Gennemsigtighed vedrørende fremme af miljømæssige eller samfundsmæssige karakteristika

SaxoWealthCare, an ESG-Considered Portfolio

Denne beskrivelse på webstedet giver dig specifikke oplysninger om, hvordan dette produkt integrerer bæredygtighedsrelaterede aspekter i overensstemmelse med artikel 10 i forordningen om offentliggørelse af bæredygtig finansiering (SFDR). Disse oplysninger supplerer oplysningerne i produktbeskrivelsen før indgåelse af kontrakten. 

1. Oversigt

Produktet fremmer miljømæssige og/eller samfundsmæssige karakteristika ved at inkludere visse investeringer og udelukke andre. Produktet har ingen forpligtelse til at investere en minimumsandel i bæredygtige investeringer. Produktet investerer i fonde med bæredygtighedshensyn. Porteføljerisikoen tilpasses kundens risikoprofil, mens investeringsbeslutninger, der træffes for at målrette merafkast i forhold til de globale aktie- og obligationsmarkeder træffes på et skønsmæssigt grundlag. Indarbejdet i disse rammer er udvælgelsen af fonde, der tilbyder bæredygtighedsfremmende karakteristika. Saxo Bank tilbyder skønsmæssige porteføljeforvaltningstjenester i partnerskab med tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester (MPS-udbydere). Disse partnerskaber er etableret, så Saxo Bank kan indhente de bedste investeringsidéer. Tredjeparterne er rådgivere og forvalter ikke kunders midler og har heller ingen kontakt med Saxo Banks kunder. Saxo Bank gennemfører due diligence på disse tredjepartsudbydere, før der etableres et partnerskab, samt løbende due diligence, der foretages regelmæssigt, efter at et partnerskab er etableret.

Sammenfattende omfatter investeringsstrategien udelukkelse af fonde, som er involveret i visse aktiviteter, der anses for at have alvorlige negative ESG-relaterede kontroverser. Derudover søger investeringsstrategien at investere i fonde med ESG-ratings, som indikerer robusthed over for langsigtede, branchevæsentlige ESG-risici, ligesom der vil være overvejelser om, hvor godt disse ESG-risici styres i forhold til andre fonde i branchen.

Disse miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika indarbejdes via de udvalgte tredjepartsudbyderne af modelporteføljetjenester som en integreret del af at forvalte strategien. 

90 % af produktets virksomhedseksponering, herunder aktier og virksomhedsobligationer, købes via fonde, der overholder disse miljømæssige og/eller samfundsmæssige karakteristika samt artikel 8 i SFDR-kategoriseringen. Dette produkt kan foretage investeringer, der ikke anvendes til at opnå de miljømæssige og/eller samfundsmæssige karakteristika (ikke-screenede investeringer). Du finder yderligere oplysninger i de nedenstående afsnit af dette dokument, der repræsenterer den faktiske allokering af aktiver.  

Via due diligence evaluerer Saxo Bank, hvor gode MPS-tredjepartsudbydere er til at fokusere på principper for god selskabsledelse i selskaber inden for deres fonde, før de indgår et samarbejde med dem. Hver tredjepartsudbyder har forskellige rammer til at vurdere god selskabsledelse og udfører forskellige kontroller. Denne indsats fremmer en bedre integration af bæredygtighed i selskabsledelsen for virksomhederne. Rapporteringen til Saxo Bank om denne indsats foregår i løbende due diligence-processer. Due diligence gennemføres også for MPS-tredjepartsudbyderens ESG-ratingmetoder. 

Fornuftig overvågning er afgørende i forhold til at sikre, at produktets miljømæssige og/eller samfundsmæssige karakteristika integreres efter hensigten. Derfor er der indført en kombination af kontroller både før og efter handlerne for at sikre, at produktet overholder de forpligtelser, der er angivet i rapporten før investeringerne. Produktet anvender en indikator for at sikre overholdelse af de miljømæssige og/eller samfundsmæssige karakteristika, der fremmes. Indhentning af data er afgørende i denne proces, og derfor anvendes forskellige ESG-datakilder med forbindelse til forskellige formål. Due diligence (screening) af investeringsuniverset og porteføljerne for de bæredygtighedsfaktorer, der er relevante for produktets forpligtelser, bliver gennemført. Saxo Bank bruger de selvrapporterede tal fra den europæiske ESG-skabelonfil (EET-filen) ud over ESG-data, der er indkøbt hos en ekstern dataleverandør. ESG-data leveres også af de MPS-tredjepartsudbydere, som Saxo Bank samarbejder med om disse porteføljer. 

Saxo Banks politik for aktivt ejerskab danner grundlag for aktivt ejerskab af produktet med yderligere oplysninger i nedenstående dokument. 
 
Der er ikke fastsat noget referencebenchmark for at opfylde de miljømæssige eller samfundsmæssige karakteristika, som produktet fremmer.

2. Intet mål for bæredygtige investeringer

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller samfundsmæssige karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som mål.

3. Det finansielle produkts miljømæssige eller samfundsmæssige karakteristika

Produktet fremmer visse minimums miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika. Investeringsstrategien integrerer udelukkelse af fonde, som er involveret i visse aktiviteter, der anses for at have alvorlige negative ESG-relaterede kontroverser, samt udstedere, der ikke overholder internationalt anerkendte konventioner og nationale forordninger. Disse udelukkelser adresserer de væsentligste bæredygtighedsrisici, der er forbundet med miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige risici, såsom virksomheder, der udvikler visse kulkapaciteter eller ukonventionelle fossile brændstoffer samt krænkelser af menneskerettighederne og overtrædelser af FN's Global Compact-principper. 

Derudover integrerer produktet fonde med ESG-ratings, som indikerer robusthed over for langsigtede, branchevæsentlige ESG-risici, ligesom der vil være overvejelser om, hvor godt disse ESG-risici styres i forhold til andre fonde i branchen. Disse ESG-ratings måler også en udsteders ESG-resultater og evnen til at forudse og styre de bæredygtighedsrisici og -muligheder, der er forbundet med udstederens branche og dennes individuelle forhold. ESG-ratings er en vigtig informationskilde for tredjepartsudbydere af modelporteføljer, så de kan tage højde for bæredygtighedsrisici i forbindelse med deres investeringsbeslutninger.

Dette produkts miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika indarbejdes gennem udvælgelse af forskellige fonde ved hver rebalancering baseret på deres involvering i visse aktiviteter, der anses for at have negative miljømæssige eller samfundsmæssige resultater. Fonde udelukkes på baggrund af deres engagement inden for følgende forretningsområder/-aktiviteter (eller relaterede aktiviteter): kontroversielle våben, atomvåben, civile skydevåben, tobak, termisk kul og oliesand. I forbindelse med obligationsdelen af produktet er midler, der er eksponeret mod lande, som er underlagt indefrysning af aktiver i henhold til EU's sanktionsliste, udelukket. 

Hver tredjepartsudbyder af modelporteføljetjenester, som Saxo Bank samarbejder med, definerer, hvad der udgør "involvering" i hver begrænset aktivitet. Det kan være baseret på en procentdel af omsætningen, en defineret samlet omsætningsgrænse eller enhver forbindelse til en begrænset aktivitet uanset størrelsen på den omsætning, der modtages

4. Investeringsstrategi

Produktet anvender en strategi, der er implementeret via investeringer i underliggende fonde (ETF'er). Saxo Bank tilbyder dette produkt i samarbejde med tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester.

Når fonde udvælges, er produktets miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika en integreret del af investeringsstrategien. Porteføljekonstruktionen er baseret på fonde, der giver eksponering mod forskellige aktivklasser og samtidig bidrager til porteføljens miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika. Vægten af hvert finansielt instrument i porteføljen kan variere for at tage højde for individuelle kunderisikoprofiler. 

For at leve op til dette produkts miljømæssige eller samfundsmæssige karakteristika skal 90 % af virksomhedseksponeringen, herunder aktier og virksomhedsobligationer, købes via fonde, der er kategoriseret som artikel 8 i SFDR. Porteføljen forvaltes aktivt og investerer i fonde med bæredygtighedshensyn. Porteføljerisikoen tilpasses kundens risikoprofil, mens investeringsbeslutninger, der træffes for at målrette merafkast i forhold til de globale aktie- og obligationsmarkeder træffes på et skønsmæssigt grundlag. Endelig skal enhver eksponering mod nye markeder, herunder statsobligationer, ligeledes kategoriseres som artikel 8 i SFDR.

Det omfang, hvori de miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika opnås gennem investeringsstrategien, overvåges regelmæssigt og rapporteres i den periodevise produktrapport. 

Via due diligence evaluerer Saxo Bank, hvor gode tredjepartsmodeludbydere er til at fokusere på principper for god selskabsledelse i selskaber inden for deres fonde, før de indgår et samarbejde med dem. Hver tredjepartsudbyder har forskellige rammer til at vurdere god selskabsledelse og udfører forskellige kontroller af komponenterne med deres midler. Denne indsats fremmer en bedre integration af bæredygtighed i selskabsledelsen for virksomhederne. Rapporteringen til Saxo Bank om denne indsats foregår i løbende due diligence-processer. Due diligence gennemføres også for ESG-ratingmetoder, der anvendes af tredjepartsudbyderen af modelporteføljetjenester.

5. Andel af investeringer

Produktet fremmer miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika med fokus på at inkludere mindst 90 % af de midler, der er kategoriseret som overensstemmende med artikel 8 i SFDR. 

Resten investeres i statsobligationer med det formål at opnå mere stabile afkast og fungere som modvægt til aktier i negative markedsperioder.

6. Overvågning af miljømæssige eller samfundsmæssige karakteristika

Ansvarlig overvågning er afgørende i forhold til at sikre, at produktets miljømæssige og/eller samfundsmæssige karakteristika fremmes. Derfor er der indført en kombination af såkaldte kontroller både før og efter handlerne for at sikre, at produktet overholder de forpligtelser, der er angivet i rapporten før investeringerne. Der er indført en række interne processer til denne overvågning. I processen før handlen, og før implementeringen af udvælgelsen af midler i kundeporteføljer, som tredjepartsudbyderne af modelporteføljetjenester foretager, udføres der en screeningkontrol for at sikre, at udbyderne har udvalgt fonde med de miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika, som de har forpligtet sig til. Efter handlen er indgået, udføres en anden kontrol for at sikre, at tredjepartsudbyderne af modelporteføljetjenester har levet op til kravene. På baggrund af rådgivning fra tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester kan Saxo Bank løbende tage stilling til, om der skal oprettes en specifik fond eller ej for at sikre, at produktets mål om at fremme miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika er opfyldt.

7. Metoder til miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika

Investeringsstrategien omfatter udelukkelse af udstedere, som er involveret i visse aktiviteter, der anses for at have negative miljømæssige og/eller samfundsmæssige resultater, udelukkelse af udstedere, der anses for at være involveret i meget alvorlige ESG-relaterede kontroverser, og eksponering mod udstedere med højere branchejusterede miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige ESG-ratings.

ESG-ratings og ESG-kontroversvurderinger er metoder, der er proprietære for hver af de tredjepartsudbyder af modelporteføljetjenester, som Saxo Bank samarbejder med. En kontroversvurdering måler en udsteders involvering (eller påståede involvering) i alvorlige kontroverser baseret på en vurdering af en udsteders aktiviteter og/eller produkter, der anses for at have en negativ ESG-effekt. En ESG-kontroversvurdering kan tage højde for involvering i aktiviteter med negativ effekt i forhold til miljøspørgsmål såsom biodiversitet og brug af landarealer, energiforbrug og udledning af drivhusgasser og anden udledning, spørgsmål om vandforbrug og affald osv. Saxo Banks tredjepartsudbyder bruger en ESG-rating til at måle deres fondes komponenters robusthed over for langsigtede, branchevæsentlige ESG-risici, samt hvor godt disse ESG-risici styres i forhold til andre fonde i branchen. Ved fastlæggelsen af en udsteders ESG-rating kan der blive taget højde for følgende temaer: afbødning af klimaforandringer baseret på udledning af drivhusgasser, affald og anden udledning, brug af landarealer og biodiversitet. Andre overvejelser kan følge samfundstemaer: adgang til basale ydelser, lokalsamfundsrelationer, databeskyttelse og -sikkerhed, menneskelig kapital, sundhed og sikkerhed samt product governance. De underliggende fondskomponenter med højere ESG-rating fastslås til at være bedre positioneret til at håndtere fremtidige ESG-relaterede udfordringer og risici i forhold til andre fonde i branchen.

Underliggende fondes komponenter skal have en ESG-minimumsrating og en ESG-minimumskontroversvurdering for at blive betragtet som kvalificerede til at blive inkluderet som komponenter i produktet. Derudover skal de underliggende fondes komponenter også opretholde en ESG-minimumsrating og ESG-minimumskontroversvurdering for at blive ved med at være en del af porteføljen ved hver rebalancering, ligesom de skal overholde de udelukkelseskriterier, der er skitseret ovenfor. Disse minimumsgrænser fastslås af de tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester, som Saxo Bank samarbejder med. Hvis en investering ikke længere overholder de miljømæssige eller samfundsmæssige karakteristika, der er defineret ovenfor, kan porteføljen kun fortsætte med at være i besiddelse af disse investeringer, indtil det er muligt og praktisk (efter skøn fra tredjepartsudbyderne af modelporteføljetjenester) at afvikle positionen. 

Under due diligence-processen vurderer Saxo Bank rammer og metoder fra tredjepartsudbyderne af modelporteføljetjenester i forbindelse med ratings, kontroverser og udelukkelser

8. Datakilder og databehandling

Saxo Bank har indgået et samarbejde med en ekstern dataleverandør med henblik på at indhente relevante ESG-data. 

ESG-data er estimater i vid udstrækning. Det er ikke muligt at give et klart svar på, hvor stor en del af dataene der er estimeret, fordi dette varierer betydeligt på tværs af forskellige datapunkter. Nogle data er udelukkende baseret på virksomhedsoplysninger, mens datapunkter såsom indirekte (scope 3) emissioner i vid udstrækning er baseret på omfattende estimater. De fleste datapunkter, der anvendes, vil dog i varierende grad være baseret på estimater eller modelantagelser. Derudover leveres der også data fra de tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester, som Saxo Bank samarbejder med

9. Begrænsninger i metoder og data

Der mangler stadig sammenhæng i branchen med hensyn til bæredygtighedsdata og rapportering om bæredygtighedsindikatorer. Da offentliggørelse af oplysninger fortsat er frivillig, er det ikke alle udstedere, der offentliggør bæredygtighedsrelaterede oplysninger om deres aktiviteter. Derudover er der ikke konsensus om rapporteringens omfang og format, og som sådan bliver data ikke rapporteret i et standardiseret format, der er let at sammenligne med andre data. En vis andel af de data, der modtages fra eksterne dataleverandører, kan være estimerede data.

Da en stor del af ESG-dataene fra tredjepartsdataleverandøren er estimeret, er der behov for at udfordre disse estimater via andre datakilder. Saxo Bank bruger de selvrapporterede tal fra den europæiske ESG-skabelonfil (EET-filen) ud over de ESG-data, der er købt hos tredjeparten.  

For at afhjælpe nogle af disse begrænsninger vurderer Saxo Bank løbende kvaliteten af eksterne data. Før en dataleverandør udvælges som Saxo Bank-leverandør, bliver der gennemført markedsanalyser, og de potentielle dataleverandører vurderes ud fra kriterier som: datakvalitet, dækning, sikkerhed, metode, pris og pålidelighed.  

Alle eksterne tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester har deres egne vurderinger, ratings og metoder. Disse begrænsninger påvirker ikke den måde, produktets promoverede miljømæssige eller samfundsmæssige egenskaber bliver opfyldt på. Udbyderne vurderes via et scorecard og ved hjælp af et karaktersystem, der anvendes på samme måde for alle

10. Due diligence

Saxo Bank tilbyder skønsmæssige porteføljeforvaltningstjenester i partnerskab med tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester. Der udføres en due diligence-proces for alle potentielle udbydere, før der indgås et partnerskab.
 
Due diligence-rammen vurderer disse udbydere ud fra forskellige kriterier, som er kvantitative eller kvalitative. Der tildeles en vurdering efter evaluering af kriterier såsom investeringsbeslutninger, rammer for god selskabsledelse, ESG-ratings, ESG-datatilgængelighed og -kvalitet samt resultater af forvaltningsindsatsen. Dette er ikke en udtømmende liste. 

Disse tredjepartsudbydere skal derfor demonstrere robuste ESG-rammer, ESG-overvejelser i forbindelse med investeringsbeslutninger og evnen til løbende at rapportere deres indsats til Saxo Bank. Al relevant due diligence-dokumentation og -data analyseres og klassificeres i et scorecard i forhold til potentielle kandidater. Scorecardet og karaktersystemet anvendes ensartet på alle potentielle udbydere. Resultaterne bliver gennemgået af relevante udvalg i Saxo Bank. 

Efter den indledende due diligence-model sikrer Saxo Bank, at de tredjepartsudbydere, der allerede er onboardet, fortsat er passende i forhold til den tjeneste, der ydes. Til dette formål gennemfører Saxo Bank hvert år en periodisk gennemgang af alle udbydere på samme måde som den indledende due diligence, med samme tilgang til scoring og karaktergivning via et scorecard. I tilfælde af, at en specifik udbyder udviser mangler i deres overvejelser, vil dette blive evalueret fra sag til sag og taget med i den samlede løbende due diligence-vurdering.

11. Politikker for aktivt ejerskab

Saxo Bank tilbyder skønsmæssige porteføljeforvaltningstjenester i partnerskab med tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester. Enhver form for aktivt ejerskab sker derfor gennem disse tredjeparter. Den indvirkning, som Saxo Bank har, starter med deres valg. Saxo Bank har udviklet tilknyttede procedurer og en scorecard-skabelon, der måler alle de relevante aspekter ved en potentiel tredjepartsudbyder af modelporteføljetjenester, herunder forvaltningsindsatsen. 

I due diligence-fasen vil Saxo Bank derfor vurdere, om tredjepartsudbyderne af modelporteføljetjenester har politikker for aktivt ejerskab og stemmerettigheder med henblik på at opfylde de mål, der er fastlagt for specifikke strategier. Saxo Bank vil fortsat holde øje med forvaltningsindsatsen gennem hele partnerskabet. Due diligence anvendes til at udvælge samt til løbende at overvåge og revidere disse tredjeparter. Saxo Bank kommunikerer hvert kvartal med deres tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester om, hvordan de vil øge indflydelse på den indvirkning, som de investeringsmodtagende virksomheder har på bæredygtighedsrelaterede forhold i overensstemmelse med specifikke strategiers mandater. Denne dialog giver Saxo Bank større indsigt i de individuelle virksomheder eller fonde. Da Saxo Bank ikke på nuværende tidspunkt har til hensigt at minimere negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, er dialogen centreret om at indhente oplysninger om, hvordan en bestemt strategi performer i forhold til etablerede mål og målsætninger. I øjeblikket er dialogen ikke rettet mod nogen specifik indsats for at reducere negative indvirkninger, medmindre den specifikke investeringsstrategi har overvejelser om negative indvirkninger på produktniveau. Der findes yderligere oplysninger på Saxos websted i politikken for aktivt ejerskab.

12. Fastsat referencebenchmark

Der er ikke fastsat noget referencebenchmark for at opfylde de miljømæssige eller samfundsmæssige karakteristika, som produktet fremmer. 

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 fra den 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.


Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.