Se juridisk menu

Information om bæredygtighedspolitikken

Indledning

"Saxo Banks globale bæredygtighedspolitik" beskriver måden, Saxo Bank inddrager bæredygtige investeringer i investeringsprocessen på, hvor risiko, afkast og omkostninger er en del af beslutningsprocessen. Målet med bæredygtighedspolitikken er at integrere ESG-kriterier (miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold) i investeringsprocessen.

Mål

Det er først og fremmest vores tillidsforpligtelse at gå efter solide risikojusterede afkast til vores kunder. Vi tror på, at ESG-kriterier bør have en central plads i investeringspolitikken, og at virksomheder kan spille en ledende rolle i indførelsen af disse kriterier. Vi oplever desuden, at kunder bliver stadigt mere engagerede i den globale ESG-dagsorden, hvilket vil betyde, at (fremtidige) kunder vil efterspørge produkter fremstillet på baggrund af ESG-kriterier. Kunder kan imidlertid vælge ikke at tage ESG-kriterier i betragtning, hvilket potentielt kan betyde, at ESG-produkter er forbundet med højere risici.

Der er mange begrundelser for bæredygtighedspolitikken:

 • Det er vores opfattelse, at vi bør handle og bidrage til bæredygtighed. Ud over det økonomiske ansvar, vi har som kapitalforvalter, finder vi det vigtigt at vise samfundsansvar.

 • Diskussionen af samfundsansvar har udviklet sig til, at bæredygtighed er blevet et emne, der diskuteres i et langt bredere omfang end før, godt hjulpet af Parisaftalen.

 • Det forventes, at fremtidens kunder efterspørg bæredygtige produkter.

 • Ser vi på konkurrenceforholdene, er det vores opfattelse, at bæredygtig investering bliver standard i branchen; nogle af vores konkurrenter tilbyder diskretionær porteføljeforvaltning som standard.

 • Det er også en måde at begrænse porteføljerisikoen på, da analyser fra MSCI indikerer, at selskaber med en høj ESG-rating kan være bedre til at styre selskabsspecifikke og operationelle risici. Det betyder, at der er en lavere idiosynkratisk halerisiko forbundet med deres aktiekurser.

 • Regulering: De retningslinjer og principper, der er fastsat fra myndighedernes side, gør også bæredygtighed til en del af investeringslandskabet.  

 • Samfundets og lovgivningens fokus på bæredygtig investering betyder desuden, at emnet er forbundet med omdømmerisiko.

Politikerklæringer

Strategier for bæredygtig investering generelt

01-level-of-ESGNedenfor beskrives ESG-kriteriernes generiske former. Formålet med bæredygtighedskriterier er at fastlægge ikke-finansielle kriterier som miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige kriterier. Bæredygtige strategier kan implementeres i form af forskellige metoder for ESG-integration, jf. figur 1: 

 1. Udelukkelse
 2. ESG-integration i aktieanalyser
 3. Fokus på bæredygtighed
 4. Tema-/impact-baseret investering
 5. Aktivt ejerskab

1. Udelukkelse

Målet med at bruge udelukkelsesværktøjet er at undgå at investere i bestemte kontroversielle selskaber på grundlag af samfundsmæssigt kontroversielle aktiviteter. Udgangspunktet er normalt de 10 principper i FN's Global Compact t, som er en internationalt anerkendt metode. Ved hjælp af denne metode undersøges det, om en virksomhed har forpligtet sig til at opfylde internationalt anerkendte standarder. De 10 principper dækker områder som menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og bekæmpelse af korruption. Der kan desuden screenes for andre konkrete aspekter, alt efter hvad der er samfundsmæssigt relevant eller stemmer overens med egen overbevisning. Det kan i vore dage for eksempel være handel med våben, tobak, termisk kul og tjæresand. Hvad angår samfundsansvar, går tendensen nu mod at udvide listen over udelukkede virksomheder. Det betyder, at politikken bør gennemgås og justeres med regelmæssige mellemrum.

2. ESG-integration

ESG-integration kan ske ved at udelukke bestemte kontroversielle virksomheder (se punkt 1. ovenfor), men målet med ESG-integration i analyseprocessen er at opnå en højere ESG-score på porteføljen. Det kan gøres ved hjælp af specifikt definerede mål, for eksempel reduktion af udledningsintensiteten for CO2 og andre drivhusgasser i forhold til moderindekset, samtidig med at aspekterne land, sektor, aktievægtning, omsætning og tracking-fejl tages i betragtning.

3. Fokus på bæredygtighed

Fokus på bæredygtighed betyder, at kun de bedst præsterende aktier i de enkelte sektorer udvælges. Implementeringen finder sted med hjælp fra dataudbydere. Niveauet af ESG-fokus kan skifte og gå fra for eksempel ESG-ledere til førsteklasses/socialt ansvarlige investeringer.

4. Tema-/impact-baseret investering

Disse typer fonde har fokus på en specifik udvikling og/eller genererer et målbart bæredygtigt resultat foruden et finansielt afkast (f.eks. en vandfond eller en ren energi-fond)

5. Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab påvirker virksomhedspolitikken i form af aktive aktionærer. Der er forskellige muligheder. Der kan for eksempel indledes dialog eller handles proaktivt med hensyn til konkrete emner. Aktivt ejerskab har ikke haft nogen umiddelbar indvirkning på aktieudvælgelsen, men har betydning for behandlingen af forskellige temaer i forhold til en virksomhed. Hvis dette imidlertid ikke fører til forbedringer, kan der blive tale om et frasalg. Aktionærer kan også handle ved hjælp af deres stemmeret.

Internationale retningslinjer om bæredygtig investering

Virksomheder, der opfylder bæredygtige kriterier, kan findes ved hjælp af principperne i FN's Global Compact. Principperne bygger på internationale overenskomster og retningslinjer. Principperne er derfor internationalt anerkendt, bredt anvendt og anerkendt for bæredygtighed i den finansielle sektor. FN's Global Compact består af 10 principper for ansvarlig virksomhedsadfærd inden for fire områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption.1

Saxo Banks politik for bæredygtig investering

Bæredygtighed er indarbejdet i Saxo Banks investeringsmodel. Bæredygtighed indgår i de produkter, vi tilbyder kunder, men er også en del af eksterne forvalteres udvælgelsesproces. Saxo Bank tilbyder forskellige diskretionære investeringsløsninger, som blandt andet er forskellige med hensyn til region og/eller land. Politikken for bæredygtig investering er derfor ikke begrænset til et specifikt sæt mål. De bæredygtige oplysninger om de enkelte produkter vil fremgå af produktdokumentationen. Generelt tror vi på en kombination af udelukkelse, ESG-integration, bæredygtighedsfokus og aktivt ejerskab. Vi lader desuden muligheden for at inkludere tema- og/eller impact-baserede investeringsfonde i specifikke produktudbud være åben.

Målet er at opnå bedre ESG-scorer på porteføljer, lige fra (relativt) lysegrønne løsninger til mere mørkegrønne muligheder (med et bæredygtighedsfokus). Det kan ske gennem udvidelse og/eller udelukkelse med en række fokuspunkter. Kapitalforvalterne skal desuden kunne udøve aktiv forvaltning (stemmeret og aktivt ejerskab). Dette er forskelligt for de enkelte kapitalforvaltere og vil blive vægtet i investeringsbeslutningerne.

Hvad angår diskretionære produkter, udvælger vi eller den eksterne kapitalforvalter ETF'er og/eller aktivt forvaltede fonde. Vi har politikker for udvælgelse af fonde/instrumenter, som indbefatter konkrete udvælgelsesbegrænsninger. I investeringsfondes (ETF'ers og aktivt forvaltede fondes) udvælgelsesproces tages risiko (absolut og relativ risiko, tracking-fejl), afkast (det bør ligge på linje med et almindeligt benchmark), omkostninger (disse bør ligge på linje med almindelige fonde) i betragtning som parametre, der skal analyseres. Valget af fonde justeres i forhold til de udvælgelseskriterier, der fremgår af Saxo Banks politikker: Saxo Banks scorecard for eksterne udbydere.

Saxo Banks bæredygtighedspolitik er visualiseret i figur 2:

02-level-of-ESG
Figur 2: Saxo Banks ESG-niveauer

Da bæredygtighedsbilledet hele tiden ændrer sig, vil den eksterne politik blive gennemgået med regelmæssige mellemrum (mindst hvert andet år) og justeret i forhold til ændringer.

1  se en udførlig beskrivelse på https://www.globalcompact.ca/about/ungc-10-principles/


Senest opdateret: 10. marts 2021

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.