Se rater og betingelser

Handelsbetingelser for aksjeopsjoner​

I forbindelse med handel av aksjeopsjoner arbeider Saxo Bank med to handelsprofiler:

  • Basis, som gir kunden mulighet til å kjøpe opsjoner – put og/eller call
  • Avansert, hvor kunden utover å kjøpe opsjoner også har mulighet til å selge opsjoner og utføre kombinasjonsstrategier (kombinasjoner med både underliggende aksjer og andre strikes).

For ytterligere informasjon om margin-/sikkerhetskrav og eventuell reduksjon av margin-/sikkerhetskrav, henvises det til seksjonene Margin-/sikkerhetskrav og Mulighet for nedsettelse av margin/sikkerhet.

I tilfelle kunden overskrider margin-/sikkerhetskravet vil Saxo Bank automatisk lukke alle posisjoner i aksjeopsjoner.

Ytterligere detaljer om margin-/sikkerhetskrav inder den avanserte handelsprofilen oppsummeres nedenfor:

StrategiMarginkrav - første/vedlikehold

Long straddle
Long strangle

Ingen
Out-of-the-money naked calls

Aksjeopsjoner

Pris for kjøpsopsjon + Maksimum ((X%* underliggende pris) - out-of-the-money-beløp), (Y% * underliggende pris))

Out-of-the-money-beløpet for en kjøpsopsjon tilsvarer: Maks (0, innløsningspris - underliggende futurespris)

Eksempel:shorte 1 DTE jan14 12.50 kjøpsopsjon til 0,08

Spot til 12.30
(0,08*100 aksjer)+((0,15*12,30)-(12,50-12,30)*100 aksjer) 8 € premium + 164,5 € margin 

 

Uncovered put write

Aksjeopsjoner

Pris for salgsopsjon + Maksimum((X%* underliggende pris) - out-of-the-money-beløp), (Y% * innløsningspris))

Out-of-the-money-beløp for en salgsopsjon tilsvarer: Maks (0, underliggende futurespris – innløsningspris for opsjon)

Eksempel: shorte 1 DTE jan14 12 salgsopsjon til 0,06

Spot til 12,30
(0,06*100 aksjer)+((0,15*12,30)-(12,30-12)*100 aksjer)
6 € premium + 154,5 € margin 

 

Bear call spread

Maksimum ((Innløsningspris Long call - Innløsningspris short call), 0)

Eksempel: short DTE Jan14 12,5 kjøpsopsjon til 0,10 og long DTE Jan14 13,5 kjøpsopsjon til 0,02 (0,10-0,02)*100 aksjer + (13,5-12,5)*100 aksjer

8 € premium + 100 € margin

Bull put spread

Eksempel: short DTE Jan14 salgsopsjon 12 salgsopsjon til 0,08 og long DTE Jan14 11 salgsopsjon til 0,02
(0,08-0,02)*100 aksjer + (12-11)*100 aksjer

6 € premium + 100 € margin

Short straddle
Short strangle

Hvis første margin for Short put > Første margin for Short call, blir
Første margin Short put + Pris for Short call
eller
Hvis første margin Short Call >= Første margin Short put, blir
Første margin Short call + Pris for Short put

Short-posisjoner i amerikanske opsjoner kan kombineres med long-posisjoner eller eierskap i underliggende for å utligne den høye risikoeksponeringen. Marginene kan derfor reduseres eller frafalles. Vi reduserer marginer for følgende kombinasjoner:

  • Covered Call
  • Call/Put Spread
  • Short Straddle

Covered Call

En short-posisjon i en kjøpsopsjon kan utlignes med en long-posisjon i den underliggende aksjen.

Call / Put Spread

Med en spread-posisjon kan en long-posisjon gi dekning for en short-posisjon i en opsjon av samme type, med samme underliggende. Når long-posisjonen er dypere in-the-money enn short-posisjonen (debet-spread), brukes verdien av long-posisjonen til å kompensere for verdien til short-posisjonen for dekning, uten ekstra marginkrav.

Når short-posisjonen er dypere in-the-money enn long-posisjonen (kreditt-spread), brukes hele verdien av long-posisjonen til å kompensere pluss en ekstra margin tilsvarende forskjellen i innløsningspris.

Merk: For å lukke en spread-posisjon anbefales det å først selge short-posisjonen og deretter long-posisjonen, for å unngå et høyt marginkrav for en short-posisjon uten dekning. Siden spread-marginen kanskje ikke er tilstrekkelig til å dekke kontantbeløpet som kreves for å kjøpe tilbake short-posisjonen, låses kunden kanskje fast i en posisjon der han ikke kan løse seg ut uten ytterligere midler.

Short Straddle / Strangle

En short straddle/strangle er annerledes enn en posisjon med dekning eller en spread, da beina til en short straddle ikke gir dekning for hverandre. En short straddle/strangle kombinerer en short call med en short put. Siden eksponeringen til en short call og en short put er motsatt med tanke på markedsretning, kreves det bare ekstra margin for det beinet som er mest out-of-the-money.

Når den underliggende kursen er i beinet til kjøpsopsjonen i strangle-posisjonen, må kunden levere den underliggende aksjen. I motsatt tilfelle, når den underliggende kursen er i beinet til salgsopsjonen i strangle-posisjonen, må kunden ta levering for den underliggende aksjen. Long-posisjonen i aksjen kan kombineres med det andre call-beinet i den opprinnelige strangle-posisjonen, hvilket gir en Covered call.

I forbindelse med handel med Saxo Banks produkter, stiller Saxo Bank krav til margin/sikkerhet på kundens konto, for å kunne imøtekomme eventuelle tap, som kan oppstå som følge av visse posisjoner.

Aksjeopsjoner handles «full premium style», hvilket innebærer at kunden betaler både kurtasje og premie på opsjonen, når posisjonen åpnes.

Eksempel:

Ved kjøp av en opsjonskontrakt trekkes summen av kurtasje og premie fra kundens kontantbalanse øyeblikkelig. Verdien av den åpne long posisjonen i opsjonen vil ikke være tilgjengelig som margin/sikkerhet fir handel med andre produkter, med mindre annet er avtalt med Saxo Bank.

I det følgende eksempel kjøper en kunde en Call opsjon i Apple Inc. med utløp desember 2014 til 25$ i premie. En opsjon omfatter 100 fysiske aksjer, kurtasje utgjør 6$ pr. kontrakt og omkostninger til handelsplassen utgjør 0,3$.

Med en kontantbalanse på 10.000$ vil kundens kontooversikt se ut som følger:

Cash and Position Summary

Position Value

1 * 25 * 100 shares =

$2,500.00

Unrealized Profit/Loss

--

Cost to Close

- 1* ($6 + $0.30) =

- $6.30

Unrealised Value of Positions

$2,493.70

Cash Balance

$10,000.00

Transactions not Booked

- ($2,500 + $6.30) =

- $2,506.30

Account Value

$9,987.40

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 25 * 100 shares =

- $2,500.00

Used for Margin Requirement

--

Available for Margin Trading

$7,487.40

In case of a full premium option, the transactions not booked will be added to the client’s cash balance in overnight processing. The next day, when the options market has moved to $41 (spot at 556.50), the account summary will show:

Cash and Position Summary

Position Value

1 * 41 * 100 shares =

$4,100.00

Unrealised Profit/Loss

--

Cost to Close

- 1*($6+$0.30) =

-$6.30

Unrealised Value of Positions

$4,093.70

Cash Balance

$7,493.70

Transactions not Booked

--

Account Value

$11,587.40

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 41 * 100 shares =

-$ 4,100.00

Used for Margin Requirement

--

Available for Margin Trading

$7,487.40

Posisjonsverdi: Høyere på grunn av høyere opsjonspris.

Urealisert posisjonsverdi: Høyere på grunn av høyere opsjonspris.

Kontantbeholdning: Redusert av opsjonsprisen. "Transaksjoner ikke bokført" er nå null.

Kontoverdi: Høyere på grunn av høyere opsjonspris.

Ikke tilgjengelig som margin: Høyere på grunn av den nye verdien til posisjonen.

Margin for short-opsjon

En short-posisjon i opsjonen eksponerer innehaveren av den posisjonen for risikoen for å måtte levere underliggende når motparten velger å innløse opsjonen sin for levering. Tap på short-posisjoner i opsjoner kan være betydelige når markedet går mot posisjonen. Vi belaster derfor en marginpremium for å sikre at det er tilstrekkelig verdi på kontoen til å lukke short-posisjonen, og ekstra margin for å dekke endringer i underliggendes verdi fra dag til dag. Marginbeløpene overvåkes i sanntid for endringer i markedsverdier, og posisjonen kan tvangslukkes hvis det samlede marginkravet for alle marginposisjoner overskrider kundens marginprofil.

Den generelle marginformelen for en short-posisjon i en opsjon er:

  • Margin for short-opsjon = marginpremium + tilleggsmargin

Marginpremium sikrer at short-posisjonen kan lukkes til gjeldende markedspris, og tilsvarer gjeldende salgspris for opsjonen i løpet av handelsdagen. Tilleggsmarginen skal dekke prisendringer for underliggende fra dag til dag når opsjonen ikke kan lukkes, på grunn av begrensede handelstider.

Aksjeopsjoner

For aksjeopsjoner tilsvarer tilleggsmarginen en prosent av underliggende referanseverdi minus en rabatt for beløpet som opsjonen er out-of-the-money med.

  • Ekstra marginkrav = Maks (X% * underliggende spot) - out-of-the-money-beløp, Y% * underliggende spot)
  • Ekstra marginkrav for salgsopsjon = Maks (X% * underliggende spot) - out-of-the-money-beløp, Y% * innløsningspris)

Marginprosentene bestemmes og kan endres av Saxo Bank. De faktiske verdiene kan variere avhengig av opsjonskontrakten, og kan konfigureres i marginprofilene. Kundene kan se de gjeldende verdiene i kontraktens handelsvilkår.

Out-of-the-money-beløpet for en kjøpsopsjon tilsvarer:

  • Maks (0, innløsningspris - underliggende spot)

Out-of-the-money-beløpet for en salgsopsjon tilsvarer:

  • Maks (0, underliggende spotpris - innløsningspris)

For å komme frem til valutabeløpet som er involvert må du gange anskaffelsesverdiene med handelsenheten (100 aksjer).

Eksempel:

La oss ta utgangspunkt i at FORM har X-margin på 15 % og en Y-margin på 10 % for Apple-aksjer.

En kunde shorter en Apple DEC 2013 535 kjøpsopsjon til $ 1,90 (Apple-aksje $ 523,74). Én opsjon tilsvarer 100 aksjer. OTM-beløpet er 11,26 aksjepunkter (535 - 523,74), hvilket gir en tilleggsmargin på 67,30 aksjepunkter ($ 6730). I kontosammendraget beregnes marginpremium ut fra posisjonsverdien:

Kontant- og posisjonssammendrag

Position Value

- 1 * $1.90 * 100 shares =

- $190.00

Unrealized Profit/Loss

--

Cost to Close

- (6 + $0.30) =

- $6.30

Unrealized Value of Positions

- $196.30

Cash Balance

$10,000.00

Transactions not Booked

$190 - ($6 + $0.30) =

$183.70

Account Value

$9,987.40

Not Available as Margin Collateral

--

Used for Margin Requirement

- 100 shares *( (0.15 * 523.74) – 11.26)

- $6,730.00

Available for Margin Trading

$3,257.40

Corporate Actions kan ha innvirkning på opsjoner knyttet til aksjene i selskapet. Den kan være nødvendig å justere opsjonskontrakten på en slik måte at verdien til posisjonen før og etter en slik hendelse er den samme.

Definisjoner

"Corporate Actions" skal bety en hendelse som kan påvirke aksjekursen / utestående aksjer i det relevante selskapet. Corporate Actions inkluderer aksjeutstedelser, sammenslåinger, konvertering, aksjesplitt, nedsalg og dividende:

"Forfallsdato" skal bety virksom dato for Corporate Action, datoen eller datoen etter at verdipapiret handles uten kunngjort dividende eller kapitalgevinst.

Forretninger mellom Saxo Bank og kunden

Den underliggende aksjen kan påvirkes av Corporate Actions. Som følge av en Corporate Action, kan det være nødvendig å justere aksjeopsjonskontrakten. Ulike markedsplasser har ulike måter å forholde seg til Corporate Actions på. Opsjonsmarkedene beslutter i hver enkelt sak hvordan en Corporate Action skal påvirke opsjonskontrakten og posisjonene i opsjonskontraktene.

De to felles metodene for justering er "forholdsmetoden" og "pakkemetoden". Saxo Bank følger markedsplassens instrukser om justering av opsjonsserien og kundens posisjoner. Saxo Bank forbeholder seg også retten til å tvangslukke åpne posisjoner før en opsjonsjustering på forfallsdato hvis en Corporate Action ikke støttes av Saxo Bank.

Et eksempel er når underliggende for den justerte opsjonskontrakten kan være en kurv av verdipapirer og kontantkomponenter. Spesielt når det gjelder fisjonerte selskaper og sammenslåinger kan en Corporate Action gi en kurv av underliggende dersom den originale opsjonskontrakten gjøres opp med levering av flere ulike komponenter. Opsjonskontraktene trenger ikke i seg selv å justeres med denne metoden, i stedet omdefineres det underliggende. Dersom underliggende omdefineres som en kurv/pakke bestående av flere komponenter eller en andel av underliggende aksjer, støtter ikke Saxo Bank handlingen, og alle åpne kundeposisjoner lukkes.

Innehavere av en long-posisjon i amerikanske opsjoner kan innløse opsjonen når som helst før forfall. For å innløse en long-posisjon i opsjoner, kan en forespørsel om innløsning oppgis i handelsplattformen, under Kontosammendrag.

Når en forespørsel om innløsning legges inn, lukkes opsjonsposisjonen til prisen 0 og en posisjon i det underliggende instrumentet opprettes til innløsningskurs. Dette skjer øyeblikkelig.

Kunder bør alltid vurdere å lukke opsjonsposisjonen i markedet og kjøpe det underliggende instrumentet hver for seg. Markedsverdien til opsjonen overskrider ofte urealisert gevinst fra åpning av den underliggende posisjonen til innløsningspris.

Innløsningsfrist

Innløsningsforespørsler må oppgis før innløsningsfristen, som spesifisert av Saxo Bank; informasjon om dette finner du i oppgjørsvilkårene for opsjoner i kontrakten. Innløsningsfristen for Saxo Banks kunder er før markedsplassens frist, slik at Saxo Bank og deres meglere skal ha tid til å formidle forespørselen til markedsplassene. Dersom innløsningsforespørsler formidles etter fristen, avvises kundene, og kundene må vente til neste dag til å innløse før tidsfristen.

Siste handelsdag

På den siste handelsdagen vil ikke kunden kunne innløse posisjonen, fordi den automatiske innløsningsprosessen ved forfall styrer innløsning mot oppgjørsverdien.

Updated 12 November 2014

Risikoadvarsel ved aksjeopsjoner

risk-icon--red

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs. 

Spreads, Straddles, og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kommisjoner, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning.  Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.