Balancerede ETF-porteføljer (DKK) – Kommentar til 3. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Aktivklasser
Aktier, obligationer, ikke-traditionelle aktivklasser
InstrumenterETF'er
InvesteringsstilDiversificeret, makro investeringsfokus
Afkast for kvartalet (efter omkostninger) 
Defensiv
1,72%
Moderat-Defensiv2,14%
Balanceret
2,37%
Vækst
 2,72%
Aggressiv-Vækst  2,82%

Markedsoversigt

Man kan vist roligt sige, at 2020 indtil videre har været et af de mere udfordrende år. Det første kvartal var særligt udsat, idet udbruddet af COVID-19 begyndte at kontrollere markederne. På det tidspunkt var den globale økonomi allerede i det senere stadie af konjunkturforløbet, da pandemien førte til en brat opbremsning. Regeringer verden over indførte hidtil usete pengepolitiske og skattemæssige konjunkturfremmende tiltag, der bidrog til et stærkt opsving i 2. kvartal i de fleste økonomier. Selvom volatiliteten er faldet siden, er den fortsat på et forhøjet niveau, da der fortsat hersker bekymringer om nye bølger af smitte. 

3. kvartal var karakteriseret af en større afvigelse mellem afkast på tværs af forskellige geografier og aktivklasser. I denne sammenhæng kunne man se Asien som den region, der havde nogle af de stærkeste resultater. BlackRock-porteføljeforvaltningsteamet ("forvaltningsteamet") mener, at dette i nogen grad skyldtes, at det lykkedes Kina at dæmme op for virussen.

Blandt aktier var det de nye vækstmarkeder, der gav de bedste afkast med tæt på 10 % i 3. kvartal. Asien ex Japan var den væsentligste drivkraft, som blev hjulpet på vej af Kinas økonomiske opsving. Amerikanske aktier fulgte tæt efter i forhold til afkast grundet deres fortsatte stigninger. Forvaltningsteamet har dog observeret øget pres i september, hvor værdiansættelserne nåede meget høje niveauer, og det amerikanske præsidentvalg begyndte at spidse til. Europa som region lykkedes med at skabe encifrede afkast, selvom resultaterne var vidt forskellige rundt omkring i regionen. De lande, der havde et godt tag i pandemien, blev belønnet. Storbritannien er blandt dem, der klarede sig dårligst – hvilket formentlig har at gøre med høje smittetal og nye usikkerheder vedrørende Brexit.

På obligationsmarkedet blev variationen i afkast i højere grad styret af kreditkvalitet end af geografi. Der var en klar præference for mere risikobetonede aktiver såsom højrente- og erhvervsobligationer. Amerikanske statsobligationer lå i bund med hensyn til samlet afkast – højst sandsynligt grundet Federal Reserves kursændring mod et gennemsnitligt inflationsmål. Der er konsensus om, at renterne forbliver på lave niveauer i endnu længere tid. Amerikansk højtforrentet og global kredit var blandt de aktivklasser, der klarede sig bedst, efterfulgt af europæiske højrenteobligationer og gældsinstrumenter på nye vækstmarkeder. Samlet set gav europæiske statsobligationer positive afkast, dog med en grad af afvigelse på landeniveau.

Porteføljeudvikling

Afkast efter omkostningerDefensivModerat-DefensivBalanceretVækstAggressiv-Vækst
Jul0,77%0,88%0,52%0,48%0,37%
Aug0,64%1,24%1,91%2,46%2,79%
Sep0,30%0,01%-0,07%-0,22%-0,34%
Siden 19. maj 201610,2%13,4%18,3%21,9%23,1%

Multi-asset-porteføljerne fortsatte med at give gode afkast i 3. kvartal 2020. Dette var et resultat af en moderat risikopositionering, idet de fleste risikobetonede aktiver havde et godt kvartal. 

For hvad angår aktiemarkedet, bidrog aktivklassen samlet set positivt til afkastet, hvor det var amerikanske aktier, der bidrog mest til resultatet, efterfulgt af aktier fra nye vækstmarkeder og Japan. Ud fra en relativ synsvinkel var overvægten af amerikanske aktier den væsentligste drivkraft, mens en mindre undervægt af europæiske aktier også hjalp på det. 

Inden for fixed income-allokeringer (erhvervs- og statsobligationer) var globale højrente- og erhvervsobligationer gunstige.

Forventninger

Mens den markant ændrede pengepolitik (fra centralbankerne) har hjulpet risikobetonede aktiver med at komme hurtigt tilbage, kan geopolitik udløse usikkerhed i 4. kvartal. I Storbritannien har Brexit-overskrifterne ofte udløst øget volatilitet for det britiske pund. Forvaltningsteamets basisscenarie for Brexit er fortsat, at begge sider bliver enige om en delvis aftale før deadline den 31. december. Der må dog forventes at være nogle bump på vejen, da der fortsat mangler løsninger på problemer med lovgivningen, britiske finansielle virksomheders stilling, fiskeriet og sikkerheden. 

Investorernes opmærksomhed er også rettet mod præsidentvalget i USA i november. Udfordringerne i forbindelse med afholdelse af valg under en pandemi har skabt større usikkerhed grundet større sandsynlighed for forsinkede eller anfægtede resultater. Kursen for den amerikanske finanspolitik er en central faktor for investorer, da de videre støtteforanstaltninger afhænger af, hvem der vinder præsidentembedet og Senatet. På baggrund af denne usikkerhed hælder forvaltningsteamet til en defensiv indstilling over for amerikanske aktier. Dette står i kontrast til europæiske aktier, hvor forvaltningsteamet foretrækker en konjunkturbestemt hældning: EU er allerede blevet enige om en væsentlig forøgelse af den finanspolitiske støtte gennem EU's genopretningsfond, som kan være en regional gamechanger.

Med hensyn til obligationsmarkederne har forvaltningsteamet mindsket overbevisningen vedrørende statsobligationer og øget overbevisningen vedrørende inflationsindekserede obligationer med et strategisk perspektiv. Rent taktisk foretrækker forvaltningsteamet højrente (HY – high yield) og aner muligheden for endnu tættere spreads, i takt med at det økonomiske opsving tager fart.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

SaxoSelect Balanced Portfolios udbydes af Saxo Bank. BlackRocks data, som anvendes af Saxo Bank til at sammensætte SaxoSelect Balanced Portfolios, er baseret på bestemte interne antagelser. BlackRock har ikke taget alle investorers individuelle behov og risikotolerancer i betragtning ved udarbejdelsen af indholdet af data. BlackRocks data er derfor kun beregnet som information og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning eller et tilbud om salg eller en opfordring til at afgive tilbud om køb af de nævnte værdipapirer. BlackRocks data er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav beregnet til fremme af investeringsdatas uafhængighed og er ikke underlagt noget forbud mod handel forud for formidlingen af de data, der leveres til Saxo Bank, og betragtes som sådan som markedsføringskommunikation til SaxoBank. 

iShares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. og selskabets tilknyttede virksomheder ("BlackRock") og anvendes under licens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til hensigtsmæssigheden af at investere i produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder. BlackRock har ingen forpligtelse eller noget ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, distribution og salg af produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder, ligesom BlackRock ikke har nogen forpligtelse eller noget ansvar over for Saxo Banks kunder.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.