Handelsbetingelser for obligationer

Vis handelsbetingelser for:

Ordreudførelsespolitik

Læs Saxo Banks ordreudførelsespolitik.

Åbningstider for handel

Åbningstiderne for handel med obligationer offline er 24/5.

Minimumsbeløb for handel

Minimumsbeløbet for obligationshandler varierer og afhænger af vilkårene for den enkelte obligation.

For obligationer, der handles online, gælder et minimumsbeløb for handel på nominelt USD 50.000 eller tilsvarende, hvis der handles obligationer i andre valutaer, medmindre der i vilkårene for den pågældende obligation er fastsat et højere minimumsbeløb.

Saxo Bank kan ikke tage imod ordrer under dette minimumsbeløb for handel.

Ordreudførelsespolitik

Læs Saxo Banks ordreudførelsespolitik

Åbningstider for handel

Åbningstiderne for handel med obligationer online er som følger:

Australia and New Zealand09:00 – 17:00Tokyo hours
Asia09:00 – 18:00Tokyo hours
Central Eastern Europe08:00 – 17:00London hours
Middle East and Africa08:00 – 17:00London hours
European market (corporate and government)08:00 – 17:00London hours
US market (government)22:00 – 16:00New York hours
US market (corporate)09:00 – 16:00New York hours
Latin America09:00 – 16:00New York hours

Åbningstiderne for handel med obligationer offline er 24/5.

Minimumsbeløb for handel

Minimumsbeløbet for obligationshandler varierer og afhænger af vilkårene for den enkelte obligation. 

For obligationer, der handles online, gælder et minimumsbeløb for handel på nominelt USD 10.000 eller tilsvarende, hvis der handles obligationer i andre valutaer, medmindre der i vilkårene for den pågældende obligation er fastsat et højere minimumsbeløb.

Saxo Bank kan ikke tage imod ordrer under dette minimumsbeløb for handel.

Saxo Bank yder ikke rådgivning i skattemæssige spørgsmål om bankens produkter.

Kunder anbefales at søge individuel uafhængig rådgivning hos en finansiel rådgiver, revisor eller advokat om skattemæssige konsekvenser af de enkelte produkter.

På uformelt grundlag foretager vi lempelse for kildeskat af amerikanske produkter, såfremt al relevant dokumentation i forhold til de amerikanske skattemyndigheder (IRS) foreligger, og kundens bopælsland har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med USA.

Håndtering af selskabsbegivenheder

Statsobligationer i USA, Storbritannien, Frankrig, Canada og Tyskland: For disse markeder foretages kuponbetaling kontraktmæssigt på den meddelte betalingsdato i henhold til værdipapirets vilkår. Eventuelle overensstemmelser i betalingen videregives til kunden efter betalingsdatoen, hvis vilkårene skulle blive ændret.

For alle andre markeder: Kuponbetaling for andre markeder foretages, når Saxo Bank har modtaget den.

Erhvervsobligationer: Kuponbetaling for andre markeder foretages, når Saxo Bank har modtaget den. 

Statsobligationer i USA, Storbritannien, Frankrig, Canada og Tyskland: For disse markeder foretages betaling ved udløb kontraktmæssigt på den meddelte betalingsdato i henhold til værdipapirets vilkår.

Eventuelle uoverensstemmelser (debitering eller kreditering af midler) i betalingen vil blive videresendt til kunden efter betalingsdatoen, i tilfælde af at emissionsbetingelserne ændres mellem meddelelsesdatoen og betalingsdatoen.

For alle andre markeder foretages betalinger for statsobligationer, så snart disse er blevet modtaget af Saxo Bank.

Erhvervsobligationer:  Betalinger for erhvervsobligationer foretages, så snart disse er blevet modtaget af Saxo Bank.

Sådanne begivenheder tilbydes med alle de relevante annoncerede detaljer og optioner, som er tilgængelige for Saxo Bank. Kunder, der deltager, giver samtykke til et forslag fra en tredjepart eller udstederen, f.eks. en ændring af værdipapirets løbetid.

Obligationsrenter og indløste obligationer, ordinære såvel som ekstraordinære, krediteres den relevante konto efter fradrag af eventuel gældende standardmæssig kildeskat.

På nuværende tidspunkt understøtter og tilbyder Saxo Bank ikke eventuelle gunstige skattesatser relateret til bopælsstatus eller retsstilling.

Der kan være en behandlingstid på et par bankdage fra afregningsdagen for obligationsrenter og indløsning af obligationer til kreditering af kontoen.

Selskabsbegivenheder kan medføre rettigheder i produktet, som ikke kan understøttes. I tilfælde af sådanne rettigheder vil der blive annonceret en begivenhed kun til oplysning, hvor de resulterende rettigheder overføres til en anden mægler efter modtagelsen. Saxo Bank kan ikke gøres ansvarlig for noget tab eller manglende overholdelse som følge deraf. Saxo Bank råder kunderne til at læse dokumenterne med vilkår og betingelser for tilbuddet.

Valutaoptioner gives ikke til kunder. Når en valutaoption annonceres i forbindelse med en begivenhed, behandles betalingen i henhold til den denominerede valuta for det anførte værdipapir.

Dagen før en selskabsbegivenhed er planlagt til at træde i kraft (udbyttedag/ex-dato), slettes åbne ordrer for visse begivenhedstyper.

I det følgende beskrives procesreglerne:

BegivenhedstypeSlet aldrig ordrerSlet altid ordrerRegel defineret nedenfor
Obligationskuponer   x
Indfrielse af obligationer (udløb) 
Delvis indløsning 
Godkendelsesbegivenheder 
Oplysning om begivenhedx  
Tegning x 
Betaling i form af andet end kontante midler x 
Ombytningstilbud 
Likvidation 
Fusioner og fusioner med valg 
Prioriteret udstedelse 
Købstilbud
 

For udbytte og emissioner af tegningsretter slettes alle åbne ordrer for det givne instrument, hvis ændringen i markedskurs beregnes til at være over 20 % grundet selskabsbegivenheden.

Sådanne begivenheder tilbydes, når der er et lovmæssigt krav i udstederens stiftelsesland med skattemæssige formål, eller hvis udstederen tilbyder indehavere betaling for deltagelse.

Statsobligationer i USA, Storbritannien, Frankrig, Canada og Tyskland: For disse markeder foretages betaling kontraktmæssigt på den meddelte betalingsdato ifølge udstederen.

Eventuelle uoverensstemmelser (debitering eller kreditering af midler) i betalingen vil blive videresendt til kunden efter betalingsdatoen, hvis emissionsbetingelserne ændres mellem meddelelsesdatoen og betalingsdatoen.

Provenuet omfatter kuponrente og afdrag i overensstemmelse med reduktionen af puljefaktoren.

For andre markeder foretages indløsningsbetalinger for statsobligationer, så snart disse er blevet modtaget af Saxo Bank.

Selskabsbegivenheder annonceres på forskellige markeder, hvor der kan være krav om dokumentation og oplysninger om retmæssige ejere. I sådanne tilfælde specificerer Saxo Bank disse oplysninger i meddelelsen om begivenheden for at gøre kunden opmærksom på de yderligere krav, og for at denne kan overholde den angivne deadline. Kunderne rådes til at læse oplysningerne i meddelelsen nøje. Alle dokumenter deles med kunder i en separat e-mail, hvor det er relevant. Kunderne anbefales at rådføre sig med deres rådgiver om juridiske anliggender og overholdelse af regler og standarder.

I tilfælde af manglende eller ufuldstændige dokumenter kan kundens instruktioner blive afvist. Der påtages intet ansvar i tilfælde af manglende eller ufuldstændige dokumenter.

I sådanne tilfælde anbefales kunden at besvare den oprindelige e-mail, som Saxo Bank leverer til kunden, med anførsel af de yderligere fastsatte krav. Enhver afvigelse fra den oprindelige e-mail kan medføre forsinkelser, eller at dokumenterne/instruktionerne ikke accepteres.

I tilfælde af ombytningstilbud vil kunder, som holder en position i deres portefølje, have mulighed for at vælge forud for deadline. Bemærk, at eventuelle beholdninger, der er blevet valgt til ombytning, vil blive debiteret på deadlinedatoen for instruktioner og vil blive bogført på et dummyværdipapir (repræsenteret af et symbol i form af en LÅS). Dette sker for at forhindre, at udvalgte beholdninger sælges før betalingsdatoen. Rettighederne til ombytning bogføres efter modtagelse fra agenten.

I tilfælde hvor der sker tilbageskalering af ombytningen, vil beholdninger, som ikke er blevet accepteret, få fjernet blokeringen, og provenuet fra de accepterede ombytningsinstruktioner vil blive bogført efter modtagelse fra agenten.

Ved selskabsbegivenheder kan udstedere meddele, at der tilbydes rettigheder på andre markeder. I sådanne tilfælde skal de resulterende rettigheder først overføres og registreres på de respektive markeder, og først derefter vil de kunne handles. Sådanne flytninger kan tage ekstra tid. Under overførselsperioden vil kunderettighederne være blokeret for handel.

Beholdninger i det likviderede selskab vil blive fjernet. Et eventuelt provenu af likvidation vil blive udbetalt efter modtagelsen.

Provenu af likvidation behandles på tre forskellige måder:

  • Fjernelse af beholdninger uden værdi: Hvis udstederen meddeler likvidationen, kan denne behandle fjernelsen af beholdningerne uden noget provenu. Der er ingen garanti for betaling i tilfælde af likvidation.
  • Delvis fjernelse af beholdninger med betaling: Udstederen kan meddele om delvis fjernelse af beholdningen, hvor provenuet beregnes og afgøres på møderne eller af retten, hvis det er relevant.
  • Fuldstændig fjernelse af beholdninger med betaling: Udstederen kan meddele om fjernelse af hele beholdningen, hvor provenuet beregnes og afgøres på møderne eller af retten, alt efter hvad der er relevant.

Obligatoriske selskabsbegivenheder behandles på udbyttedagen (ex-dato) og resulterer i rettigheder, der kan handels med. Dog er betalingsdatoen for begivenheden i visse tilfælde ikke bekræftet, eller den ligger uden for handelscyklussen. I sådanne tilfælde behandler Saxo berettigelsen ved at bogføre den på et dummyværdipapir for at blokere for handel. Resulterende rettigheder bogføres til kundekonto, så snart de modtages fra agenten.

For obligatoriske fusioner er der forskellige resultater:

  1. Kontante midler (distribueres på betalingsdatoen)
  2. Aktier (distribueres på ex-datoen med fremtidig valørdato)
  3. Blanding af kontante midler og aktier (distribueres på udbyttedagen (ex-dato) med fremtidig valørdato)

For fusioner med valg har kunderne mulighed for at vælge forud for deadline. Bemærk, at eventuelle beholdninger, der vælges til fusion, vil blive debiteret på deadlinedatoen for deltagelse og vil blive bogført på et dummyværdipapir. Dette er for at forhindre valgte beholdninger i at blive handlet. Rettighederne fra fusionen bogføres efter modtagelse fra agenten.

I tilfælde hvor der sker tilbageskalering, vil beholdninger, som ikke er blevet accepteret, få fjernet blokeringen, og provenuet fra den accepterede fusion vil blive bogført, så snart det er praktisk muligt efter modtagelse fra agenten.

Sommetider kan en selskabsbegivenhed være forbundet med et instrument, som ikke kan handles online af kunden hos Saxo Bank. 

Under sådanne omstændigheder er procedurerne som følger: 

Positioner i nye instrumenter, der ikke handles online af kunden, og som tildeles som resultat af en selskabsbegivenhed, bogføres til kundens konto. Instrumentet tilføjes på kundens konto udelukkende med indberetning for øje.

Statsobligationer i USA, Storbritannien, Frankrig, Canada og Tyskland: For disse markeder foretages betaling ved udløb kontraktmæssigt på den meddelte betalingsdato ifølge udstederen.

Eventuelle uoverensstemmelser (debitering eller kreditering af midler) i betalingen vil blive videresendt til kunden efter betalingsdatoen, hvis emissionsbetingelserne ændres mellem den meddelte dato og betalingsdatoen.

For andre markeder foretages indløsningsbetalinger for statsobligationer, så snart disse er blevet modtaget af Saxo Bank.

Erhvervsobligationer:  Indløsningsbetalinger for erhvervsobligationer foretages, så snart disse er blevet modtaget af Saxo Bank.

Resulterende rettigheder, der betales som renter, allokeres på den reelle baggrund efter modtagelse fra agenten for den kvalificerede beholdning pr. registreringsdatoen. Sådanne udlodninger sker ikke i kontanter.

Kunder, der ejer aktier på registreringsdatoen, får mulighed for at tegne nye aktier. Tilbuddet om at købe nye aktier kan ikke overdrages.

Prioriterede tilbud annonceres med en af mulighederne for at tegne, som anført nedenfor:

Ratio – Kunder kan tegne i henhold til den forholdsmæssige andel

Multipler annonceres med mulighed for at tegne sig for værdien af aktier – benyt en af de tilgængelige muligheder for at tegne.

Multipler annonceres med mulighed for at tegne sig for et antal aktier – benyt en af de tilgængelige muligheder for at tegne på portalen

Minimum og/eller flere og/eller maksimum antal aktier – Brug begivenhedens kommentarsektion til at angive det antal aktier, du ønsker at tegne, jf. begivenhedens betingelser. I tilfælde af manglende oplysninger anvendes der et minimum for antal aktier til tegning i henhold til meddelelsen.

Minimum og/eller flere og/eller maksimum værdi af aktier – Brug begivenhedens kommentarsektion til at angive den værdi af aktier, du ønsker at tegne, jf. begivenhedens betingelser. I tilfælde af manglende oplysninger anvendes der et minimum for værdi af aktier til tegning i henhold til meddelelsen.

Tegningsomkostningerne debiteres fra kundens konti på deadlinedatoen. I tilfælde af utilstrækkelig kontaktsaldo afvises kundens instruktioner uden forudgående meddelelse og uden hæftelse for tab.

Særlige og sjældne selskabsbegivenheder kan forekomme inden for processen for håndtering af selskabsbegivenheder. Saxo Bank vil håndtere sådanne selskabsbegivenheder i kundernes bedste interesse, i det omfang tiden og arbejdsprocesserne tillader det.

Der kan også forekomme skatter og gebyrer på andre selskabsbegivenheder end kontant udbytte, f.eks. gebyr på udbetaling i form af fondsaktier eller skat på en fusion. Når sådanne skatter og afgifter forekommer, vil Saxo Bank videresende disse til kundens konto, så snart de modtages fra agenten.

Kunder vil have mulighed for at afgive købstilbud. Bemærk, at eventuelle beholdninger, der vælges til købstilbud, vil blive debiteret på deadlinedatoen for deltagelse og vil blive bogført på et dummyværdipapir. Rettighederne i købstilbuddet bogføres efter modtagelse fra agenten.

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.