Balancerede ETF-porteføljer (DKK) – Kommentar til 1. kvartal 2021

Balancerede ETF-porteføljer (DKK) – Kommentar til 1. kvartal 2021

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

AktivklasserAktier (fra udviklede lande og nye vækstmarkeder), obligationer, ikke-traditionelle
InstrumenterETF'er
InvesteringsstilMakro, diversificeret investeringsfokus
Afkast for kvartalet (efter omkostninger)
Defensiv-0,03%
Moderat-Defensiv
 1,41%
Moderat2,36%
Aggressiv 
3,48%
Aggressiv-Vækst
 4,39%

Markedsoversigt

Første kvartal 2021 var positivt for de fleste risikobetonede aktiver. Kvartalet startede med to politiske omvæltninger i USA i den første uge af januar, nemlig optøjerne på Capitol Hill og valget i Georgia til Senatet. Den indvirkning, som Capitol Hill-optøjerne eventuelt måtte have haft på markederne, blev overskygget af Demokraternes uventede sejr i Georgia. Dette gav Biden mulighed for at få stemt en hjælpepakke igennem på USD 1,9 billioner senere i kvartalet, hvilket øgede tilliden blandt forbrugere og investorer. 

På baggrund heraf afsporede de uventet lave vaccineleverancer i Europa ikke markederne, og det globale opsving tog fortsat fart i takt med en solid vaccineudrulning i USA og Storbritannien. Ved kvartalets afslutning viste indledende undersøgelsesresultater tegn på en sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og en øget forekomst af blodpropper, hvilket medførte begrænset anvendelse af vaccinen i Europa. Men udsigterne til betydeligt større vaccineleverancer til regionen i andet kvartal overkompenserede for dette negative datapunkt. I mellemtiden indførtes der nye restriktioner i Tyskland, Frankrig og Italien, da bekymringer om en tredje bølge spredte sig over EU. Storbritannien fremsatte en plan i fire faser, som forventes at bane vejen for en tilbagevenden til det "normale" liv, og som indledtes den 8. marts. I USA offentliggjorde Det Hvide Hus en beskæftigelses- og infrastrukturplan til USD 2,25 billioner, som skal fremme raceligheden inden for beskæftigelse, bolig, transport, sundhedspleje og uddannelse, hvilket kommer oven i en finanspolitisk støtte uden fortilfælde. På grund af de stærke økonomiske forventninger, en fortsat lempelig politik fra den amerikanske centralbank og de store finanspolitiske hjælpepakker blev rentekurverne stejlere i løbet af kvartalet, hvilket bidrog til en cyklisk bevægelse væk fra højt vurderede vækstaktier, særligt fra teknologisektoren, og mod value-aktier. Overordnet set sluttede aktiemarkederne over en bred kam på toppen. Aktier på udviklede markeder (MSCI World Index) steg med 4,5 % målt i USD og 8,75 % målt i EUR. Aktier på nye vækstmarkeder (MSCI Emerging Markets Index) haltede efter de udviklede markeder og steg kun med 1,94 % målt i USD og 6,01 % målt i EUR. 

På rentemarkederne steg renten på den toneangivende 10-årige amerikanske statsobligation i marts til det højeste niveau i 14 måneder, men faldt dog lidt tilbage hen imod slutningen af kvartalet til 1,759 %. Statsobligationer fra økonomier i eurozonen, f.eks. Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien, klarede sig en smule bedre med tab i størrelsesordenen 0,5 % – 3 %. 

EUR sluttede på 1,17 over for dollaren, som er et fald fra 1,22 (~4 %) ved årets begyndelse som følge af bekymringerne vedrørende vaccinelogistik. Guldprisen faldt i løbet af kvartalet og endte på 1726,9 USD pr. ounce efter at være faldet til det laveste niveau i et år i den første del af marts som følge af bedringer i de økonomiske prognoser og stigende renter.

 

Porteføljeudvikling

Afkast efter omkostningerDefensivModerat-DefensivModeratAggressivAggressiv-Vækst
Jan-0,43%-0,31%-0,28%-0,31%-0,24%
Feb-0,91%-0,36%0,09%0,65%0,86%
Mar1,33%2,10%2,55%3,14%3,75%
20201,18%1,18%1,72%1,19%0,21%
Siden oprettelsen (maj 2016)13,2%19,4%28,0%34,3%38,5%

Første kvartal 2021 var generelt positivt for risikobetonede aktiver grundet optimismen blandt investorer vedrørende det globale økonomiske opsving. Således gav alle porteføljer positive afkast, hvor profilerne med højere risiko gav større afkast end profilerne med lavere risiko. 

Hvad angår aktier, var det aktier fra USA og Europa, der bidrog mest til afkastet, mens aktier på nye vækstmarkeder og i Asien/Stillehavsområdet også var gunstige. 

Obligationerne bidrog derimod negativt til afkastet. Amerikanske (valutaafdækket til EUR) og europæiske statsobligationer var over en bred kam de primære negative bidragydere til afkastet på tværs af alle profiler, hvor langfristede statsobligationer (valutaafdækket til EUR) led tab på baggrund af stigende renter i kvartalet.

Porteføljeallokering og største porteføljebeholdninger (pr. 9. dec. 2020)

Q121-balanced-defensive

Q121-balanced-mod-defensive-DKK

Q121-balanced-moderate-DKK

Q121-balanced-aggressive-DKK

Q121-balanced-aggressive-growth-DKK

    

Forventninger

Kapitalforvaltningsteamet ("investeringsteamet" eller "teamet") favoriserer aktier med en mellemlang-lang investeringshorisont ud fra en forventning om udsigter til bedre resultater. Teamets forventninger til afkast ser lysere ud, da man indbefatter klimaforandringer som tema, hvor der er en bemærkelsesværdig appel til aktier på udviklede markeder grundet deres store eksponering til sektorer som teknologi og sundhedspleje. Der er aktuelt også en præference over for "kvalitetsaktier".

Når det gælder erhvervsobligationer, har investeringstemaet undervægt af aktiver med mellemlang-lang investeringshorisont, da de er højt prissat, og det foretrækkes af løbe en risiko med aktier. Når det er sagt, kan teamet stadig godt lide højrenteobligationer.

Teamet foretrækker at have undervægt af statsobligationer med renter i nærheden af de nedre grænser, og stigende gældsniveauer kan i sidste ende udgøre en risiko for de lave renter. Inflationsindekserede obligationer favoriseres grundet den højere inflationsrisiko på mellemlang sigt. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

De balancerede SaxoSelect-porteføljer udbydes af Saxo Bank. BlackRocks data, som anvendes af Saxo Bank til at sammensætte de balancerede SaxoSelect-porteføljer, er baseret på bestemte interne antagelser, og BlackRock har ikke taget investorers individuelle behov og risikovillighed i betragtning ved udarbejdelsen af indholdet af disse data. BlackRocks data er derfor kun beregnet til information og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning, et tilbud om salg eller en opfordring til at købe de nævnte værdipapirer. BlackRocks data er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav beregnet til fremme af investeringsdatas uafhængighed, og er desuden ikke underlagt noget forbud mod handel forud for overdragelsen af data til Saxo Bank, hvorfor dette som sådan betragtes som markedsføringskommunikation til Saxo Bank. 

iShares og BlackRock er registrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. og selskabets tilknyttede virksomheder, hvorfor de anvendes under licens. BlackRock er ikke tilknyttet Saxo Bank. BlackRock fremsætter ingen anbefalinger eller garantier med hensyn til egnethedstesten af at investere i produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder. BlackRock har ingen forpligtelse og intet ansvar i forbindelse med drift, markedsføring, distribution og salg af produkter, porteføljer og tjenester udbudt af Saxo Bank eller Saxo Banks tilknyttede virksomheder, og BlackRock har ingen forpligtelse og intet ansvar over for Saxo Banks kunder.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.