie til 523,74). Optionens talværdi er 100 aktier. 'Out-of-the-money'-beløbet (OTM) er 11,26 aktiepoint (535 – 523,74), hvilket betyder en yderligere margin på 67,30 aktiepoint (6.730 USD). I kontooversigten tages præmiemarginen ud af positionens værdi:

Oversigt over kontantsaldo og positioner

Værdi af position

- 1 * 1,90 USD * 100 aktier =

- 190,00 USD

Ikke-realiseret gevinst/tab

--

Omkostninger ved at lukke position

- (6 + 0,30 USD) =

- 6,30 USD

Ikke-realiseret værdi af positioner

- 196,30 USD

Kontantsaldo

10.000,00 USD

Ikke-bogførte transaktioner

190 USD - (6 USD + 0,30 USD) =

183,70 USD

Kontoværdi

9.987,40 USD

Ikke til rådighed som marginsikkerhed

--

Anvendt til marginkrav

- 100 aktier *( (0,15 * 523,74) – 11,26)

- 6.730,00 USD

Til rådighed til marginhandel

3.257,40 USD

Selskabsbegivenheder vedrørende aktier kan påvirke optioner, der er noteret på de pågældende aktier. Det kan være nødvendigt at tilpasse optionskontrakterne på en sådan måde, at værdien af en position i en sådan option før og efter den pågældende selskabsbegivenhed ikke ændres.

Definitioner

Selskabsbegivenheder er hændelser i et selskab, der kan påvirke det pågældende selskabs aktiekurs eller ikke-indbetalte aktiekapital. Selskabsbegivenheder inkluderer aktieemissioner, fusioner, konverteringer, aktiesplits, frasalg og udbyttebetaling;

'Ex-dag' er ikrafttrædelsesdagen for en selskabsbegivenhed, den dag hvor eller dagen efter at et værdipapir handles uden dets tidligere angivne eller udloddede udbytte.

Forretninger mellem Saxo Bank og kunden

Den underliggende aktie kan være udsat for selskabsbegivenheder. En selskabsbegivenhed kan betyde, at aktieoptionskontrakten skal tilpasses. Børser har forskellige måder at behandle selskabsbegivenheder på. De pågældende børser beslutter i det enkelte tilfælde, hvordan en selskabsbegivenhed påvirker optionskontrakten og positionerne i optionskontrakterne.

De to almindelige måder at foretage tilpasning på er 'forholdstalsmetoden' og 'pakkemetoden'. På grundlag af børsernes informationer implementerer Saxo Bank de pågældende tilpasninger i optionsserien og kundens position. Saxo Bank forbeholder sig dog ret til at lukke kunders åbne positioner forud for tilpasningen af en option på ex-dagen, hvis tilpasning som følge af en selskabsbegivenhed ikke understøttes af Saxo Bank.

Et eksempel er, når et underliggende produkt til den tilpassede optionskontrakt er en kurv af værdipapir- og kontantkomponenter. Især ved frasalg og spaltninger kan en selskabsbegivenhed betyde, at der opstår en kurv af produkter, hvor den oprindelige optionskontakt indgår blandt en række produktkomponenter. Ved denne metode behøver selve optionskontrakterne ikke at blive tilpasset; i stedet omdefineres det underliggende produkt. Hvis det underliggende produkt omdefineres enten som en kurv eller en pakke med en række komponenter eller som enhver andel af underliggende aktier, understøtter Saxo Bank ikke den pågældende 'action' og lukker eventuelle åbne kundepositioner.

Lær mere om selskabsbegivenheder i onlinekurset 'The Options Industry Council':

http://education.optionseducation.org/oic_courses/OIC320C/stockSplits_01.html

Indehavere af en lang position i amerikanske optioner kan eksekvere optionen på et hvilket som helst tidspunkt inden udløb med undtagelse af den sidste handelsdag. For at eksekvere en lang optionsposition kan en eksekveringssanmodning indtastes i handelsapplikationen; under "Positioner".

Når eksekveringsanmodningen er indtastet bliver optionspositionen lukket til kurs 0, og en position i det underliggende instrument oprettes til strikekursen. Dette sker øjeblikkeligt.

Kunder bør altid overveje at lukke optionspositionen på markedet og erhverve det underliggende instrument separat. Ofte overstiger markedsværdien af optionen den urealiserede gevinst fra åbningen af den underliggende position til strikekursen.

Valutaoptioner på CME må ikke eksekveres out of the money, hvorfor sådanne anmodninger vil blive annulleret.

Oversigt over ferieperioder

Markeder og børser rundt om i verden er lukket på bestemte tidspunkter i ferieperioder. Kommende ferieperioder vil fremgå nedenfor.

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.