tilbage
Details Cookies
Danmark
Vigtige oplysninger om marginprodukter

CFD'er er komplekse instrumenter og er forbundet med en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 70 % af alle detailinvestorer mister penge, når de handler CFD'er via denne udbyder. Du bør overveje, om du har forstået, hvordan CFD'er, valutaprodukter og vores øvrige produkter fungerer, og om du har råd til at løbe risikoen for at miste dine penge.

Cookiepolitik

Dette websted anvender cookies for at tilbyde dig en bedre oplevelse, når du browser på webstedet, ved at aktivere, optimere og analysere driften af webstedet samt for at levere personligt tilpasset annoncer og give dig mulighed for at oprette forbindelse til sociale medier. Ved at vælge "Acceptér alle" giver du samtykke til brugen af cookies og den relaterede behandling af personoplysninger. Vælg "Administrer samtykke" for at administrere dine indstillinger for samtykke. Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger eller trække dit samtykke tilbage via siden om cookiepolitik. Læs vores cookiepolitik her og vores persondatapolitik her

Se juridisk menu

SaxoSelect ansvarsfraskrivelse

I. Forvaltningsydelser

Gennem sin online handelsplatform vil Saxo Bank A/S (hereafter “Banken”) gøre det muligt for sin kunde (individuelt refereret til som ”Kunden”) at følge strategier (individuelt refereret til som ”Strategien”) fra forskellige tredjepartsleverandører (individuelt refereret til som ”Tredjepartsleverandøren). Kunden accepterer, at Bankens ydelser er begrænset til at følge den relevante strategi baseret på den modelportefølje og de handelssignaler, Tredjepartsleverandøren stiller til rådighed. Kunden accepterer således også, at det primært er Tredjepartsleverandøren, der leverer input relateret til performance. Selvom Banken implementerer Strategien på grundlag af research og data stillet til rådighed af Tredjepartsleverandøren, er der ingen direkte, juridisk relation mellem Tredjepartsleverandøren og Kunden, og Tredjepartsleverandøren kan således ikke stilles til ansvar af Kunden.

Ved at underskrive porteføljeforvaltningsmandatet giver Kunden sit fulde tilsagn til Banken om udførelse af samtlige handlinger, der vurderes nødvendige for at implementere Strategien. Dette omfatter investering i, forhåndstegning, salg samt likvidation af alle investeringsprodukter nævnt i porteføjleforvaltningsmandatet.

Bemærk venligst, at Bankens ydelser medfører omkostninger, der reducerer ethvert, samlet afkast. Disse omkostninger vil blive debiteret kunden, selv ved et eventuelt fravær af positive afkast. Omkostningerne varierer, afhængigt af den valgte Strategi. Ud over drifts- og/eller performancegebyr, kan handelsrelaterede omkostninger (eksempelvis spreads, kommission, valutavekslingsgebyr) ligeledes debiteres kunden. Aktiv handel inden for en Strategi kan således resultere i høje, handelsrelaterede omkostninger.

 

II. Strategi

Kunden har mulighed for at vælge mellem forskellige Tredjepartsleverandører og Strategier med varierende risikostrukturer. En andel af Strategierne implementeres ved brug af ETF-produkter samt marginhandlede produkter.

En Strategis risikoprofil er primært baseret på aktivklassen (aktier, obligationer og råvarer) eller på de finansielle instrumenter (long-only eller marginhandlede produkter), der bruges til at implementerer Strategien. Øvrige faktorer som regional allokering (eksempelvis allokering i nye markeder), investeringernes likviditetsprofil og den modelbaserede risiko (eksempelvis risikoen for, at den model, Strategien er baseret på, ikke virker som forventet) påvirker ligeledes Strategiens risikoprofil.

Yderligere og mere detaljeret information om Strategierne er tilgængeligt på Bankens online handelsplatform. Banken fastslår Kundens risikoprofil på baggrund af Kundens videns- og erfaringsniveau, hans/hendes risikokapacitet samt formål med sine investeringer og tillader udelukkende Kunden at investere i Strategier, Banken vurderer egnede til Kundens risikoprofil.

Banken informerer hermed Kunden om, at der typisk er en kobling mellem risiko og afkast for en given Strategi. Strategier med højere afkastforventninger inderholder typisk en højere risiko end Strategier med lavere afkastforventninger.

 

III. Produkttyper

1. Aktier

Investering i aktier giver aktionæren en ejerandel i det udstedende selskab.

De primære risici forbundet med investering i aktier er:

 • Selskabsrisiko Aktiers værdi afgøres af faktorer indlejret i virksomhedens udvikling (eksempelvis indtjening og omsætning). Herudover påvirkes værdien af udviklingen i den/de sektorer og den/de regioner, selskabet er aktivt.
 • Markedsrisiko Ud over markedsbevægelserne kan aktiekursen påvirkes af andre faktorer som geopolitiske eller økonomiske nyheder. Aktieinvesteringer kan være meget volatile.

 

2. Obligationer (fixed income)

Obligationer er kort- til langvarige gældspapirer, som udgør retten til tilbagebetaling af et konkret beløb plus påløbne renter fastsat ud fra udstederen af instrumentet.

De primære risici forbundet med obligationer er:

 • Udstederrisiko Risikoen for, at udstederen af instrumentet ikke er i stand til at møde sine forpligtelser forbundet med papiret (eksempelvis betaling af renter eller tilbagebetaling af det lånte beløb).
 • Renterelaterede risici Generelle rentestigninger kan reducere gensalgsværdien af værdipapiret i det sekundære marked. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at obligationer kan handles til en lavere pris end den nominelle værdi i instrumentets løbetid. 

 

3.ETF'er

ETF’er er børshandlede, kollektive investeringsplaner. Ligesom klassiske, kollektive investeringsplaner kan ETF’er (afhængigt af den enkelte ETF’s strategi) investere i forskellige aktivklasser som aktier, obligationer, fast ejendom eller råvarer. Værdien af en ETF afhænger derfor af værdien af de underliggende investeringer, altså de aktiver som er indeholdt i ETF’en.

ETF’er er ikke aktivt forvaltede af en investeringsforvalter men spejler derimod et indeks. Indekset kan spejles på to måder: Fysisk, gennem investeringer i indekset individuelle komponenter, eller syntetisk ved brug af derivatinstrumenter (eksempelvis swaps). 

ETF’er har generelt et højt niveau af gennemsigtighed og et lavt omkostningsniveau (sammenlignet med klassiske, kollektive investeringsplaner). 

De primære risici forbundet med ETF’er er: 

 • Markedsrisiko ETF’er indeholder markedsrisikoen forbundet med de aktiver, der investeres i, eller som er reflekteret i det underliggende indeks. 
 • Tracking-risiko En ETF’s afkast kan være lavere end afkastet fra det underliggende indeks eller benchmark, da ETF’en kan risikere ikke at afspejle (eller “tracke”) indekset helt nøjagtigt, kan have brug for hedging-instrumenter, valutaveksling eller på grund af gebyrerne forbundet med ETF’ens indeholdte aktiver.
 • Modpartsrisiko I tilfælde, hvor det underliggende indeks er syntetisk spejlet, følger en modpartsrisiko forbundet med den modpart, der handles swaps/derivatprodukter med. Yderligere og mere detaljeret information om de samlede omkostninger forbundet med forvaltningen og driften af ETF’en, f.eks. information om Total Expense Ratio (TER), kan findes i fondens dokumentationsark.

 

4. Finansielle instrumenter

Derivater er finansielle instrumenter, hvor værdien er afledt af et andet, underliggende aktiv (se derfor også risikobeskrivelsen for det relevante, underliggende aktiv). Derivater kan være børshandlede og ikke-børshandlede. De kan handles gennem en børs (børshandlede) eller uden for de registrerede markedspladser (både børshandlede og ikke-børshandlede). Ikke-standardiserede derivatprodukter, som handles uden for en børs, refereres til som over-the-counter (OTC) produkter. Fordi marginhandlede instrumenter kan handles uden for en børs, er priserne sjældent offentlige og dermed mindre gennemsigtige. 

4.1 Typer af marginhandlede instrumenter

De mest almindelige, marginhandlede instrumenter er:

Forex (valuta)
Forex-handel omfatter spekulation i forskellene på vekselkurser. Valutamarkedet (også kaldet forex-markedet og FX-markedet) er et globalt, finansielt marked, som handler alle verdens valutaer. Det er et internationalt netværk uden en fast, fysisk placering (det er dermed ”decentraliseret”). Det er et over-the-counter-marked, hvor mæglere og handlere (mellemmænd) forhandler direkte med hinanden.

Forex-handel foregår normal ved at indgå i spot-handler (for andre former for forex-handel, se risikobeskrivelsen vedr. marginhandlede instrumenter). En spot-kontrakt er en kontrakt, der omfatter køb eller salg af en bestemt valuta til omgående levering og betaling på spot-datoen, hvilket typisk er to hverdage efter handelsdatoen.

Forex-handel kan indeholde de følgende risikotyper (se venligst beskrivelserne længere nede):

 • Gearing
 • Modpartsrisiko
 • Volatilitet
 • Landerisiko

CFD'er
Contracts for Difference (CFD’er) er aftaler mellem to parter, som spekulerer i prisudviklingen for et bestemt, underliggende aktiv. Det kan eksempelvis være aktier, indeks, valutaer eller renter. Investoren spekulerer i en positiv eller negativ prisudvikling for det underliggende aktiv. Når værdien af det underliggende aktiv ændres, spejles værdiændringen af CFD’en. Hvis ændringen er i investorens favør, betales investering forskellen mellem den oprindelige værdi og den nuværende værdi af CFD-udstederen. Hvis værdiændringen ikke er i investorens favør, betaler investoren differencen til udstederen. Grundet risikoen for ubegrænsede tab har visse myndigheder forbudt markedsføring, distribution og/eller salg af CFD’er med udvidede betalingsforpligtelser for privatinvestorer.

CFD’er kan indeholde følgende risici:

 • Gearing
 • Markedsrisiko
 • Modpartsrisiko
 • Likviditetsrisiko
 • Finansieringsomkostninger

4.2 Risici forbundet med marginhandlede instrumenter 

 • Gearing: Ved handel med marginhandlede instrumenter opkræves der typisk kun en mindre procentdel af den samlede kontrakts værdi. Dette kaldes margin. Marginhandlede instrumenter er derfor gearede. Små prisudsving kan have en markant effect på den stillede margin, og investoren kan risikere at blive opkrævet yderligere margin inden for relativt kort tid. I fald, investoren ikke stiller den nødvendige margin, kan positionen blive lukket med tab, og ansvaret for et eventuelt underskud påfalder investoren. Investoren skal derfor være opmærksom på, at det potentielle tab kan være langt højere end værdien af den stillede margin.
 • Markedsrisiko I modsætning til traditionelle værdipapirer varierer afkastet fra et marginhandlet instrument på ikke-lineær vis fra værdien af det underliggende aktiv samt andre faktorer. Prissætning for marginhandlede instrumenter er komplekst, og værdien af et marginhandlet instrument afhænger af en række faktorer, herunder udnyttelseskursen (ved optionshandel), resterende løbetid, volatiliteten af det underliggende aktiv, renteniveauet, dividender mm.
 • Modpartsrisiko Marginhandlede instrumenter afregnes direkte med en modpart, hvilket medfører risiko for, at modparten ikke kan overholde sine kontraktslige betalings- eller leveringsforpligtelser.
 • Likviditetsrisiko Mange marginhandlede instrumenter er relativt illikvide eller handlet på “et tyndt marked.” Dette medfører ofte øget prisvolatilitet. Illikvide derivatprodukter er ofte svære for investorer at købe og sælge uden at påvirke den stillede pris kraftigt. I nogle situationer er det således ikke muligt at lukke en position inden for en rimelig tidshorisont.
 • Finansieringsomkostninger Køberen af en CFD opkræves en rentesats, der afspejler finansieringsomkostningerne ved rent faktisk at låne midlerne til den pågældende investering. Hvis det er en lang position, hvor der spekuleres i prisstigning, vil køberen opkræves finansieringsomkostninger svarende til markedsrenten (f.eks. LIBOR) plus en præmie p.a. for den periode, positionen holdes af investoren.
 • Volatilitet Vekselkurser fluktuerer på baggrund af en række faktorer, herunder politiske begivenheder, renteudvikling, monetær politik og inflation. Udsvingene er uforudsigelse, og markedet kan pludseligt og uden varsel bevæge sig imod din interesse. Dette vil påvirker prisen på en forex-kontrakt og relaterede, potentielle gevinster og tab.
 • Landerisiko Økonomiske og politiske faktorer kan ændre investeringsmulighederne inden for et givent land, hvilket kan medføre risiko for eksempelvis valutatransaktioner.

 

5. Komplekse ETF’er

Komplekse ETF’er er ETF’er (se “ETF’er”), som benytter sig af gearing eller investerer i råvarer. Komplekse ETF’er kan derfor indeholde disse risici:

 • Gearing Komplekse ETF’er, der benytter sig af gearing, reagerer med større volatilitet. Små prisudsving kan have en markant effekt på ETF’ens værdi, og værdien ændrer sig muligvis ikke-lineært med værdien af det underliggende aktiv og/eller benchmark.
 • Råvarer Råvarer er fysiske goder, som produceres af eksempelvis mine- eller landbrugssektoren, og som er standardiseret mht. deres udnyttelse som underliggende aktiver for en transaktion. Råvarer omfatter energi, ædelmetaller og andre metaller såvel som fødevarer og landbrugsprodukter.

  Råvarers værdi afhænger af følgende faktorer: Udbuds- og efterspørgselsforholdet, politiske og miljømæssige begivenheder, transport, tariffer og told, skatteforhold og statslig indblanding (eksempelvis programmer, embargoer og tarif-ændringer).

  Råvareinvesteringer kan være ekstremt volatile. 

  Råvarer (kontrakter) kan blive kraftigt illikvide ved begrænset markedsaktivitet. Denne form for illikviditet kan medføre betydelige udsving i priserne.  

 

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.