Ny ESMA-forordning

I mars kunngjorde Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) en rekke tiltak for å harmonisere EU-forskrifter og gi bedre beskyttelse for privatkunder som handler gearede produkter som for eksempel CFD-er. De nye tiltakene trer i kraft fra 30. juli 2018.

Les hele ESMA-erklæringen her

Tiltakene gjelder for alle private kunder som har inngått avtale med EU-selskaper, uavhengig av hvor kunden er hjemmehørende.

Oversikt over tiltakene

 • Gearing-grenser for nye posisjoner
 • Innføring av vedlikeholdsmargin: Lukking av posisjon så snart kunden ikke oppfyller kravet til vedlikeholdsmargin
 • Forbud mot fordeler som brukes til å stimulere handel
 • Standardisert advarsel om risiko i alt markedsføringsmateriell
 • Forbud mot markedsføring, distribusjon eller salg av binære opsjoner, uansett type

Tiltakene i detalj 

Grenser for gearing

Giringsgrenser gjelder på nye posisjoner og varierer i henhold til volatiliteten til underliggende aktiva. Kravet til initiell margin vil øke for CFD- og valutaprodukter, noe som betyr at marginen som kreves for å åpne en ny posisjon, blir høyere.

Vedlikeholdsmargin innføres, og denne angir laveste nivå av margin som må opprettholdes på en konto for å holde en posisjon åpen. Vedlikeholdsmargin vil bli brukt til å beregne marginutnyttelsen.

Merk at fra og med 30. juli, vil de nye initielle marginsatsene til ESMA gjelde for hele marginporteføljen når nye posisjoner åpnes, og de nye satsene for vedlikeholdsmargin vil også gjelde for hele marginporteføljen, inkludert alle eksisterende posisjoner.

For eksempel vil krav til initiell margin for ikke-hoved-valutapar gå fra vår nåværende 2 %-marginsats (50:1-gearing) til 5 % (20:1).

Nåværende initiell marginInitiell margin
fra 30. juli
Vedlikeholdsmargin
fra 30. juli
Valuta (store)1.5%3.33%1.66%
Valuta (små)2.0%5.0%2.5%
Indeks (store)2.5%5.0%2.5%
Indeks (små)3.0%10.0%5.0%
Gull3.0%5.0%2.5%
Råvarer4.0%10.0%5.0%
Aksjer10.0%20.0%10.0%

Marginavvikling

Marginsatsen som kreves for å beholde åpne posisjoner kalles for vedlikeholdsmargin. Vedlikeholdsmargin brukes til å beregne marginutnyttelsen.

Hvis kontoen din overskrider en marginutnyttelse på 100 %, vil det skje en automatisk close-out, som betyr at det vil bli plassert ordrer om å lukke posisjonene og de eksisterende ordrene kanselleres.

Negativ saldobeskyttelse

Negativ saldobeskyttelse for kontoer som innehar åpen valutaspot- eller CFD-posisjon vil gjelde for eventuelle tap som oppstår etter at enhver/all sikkerhet til kontoen er brukt opp, inkludert kontantinnskudd.

Vi refunderer det negative kontantbeløpet når alle posisjonene på kontoen er gjort opp. Refusjonen tilbakestiller kontoverdien til null.

Restriksjoner på insentiver

Det vil bli lagt restriksjoner på kampanjer som tilbyr store bonuser eller andre insentiver for å trekke til seg og oppfordre private investorer til å investere i valuta/CFD-er.

Harmonisert risikoadvarsel med firmaspesifikk ytelse

Det vil bli innført et standardisert format for risikovarsler, hvor firmaene må inkludere informasjon om mengden gearede handler som førte til positivt resultat for deres kunder.

Binære opsjoner

Alle binære opsjoner, uavhengig av om de handles OTC eller er notert på et handelssted, faller innenfor rammen av det avtalte tiltaket, og som følge vil vi ikke lenger tilby «one-touch»- og «no-touch»-opsjoner.

Omkategorisering til profesjonell

Disse tiltakene gjelder bare for privatkunder. Profesjonelle kunder, eller kunder som har fått godkjent søknad om omkategorisering, vil ikke bli påvirket.

Saxos oppfatning

Saxo har alltid vært talsmann for ansvarlig handel, og vi støtter de forslagene ESMA har lagt fram.

KF

Saxo har forventet denne utviklingen en stund. Vi har tatt en klar strategisk beslutning om ikke å konkurrere på høy gearing. Saxo anser at en konsistent, harmonisert regulering på europeisk nivå vil være positivt for kunder og for næringen som helhet.

Kim Fournais – medgrunnlegger og CEO, Saxo Bank


Vanlige spørsmål

Saxo vil fortsette å tilby privatkundene med en kryssikret konto for handel med flere typer verdier.

For å opprette en buffer mellom kundens handelskapasitet og bunnsikkerhetsavhengig tvungen avslutning, som ESMA har standardisert, vil vi innføre et krav til initiell margin i tillegg til kravet om vedlikeholdsmargin. Dette betyr at vi vil endre fra å ha ett bunnsikkerhetskrav til å ha to bunnsikkerhetkrav - initiell margin og vedlikeholdsmargin.

 1. Initiell margin: en bunnsikkerhetkontroll på ordreplassering før handelen foretas, dvs. at ved åpning av en ny posisjon, må det være tilstrekkelig med kontanter eller godkjent sikkerhet for marginen tilgjengelig for å oppfylle kravet til initiell margin for hele bunnsikkerhetsporteføljen. Den samme sjekken gjelder også for kontantuttak for å sikre at en kundeforespørsel om å ta ut penger fra kontoen, ikke vil føre til at de bryter mot kravet til initiell margin.
 2. Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig kontroll av marginen, det vil si minimumsbeløpet av kontanter eller godkjent sikkerhet for marginen som må opprettholdes for kontoen for å opprettholde en åpen posisjon. Vedlikeholdsmargin brukes til å beregne bunnsikkerhetsutnyttelsen, og en tvungen avslutning vil skje så snart kunden ikke oppfyller kravet til vedlikeholdsmargin.
ProduktSaxos nåværende krav til margin
(tilsvarer vedlikeholdsbunnsikkerheten)
Hovedvalutaer1,50 % (f.eks. EUR)
Ikke-hovedvalutaer2,00 % (f.eks. AUD)
Hovedindekser2,50 % (f.eks. US500)
Ikke-hovedindekser3,00 % (f.eks. NETH25)
Gull3,00 % (f.eks. XAU)
RåvarerVarierte:
6,00 % (f.eks. XAG)
8,00 % (f.eks. HEATINGOIL)
4,00 % (f.eks. COPPERUS)
Individuelle aksjer
(Rangert 1 som er en del av en hovedindeks)
10,00 % (f.eks. AAPL)

 

Nye ESMA-krav til minimum margin

InitiellVedlikehold
3.33% (30:1)1.66%
5.00% (20:1)2.50%
5.00% (20:1)2.50%
10.00% (10:1)5.00%
5.00% (20:1)2.50%
En sats: 10,00 % (10:1)5.00%
20.00% (5:1)10.00%

Eksempel på handel:

Du setter inn EUR 10 000 på kontoen din. Du tror at euro (EUR) kommer til å styrke seg mot amerikanske dollar (USD), og du ønsker å utnytte en slik styrking. Du bestemmer deg derfor for å kjøpe 100 000 EURUSD. Du har ingen andre åpne posisjoner.

Krav til initiell margin= 100 000 x 3,33 % = EUR 3330

Krav til vedlikeholdsbunnsikkerhet = 100 000 x 1,66% = EUR 1660

Bunnsikkerhetsutnyttelse (på tidspunktet til handelen) = 16,6 % (EUR 1660/EUR 10 000)

Privatkunder blir pålagt å oppfylle kravet til vedlikeholdsmargin for valuta-/CFD-posisjoner som ble åpnet før 1. august 2018. Privatkunder er kun pålagt å møte de nye kravene til initiell margin på valuta-/CFD-posisjoner som er åpnet fra 1. august 2018.

Siden vi vil levere en kryssikret konto for handel med flere typer verdier hvor bunnsikkerhetskravene varierer mellom instrumenter og produkter som både omfattes og ikke omfattes av ESMA-kravene, og de kan også være høyere i noen tilfeller enn minimumskravet til bunnsikkerhetkravene spesifisert av ESMA, vil automatisk tvungen lukking skje ved bruk av 100 % (vedlikeholds)margin.

For eksempel, for å fortsette ovennevnte handelseksempel:

Du setter inn EUR 10 000 på kontoen din. Du tror at euro (EUR) kommer til å styrke seg mot amerikanske dollar (USD), og du ønsker å utnytte en slik styrking. Du bestemmer deg derfor for å kjøpe 100 000 EURUSD. Du har ingen andre åpne posisjoner.

Krav til initiell margin= 100 000 x 3,33 % = EUR 3330

Krav til vedlikeholdsbunnsikkerhet = 100 000 x 1,66% = EUR 1660

Bunnsikkerhetsutnyttelse (på tidspunktet til handelen) = 16,6 % (EUR 1660/EUR 10 000)

Senere, på grunn av markedsbevegelser, er det et urealisert tap på kontoen din på 8340 euro.

Bunnsikkerhetsutnyttelse = 100,0 % (EUR 1660/ (EUR 10 000 - EUR 8340))

Som et resultat, er marginen din fullt utnyttet, og du har derfor ikke mulighet til å inngå ytterligere transaksjoner (unntatt for å lukke de åpne posisjonene dine). Du vil være i strid med kravene til margin, og for å overholde regelen om bunnsikkerhetsavhengig tvungen avslutning vil vi søke å umiddelbart terminere, kansellere og lukke alle eller deler av eventuelle utestående posisjoner, samt kansellere eventuelle åpne ordrer.

Innenfor plattformen vil kundene kunne velge om de vil pantsette verdipapirer som aksjer, obligasjoner, ETF-er osv. som margin mot handel i valuta/CFD-er. Dersom en kunde ber om at det ikke tas pant i verdipapirer som margin, vil det finne sted en bunnsikkerhetkontroll for å sikre at de fortsatt har tilstrekkelig bunnsikkerhetsikkerhet på kontoen til å fortsette å holde åpne posisjoner. Hvis det ikke er tilstrekkelig margin på kontoen, og før forespørselen om at det ikke tas pant i verdipapirer som margin er aktivert, vil kunden bli bedt om å sette inn mer penger eller å redusere eksponeringen.

Obligasjoner: sikkerhetens verdi tilgjengelig for marginhandel vil forbli uendret.

Aksjer: Sikkerhetens verdien tilgjengelig for marginhandel forblir uendret.

Negativ saldobeskyttelse betyr at maksimum tap, inkludert alle relaterte kostnader, er begrenset til kontanter eller godkjent sikkerhet (for eksempel verdipapirer eller andre eiendeler) pantsatt mot handel av valuta/CFD-er, dvs. at tapet ikke kan overstige innskuddet. Negativ saldobeskyttelse gjelder bare for kontoer med åpne valutaspot- eller CFD-posisjoner.

På grunn av regelen om bunnsikkerhetsavhengig tvungen avslutning (sammen med nivågrenser) som sikrer en bunnsikkerhetsbuffer under normale markedsforhold, forventes Negativ saldobeskyttelse kun å være nødvendig i sjeldne situasjoner, det vil si under ekstreme markedsforhold. I tilfeller der samlet gevinst/tap på valuta/CFD overstiger kontanter og/eller godkjent sikkerhet, refunderer vi det negative kontantbeløpet når alle posisjoner som holdes på kontoen er avsluttet.

Refusjonen tilbakestiller kontoverdien til null. Eksempel:

 1. Ikke realisert tap = EUR 4000
 2. Kontanter og/eller godkjent sikkerhet = EUR 1000
 3. Refusjon = EUR 3000
 4. Kontoverdi = EUR 0

Merk. Avhengig av lokale skatteregler, kan refusjonsbeløpet bli være gjenstand for skattelegging.

 

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.