Balancerede ETF-porteføljer (DKK) – Kommentar til 4. kvartal 2020

Balancerede ETF-porteføljer (DKK) – Kommentar til 4. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

AktivklasserAktier (fra udviklede lande og nye vækstmarkeder), obligationer, ikke-traditionelle
InstrumenterETF'er
InvesteringsstilMakro, diversificeret investeringsfokus
Afkast for kvartalet (efter omkostninger) 
Defensiv2,7 %
Moderat-Defensiv3,8 %
Moderat
5,7 %
Aggressiv 
 6,5 %
Aggressiv-Vækst
 7,7 %

Markedsoversigt

Globale aktier sluttede året solidt med positive nyheder om vaccineudrulningen, forhandlinger om en Brexit-aftale og en coronahjælpepakke i USA. De udviklede markeder steg 3,5 % målt i lokal valuta og 4,3 % målt i USD. De nye vækstmarkeder steg 6,1 % målt i lokal valuta og 7,4 % målt i USD. Den amerikanske dollar sluttede måneden med et fald på 2,1 % på baggrund af investorernes forventning om, at den amerikanske centralbank fastholder renten på et lavt niveau. Markedet er desuden optimistisk, hvad angår en afslutning på COVID-19-pandemien, og det kan få den amerikanske dollar til at halte efter andre større valutaer. På rentemarkederne sluttede de amerikanske statsobligationer måneden med et fald på 0,3 %, mens de britiske statsobligationer sluttede måneden med en stigning på 1,6 %. Euroen sluttede måneden med et plus på 2,3 % mod den amerikanske dollar, efter at sidstnævnte svækkedes, og EU indgik en investeringsaftale med Kina, der vil give friere markedsadgang til Kina for europæiske virksomheder i forhold til amerikanske virksomheder. Det britiske pund steg 2,4 % mod den amerikanske dollar i løbet af måneden på baggrund af Brexit-aftalen mellem Storbritannien og EU.

Mens antallet af COVID-19-tilfælde i USA steg, faldt industriproduktionen (en indikator for økonomiens sundhed) hen imod årets slutning. På den politiske front vedtog de amerikanske lovgivere endelig en coronahjælpepakke, som vil forlænge mange af hjælpeforanstaltningerne under Cares Act, for eksempel direkte overførsler til husholdninger samt generøse arbejdsløshedsdagpenge. EU's regeringer indgik et kompromis om Den Europæiske Genopretningsfond og syvårsbudgettet. Det baner vej for en økonomisk hjælpepakke på 1,8 billioner EUR, hvis de nationale parlamenter i de 27 medlemsstater ratificerer den samlede pakke. Servicesektoren er fortsat den faktor, der primært trækker økonomien ned i eurozonen, mens industriproduktionen fortsatte op i månedens forløb.

På rentemarkedet faldt renten på den 10-årige statsobligation (den reference, der normalt bruges til at vurdere renteudviklingen) i de udviklede regioner bortset fra USA, Storbritannien og Italien. Håb om økonomisk bedring og en aftale om en stimulipakke fik statsobligationsrenterne til at stige en smule (stigende renter betyder tab for obligationsinvestorer).  I Storbritannien blev nedlukningsforanstaltningerne skærpet, og den øgede økonomiske usikkerhed i landet fik renten til at falde. Renten på den toneangivende 10-årige obligation steg til 0,91 % i USA, mens den faldt i Storbritannien til 0,2 % og Japan til 0,02 %. Den tyske statsrente viste en flad udvikling og sluttede i negativt terræn på -0,58 %.  

I Storbritannien blev der opdaget en ny og mere smitsom variant af COVID-19-virussen. Det fik Storbritannien til at indføre strenge nedlukningsforanstaltninger og mange lande til at lukke ned for flyvninger fra Storbritannien. Hvad de britiske økonomiske nøgletal angår, sluttede industriproduktionen med en lille fremgang, mens aktiviteten i servicesektoren fortsatte nedgangen. Dertil kom, at de nyeste ledighedstal viste en lille stigning. 

Olieprisstigningerne udløst af positive vaccinenyheder fortsatte i december. Brent-olien sluttede måneden med et plus på 8,8 % på 52 USD pr. tønde. Voksende bekymring for den nye variant af coronavirussen har sat gang i tilstrømningen af investeringsmidler til sikre havne som for eksempel guld. Desuden lagde den svage dollar en bund under efterspørgslen efter ædelmetaller. Guld sluttede året i positivt terræn med et afkast på 24,8 % år til dato og 7 % i december, så måneden sluttede med en guldpris på 1.898 USD pr. ounce.

 

Porteføljeudvikling

Afkast efter omkostningerDefensivModerat-
Defensiv
ModeratAggressivAggressiv-
Vækst
Okt.-0,4 %-0,8 %-1,0 %-1,4 %-1,6 %
Nov.2,3 %3,4 %5,0 %5,9 %7,2 %
Dec.0,8 %1,2 %1,7 %1,9 %2,2 %
20201,2 %1,2 %1,7 %1,2 %0,2 %
Siden oprettelsen (maj 2016)13,2 %17,7 %25,0 %29,8 %32,7 %

De porteføljer, der indeholdt aktiver fra flere aktivklasser, gav positive afkast i kvartalet, men faldt i oktober. 

Porteføljeallokering og største porteføljebeholdninger (pr. 9. dec. 2020)

Kommentar og forventninger vedrørende rebalancering

I denne rebalancering revurderede kapitalforvaltningsteamet ("teamet") porteføljerne i forhold til deres risikomål. Konkret fokuserede teamet på at fastholde en barbell-strategi for porteføljerne ved at revurdere de samlede varigheder og samtidig fortsætte globaliseringen af rente-"sleeven", øge aktieallokeringen i porteføljer med højere risikoprofil samt reducere kredit.

Hvad aktier angår, blev dette gennemført ved at reducere eksponeringen mod global infrastruktur, vækstmarkedsaktier med høj score på ESG-forhold, europæiske aktier med minimumsvolatilitet og amerikanske aktier, der er undervurderet i forhold til nøgletallene, til fordel for amerikanske aktier med høj score på ESG-forhold samt asiatiske vækstmarkedsaktier. Teamet reducerede også eksponeringen mod aktier fra Stillehavsregionen ekskl. Japan i Defensiv-profilen og europæiske aktier med høj score på ESG-forhold i Moderat-profilen og tilførte EMU-aktier og brede amerikanske (valutaafdækket til EUR) aktier i Moderat- og Aggressiv-profilerne og japanske aktier med høj score på ESG-forhold i Defensiv-, Moderat- og Aggressiv-profilerne.

Hvad rentepapirer angår, tilførte teamet inflationsbeskyttede statsobligationer, der er valutaafdækket til EUR, og amerikanske statsobligationer med lang løbetid over en bred kam. Teamet tilførte tyske statsobligationer med kort løbetid og reducerede eksponeringen mod inflationsindekserede europæiske obligationer i Defensiv- og Moderat-profilerne. Hvad angår statsobligationer, tilfører vi brede tyske statsobligationer i Aggressiv-profilen og reducerer disse i Moderat-profilen. Endelig reducerer vi eksponeringen mod erhvervsobligationer over en bred kam gennem europæiske erhvervsobligationer med høj børsværdi i Defensiv- og Moderat-profilerne og amerikanske højrenteobligationer i Moderat-profilen. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

De balancerede SaxoSelect-porteføljer udbydes af Saxo Bank. BlackRocks data, som anvendes af Saxo Bank til at sammensætte de balancerede SaxoSelect-porteføljer, er baseret på bestemte interne antagelser, og BlackRock har ikke taget investorers individuelle behov og risikovillighed i betragtning ved udarbejdelsen af indholdet af disse data. BlackRocks data er derfor kun beregnet til information og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning, et tilbud om salg eller en opfordring til at købe de nævnte værdipapirer. BlackRocks data er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav beregnet til fremme af investeringsdatas uafhængighed, og er desuden ikke underlagt noget forbud mod handel forud for overdragelsen af data til Saxo Bank, hvorfor dette som sådan betragtes som markedsføringskommunikation til Saxo Bank. 

iShares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. og selskabets tilknyttede virksomheder, hvorfor de anvendes under licens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock fremsætter ingen anbefalinger eller garantier med hensyn til egnethedstesten af at investere i produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder. BlackRock har ingen forpligtelse og intet ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, distribution og salg af produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder, og BlackRock har ingen forpligtelse og intet ansvar over for Saxo Banks kunder.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.