Udvidede oplysninger

Saxo tror på, at åbenhed og gennemsigtighed, kombineret med at balancere udbydernes og kundernes interesser, giver god mulighed for differentiering mellem deltagere, der faciliterer markedsadgang. Saxo ønsker at vise sit fokus på at styrke integritet og tillid i finanssektoren og har derfor taget initiativ til at udarbejde Udvidede oplysninger. Det skal være med til at skabe tillid hos kunderne, så de kan vælge en facilitator på et så informeret grundlag som muligt.

De Udvidede oplysninger er blevet udarbejdet på et tidspunkt, hvor der er øget bevågenhed om mæglere, især hvad angår myndighedskrav, og følger anbefalingerne i ESMA og det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority. De Udvidede oplysninger skal øge beskyttelsen af investorer ved at begrænse risiciene ved valuta- og CFD-produkter for private investorer.

De fremlagte oplysninger er baseret på data indsamlet i hele Saxo Bank-koncernen i de seneste 12 måneder og i det foregående kalenderkvartal.

1. Hvad er den procentvise gennemsnitlige nominelle eksponering, I afdækker som samlet markedsrisikoposition?

Valuta i alt i det foregående kalenderkvartal*98,9 %
CFD-indeks i det foregående kalenderkvartal99,2 %

*Saxo Bank-koncernens primære valutaspot- og valutaterminsforretninger, ekskl. Prime DMA-forretninger

Hvorfor dette er vigtigt: Det beskriver det gennemsnitlige beløb for kundens nettoeksponering, der afdækkes fuldt ud på ethvert tidspunkt af handelsdagen, enten internt ved at matche forskellige kunders modsatrettede interesser eller eksternt via markedet. Jo højere procent, desto mindre er mæglerens potentielle interessekonflikt ved at fungere som hoveddebitor i forhold til sin kunde. En ansvarlig mægler lader ikke kundens lønsomhed indgå i vurderingen ved fastlæggelsen af en afdækningsstrategi.


2. Hvor stor er jeres nettoomsætning, og hvor stor er nettoomsætningen målt i forhold til samlede kundeaktiver under forvaltning?

Saxo havde i 2017 en omsætning på EUR 400 mio. (DKK 3 mia.). I procent svarer dette til 2,5 % af kundeaktiverne under forvaltning.

Hvorfor dette er vigtigt:  Jo lavere procent, desto mere sandsynligt er det, at en mægler fremmer en kultur, der tilskynder til en ansvarlig handelsadfærd og styrker kundens chance for succes. Det er desuden vigtigt at undersøge og sammenholde forholdet mellem gearing og lønsomhed, eftersom Saxo har truffet en strategisk beslutning om ikke at tilbyde det, vi anser for at være uansvarligt høj gearing. Vi sikrer, at den gearing, vi tilbyder vores kunder, er i overensstemmelse med dynamiske markedsforhold, hvad angår volatilitetsniveauer og adgang til likviditet. Det kan til enhver tid betyde, at det er nødvendigt at lægge et ansvarligt loft over gearingen for at beskytte vores kunder mod ugunstige markedsforhold. 


3. Hvor store er jeres aktiver under forvaltning p.t., og hvordan har de udviklet sig i de seneste fem år?

Saxos aktuelle aktiver under forvaltning er på ca. EUR 15,0 mia. (DKK 112 mia.). Beløbet er mere end fordoblet i de seneste fem år med en annualiseret gennemsnitlig årlig stigning på næsten 25 %. 

Hvorfor dette er vigtigt: Aktiver under forvaltning svinger generelt afhængigt af pengestrømmen til og fra en mægler. De svinger også afhængigt af udsving i værdien af de underliggende investeringer på kundekonti. En stigning i aktiver under forvaltning er tegn på, at forbrugerne har tillid til en mægler og betror denne deres midler. Den viser også en mæglers fokus på og evne til at opbygge en base af kunder, som er lønsomme eller tilfredse med mæglerens resultater.


4. Indgår I eller andre koncernselskaber positioner for egen regning? 

Nej

Hvorfor dette er vigtigt: Handel for egen regning skaber en interessekonflikt i situationer, hvor en mægler fungerer som hoveddebitor i forhold til sine kunder. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, misbrug af kunders ordrer, positioner og andre informationer, samt en øget risiko i balancen, som kan betyde manglende sikkerhed for kunders midler, hvis mægleren ikke opfylder sine forpligtelser.


5. Træffer I eller et koncernselskab beslutninger om afdækning ud fra kundernes handelsadfærd eller kontolønsomhed?

Nej

Hvorfor dette er vigtigt:  Kunders handelsadfærd og kontolønsomhed bør ikke indgå i vurderingen, når en mægler fastlægger en afdækningsstrategi.


6. Modtager du eller et koncernselskab nogen form for overskudsdeling fra en modpart i en valutaafdækningsforretning, som vedrører positionens resultat efter handlen af det beløb, du afdækker hos dem?

Nej

Hvorfor dette er vigtigt: En ansvarlig mægler overtræder ikke bestemmelser, der begrænser betalingen for ordreflow, og gemmer sig ikke bag uklare og udefinerede tredjepartsrelationer, som reelt giver mægleren en indirekte fordel af positionstagningen på baggrund af kundens handelsaktivitet.

1. Hos hvilke modparter placerer I sikkerhed i forbindelse med afdækningsforretninger med henblik på at udligne markedsrisici ved handler, hvor I er hoveddebitor i forhold til jeres kunder?

Banker med 100 % banklicens i EU og USA
Citibank N.A.
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Bemærk: Saxo Bank-koncernens datterselskaber afdækker alle kundehandler 1:1 med Saxo Bank A/S som modpart, en bank med licens i EU. Saxos markedsadgang og adgang til likviditet er meget omfattende og rækker langt ud over ovennævnte navne. De pågældende banker er imidlertid dem, hvor Saxo har en modpartsrisiko, hvilket er det afgørende punkt.

Hvorfor dette er vigtigt: Når en mægler vælger modpart i en afdækningsforretning, bør han vælge kreditværdige institutter med licens. Det er vigtigt, at kunderne forstår risikoen ved at handle med gearede produkter, men også den risiko, der knytter sig til den mægler, de handler med. Kunder skal være klar over, at hvis mægleren afdækker en kundes samlede gevinster hos en risikopræget modpart, kan det medføre manglende sikkerhed for kundens midler, hvis mægleren ikke opfylder sine forpligtelser som følge af en modparts manglende opfyldelse af sine økonomiske forpligtelser i forbindelse med afdækningshandlen.


2. Hvad var jeres samlede kapitaldækning i de seneste tre år?

201722,7 %
201619,5 %
201520,7 %

Note: The total solvency need and buffer requirement for the Saxo Bank Group is 12.6% (Q4 2016). Saxo Bank Group subsidiaries maintain healthy solvency ratios in their own right. E.g. Saxo Capital Markets UK Limited solvency ratio is 38.0% (2017). 

Hvorfor dette er vigtigt: Dette viser en mæglers finansielle styrke, dvs. solvens. Det er vigtigt at forstå sandsynligheden for, at mægleren fortsætter sin virksomhed og dermed er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser i forbindelse med kundeforretninger. Saxo Bank A/S er som bank med licens i EU underlagt større myndighedskontrol og højere solvenskrav end mæglere, der ikke driver virksomhed med en fuld banklicens.


3. Hvad var jeres samlede likviditetsdækningsgrad i de seneste tre år?

2017182,1 %
2016146,7 %
2015101,0 %

Note: This compares to a legal requirement of 100% in 2018 which is an increase from 80% in 2017.

Hvorfor dette er vigtigt: I modsætning til solvensen, som viser en mæglers finansielle styrke og evne til at modstå uventede tab, viser likviditetsdækningsgraden en mæglers evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder. Dette kan være relevant i tilfælde af usikre markedsforhold, som kan medføre et krav om yderligere sikkerhedsstillelse fra modparters eller børsers side eller et behov for større udbetalinger eller hævninger. Det er vigtigt for kunderne at vide, at de indskud, de har hos deres mægler, ikke er bundet på en måde, så de ikke til enhver tid kan hæves.4. Hvilke licenser har I – globalt?

 • Saxo Bank A/S er indregistreret i Danmark som bank med tilladelse til at drive bankvirksomhed (FT-nummer: 1149) og er – ligesom Saxo Bank A/S Italy, Saxo Bank A/S Czech Republic, Saxo Bank A/S Netherlands – underlagt tilsyn af Finanstilsynet.
 • Saxo Capital Markets UK Limited er godkendt af og underlagt tilsyn af Financial Conduct Authority (reg.-nr. 551422).
 • Saxo Bank A/S Italy er indregistreret hos den italienske centralbank (reg.-nr.: 5720).
 • Saxo Bank A/S Czech Republic er indregistreret hos den tjekkiske centralbank (reg.-nr.: 28949587).
 • Saxo Bank A/S Netherlands er indregistreret hos den hollandske centralbank (reg.-nr.: 34357130).
 • Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapore har licens som udbyder af Capital Market Services og som Exempt Financial Advisor og er underlagt tilsyn af Monetary Authority of Singapore. Co. (reg.-nr.: 200601141M).
 • Saxo Bank (Switzerland) AG har fået udstedt banklicens af Swiss Federal Banking Commission og er underlagt dennes tilsyn (reg.-nr. CH-660-0511991-1).
 • Saxo Banque, fransk filial af BinckBank N.V. (registreringsnummer: 495 193 849 R.C.S Paris), er under tilsyn af ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) og AMF (Autorité des marchés financiers)
 • Saxo Bank Abu Dhabi A/S har fået udstedt licens af De Forenede Arabiske Emiraters centralbank (licensnr. CN-1747174).
 • Saxo Bank Dubai Ltd har fået udstedt licens af finanstilsynsmyndigheden i Dubai som finansiel virksomhed i kategori 4 (reg.-nr.: CL0820).
 • Saxo Bank Securities Ltd. har fået udstedt licens af det japanske finanstilsyn (reg.-nr.: 239).
 • Saxo Capital Markets South Africa (PTY) Ltd. er indregistreret hos Financial Services Board (reg.-nr. 40983).
 • Saxo Capital Markets Hong Kong Ltd. er indregistreret hos Securities and Futures Commission i Hongkong (reg.-nr. 1395901).
 • Saxo Privatbank A/S har fået udstedt banklicens af Finanstilsynet (reg.-nr.: 9695).
 • Saxo Capital Markets (Australia) Pty. Ltd er indregistreret af Australian Securities and Investments Commission (ASIC) (reg.-nr.: 126 373 859).
 • Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.S. har fået udstedt licens som børsmæglervirksomhed og er underlagt tilsyn af den tyrkiske tilsynsmyndighed for kapitalmarkederne. Licensnr.: G-042(405) (handelsregisternr.: 228474).

Hvorfor dette er vigtigt: De finansielle markeder spiller en afgørende rolle i alle menneskers liv, og den moderne økonomi ville ikke fungere uden dem. Udbydere af finansielle ydelser i form af mæglerfirmaer og enkeltpersoner under myndighedskontrol skal udøve virksomhed i forbrugernes interesse og værne om finanssektorens integritet. At en mægler har licens betyder, at mægleren følger og overholder en række strenge krav, som er fastsat af den lokale myndighed eller en anden myndighed, som mægleren er underlagt, for at fremme en effektiv, fair og ordentlig funktion af de finansielle markeder. Derudover er Saxos globale valutachef medlem af Bank of Englands FX Joint Standing Committee og er stolt over at have været med til at behandle og affatte det nyligt udsendte globale adfærdskodeks (se http://www.globalfxc.org/). Saxo er stolt over at være et af de første institutter globalt, der har underskrevet erklæringen om overholdelse af adfærdskodekset.

1. Hvad var den maksimale gearing, der var mulig for detailkunder i 2018?

Valuta100:1
CFD-indeks50:1
CFD-aktier10:1
CFD-futures100:1

Hvorfor dette er vigtigt: Det er vigtigt at undersøge og sammenholde forholdet mellem gearing og lønsomhed, da omfanget af gearing er meget forskelligt fra den ene mægler til den anden. Saxo har truffet en strategisk beslutning om ikke at tilbyde sine kunder det, vi anser for at være uansvarligt høj gearing. Handel med valuta- og CFD-produkter giver mange fordele. For eksempel får investorer mulighed for at handle på alle globale markeder samt afdække sin markedseksponering fleksibelt og effektivt. Ved meget høj gearing kan risikoen ved at handle med disse produkter dog opveje fordelene. Et ansvarligt loft på gearing er derfor vigtigt for at beskytte forbrugerne, og her er Saxos interesser helt på linje med kundernes.


2. Hvor stor er den procentvise andel af den frie kapital, som kunderne anvender som margin?

I de seneste 12 måneder24,4 %
I det foregående kalenderkvartal24,0 %

Bemærk: Omfatter ikke White Label-kunder

Hvorfor dette er vigtigt: Dette viser, i hvilket omfang kundens volumen er drevet af gearing; jo lavere procent, desto mindre gearing. Det er også med til at afklare, hvordan og i hvilket omfang kunderne anvender gearing hos forskellige mæglere. Saxo sikrer, at den gearing, vi tilbyder vores kunder, er i overensstemmelse med dynamiske markedsforhold, hvad angår volatilitetsniveauer og adgang til likviditet. Det kan betyde, at det er nødvendigt at lægge et ansvarligt loft over gearingen for at beskytte vores kunder mod ugunstige markedsforhold.

Hvordan dette beregnes:  Marginkrav / Fri kapital. 

Bemærk: Fri kapital = egenkapital i alt (aktiver under forvaltning) minus sikkerhed, som ikke kan anvendes til at finansiere positioner. Det vil sige, at visse aktiver, såsom aktier og obligationer, ikke kan udnyttes med deres fulde værdi som sikkerhed til dækning af marginprodukter. 


3. Hvor mange kundehandler – på marginprodukter – har baggrund i tvungen automatisk margin-close-out og/eller udførelse af nødvendige handelsrelaterede stop-loss-ordrer, opgjort i procent?

Bemærk: En tvungen close-out defineres som lukning af en position, der skyldes, at kontoeksponeringen overstiger marginkravet, og medfører IKKE nødvendigvis tab af kontoens saldo.

I de seneste 12 måneder0,3 %
I det foregående kalenderkvartal0,3 %

Bemærk: Omfatter ikke White Label-kunder

Hvorfor dette er vigtigt: At tilbyde meget høj gearing, som ikke er i overensstemmelse med de underliggende markedsvilkår, er efter vores opfattelse uansvarligt. Ekstrem gearing medfører, at kunders positioner lukkes for hurtigt og for ofte til at være lønsomme, selv med normale daglige udsving i markedskursen. En for tidlig close-out betyder, at kunden afskæres fra at overvinde et hurtigt tab, der skyldes kortvarige markedsmæssige uregelmæssigheder. Det er muligt, at visse mæglere benytter obligatoriske handelsrelaterede stop-loss-ordrer som endnu en metode til at tvinge kunder til under normale markedsforhold at afvikle positioner på konti med for høj gearing. Det vil sige, at jo lavere procent, jo færre kundehandler er tvunget til at blive afviklet. Formålet med automatisk margin-close-out og/eller obligatoriske handelsrelaterede stop-loss-ordrer skal være at sikre kunden og mæglere i tilfælde af unormale markedsforhold. Hvis automatisk margin-close-out og/eller udførelse af obligatoriske stop-loss-ordrer finder sted for ofte, er det tegn på, at den gearing, der er stillet til rådighed for eller anvendes af kunden, ikke er passende, eller at en mægler udviser en adfærd, der ikke beskytter kunden mod at pådrage sig tab (f.eks. ikke er tilstrækkeligt uddannet eller ikke hjælper kunden med en passende risikostyring).


4. Hvor længe har de nuværende kunder i gennemsnit været kunder?

Mere end 4 år

Hvorfor dette er vigtigt: Det viser en mæglers fokus på og evne til at opbygge en base af kunder, som er lønsomme eller tilfredse med mæglerens resultater.

Bemærk: Dette omfatter alle privatkunder, der handler med både kontante midler og marginprodukter. Mange af vores kunder har en blanding af børsnoterede og unoterede produkter, hvilket understøtter fordelene ved en diversificeret portefølje hos en facilitator, der tilbyder effektiv sikkerhedsstillelse i form af marginfordele på tværs af produkter på én konto.

Klik her, hvis du ønsker yderligere oplysninger, så du kan vælge mægler på et mere informeret grundlag, når du handler og investerer.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.